ABC Importu

Co to jest oznaczenie CE?

Oznaczenie CE umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta (również importera), że oznakowany produkt jest zgodny (kompatybilny) z wymaganiami dyrektyw  Unii Europejskiej dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska.

Dyrektywy te określają zagrożenia, które producent (importer) powinien wykryć i wyeliminować.

PAMIĘTAJ!

Oznaczając swój produkt znakiem CE deklarujemy, że produkt nie zagraża zdrowiu ani nie jest szkodliwy dla środowiska naturalnego w postaci gotowej jak również na wszystkich etapach wytwarzania.

*****

Oznakowanie CE jest elementem polityki gospodarczej Unii Europejskiej regulowanej odpowiednimi decyzjami i rozporządzeniami.

Decyzją 768/2008/WE ustanowiono zasady dotyczące umieszczania oznakowania CE, które należy stosować we wspólnotowym prawodawstwie harmonizacyjnym przewidującym to oznakowanie. Natomiast w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008 zawarto ogólne zasady regulujące oznakowanie CE.

1. Oznakowanie CE powinno być jedynym oznakowaniem wskazującym na zgodność produktu z wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym. Możliwe jest jednak stosowanie innych oznakowań, jeżeli przyczyniają się one do poprawy ochrony konsumentów i nie są objęte wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym.

2. Przez umieszczenie na produkcie oznakowania CE producent deklaruje zgodność danego produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, przyjmując tym samym na siebie pełną odpowiedzialność.

W decyzji 768/2008/WE ustalono następujące zasady ogólne:

1) produkty wprowadzane na rynek Wspólnoty powinny być zgodne z całym mającym zastosowanie prawodawstwem;

2) podmioty gospodarcze:

a) wprowadzające produkty do obrotu na rynku Wspólnoty są odpowiedzialne za zgodność swoich produktów z całym mającym zastosowanie prawodawstwem stosownie do roli, jaką odgrywają w łańcuchu dostaw;
b) ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie rzetelności, kompletności i zgodności podawanych przez nie informacji dotyczących ich produktów z mającym zastosowanie prawodawstwem wspólnotowym.

*****

Szczególnie w przypadku importu zachodzi tak zwane “domniemanie zgodności”  oznaczonego produktu ze wszystkimi wymaganiami, zapisanymi w odnoszących się do produktu dyrektywach. Dlatego, tak naprawdę, dopiero po weryfikacji produktu przez wyspecjalizowaną inspekcję nadzoru zwaną Jednostką Notyfikowaną (lub po badaniach własnych) można być pewnym, że wyrób jest lub nie jest bezpieczny.

Aby oznakować swój produkt znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami.

Zazwyczaj procedura oceny zgodności wymaga udziału tzw. Jednostki Notyfikowanej (“Third Party”), czyli instytucji niezależnej, wyznaczonej przez władze krajowe do wykonywania zadań wynikających z dyrektyw. Jeżeli produkt wymaga tylko oceny zgodnie z modułem A (wewnętrzna kontrola produkcji) – producent sam (bez udziału Jednostki Notyfikowanej) dokonuje oceny. W pozostałych przypadkach (moduły B-H1)- producent zgłasza się do wybranej przez siebie Jednostki Notyfikowanej w celu dokonania oceny zgodności swojego produktu. Producent ma swobodę wyboru Jednostki z całego obszaru UE.

Działania oceniające zamyka wystawienie przez producenta deklaracji zgodności CE (wyjątkiem jest Dyrektywa Bezpieczeństwa Zabawek 88/378/EWG, która nie przewiduje wystawiania deklaracji). Dla przypadków określonych w pozostałych dyrektywach, deklaracja ta jest dołączona do produktu, albo udostępniana na żądanie organów nadzoru rynku.

Deklaracja zgodności to dokument stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw UE. Wyroby przed wystawieniem przez producenta deklaracji zgodności powinny uzyskać właściwe certyfikaty, jeśli to wynika z odrębnych przepisów.

Na wyroby posiadające deklarację zgodności nakładane jest oznaczenie CE.  Wyrób podlegający ocenie zgodności, a nieposiadający deklaracji zgodności, nie może być wprowadzony do obrotu lub oddany do użytkowania na terytorium Unii Europejskiej. Ocena zgodności należy WYŁĄCZNIE do obowiązków producenta (importera).

Jeśli wyrób podlega kilku dyrektywom, z których każda wymaga umieszczenia oznakowania CE, oznakowanie to oznacza, że wyroby są zgodne ze wszystkimi wymaganiami tych dyrektyw.

Wyrób nie może być oznakowany symbolem CE, jeśli nie jest objęty żadną dyrektywą, która wymaga jego umieszczenia.

Producent (importer) nie może umieścić na produkcie znaku CE bez otrzymania odpowiedniego certyfikatu wydanego przez organ certyfikujący. Bezprawne używanie znaku CE jest przestępstwem.

Do obowiązków importera należy:

  • Upewnienie się, czy przeprowadzono odpowiednia procedurę oceny zgodności – z pozytywnym wynikiem
  • Zdolność do przestawienia kopii deklaracji zgodności
  • Zdolność do przedstawienie dokumentacji technicznej (na żądanie organów nadzoru rynku)

________________________________________

Źródła:

publikacje Urzędu Dozoru Technicznego

www.oznakowanie-ce.pl

www.mg.gov.pl

1. Oznakowanie CE powinno być jedynym oznakowaniem wskazującym na zgodność produktu z wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym. Możliwe jest jednak stosowanie innych oznakowań, jeżeli przyczyniają się one do poprawy ochrony konsumentów i nie są objęte wspólnotowym prawodawstwem harmonizacyjnym.

2. Przez umieszczenie na produkcie oznakowania CE producent deklaruje zgodność danego produktu ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami, przyjmując tym samym na siebie pełną odpowiedzialność.

W decyzji 768/2008/WE ustalono następujące zasady ogólne:

1) produkty wprowadzane na rynek Wspólnoty powinny być zgodne z całym mającym zastosowanie prawodawstwem;

2) podmioty gospodarcze:

a) wprowadzające produkty do obrotu na rynku Wspólnoty są odpowiedzialne za zgodność swoich produktów z całym mającym zastosowanie prawodawstwem stosownie do roli, jaką odgrywają w łańcuchu dostaw;
b) ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie rzetelności, kompletności i zgodności podawanych przez nie informacji dotyczących ich produktów z mającym zastosowanie prawodawstwem wspólnotowym.

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button