ABC Importu

Co to jest Certyfikat Pochodzenia?

Świadectwo pochodzenia (Certificate of Origin) jest to dokument stosowany w handlu międzynarodowym, potwierdzający  pochodzenie importowanego towaru, czyli miejsca w którym towar został wyprodukowany, przetworzony.

Posiadanie tego dokumentu jest obligatoryjne przy wejściu na rynki niektórych krajów, bądź unii celnych. Importer posiadający świadectwo pochodzenia towaru może dzięki temu skorzystać z ulgowych taryf celnych. Z kolei w szczególnych okolicznościach, np.: gdy nałożone jest embargo lub panuje wojna, dokument ten zapewnia bezpieczny i pewny transport.

Wystawcą świadectwa pochodzenia jest zazwyczaj izba handlowa lub przemysłowo-handlowa danego kraju.

W praktyce przyjęło się, że nawet towary eksportowane, które nie zostały wyprodukowane w kraju eksportera, mogą uzyskać świadectwo pochodzenia, jeśli były w tym kraju poddane przeróbce lub obróbce, dzięki której ich wartość zwiększyła się o ponad 50%. Poza tym wydaje się również świadectwa towarom, co do których nie ma pewności czy powstały w kraju eksportera, ale z pewnością znajdowały się dłuższy czas w obrocie wewnętrznym tego kraju.

Kodeks Celny :

Art. 17. Towar, w którego produkcję zaangażowany jest więcej niż jeden kraj, jest uznawany za pochodzący z kraju, w którym podlegał ostatniej istotnej, ekonomicznie uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowały wytworzenie nowego produktu lub stanowiły istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.

Art. 18. Nie uznaje się towarów za pochodzące z kraju, w którym podlegały obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 17, jeżeli z ustalonych faktów wynika, że jedynym celem obróbki lub przetworzenia było obejście przepisów dotyczących pochodzenia towarów.

Świadectwo pochodzenia wystawia się oddzielnie dla każdej partii towaru, która będzie wysłana i poddana odprawie celnej w całości i jednocześnie. Niektóre państwa posiadają własne blankiety i na nich żądają wystawienia świadectwa pochodzenia towaru

Kraj pochodzenia towaru ustala się w następujący sposób:

–  wyroby gotowe lub półprodukty – kraj wytworzenia;

–  płody rolne – kraj, w którym zostały one wyhodowane, zebrane lub wydobyte;

–  płody przyrody oraz wyroby poddane przeróbce lub obróbce – kraj, w którym dokonano           przeróbki lub obróbki, jeśli wartość robocizny i materiałów przy nich wykorzystanych            stanowi ponad 50% ogólnej wartości towarów;

–  zasoby morza i dna morskiego oraz przetwory z nich wykonane – kraj, z którego pochodzi         przedsiębiorstwo, które dokonało połowu, wydobycia lub przetworzenia

Opis poszczególnych rubryk świadectwa pochodzenia:

1.      Exporter – eksporter/załadowca, firma od której kupujemy towar

2.      Consignee – osoba lub przedsiębiorstwo, do którego ma być dostarczona określona dostawa towaru drogą lądową, morską lub lotniczą

3.      Means of transport and route – środek transportu oraz trasa transportu

4.      County/region of destination – kraj przeznaczenia

5.      For certifying authority use only – wyłacznie dla instytucji certyfikującej

6.      Marks and numbers – oznaczenia i numery

7.      Number and kind of packages: description of goods – liczba i typ opakowań: opis towaru

8.      H. S. Code – kod

9.      Quantity – ilość

10.  Number and date of invoices – numer i data faktury

11.  Declaration of the Exporter – deklaracja eksportera wraz z datą miejscem i pieczątką

12.  Certification – jednostka certyfikująca wraz z datą miejscem i pieczątką

_____________________________________________________________

Bibliografia:

Kaczmarek T., Poradnik eksportera : generalne zasady eksportu : specyficzne regulacje obowiązujące w Unii Europejskiej, wyd. Branta, Warszawa 2005

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button