ABC Importu

REACH (IT) – sięgnij po bezpieczeństwo Twoich produktów

Dzisiejszy artykuł poświęcony akronimom i skrótom występującym w dokumentacji i komunikacji handlowej i transportowej zaczniemy od zapoznania się z fragmentem tablicy Mendelejewa. Fragmentem, który opisuje grupę pierwiastków znanych jako metale ciężkie.

Czy wiecie Państwo, że takie pierwiastki jak nikiel (Ni), ołów (Pb), rtęć (Hg), kadm (Cd) uznaje się za niebezpieczne dla istot żywych?

Pamiętacie może słynną akcję usuwania płyt eternitowych ze ścian bloków mieszkalnych oraz dachów?

W 1997 roku w Polsce powstała nawet specjalna ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (uznany za niebezpieczny dla zdrowia i życia)

W podobny sposób (czyli rozporządzeniem) Unia Europejska uregulowała sprawy związane z substancjami chemicznymi, zarówno stosowanymi w procesach przemysłowych, jak i w życiu codziennym.

Rozporządzenie REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, Restriction of Chemicals), o którym mowa, weszło w życie 1 czerwca 2007 roku. Zostało przyjęte w celu ochrony zdrowia i środowiska.

Za wdrażanie przepisów dotyczących chemikaliów jest odpowiedzialna ECHA (European Chemical Agency). Agencja ta, utworzona w 2007 roku, ma siedzibę w Helsinkach, w Finlandii i pracuje w niej około 600 osób.

Na stronie agencji (https://echa.europa.eu/pl/about-us) czytamy, że „ECHA ma stanowić ośrodek wiedzy na temat zrównoważonego zarządzania chemikaliami, przyczyniając się do realizowania szeregu strategii UE oraz inicjatyw globalnych na rzecz obywateli i środowiska.”

Po wejściu w życie rozporządzenia REACH firmy przemysłowe zostały zobligowane do prowadzenia badań w celu identyfikacji ryzyka związanego z substancjami, które produkują. W skrajnych przypadkach rozporządzenie zakłada możliwość ograniczenia stosowania danej substancji, lub zobowiązuje do zastąpienia jej mniej niebezpieczną.

Wejście w życie tego rozporządzenia w znaczący sposób wpłynęło bezpośrednio na importerów. Co ciekawe spotykam na swojej drodze wiele osób, które nie słyszały o tej regulacji, lub uznały, że nie ma ona zastosowania w ich przypadku.

REACH nakłada obowiązki zależne od roli przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw. Nie dotyczy to tylko określonych substancji, ale też ich mieszanin oraz wyrobów mogących te substancje zawierać.

O ile przedsiębiorstwa z siedzibą poza UE nie zostały objęte tymi obowiązkami, to odpowiedzialność za spełnienie kryteriów wynikających z REACH spoczęła na barkach importerów mających siedzibę w Unii Europejskiej.

Importer sprowadzając towary spoza UE ma obowiązek dopilnować czy produkt wypełnia kryteria bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu. I nie dotyczy to tylko pojedynczych chemikaliów. Rozporządzenia ma zastosowanie również dla produktów gotowych, takich jak meble czy odzież.

Mając powyższe na względzie warto przez zakupem towaru z kraju spoza UE zweryfikować, czy dany produkt został wytworzony w sposób bezpieczny, bez zastosowania substancji zakazanych, czyli czy wypełnia wymogi rozporządzenia REACH.

Należy zastanowić się co chcemy wprowadzić na teren wspólnoty, czy produkt ten może zawierać substancje, które wymagają rejestracji przez nas jako importera, czy dodatkowo nie podlegamy innym obowiązkom takim jak informowanie o tych substancjach albo uzyskaniu zgody na ich wprowadzanie.

Wersję polską rozporządzenia można znaleźć pod tym linkiem (https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:136:0003:0280:PL:PDF).

Warto w pierwszej kolejności zapoznać się z załącznikiem XVII, który opisuje

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRODUKCJI, WPROWADZANIA DO OBROTU I STOSOWANIA NIEKTÓRYCH NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI, PREPARATÓW I WYROBÓW.

Uzbrojeni w tę wiedzę możemy dostawcę zapytać czy jego wyroby nie zawierają niklu, kadmu, ołowiu oraz czy przy produkcji nie były przekraczane normy uwalniania związków lotnych jak formaldehydy, benzen, toluen.

Nie należy się bać chemikaliów. Są one obecne w życiu i tego się nie zmieni.

Powinniśmy jednak dążyć do zwiększania naszego poziomu wiedzy na temat chemikaliów stosowanych w produkcji, przestrzegać regulacji prawnych, które wprowadzono dla naszego dobra. Eliminowanie związków szkodliwych i poszukiwanie lepszych alternatyw poprawia warunki pracy, chroni pracowników oraz konsumentów. To działania w naszym wspólnym, dobrze pojętym interesie.

Tekst: Andrzej Kamiński

e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Kamiński

Od dwudziestu lat związany zawodowo z handlem, a od 2006 roku z Chinami; od 2012 roku skupiony na propagowaniu idei importu bezpośredniego, e-mail: napisz@andrzejkaminski.pl

Related Articles

Back to top button