DCEPEkonomiaFinanseGospodarkaPolitykaSprawy międzynarodoweWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (16/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Forum Boao dla Azji 2021

Tydzień 16 roku 2021 upłynął pod znakiem wydarzeń międzynarodowych, w których udział wziął prezydent Xi JinPing习近平. Pierwszym z nich było Forum Boao dla Azji 2021 (博鳌亚洲论坛 2021), zwane „Azjatycki Davos”, organizowane cyklicznie od 20 lat w wypoczynkowej miejscowości Boao 博鳌na wyspie (a zarazem prowincji) prowincji HaiNan 海南. Przewodniczący Xi wygłosił tu przemówienie otwierające konferencję. W tegorocznym forum udział wzięło ponad 2,600 uczestników z 60 krajów. Tym razem forum zorganizowano w modelu hybrydowym, zarówno z fizyczną obecnością gości, jak i wirtualnym udziałem przedstawicieli 28 państw, sekretarza generalnego ONZ, czy szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, którzy z powodów sanitarnych przybyć osobiście do Chin nie mogli. Przewodniczący Xi wygłosił przemówienie inaugurujące „Azjatyckie Davos” poprzez łącza video, a najważniejsze tezy tego przemówienia to:

Kwestie międzynarodowe powinny być omawiane i realizowane przez wszystkich uczestników relacji międzynarodowych. Przyszłość i losy świata powinny być dyskutowane i uzgadniane przez państwa (wszystkie), jak i organizacje międzynarodowe. Żadne państwo nie może narzucać innym swoich reguł, a budowa barier i wymuszone rozłączenie gospodarcze nie przyniosą nikomu korzyści. Świat potrzebuje rządów sprawiedliwych, a nie apodyktycznych. Duże państwa powinny brać na siebie większą odpowiedzialność za losy świata, proporcjonalnie do swoich potencjałów i swojego znaczenia.

Podkreślenie, iż bez względu na to, jak rozwinięte są i będą Chiny, nigdy nie będą dążyć do hegemonii, rozszerzać strefy wpływów kosztem innych, ani angażować się w wyścig zbrojeń. Chiny nadal będą budowniczym pokoju na świecie, uczestnikiem globalnego rozwoju i obrońcą porządku międzynarodowego.

Inicjatywa „Pasa i Drogi” 一带一路 jest jasnym szlakiem, którym każdy może iść naprzód, to nie jest prywatna ścieżka. Wszystkie zainteresowane państwa mogą przyłączyć się do tej inicjatywy, uczestniczyć w niej, współpracować, by wspólnie czerpać korzyści. Tylko wspólne budowanie „Pasa i Drogi” prowadzi do rozwoju i niesie nadzieję. Chiny będą współpracować w duchu otwartości i tolerancji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, które chcą uczestniczyć w wysiłkach na rzecz redukcji ubóstwa, na rzecz poprawy dobrostanu społeczeństw.

Ludzkość może przezwyciężyć pandemię Covid-19 jedynie działając wspólnie. Kluczową rolę odgrywa tu Światowa Organizacja Zdrowia. Chiny będą pomagały biedniejszym krajom w walce z wirusem. Będą kontynuować realizację obietnicy, zgodnie z którą chińskie szczepionki na Covid-19 mają być “globalnym dobrem publicznym”.

Wezwanie do zacieśnienia międzynarodowej współpracy na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu. Świat powinien robić więcej, aby realizować ustalenia paryskiego porozumienia klimatycznego.

W relacjach między państwami dominować powinna równość, wzajemny szacunek i zaufanie. Wszystkie państwa powinny promować wartości wspólne dla całej ludzkości, takie jak pokój, rozwój, sprawiedliwość, demokracja, czy wolność, powinny popierać wymianę doświadczeń i wzajemnie respektować różnice kulturowe, czy cywilizacyjne.

W dobie tak wielu wyzwań, ale i nadziei, Chiny proponują, aby kraje Azji i świata połączyły siły dla przezwyciężenia epidemii, wzmocnienia globalnego zarządzania i dokonywania ciągłego postępu w budowaniu wspólnoty międzynarodowej. Ekonomiczna globalizacja, otwartość i integracja to kierunki rozwoju, których nie da się zatrzymać. Sztuczne tworzenie murów między państwami, separowanie się, jest naruszeniem podstawowych praw ekonomicznych i reguł rynku. Państwa, które to robią szkodzą innym oraz samym sobie.

 

Wirtualny Szczyt Klimatyczny

Drugim wydarzeniem międzynarodowym z udziałem przewodniczącego Xi był wirtualny szczyt klimatyczny zorganizowany przez prezydenta USA Joe Bidena.

W przemówieniu wygłoszonym podczas tego spotkania prezydent Xi zaznaczył, iż Chiny są gotowe do współpracy w zakresie ochrony klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych z całą społecznością międzynarodową, łącznie ze Stanami Zjednoczonymi. Zapowiedział, że ChRL będzie „rygorystycznie ograniczać wzrost zużycia węgla”, ściśle kontrolować nowe projekty związane z energetyką węglową oraz wzrostem zużycia węgla. Państwo Środka osiągnie szczyt emisji dwutlenku węgla do 2030 roku, aby do roku 2060 osiągnąć zeroemisyjność. Prezydent Xi obiecał, że Chiny staną się neutralne pod względem emisji CO2 wcześniej niż kraje rozwinięte, choć będzie to wymagało od nich niezwykle ciężkiej pracy. Pekin udzieli pełnego wsparcia władzom lokalnym, kluczowym gałęziom przemysłu oraz przedsiębiorcom, dla wsparcia ich inicjatyw zmierzających ku osiągnięciu neutralności węglowej państwa. Chiny wprowadzą kontrolę gazów cieplarnianych innych niż dwutlenek węgla, utworzą wewnętrzna giełdę uprawnień do emisji CO2. Xi JinPing zwrócił uwagę, że kraje rozwinięte powinny skuteczniej pomagać krajom rozwijającym się poprzez wsparcie finansowe czy techniczne w ich rozwoju, co przyniesie efekt w postaci zahamowania zjawisk mających tak silny wpływ na pogłębiające się zmiany klimatyczne. Należy unikać tworzenia zielonych barier handlowych i pomagać krajom rozwijającym się w przyspieszeniu ich transformacji, umożliwić im przejście na zieloną i niskoemisyjną gospodarkę. Chiny traktują współpracę w dziedzinie ekologii jako kluczową formę działania w ramach inicjatywy „Pasa i Drogi”. Prezydent Xi podkreślił, że państwa muszą dbać o harmonijne współistnienie człowieka i przyrody, ukierunkować się na zielony rozwój, działać systemowo w poczuciu odpowiedzialności. Chiny będą wspierać ideę budowy uczciwego, rozsądnego i korzystnego dla wszystkich globalnego systemu ochrony środowiska.

Oba wystąpienia cechowała zwięzłość. Xi przemawiał stosunkowo krótko (ok.10-15 minutowe), co jeszcze nie tak dawno było nie do pomyślenia w przypadku samego przewodniczącego, czy jego poprzedników. Co ciekawe ta zwięzłość jest ostatnio cecha przemówień Xi nie tylko zagranicą, ale również w kraju. Być może to zmiana stylu, którą narzuciły konferencje online. Bez wątpienia ta zwięzła forma wystąpień wzmacnia przekazywane podczas nich treści.

Wideokonferencja USA – Chiny

W 16 tygodniu 2021 roku odbyła się także wideokonferencja, podczas której Wang Yi 王毅, Radca Stanu Rady Państwa i szef chińskiego MSZ rozmawiał z przedstawicielami amerykańskiej Rady Stosunków Zagranicznych.

Wang podczas swego przemówienia określił granice dialogu między dwoma mocarstwami oraz chiński punkt widzenia na zasady globalnej polityki. Omówił – ze strategicznej perspektywy – pięć punktów postrzegania stosunków chińsko-amerykańskich. W przemówieniu Wanga pobrzmiewały echa wystąpień prezydenta Xi (szczególnie tego, które miało miejsce podczas szczytu klimatycznego), ale godne jest odnotowanie nie tylko przez wzgląd na stanowczą formę, jak i na fakt, iż w dużym zakresie odnosiło się ono do porządku międzynarodowego. I tak:

Po pierwsze – Chiny mają nadzieję, że Stany Zjednoczone będą postrzegać i traktować rozwój ChRL w sposób racjonalny. Chiny bowiem nie dążą do światowej hegemonii, a idą drogą pokojowego rozwoju, która różni się od tej charakteryzującej mocarstwa znane współcześnie. Doświadczanie historyczne Chin mierzone w tysiącach lat uczy, że rozwój i odmłodzenie (renesans) państwa wymaga pracy do wewnątrz, przebudowy i reformy państwa, a nie podboju państw trzecich. Chiny nigdy nie zaakceptują relacji z pozycji “siły” i wydawania rozkazów innym państwom. Wielkie mocarstwa powinny przede wszystkim same przestrzegać zasad, być wzorem do naśladowania. Sukces Chin, czy Stanów Zjednoczonych nie oznacza, że któreś z tych państw musi upaść, aby drugie sukces odniosło. Świat może pomieścić i rozwinięte, silne Chiny, i rozwiniętą, silną Amerykę. Działanie mające na celu odizolowanie drugiej co do wielkości gospodarki świata, jak i konfrontacja z 1,4 miliardem ludzi nie tylko nie pomoże Stanom Zjednoczonym rozwiązać różnych sprzeczności, z którymi się borykają, ale także doprowadzi do światowego chaosu.

Po drugie – Chiny oczekują, że USA i ChRL wejdą na nową ścieżkę pokojowego współistnienia i współpracy korzystnej dla obu stron. Stany Zjednoczone zdefiniowały politykę wobec Chin na trzech zasadach: “konkurencji, współpracy i konfrontacji”. Chiny nie mają zamiaru konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. Chcą tylko nieustannie rozwijać i usprawniać relacje z USA. Jeśli dojdzie do konfrontacji obu państw, wynik jej jest przewidywalny: stracą obie strony. Dlatego współpraca jest jedyną właściwą drogą. Właściwym sposobem rozwijania stosunków chińsko-amerykańskich powinno być wzmocnienie dialogu, pogłębienie współpracy, niwelowanie różnic i unikanie konfrontacji. Zasadniczy problem zawiera się w pytaniu: czy Stany Zjednoczone zaakceptują pokojowy rozwój i wzrost innego wielkiego państwa, o odmiennym systemie społecznym, historii, kulturze, innych doświadczeniach jeśli chodzi o etapy rozwoju? Czy Stany Zjednoczone  uznają, że Chińczycy mają również prawo do poszukiwania swojej ścieżki i lepszego życia?

Po trzecie – Chiny liczą na to, że Stany Zjednoczone będą respektować i tolerować niezależny wybór dróg rozwoju i systemu politycznego Państwa Środka. Chiny dowiodły, że socjalizm o chińskich cechach nie tylko wydźwignął 1,4 miliarda Chińczyków z ubóstwa i zacofania, ale także pozwolił narodowi chińskiemu ponownie wnieść znaczący wkład w postęp ludzkości. Demokracja socjalistyczna jaka obowiązuje w Państwie Środka uosabia wolę narodu, uwzględnia uwarunkowania kraju oraz jest popierana przez obywateli ChRL. Tylko dlatego, że chińska forma demokracji różni się od tej amerykańskiej, Chiny są określane jako “autorytarne” i “autokratyczne”. Taka stygmatyzacja jest przejawem braku demokracji. Chiny opowiadają się za podążaniem ścieżką rozwoju, która odpowiada ich własnym uwarunkowaniom, potrzebom obywateli, zasadom pokoju, rozwoju, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości. Świat powinien mieć różnorodne cywilizacje, porządek międzynarodowy powinien uwzględniać różne systemy, a duże mocarstwa powinny reprezentować różnorodne wartości. To, że Chiny i USA mają różne systemy społeczne, nie może przeszkadzać w szukaniu wspólnych płaszczyzn porozumienia przy zachowaniu różnic. Żadne państwo nie jest uprawnione do odrzucania drogi rozwoju wybranej przez inne państwo. Żadne państwo nie będzie reformować własnego systemu zgodnie z sympatiami i preferencjami innego państwa. To obywatele danego kraju decydują, czy system i obrana droga są dobre lub złe dla nich samych. Chiny nie kopiują zagranicznych modeli, ale też nie eksportują ideologii, nie naciskają na inne kraje na kopiowanie chińskich rozwiązań. Państwo Środka pragnie, aby wszystkie kraje podążały swoja własną ścieżką rozwoju, która odpowiada ich własnym uwarunkowaniom i potrzebom ich obywateli, aby podążały obranymi przez siebie ścieżkami szanując się wzajemnie i ucząc się od siebie. Spór chińsko-amerykański często jest uznawany za spór między “demokracją a autorytaryzmem”. Demokracja to nie Coca-Cola, którą Stany Zjednoczone produkują, a która tak samo znakomicie smakuje całemu światu. Gdyby na ziemi był tylko jeden model społeczny, jedna cywilizacja, świat straciłby swoją witalność i energię.

Po czwarte – Chiny spodziewają się, że Stany Zjednoczone będą kierować się w praktyce multilateralizmem. Chiny są pionierem, współtwórcą i strażnikiem obecnego systemu międzynarodowego. Poprzedni rząd USA wycofał się, zerwał kontrakt, porzucił międzynarodowe obowiązki i stał się największym niszczycielem obecnego porządku międzynarodowego. Chiny z zadowoleniem przyjmują powrót administracji Joe Bidena do koncepcji multilateralizmu. Jednocześnie uważają, że prawdziwy multilateralizm to otwartość, tolerancja, ścisłe przestrzeganie praworządności, konsultacje i współpraca. Przestrzeganie systemu międzynarodowego ustalonego w ramach ONZ jest rdzeniem i fundamentem międzynarodowego porządku.

Po piąte – Chiny  wymagać będą bezwzględnie od Stanów Zjednoczonych, aby te przestały ingerować w wewnętrzne sprawy ChRL. Suwerenność i integralność terytorialna państwa są jego zasadniczym interesem. W tej podstawowej kwestii Chiny nie mogą iść na żaden kompromis. Gra “tajwańską kartą” jest bardzo niebezpieczna, to igranie z ogniem. Chiny wyrażają nadzieję, że Stany Zjednoczone będą szanować zasadę “jednych Chin” i nie będą próbowały kwestionować, ani przekraczać tej linii. Problemy związane z Xinjiangiem nie tyczą praw człowieka, pochodzenia etnicznego czy religii, ale są kwestiami zwalczania przemocy, terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. Z kolei wszelkie zmiany prawne w Hong Kongu mają na celu usprawnienie systemu “jeden kraj, dwa systemy” i zapewnienie stabilności oraz długoterminowego rozwoju regionu w ramach haseł “jednego kraju, dwóch systemów”, “mieszkańcy Hong Kongu rządzeni przez Hongkończyków” i “wysokiego stopnia autonomii”. Jedną z tradycji dyplomatycznych Chin jest to, że traktują na równi państwa duże i małe, że nigdy nie angażują się w przymus wobec państw trzecich i że zawsze stanowczo sprzeciwiają się użyciu siły przez państwa wobec innych państw i nacji. Kiedy suwerenność i godność narodowa Chin jest zagrożona, te podejmują odpowiednie środki zaradcze. Chiny nie grożą innym państwom siłą, nie angażują się w ofensywne sojusze wojskowe, nie eksportują ideologii, ale też nie idą po pomoc do obcych, aby rozstrzygnąć swoje sprawy i nie wtrącają się do spraw innych państw, czy społeczeństw, nie inicjują wojen handlowych, ani nie ciemiężą innych państw.

Międzynarodowy Dzień Języka Chińskiego

20 kwietnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Języka Chińskiego ustanowiony w 2010 roku przez Organizacje Narodów Zjednoczonych (ONZ). Uważany przez wielu za najtrudniejszy język świata, jest jednym z sześciu oficjalnych języków obowiązujących w ONZ. W ponad 60 państwach na świecie język chiński został wprowadzony do programu edukacji realizowanej w szkołach podstawowych jako język obcy do wyboru. Na świecie, w 162 krajach, działa obecnie 541 Instytutów Konfucjusza i 1,170 klas Konfucjusza.

COVID-19 / Koronawirus

Sputnik V produkowany w Chinach

HuaLan Biological Engineering Inc. (华兰生物工程股份有限公司), spółka notowana na giełdzie w ShenZhen 深圳, jako pierwsza chińska firma będzie produkować szczepionkę antywirusową Sputknik V. Oczywiście na rosyjskiej licencji. Co ciekawe, pierwsza partia tej szczepionki w liczbie 100 mln dawek zostanie wyprodukowana z przeznaczeniem na eksport do Rosji.

Specyfik BioNTech będzie stosowany w Chinach

W lipcu spodziewane jest zatwierdzanie do użytku na terenie Chin szczepionki opracowanej wspólnie przez niemiecką firmę BioNTech SE oraz ShangHai FoSun Pharmaceutical Co., Ltd. (上海复星医药集股份有限公司). W Europie szczepionka ta nazywana jest potocznie szczepionką Pfiser. Do końca 2021 roku w Chinach zostanie wyprodukowanych 100 mln dawek tej szczepionki. Aktualnie w Chinach produkowanych jest 5 różnych szczepionek przeciw Covid-19 opracowanych przez chińskie instytucje naukowe i firmy farmaceutyczne.

220 mln zaszczepionych

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Państwową Komisję Zdrowia (国家卫生健康委员会), na dzień 25 kwietnia br. w Chinach zaszczepiono przecie Covid-19 220.309 mln osób. Do uzyskania odporności społecznej brakuje zatem jeszcze 580 mln zaszczepionych. Założono, że osoby te otrzymają co najmniej jedna dawkę szczepionki do września br.

Ekonomia (经济学)

Ruch na chińskich lotniskach w 2020

Jednym z sektorów chińskiej gospodarki, które zostały najsilniej dotknięte przez pandemię w 2020 roku były przewozy lotnicze. A mimo to według danych Airports Council International (ACI) lotnisko GuangZhou BaiYun International Airport (广州白云国际机场) obsłużyło w ubiegłym roku największa na świecie liczbę pasażerów. Było ich dokładnie 43,767,558. Lotnisko w Kantonie wyprzedziło w minionym roku 20 letniego lidera, czyli amerykański port lotniczy Atlanta Hartsfield-Jackson International Airport.

GuangZhou BaiYun International Airport

W pierwszej dziesiątce rankingu ACI znalazło się aż siedem lotnisk z Chin. Oprócz GuangZhou są to:

 • ChengDu ShuangLiu International Airport (成都双流国际机场),
 • ShenZhen BaoAn (深圳宝安国际机场),
 • BeiJing Capital (北京首都国际机场),
 • KunMing ChangShui (昆明长水国际机场),
 • ShangHai HongQiao (上海虹桥国际机场) i
 • Xi’an XianYang (西安咸阳国际机场).

Największy wzrost liczby obsłużonych pasażerów w porównaniu z rokiem 2019 odnotowało lotnisko ShangHai HongQiao, które awansowało z 46 miejsca na miejsce 9.

W kategorii przewozów towarów (cargo) wieloletniego lidera, czyli Memphis International Airport (USA) wyprzedził port lotniczy ChekLapKok International Airport (香港赤腊角国际机场) w Hong Kongu. Na trzecim miejscu uplasowało się lotnisko ShangHai PuDong (上海浦东国际机场).

Przewozy pasażerskie chińskich kolei 2020

Jak podała Państwowa Administracja Kolei (国家铁路局) w 2020 roku chińskie koleje przewiozły 2.203 mld pasażerów (o 39.8% mniej niż w roku 2019) oraz 4.552 mld ton towarów (wzrost o 3.2%). Inwestycje w kolejowa infrastrukturę wyniosły 781.9 mld RMB (~456.13 mld PLN). Długość wszystkich linii kolejowych w Chinach osiągnęła 146,300 km (ponad 3.5 razy dookoła Ziemi), w tym 38,000 km to linie szybkich kolei.

Metro w Chinach

Chińskie Stowarzyszenie Kolejowego Transportu Miejskiego (中国城市轨道交通协会) poinformowało, że z końcem roku 2020 aż 38 miast w ChRL posiadało linie metra. Ich łączna długość to 6,280.8 km. Najdłuższe linie metra mają:

 1. Szangahaj / ShangHai / 上海 (693.8 km),
 2. Pekin / BeiJing / 北京 (653 km) i
 3. ChengDu/ 成都 (518.5 km).

W minionym roku najwięcej pasażerów dziennie przewoziło w Szanghaju (7.7182 mln osób). Na drugim miejscu znalazł się Kanton / GuangZhou / 广州 (6.5613 mln osób). Trzecie miejsce: Pekin (6.213 mln osób).

Ceny mieszkań w górę

W marcu w 21 stolicach chińskich prowincji wzrosły ceny mieszkań na rynku wtórnym. Dane

Krajowego Biura Statystycznego (国家统计局) wskazują, że najbardziej poszły w górę ceny mieszkań w:

 • Kantonie (o 1.4% m/m),
 • HangZhou 杭州 (o 1.2% m/m) i
 • NanJing 南京 (o 0.9% m/m).

W stosunku rok do roku najbardziej ceny wzrosły w Kantonie, bo o 11.5%. Tam średnio w marcu za metr kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym trzeba było zapłacić 42,849 RMB (~24,994 PLN). W HangZhou 36,770 RMB (~21,448 PLN), a w NanJing 33,659 RMB (~19,632 PLN).

93 miasta milionowe

W Chinach już w 93 miastach populacja przekracza 1 mln ludności. Najwięcej takich miast położonych jest w prowincjach JiangSu 江苏 oraz ShanDong 山东.

Plany energetyczne do 2025

Państwowa Administracja Energetyki (国家能源局) przyjęła plan dalszej promocji rozwoju energii wiatrowej i słonecznej. Z końcem 2021 roku stanowić ma ona 11% krajowego miksu energetycznego. W 2025 roku Chiny będą pozyskiwać 16.5% produkowanej w kraju energii ze słońca i wiatru. Rozwijana będzie intensywnie energia atomowa. W Chinach procuje obecnie 48 reaktorów jądrowych o łącznej mocy 49.88 mln KW (trzecie miejsce na swiecie). W najbliższym planie pięcioletnim (2021-2025) uruchomionych zostanie kolejnych 11 reaktorów o łącznej mocy 12.604 mln KW.

Technologie (技术)

Procesory i półprzewodniki – przyspieszenie

W minionym roku Chiny były największym odbiorcą i nabywcą wszelkich maszyn i urządzeń do produkcji chipów i półprzewodników. W sumie chińskie firmy i instytucje wydały na ten cel w 2020 roku 18.72 mld US$ (~70.86 mld PLN). To wzrost o 39% w porównaniu z rokiem 2019. W tym samym czasie firmy z Tajwanu zakupiły tego typu maszyn i urządzeń za 17.15 mld US$ (~64.92 mld PLN). Pod względem tego typu wydatków w 2020 roku trzecie i czwarte miejsce zajęły Korea Południowa i Japonia.

Ten wzrost wielkości zakupów zagranicznych jest oczywista reakcja Chin na amerykańskie sankcje. Chiny kupują co mogą i ile mogą, by stawić czoło potencjalnym problemom tu i teraz. Największe firmy na światowym rynku maszyn i urządzeń do produkcji procesorów coraz głośniej mówią, że nie poddadzą się na dłuższą metę naciskom ze strony Stanów Zjednoczonych, które wprawdzie wywierają presję, ale nie proponują żadnego zadośćuczynienia za oczywiste straty. Ale mleko się rozlało. Chiny przyjęły do wiadomości fakt wykorzystywania swoich słabości przez USA i przekierowały bajeczne wprost środki na zbudowanie własnego, absolutnie niezależnego od świata zewnętrznego ekosystemu tworzenia i produkcji procesorów i innych najbardziej zaawansowanych komponentów półprzewodnikowych. Muszą ten ekosystem budować od podstaw. Zajmie im to długie lata. Ale już dzisiaj wiadomo, że cel swój osiągną. Tymczasem zdjęto cła importowe na maszyny, urządzenia i surowce do produkcji chipów i półprzewodników sprowadzanych do Chin. Zwolnienie to obowiązuje do 2030 roku. Można zatem zakładać, że taki deadline wyznaczono tym, na których spoczęło zbudowanie w Chinach komplementarnego przemysłu mikroprocesorowego.

HuaWei sprzedaje samochody

Koncern HuaWei (华为) rozpoczyna sprzedaż samochód elektrycznych – Cyrus HuaWei Smart Selection SF5 (华为智选SF5). Ponieważ temat samochodów to zazdrośnie strzeżony ogródek Nadredaktora, odsyłam po szczegóły do artykułów w działach MOTORYZACJA, AUTONOMIA, a także ROBOTY.

Z kronikarskiego obowiązku informuję, że auto Cyrus HuaWei Smart Selection SF5 w cenie 246,800 RMB (~144,026 PLN) można nabyć poprzez firmowa stronę internetową HuaWei, jak i we flagowych salonach sprzedaży HuaWei w Szanghaju / ShangHaiu / 上海, ShenZhen 深圳 i ChengDu 成都. W pierwszych dwóch dniach od premiery samochodu sprzedano ponad 3,000 egzemplarzy i to pomimo faktu, że auta te będą realnie dostępne dopiero w maju.

Rynek motoryzacyjny w Chinach ewoluuje i rozwija się. Coraz śmielej działają na nim nie tylko chińscy i zagraniczni producenci aut, ale również nowi gracze, wcześniej zupełnie nie mający związku z branżą. To firmy takie jak na przykład Evergrande (恒大- deweloper), wspomniany HuaWei, BaiDu (百度 – projekt Apollo), XiaoMi (小米), czy TenCent (腾讯).

Pojawiają się nieśmiałe głosy, że tak duże zainteresowanie branżą doprowadzi do jej przegrzania. Te obawy tonowane są przez analityków, którzy podkreślają wielkość rynku chińskiego i rosnący tu popyt, ale także przypominają, że Chiny to nie cały świat. Auta z Chin wyruszą niebawem na podbój świata. Jak wcześniej japońskie, czy koreańskie.

Alibaba znów pod lupą

Kłopoty Alibaba Group Holding Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) chyba jeszcze nie należą do przeszłości. Państwowa Administracja Nadzoru i Administracji Rynku (国家市场监督管理总局) rozpoczęła dochodzenie i kontrolę transakcji zależnej od holdingu spółki joint venture z firmą China Minmetals Corp. (中国五矿集团公司 – korporacja państwowa handlująca metalami i minerałami z siedzibą w Pekinie znajdująca się pod bezpośrednim nadzorem państwowej Komisji Nadzoru i Administracji Aktywów).

Ranking światowych innowatorów

Boston Consulting Group opublikowała kolejny coroczny ranking 50 najbardziej innowacyjnych firm na świecie. Wśród zeszłorocznych globalnych liderów innowacji znalazły się m.in.:

 • HuaWei Technologies Co., Ltd. (华为技术有限公司) na 8 miejscu,
 • Alibaba Group Holdings Limited (阿里巴巴集团控股有限公司) na miejscu 14,
 • Lenovo Group Co., Ltd. (联想集团有限公司) na pozycji 25,
 • TenCent Technology Co., Ltd. (腾讯控股有限公司) na miejscu 26 i
 • XiaoMi Technology Co., Ltd. (小米科技有限责任公司) – pozycja 31.

Wśród firm innowacyjnych o światowym znaczeniu wciąż przeważają firmy amerykańskie.

Centrum produkcji odrzutowców pasażerskich ARJ21

Nauka – Edukacja (教育科学)

Kosmiczne centrum danych

Przy kosmodromie WenChang (文昌航天发射场) na wyspie HaiNan 海南 powstaje

Wenchang Aerospace Supercomputing Center (文昌航天超算中心 ). Bedzie to centrum zbierania i archiwizowania wszystkich danych, które pozyskiwane są w trakcie badań i projektów realizowanych w ramach chińskiego programu kosmicznego. Inwestycję realizuje HaiNan Modern Technology Group Co., Ltd. (海南现代科技集团有限公司), China Communications Information Technology Group Co., Ltd. (中国交通信息科技集团有限公司) oraz ZhongGuanCun Open Fund Management Center (中关村开放基金管理中心). Wartość inwestycji to 20 mld RMB (~11.68 mld PLN). Pierwszy etap inwestycji będzie oddany do użytku już w 2022 roku.

Giełdy  (证券交易所)

Po miesiącu niepewności trend wzrostowy umocnił się. Co nie oznacza gwałtownych wzrostów. Wahania były – póki co – cechą wspólna kolejnych dni notowań 16 tygodnia 2021 roku. Optymizm, jakim powiało tydzień wcześniej utrzymał się. Najlepiej radziły sobie spółki sektora stalowego, medycznego, biologicznego, producenci sprzętu gospodarstwa domowego. Traciły na wartości papiery deweloperów, spółek handlowych, producentów sprzętu komputerowego. Zyskały na atrakcyjności akcje funduszy inwestycyjnych i firm farmaceutycznych. Analitycy spodziewają się, że spółki z dobrymi wynikami, ale ze średnią wartością rynkową będą ciągnęły indeksy w górę. Ich wartość wróciła generalnie do poziomu sprzed okresu gwałtownych wzrostów obserwowanych od lipca ubiegłego roku. Stabilizują się rynki finansowe po interwencji organów regulujących, która wywołała zamieszanie zarówno w Chinach, jak i poza granicami ChRL. Budujące okazały się też informacje makroekonomiczne z marca br. i te dotyczące I kwartału 2021 roku. Konsumpcja wewnętrzna silnie wzrasta, ale wciąż jest w Chinach ogrom przestrzeni na dalszy jej rozwój. Chińskie wsie i małe miasteczka są najlepszym tego przykładem. Tam też skierowała się uwaga chińskich firm technologicznych i handlowych. Dlatego też zyskiwać będą spółki technologiczne i nowej energii, choć trzeba zakładać wahania cen ich akcji. Ostatni tydzień kwietnia określi trendy na giełdach na najbliższy okres. Eksperci podpowiadają by przyglądać się spółkom farmaceutycznym. Solidne wyniki finansowe osiągnięte w 2020 roku i w I kwartale roku bieżącego czynią z tych firm giełdowych pewniaków.

Razem obroty wszystkich giełd 23.04.: ~ 584.056 mld PLN

Razem obroty na wszystkich giełd w tygodniu 19.04 -23.04.: ~ 2.657 bln PLN

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Inwestorzy na krótką metę

ShangHai JiaoTong University (上海交通大学), Shanghai Advanced Institute of Finance (上海高级金融学院), Ant Research Institute (蚂蚁研究院) oraz Alipay Finance Think Tank (支付宝理财) przeprowadziły wspólne badanie wśród osób będących inwestorami indywidualnymi funduszy majątkowych. Osoby te zapytano w jakich okresach chcą korzystać z produktów tych funduszy. Okazuje się, że aż 72% badanych inwestorów chce angażować się w fundusze na czas nie dłuższy niż 1 rok, 16% zakłada inwestowanie w okresie od 1 roku do 2 lat, 7% od 2 do 5 lat, a tylko 5% jest gotowa na inwestycje w perspektywie powyżej 5 lat. Tłumaczy to wahania indeksów na rynkach finansowych Chin – większość inwestorów wygląda błyskawicznych zysków, nie wchodzi w długofalowe inwestycje.

Oprocentowania kredytów mieszkaniowych

W okresie od 20 marca do 18 kwietnia br. średnie oprocentowanie roczne kredytu z przeznaczeniem na zakup mieszkania na rynku pierwotnym w 703 oddziałach banków w 42 miastach Chin wynosiło 5.31%. Na zakup mieszkania z rynku wtórnego 5.59%. Oprocentowanie wzrosło o 4 punkty bazowe w stosunku do poprzednich dwóch miesięcy. Analiza została przeprowadzona przez Rong360 Big Data Research Institute (融360大数据研究). Pomimo wzrostu kosztu kredytów popyt na mieszkania nie zmalał.

Konferencja byłego szefa banku centralnego

Wypowiedzi Zhou XiaoChuana 周小川, byłego prezesa Ludowego Banku Chin (中国人民银行), banku centralnego Państwa Środka, wysłuchiwane są z dużą uwagą. Nie inaczej było podczas jego konferencji prasowej, która miała miejsce w trakcie ostatniego szczytu Boao Forum dla Azji 2021 (博鳌亚洲论坛2021).

Komentowano zwłaszcza kilka jego stwierdzeń:

 • O używaniu cyfrowego RMB w transakcjach międzynarodowych – Cyfrowy juan (DCEP) i płatności transgraniczne, szczególnie te w ramach inicjatywy „Pasa i Drogi”“一带一路” nie mogą być traktowane jako odrębne tematy. Rozszerzanie zakresu stosowania cyfrowego RMB jest nieuniknione. Ale szybkość tego procesu zależy od stanu gospodarki państwa, kondycji (rozwoju) systemu finansowego, jego stabilności, uwarunkowań kursowych i walutowych.
 • O zachęcaniu do inwestycji w RMB – rośnie liczba opcji inwestowania w RMB przez podmioty zagraniczne. Na przykład poprzez obligacje. Jednak inwestorzy spoza Chin nie są nimi specjalnie zainteresowani. Upowszechnienie transakcji rozliczanych w RMB nie nastąpi wskutek jednostronnej decyzji. Będzie efektem woli używania RMB wyrażonej przez wszystkie zaangażowane w transakcje strony. Pozycja RMB na rynku międzynarodowych walut jest dobra. Ale uczynienie z chińskiej waluty walutą rozliczeniową w transakcjach transgranicznych (i nie tylko) to proces. Powolny i stopniowy, prowadzony tak, aby biorący udział w obrocie finansowym, towarowym zaakceptowali go. Stosowanie juana w rozliczeniach musi być niezależną decyzją danego podmiotu gospodarczego.
 • O potencjalnym zagrożeniu dla pozycji dolara amerykańskiego przez chińskiego juana – w międzynarodowym obrocie gospodarczym dostępnych jest wiele walut. Dominuje USD, ale obecne jest przecież i euro, i japoński yen, czy brytyjski funt. Jeśli wszyscy będą mieć zaufanie do amerykańskiego dolara, to jego przewaga na rynku będzie utrzymywać się. W takich okolicznościach tylko niewielka ilość podmiotów będzie zainteresowana rozliczeniami w RMB. Ale jeśli USD będzie miał problemy wywołane na przykład kryzysem finansowym, jeśli dolar będzie używany jako narzędzie sankcji, presji, to jest oczywistym, że uczestnicy międzynarodowego obrotu handlowego, finansowego zwrócą się ku innym walutom, w tym do RMB. W ten sposób udział chińskiej waluty w międzynarodowych obrotach będzie rósł. Taki proces nie zależy od woli rządu chińskiego, ale od sytuacji na rynku.
 • O aktualnej sytuacji (stopniu rozwoju) cyfrowego juana – w chwili obecnej juan cyfrowy jest używany głównie w małych, detalicznych transakcjach, podczas zakupów w sklepach, w trakcie krajowych podróży turystycznych, itp. Oczywiście to podnosi prestiż tej waluty. Powszechność płatności cyfrowych sprzyja popularyzacji, upowszechnianiu nowej formy juana. Należy wykorzystywać tę okoliczność, tę powszechną akceptację digitalizacji pieniądza, pozytywnie napędzaną chociażby przez rosnącą popularność zakupów w sieci. Wciąż jednak cyfrowy juan to relatywnie małe obroty. Wprowadzenie cyfrowego RMB do handlu międzynarodowego, do inwestycji, czy usług w skali makro może zmienić sytuację. Transakcje transgraniczne to kwestia nieodległej być może, ale przyszłości, pojawia się tu bowiem chociażby problem kursów wymiany walut względem RMB. Zmiana charakteru, formy pieniądza, to poważne wyzwanie, to skomplikowany proces, gdzie oprócz samej mechaniki pieniądza pojawiają się takie wyzwania jak kwestia optymalizacji podatkowych, „prania” pieniędzy, handlu narkotykami, korupcji finansowej, itp. Dlatego też cyfrowy juan wprowadzany jest małymi krokami, właśnie z poziomu małych, detalicznych transakcji. Do tych wielkich droga daleka. Cyfrowe RMB w najbliższej przyszłości nie zagrozi rynkom finansowym, czy pozycji USD. To nie bitcoin (kryptowaluta), ale pieniądz emitowany przez bank centralny. I jako taki tworzony jest dla ułatwienia obrotu pieniężnego wewnątrz kraju.

Reasumując: Chiny nie będą się spieszyć z powszechnym wprowadzaniem cyfrowego juana. Ostrożność i rozwaga przede wszystkim. Ale proces się zaczął i nie ma od niego odwrotu.

Nowa giełda transakcji terminowych

Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会) uroczyście zainaugurowała otwarcie piątej w kraju giełdy transakcji terminowych. Giełda ta została uruchomiona w Kantonie / GuangZhou / 广州, stolicy prowincji GuangDong 广东). Giełda kolejna, ale odmienna, ponieważ działa w ramach mieszanej formy własności państwowo -prywatnej.

Udziałowcami GuangZhou Futures Exchange (广州期货交易所) są oprócz Chińska Komisja Regulacyjna ds. Papierów Wartościowych (中国证券监督管理委员会):

 • Shanghai Futures Exchange (上海期货交易所),
 • Zhengzhou Commodity Exchange (郑州商品交易所),
 • Dalian Commodity Exchange (大连商品交易所),
 • China Financial Futures Exchange Co., Ltd. (中国金融期货交易所),
 • Ping An Insurance (Group) Co., Ltd. (中国平安保险集团股份有限公司),
 • Guangdong Pearl River Investment Holding Group Co., Ltd. (广东珠江投资控股集团有限公司),
 • Guangzhou Financial Holding Group Co., Ltd. (广州金融控股集团有限公司) oraz
 • Hong Kong Exchanges and Clearing Co., Ltd. (香港交易及结算所有限公司).

Nowa giełda będzie koncertowała się na nowych/wschodzących gałęziach przemysłu, takich jak przemysł ekologiczny i niskoemisyjny, finanse i technologia, wszystkich tych, gdzie emisja dwutlenku węgla ma kluczowe znaczenie. Na giełdzie GuangZhou Futures Exchange pojawią się również specyficzne indeksy, takie jak indeks walutowy, czy indeks energii elektrycznej. Pojawią się tu również kontrakty terminowe na emisję dwutlenku węgla i mają być wiodącymi produktami tego rynku.

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych względem RMB (23.04.2021 godz.12:00)

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang/Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 23.04.2021}

Obligacje

Dane w oparciu o: chinabond.com.cn 

Na marginesie (顺便提一下)

Majówka przed nami.

A jak się uda to wykroimy i 9 dni wolnych od pracy. Jak świętować, to świętować.

Półmaraton w Pekinie

24 kwietnia odbył się pierwszy po długiej przerwie spowodowanej epidemią Pekiński Półmaraton. Na mecie pojawili się chyba wszyscy Pakińczycy spragnieni tej formy aktywności fizycznej.

Xi i Liu

Przyzwyczaiłem się do tego ze Sekretarz Generalny KPCh, Przewodniczący ChRL, Przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej oraz co najmniej jeszcze 10 innych instytucji państwowych w Chinach, czyli Xi JinPing 习近平 nie udaje się w żadną podróż poza Pekin bez wicepremiera Liu He 刘鹤, członka Biura Politycznego KC KPCH (中共中央政治局), 25 osobowego stałego komitetu, najważniejszego grona kierującego państwem i partią. Liu He jest bliskim, serdecznym i najbardziej zaufanym przyjacielem Xi. To on prowadził trudne (od strony wizerunkowej niezwykle ryzykowne) rozmowy „Phase 1” z Donaldem Trumpem, z których pochodzi moje ulubione zdjęcie wicepremiera.

Liu towarzyszył Xi dotychczas zazwyczaj podczas różnych wizyt o charakterze gospodarskim, politycznym, dyplomatycznym. A tym razem można go było zobaczyć obok Xi JinPinga podczas uroczystości o charakterze wojskowym, podczas przekazania Marynarce Wojennej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej trzech nowych okrętów (pisaliśmy o nich TUTAJ) na wyspie HaiNan. Wgląda na to, że przewodniczący nie lubi się rozstawać z wicepremierem. Mówi się, że ludzie na szczycie władzy są samotni. Może Xi dzięki Liu stanowi wyjątek? Oby.

 

梁安基 Liang Z. Andrzej

上海,中国 Shanghai, Chiny

电子邮件 e-mail: azliang@chinamail.com

redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 16/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button