ABC Importu

Nowelizacja przepisów dla systemu REACH

Chińskie Ministerstwo Ochrony Środowiska po przez nową ustawię wcieliło w życie zaostrzone zasady kontroli nowych substancji chemicznych. Prawo, które jest znane jako „China REACH” ma na celu minimalizację zagrożenia skażenia środowiska oraz ochronę ludzkiego zdrowia.Wprowadzenie nowych przepisów wymusiło na producentach oraz importerach rejestracji nowych substancji chemicznych produkowanych lub importowanych do Chin.

Ustawa dotyczy:

– producentów, którzy produkują, importują i przetwarzają nowe substancje chemiczne

– materiałów surowych i półproduktów do produkcji farmaceutyków, pestycydów, leków weterynaryjnych, kosmetyków, dodatków do żywności oraz dodatków paszowych

Nowelizacja przepisów China REACH weszła w życie 15 października 2010.

Definicja nowych substancji chemicznych:

– substancje chemiczne, które nie zostały wymienione w China REACH do dnia 15 października 2010 roku.

Kluczowe działania:

– wdrożenie nowego systemu rejestracji chemikaliów

– klasyfikacja chemikaliów na trzy kategorie:

1. Chemikalia ogółem

2. Niebezpieczne substancje chemiczne

3. Chemikalia szkodliwe dla środowiska

– producenci i importerzy w celu produkcji lub przewozu nowych substancji chemicznych, musza zarejestrować je i ubiegać się o zaświadczenie o rejestracji.

– Zabrania się produkowania i przewożenia nowych substancji chemicznych, gdy nie zostały one zarejestrowane.

– Zabrania się przetwarzania nowych substancji chemicznych, gdy nie zostały one zarejestrowane.

– Zarówno importerzy nowych substancji chemicznych jak i operatorzy krajowi muszą przedstawić świadectwo rejestracji substancji w celu dokonania odprawy celnej

– Szczegółowe zgłoszenie jest wymagane dla nowych substancji chemicznych, w zależności od tonażu ( 1, 10, 100 lub 1000 ton) przywozu lub produkcji

– Uproszczone zgłoszenie będzie dostępne dla nowych chemikaliów importowanych lub produkowanych w ilości mniejszej niż 1 tona rocznie.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

A. Oświadczenie podstawowe

Producenci lub importerzy nowych substancji chemicznych w produkcji lub importu objętości większej niż 1 tona powinni złożyć do właściwego organu następujące dokumenty:

  1. Deklaracja przewodnia
  2. Sprawozdanie z testów właściwości fizycznych, chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych substancji (testy muszą być przeprowadzone w Chinach)
  3. Sprawozdanie dotyczące oceny zagrożenia substancji dla środowiska, w tym oświadczenie o fizycznych i chemicznych właściwości substancji i ich oceny, zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, bioakumulacji oraz  oceny zagrożenia toksycznego.

Dodatkowo wymagana jest prognoza ekspozycji materiałów wraz z oceną ryzyka i środków kontroli. Profilaktyka, sposoby reagowania i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz metody ich eliminacji – środki usuwania odpadów.

  1. Zalecenia dotyczące klasyfikacji i oznakowania
  2. Arkusze z danymi dotyczącymi wymogów bezpieczeństwa chemicznego

Zgłoszenia należy dokonać zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez Departament Ochrony Środowiska i towarzyszącymi im wynikami testów i sprawozdań.

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button