Wiadomości

Chiny: Chiński juan (RMB) stanie się wymienialny w ciągu 5 lat – uważają ekonomiści HSBC

Ekonomiści HSBC (Hogbin Qu, główny ekonomista HSBC ds. Chin i dwóch innych ekonomistów HSBC specjalizujących się w analizowaniu chińskiego rynku – Sun Junwei oraz Ma Xiaoping) uważają, że chiński juan stanie się wymienialną walutą w ciągu najbliższych 5 lat. Ich zdaniem świadczą o tym sygnały wskazujące na zamiar przyspieszenia procesu otwierania chińskiego "rachunku kapitałowego" po stronie decydentów w Pekinie.

Eksperci HSBC uważają, że tempo zmian w tym kierunku w ciągu kilku nadchodzących lat będzie znacznie szybsze niż wielu oczekiwało i dlatego RMB może stać się walutą w pełni wymienialną już w ciągu następnych 5 lat. Oczekują, że do chińskich rynków kapitałowych zostanie dopuszczone szersze grono inwestorów zagranicznych oraz że większe grono Chińczyków będzie mogło inwestować za granicą.

W opinii ekonomistów HSBC warunki sprzyjają dalszym działaniom chińskiego rządu w kierunku pełnej wymienialności juana.  Jako warunki sprzyjające wymieniają w raporcie:

Bardziej rozwinięty krajowy rynek finansowy – dynamiczny rozwój tego rynku otworzył drogę do dalszej liberalizacji "rachunku  kapitałowego". Obciążone długiem, duże państwowe banki zostały przekształcone w spółki giełdowe z silniejszym ładem korporacyjnym i lepszą kontrolą ryzyka. Po 20 latach rozwoju chiński rynek kapitałowy stał się bardziej złożony z perspektywy instrumentów finansowych i bazy inwestorów, a kapitalizacja rynkowa rynku akcji i rynku obligacji sięgnęła prawie 100% PKB. Oznacza to, że rynek pomieści większe grono uczestników z zagranicy, którzy z kolei przyczynią się do pogłębienia i wzmocnienia krajowych rynków finansowych. Jednocześnie rosnąca pula funduszy krajowych również wskazuje na potrzebę zwiększenia skali inwestycji poza Chinami prowadzonych przez krajowych inwestorów.

Bardziej zrównoważone przepływy kapitałowe – do większego zrównoważenia przepływów kapitałowych doszło z kilku powodów. Po pierwsze wartość nadwyżki handlowej Chin spadła do ok. 2% PKB w 2011 roku z rekordowo wysokiego poziomu 7,5% PKB w 2007 roku. Stosunek nadwyżki na rachunku obrotów bieżących do PKB spadł w konsekwencji do poziomu ok. 3%, mieszczącego się w granicach ustalonych w trakcie szczytu G20 w 2010 roku. Kurs RMB kształtuje się na poziomie znacznie bliższym kursowi równowagi po tym, jak umocnił się o 30% w stosunku do koszyka walut od momentu uniezależnienia kursu tej waluty od dolara amerykańskiego w 2005 roku. Rynki oczekują teraz ruchów RMB w obie strony, wcześniej inwestorzy stawiali jedynie na umocnienie tej waluty w stosunku do USD. W kwietniu Chiny podwoiły zakres dopuszczalnych wahań kursu juana z +/- 0,5% do +/-1,0% i było to piewsze poszerzenie zakresu wahań od 2007 roku. Sygnalizuje to ruch w kierunku bardziej elastycznego i kształtowanego przez siły rynkowe systemu walutowego.

Szybki rozwój rozliczeń handlowych w juanie – uruchomienie rozliczeń handlowych w RMB było kluczowym krokiem na drodze do osiągnięcia przez tę walutę statusu waluty międzynarodowej. Niewielki pilotażowy program rozliczeń w RMB, uruchomiony w lipcu 2009 roku, osiągnął wkrótce takie rozmiary, że wartość rozliczeń w RMB wzrosła w 2011 roku czterokrotnie, osiągając poziom 2,1 bln RMB (330 mld USD), co stanowiło 9% ubiegłorocznej wartości chińskiej wymiany handlowej. Możliwe jest osiągnięcie nowego rekordu w 2012 roku dzięki prawie 20-procentowemu wzrostowi rok do roku w pierwszych trzech kwartałach. W trzecim kwartale 2012 roku udział wymiany handlowej rozliczanej w juanie w całkowitej wartości chińskiej wymiany handlowej sięgnął 12%. Aby wspierać dalszy rozwój programu rozliczeń handlowych w juanie, Chińczycy zasygnalizowali zamiar podpisania dwustronnych umów swapowych z wieloma krajami i regionami, których wartość wyniesie 1,3 bln RMB.

Co dalej? Jak napisali we wspomnianym raporcie ekonomiści HSBC, Chiny ograniczają obecnie pewną część napływów pieniędzy do kraju, w tym napływów związanych z inwestycjami w nieruchomości, akcje i obligacje, aby zapobiec nagłym napływom i odpływom kapitału, które mogłyby spowodować destabilizację systemu finansowego. Te narzędzia kontroli ochroniły Chiny w trakcie azjatyckiego kryzysu finansowego w latach 1997-1998 i pomogły temu krajowi przetrwać globalny kryzys finansowy lat 2008-2009. W gruncie rzeczy chiński "rachunek kapitałowy" jest częściowo otwarty. Np. obcokrajowcy mają pełen dostęp do akcji serii B, ale już ich dostęp do akcji serii A jest ograniczony. Chińscy inwestorzy instytucjonalni mogą nabyć zagraniczne akcje w ramach programu QDII (ang. Qualified Domestic Institutional Investors), ale nie mogą przeprowadzać bezpośrednich inwestycji na rynkach zagranicznych. Liberalizacja "rachunku kapitałowego" będzie obejmowała stopniowe rozluźnienie restrykcji w obszarze przepływu kapitału, co umożliwi chińskim i zagranicznym inwestorom posiadanie aktywów odpowiednio zagranicznych i chińskich oraz udział w transgranicznych transakcjach związanych z tymi aktywami, które z kolei zwiększą wymienialność juana.

Analitycy HSBC oczekują, że Pekin podejmie następujące kroki w kierunku dalszej liberalizacji "rachunku kapitałowego":

dalsze poszerzenie programu QFII (ang. Qualified Foreign Institutional Investors), który otworzył chiński krajowy rynek akcji dla zagranicznych inwestorów; pula dopuszczalnych inwestycji kapitałowych dokonywanych przez zagranicznych inwestorów w ramach tego programu została ostatnio podwyższona z 30 mld USD do 80 mld USD, a pula odpowiednika tego programu w RMB (RQFII, ang. Renminbi Qualified Foreign Institutional Investors) z 20 mld RMB do 70 mld RMB;

zniesienie ograniczeń dotyczących zaangażowania zagranicznych inwestorów na krajowym rynku obligacji i futures;

zwiększenie dopuszczalnej puli zakupu walut obcych dla osób fizycznych, która obecnie wynosi 50 tys. USD rocznie; nie ma dowodów na to, że doszło do zwiększenia ryzyka wypływu pieniędzy mimo szybkiego wzrostu liczby chińskich turystów; ekonomiści HSBC uważają, że pula ta zostanie zwiększona do 200 tys. USD w nadchodzących latach;

zezwolenie krajowym osobom fizycznym na inwestowanie na rynkach zagranicznych; pilotażowy program prowadzony w mieście Wenzhou zostanie prawdopodobnie rozszeczony na inne regiony;

zezwolenie zagranicznym firmom na pozyskiwanie finansowania w RMB na krajowym rynku kapitałowym.

Źródło: HSBC Bank Polska S.A.

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button