Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (42/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

18 - 24 października 2021

Spis treści ukryj

Sprawy Rządowe (政府事)

ChengDu – ChongQing – megapolis

Komitet Centralny KPCh (中央委员会中国共产党) oraz Rada Państwa (国务院) zatwierdziły dokument pod tytułem: „Zarys planu budowy okręgu gospodarczego Miast Bliźniaczych w regionie ChengDu-ChongQing” (《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》). ChengDu to stolica płd.-zach. prowincji SiChuan. A ChongQing jest miastem wydzielonym na prawach prowincji położonym w granicach prowincji SiChuan. ChongQing zostało wyodrębnione administracyjnie z prowincji SiChuan w 1997 roku i od tej pory podlega bezpośrednio władzom centralnym. Oba miasta oddalone są od siebie o 260 km. Teraz, zgodnie z projektem władz centralnych, mają stworzyć jeden ekonomicznie powiązany organizm. Podstawy formalne dla tego projektu opracowane zostaną do 2025 roku, a implementacja będzie miała miejsce w okresie 2025 – 2035. W jej efekcie nastąpić ma pełna integracja zarówno obu miast, jak i satelitarnych wobec nich ośrodków. ChengDu i ChongQing z okolicznymi miastami, miasteczkami, wsiami będą tworzyć centrum gospodarcze, naukowe i technologii innowacyjnych w regionie Chin Środkowych. Nowy twór administracyjny obejmować będzie powierzchnię 185 000 km2 (powierzchnia Polski to 312 679 km2), zamieszkana przez ok. 96 mln ludzi. Do 2025 roku obszar będzie zurbanizowany w 66%, a sieć szybkich kolei o łącznej długości 9,000 km połączy ze sobą wszystkie okoliczne ośrodki. Nowy region administracyjny stanowić będzie również ważne centrum żeglugi w górnej części rzeki Jangcy / ChangJiang / 长江oraz centrum logistyczne w ramach inicjatywy „Pasa i Szlaku”.

Liu He o przyszłości chińskich finansów

20 października w Pekinie, podczas dorocznego spotkania pod nazwą Forum Szlaków Finansowych, wicepremier Liu He 刘鹤, członek Biura Politycznego KC KPCh odpowiedzialny za sprawy ekonomiczno-finansowe, najbliższy i najbardziej zaufany przyjaciel przewodniczącego Xi JinPinga wygłosił przemówienie otwierające obrady. Kilka wątków tego przemówienia zwróciło szczególną uwagę. Liu He stwierdził, iż od początku roku gospodarka Chin była narażona na różne ryzyka, z którymi sobie poradzono dzięki skutecznej realizacji polityki makroekonomicznej. Kluczową rolę odegrał tu system finansowy i jego mechanizmy. Liu He ocenił, że Chiny mają dużą i odporną na wstrząsy gospodarkę. Wynika to m.in. z konkurencyjności uczestników chińskiego rynku, wysokiej integralności struktury gospodarczej, właściwie sformułowanych i przeprowadzanych reform, polityki otwarcia, dużego rynku wewnętrznego oraz ciężko pracujących ludzi, którzy biorą udział w nieustającym wyścigu o lepsze życie.

Zaznaczył, że w przyszłości system finansowy musi przejawiać większą inicjatywę i odgrywać większą rolę w kształtowaniu chińskiej rzeczywistości ekonomicznej. Celem powinno być lepsze służenie realnej gospodarce (tu wyraźny akcent, dla podkreślenia, że nie chodzi o rynek finansowy w modelu amerykańskim), dostosowanie polityki pieniężnej i zwiększenie wsparcia finansowego dla gospodarki prywatnej, zwłaszcza małych i mikroprzedsiębiorstw. Mechanizmy finansowe powinny wspierać ekologiczny i niskoemisyjny rozwój kraju, efektywne wykorzystanie węgla, rozwój nowej energii przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Chiny – zdaniem Liu He – powinny jeszcze bardziej otwierać się na świat zewnętrzny. System finansowy powinien większą uwagę przykładać do technologii finansowych dla przewidywania i zapobiegania występowania ryzyka w gospodarce. Liu He oświadczył, że problemy obserwowane aktualnie na rynku nieruchomości dotyczą pojedynczych firm, a nie całego sektora, ryzyko jest kontrolowane, a „rozsądne potrzeby w zakresie finansowania tego sektora są zaspokajane”. Wprowadzone do tej pory zasady dotyczące zdrowego rozwoju rynku nieruchomości nie ulegną zmianie.

Technologiczni giganci musza się starać bardziej

Guo ShuQing 郭树清, szef Komisji Nadzoru Bankowego i Ubezpieczeń Chin (中国银行业保险监督管理委员) oświadczył, że platformy internetowe muszą zrobić jeszcze więcej, aby spełnić oczekiwania organów regulacyjnych, jakie zostały przekazane tym podmiotom w ramach kampanii porządkowania ich działalności finansowej. Oczekiwania te dotyczą głównie sposobu zarządzania firmami. W czasie kampanii rozpoczętej pod koniec ubiegłego roku poddano skrupulatnej, wieloaspektowej kontroli 14 dużych platform internetowych. Większość z nich zareagowała właściwie na przeprowadzone kontrole i zadeklarowała wdrożenie zaleceń pokontrolnych Komisji Nadzoru Bankowego i Ubezpieczeń Chin. Jednak wprowadzanie wspomnianych zaleceń w życie postępuje zdecydowanie zbyt wolno. Oczekuje się zatem, że do końca roku kontrolowane platformy internetowe wywiążą się ze swoich zobowiązań. Komisja liczy na to, że firmy internetowe przedstawią publicznie informację na temat większej niż obecnie liczby działań mających na celu restrukturyzację ich modelu biznesowego w zakresie oferowania i realizowania usług finansowych.

Wiarygodne źródła informacji

20 października br. Państwowa Administracja Cyberprzestrzeni (国家互联网信息办公室) przyjęła nowy wykaz internetowych źródeł wiadomości z jakich mogą korzystać media. Poprzednia listę opublikowano w 2016 roku. Najnowsza zawiera m.in. (po raz pierwszy) internetowe strony lokalnych rządów prowincjonalnych, municypalnych, ich mediów. Do tej listy dodano wybrane gazety i/lub portale profesjonalne: od finansowych, wojskowych, zawodowych po społeczne. Na liście znalazły się wybrane gminne platformy internetowe. W porównaniu z poprzednią wersją listy w tej nowej znacznie rozbudowano listę linków rządowych agencji.

W sumie opublikowana lista zawiera 1 358 różnych stron. To cztery razu więcej niż w 2016 roku. Oczywiście wymienione zostały wszystkie media centralne (prasa, radio, TV), portale, media, strony internetowe administracji rządowej (centralnej i prowincjonalnych). Przekazując wiadomości w chińskim Internecie można na umieszczone na liście media powoływać się jako na źródła informacji, można je cytować, można treści przez nie publikowane wykorzystywać przy redagowaniu internetowych wiadomości.

Ciekawostką, którą można zaobserwować analizując listę jest fakt, iż liczba źródeł informacji w poszczególnych prowincjach zdaje się być zbieżna z ich rozwojem ekonomiczno-społecznym. Najuboższymi w wiarygodne źródła informacji są prowincje takie jak:  XinZang (Tybet) 西藏z 6 źródłami, HeiLongJiang 黑龙江 z 8, JiLing 吉林 z 9, LiaoLing 辽宁z 10, NingXia 宁夏 też z 10, NeiMengGu (Mongolia Wewnętrzna) 内蒙古 z 13, XinJiang 新疆 z 13 , QingHai 青海 również z 13.

Najwięcej „urzędowo wiarygodnych” źródeł informacji i mediów rożnego rodzaju posiadają prowincje ShanDong 山东 (73), HeNan 河南 (72), HuBei 湖北 (66), JiangSu 江苏 (66), YunNan 云南 (62). Zdziwienie może jednak budzić fakt, że stosunkowo mało „zatwierdzonych” mediów mają ośrodki o największej sile ekonomicznej w skali kraju, takie ja: GuangDong 广东 (22), ShangHai (Szanghaj) 上海 (22), BeiJing (Pekin) 北京 (15 –  ale tu są wszystkie media centralne), czy ChongQing 重庆 (14). Wedle nowych regulacji Administracji strony informacyjne działające w Chinach, a nie objęte aktualną listą mogą aplikować o umieszczenie na tym wykazie.

Oczywiście ujęcie na liście wymaga szczegółowej kontroli, analizy publikowanych materiałów. Administracja Cyberprzestrzeni zapowiada, że będzie ciągle śledziła, nadzorowała i kontrolowała media, które znalazły się na opublikowanej liście. W przypadku naruszenia standardów, publikowania fake news, niesprawdzonych informacji, będą z tej listy usunięte.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Dane I-III kwartał br.

Państwowe Biuro Statystyczne (国家统计局) przedstawiło informację na temat danych ekonomicznych zebranych dla I, II i III kwartału br. Spojrzenie poprzez pryzmat wszystkich 3 kwartałów tego roku pozwala nieco lepiej zorientować się, w jakim momencie (i kondycji) znajduje się obecnie chińska gospodarka.

Według wstępnych obliczeń chińskich statystyków, PKB w pierwszych trzech kwartałach wyniósł 82 313,1 mld RMB, co oznacza wzrost o 9,8% rok do roku w cenach porównywalnych, przy średniej dwuletniej stopie wzrostu na poziomie 5,2%, co oznacza spadek o 0,1 punktu procentowego w stosunku do średniej dwuletniej stopy wzrostu w pierwszej połowie roku. W podziale na kwartały,

 • w pierwszym kwartale wzrost wyniósł 18,3% rok do roku, przy średniej dla dwóch lat wynoszącej 5,0%;
 • w drugim kwartale wzrost wyniósł 7,9% rok do roku, przy średniej dla dwóch lat wynoszącej 5,5%;
 • a w trzecim kwartale wzrost wyniósł 4,9% rok do roku, przy średniej dla dwóch lat wynoszącej 4,9%.

W podziale na branże, wartość dodana przemysłu pierwotnego w pierwszych trzech kwartałach wyniosła 5 143 mld RMB, co oznacza wzrost o 7,4% w stosunku do roku poprzedniego i średnio o 4,8% w ciągu dwóch lat; wartość dodana przemysłu wtórnego wyniosła 3 209,4 mld RMB, co oznacza wzrost o 10,6% w stosunku do roku poprzedniego i średnio o 5,7% w ciągu dwóch lat; wartość dodana przemysłu trzeciego wyniosła 450 761 mld RMB, co oznacza wzrost o 9,5% w stosunku do roku poprzedniego i średnio o 4,9% w ciągu dwóch lat.

Od początku stycznia do końca września br. średnio w tygodniu pracowano 47,8 godz.

W Chinach aktywnych było w tym okresie 183,03 mln pracowników migrujących.

W omawianym okresie zebrano o 3,4% więcej plonów niż w roku 2020. Produkcja mięsa (wieprzowiny, wołowiny, baraniny, drobiu) zwiększyła się w tym czasie o 22,4%. Pogłowie tuczników powiększyło się o 18,2%. O 8,0% wzrosła produkcja mleka.

Średni dochód rozporządzalny statystycznego mieszkańca Chin w minionych 3 kwartałach br. osiągnął poziom 26 265 RMB (ok. 16 256 PLN). To w cenach realnych więcej o 9.7% niż w 2020 roku.

W miastach dochód rozporządzalny wyniósł 35 946 RMB (ok. 22 245 PLN), wzrost o 8,7%, na wsi 13 726 RMB (ok. 8 496 PLN), wzrost o 11,2% r/r.

Gospodarka chińska spowalnia, ale nie jest to tak dramatyczne spowolnienie, jak można by wnioskować z komentarzy dotyczących wyników III kwartału w oderwaniu od kontekstu. Spowolnienie odnotowane w  III kwartale ma niewątpliwy związek z zaburzeniami na chińskim rynku energetycznym obserwowanymi od końca sierpnia. Nie bez znaczenia jest też szybki wzrost cen surowców i materiałów.

Ostatni kwartał roku nie będzie łatwy. Październikowe powodzie, nowe ogniska epidemiczne pojawiające się w całym kraju, a powodujące kilkudniowe, za to pełne lockdowny, trudno uznać za czynniki stymulujące, czy stabilizujące.

Inwestycje zagraniczne w Chinach

Od stycznia do końca września br. inwestycje zagraniczne w Chinach wyniosły w sumie 134,617 mld US$ (ok. 531,522 mld PLN). To wzrost o 25.2% r/r nie uwzględniający inwestycji w sektorze bankowym, papiery wartościowe i ubezpieczenia. Jak informuje Ministerstwo Handlu (商务部) najwięcej inwestycji dokonano w sektorze wysokich technologii, szeroko pojętych usług oraz w obszarze zaawansowanej technologicznie produkcji wysokiej jakości. Inwestorzy pochodzili głównie z państw należących do inicjatywy „Pasa i Szlaku”, jak również państw Azji Południowo – Wschodniej. Najwięcej zagranicznych inwestycji trafiło do Chin Wschodnich i Środkowych. Zaledwie 4,1% inwestycji zagranicznych trafiło do zachodnich regionów Chin. Ministerstwo przy okazji publikacji tych danych potwierdziło, że Chiny w 2020 roku stały się największym partnerem handlowym Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii. Wzajemne obroty wyniosły w minionym roku 649,5 mld US$ (ok. 2,57 bln PLN) i przewyższyły te osiągnięte ze Stanami Zjednoczonymi. USA do niedawna zajmowały pozycję lidera w chińskim handlu zagranicznym. Obecnie zajmują pozycję 3.

Najstarsze, najcenniejsze marki Chin

HuRun (胡润) – brytyjska firma analityczno-doradcza z Szanghaju / ShangHai / 上海 opublikowała listę 100 najstarszych chińskich marek odnoszących aktualnie największe sukcesy komercyjne. Średnio marki te liczą sobie 145 lat. Najwięcej na liście znalazło się marek alkoholi, produktów medycyny chińskiej oraz artykułów spożywczych. 14 z tych marek osiągnęło wartość rynkową przekraczającą 100 mld RMB (ok. 61,92 mld PLN). 3 z tych marek warte są ponad 1 bln RMB (ok. 620 mld PLN).

Firmy, do których należą wiekowe chińskie marki posiadają swoje główne siedziby przede wszystkim w Pekinie i Szanghaju. Wiele z nich działa w prowincji SiCHuan i ZheJiang. Pierwsza dziesiątka chińskich marek „starych, ale jarych” według HuRun to:

 1. TongRenTang (同仁堂) – medycyna chińska, działa od 1669 r.;
 2. KweiChow MouTai (贵州茅台) – słynne baijiu, firma założona w 1862 roku, znacjonalizowana w 1951 roku;
 3. Bank of China (中国银行) od 1912 r;
 4. ZhongHua (中华) – elitarna, marka papierosów No.1 Chin – jej historia zaczęła się w 1951 roku; obecnie produkowana przez ShangHai Tobacco Group Co., Ltd. (上海烟草集团有限责任公司), eksportującą te papierosy do 40 krajów na całym świecie;
 5. WuLiang (五粮液) – baijiu produkowane od 1909 roku, choć uznaje się, że historia tej jej sięga roku 1368;
 6. FenJiu (汾酒) – baijiu obecne na rynku od 1919 roku;
 7. HuangShan (黄山) – papierosy obecne na rynku od 1958 roku;
 8. QingDao (青岛啤酒) – marka piwa produkowanego nieustannie w browarze założonego przez niemieckiego przedsiębiorcę w 1903 roku – eksportowane do 100 krajów – piąty największy na świecie browar;
 9. YiYuanQing (益源庆) –  ocet i sos sojowy – przyjmuje się, że firmę produkującą ocet i sos sojowy pod tą właśnie markę założono w 1377 roku;
 10. ChenLiJi (陈李济) – tradycyjna medycyna chińska – firma założona w 1600 roku.

Wszystkie wymienione powyżej marki są uznane za niezbywalne, kulturowe dziedzictwo narodowe Chin.

Zbliża się 11.11.

Do 11 listopada, dnia największego w Chinach festiwalu handlu w sieci jeszcze trochę czasu, ale już 20 października ruszyła wielka promocja wyprzedaży, zniżek, okazji zakupowych przygotowanych na tegoroczny Dzień Singla 11.11. Oczywiście akcję zaczęto z wielką pompą, z udziałem gwiazd, celebrytów zachęcających do wzięcia udziału w akcji poprzez różnego rodzaju transmisje i wydarzenia internetowe. TaoBao (淘宝), jedna z należących do grupy Alibaba (阿里巴巴集团) platform handlu internetowego w ciągu jednego wieczora sprzedała produkty o ogólnej wartości ponad 10 mld RMB (ok. 6,191 mld PLN).

W pewnym momencie platforma nie udźwignęła liczby rezerwacji, zgłoszeń akcesu do określonych akcji, przedpłat i transakcji zakupu i przestała działać (co wcześniej nigdy się nie zdarzyło). W ubiegłym roku w ramach wszystkich akcji związanych z Dniem Singla 11.11 Alibaba sprzedała towary i usługi o wartości 357,538 mld RMB (ok. 221,384 mld PLN). A przecież w akcji biorą udział wszyscy więksi i mniejsi gracze internetowego handlu w Chinach. Dzień 11 listopada przyniesie i tym razem (zapewne) największe przychody. Rozgrzewka, która zaczęła się 20 października przygotowuje i podgrzewa nastroje do tych promocji i akcji, które trwać będą wyłącznie 11.11., od północy do północy, przez jedyna 24 godziny.

Nieruchomości (房地)

„Trzy czerwone linie” przekraczane notorycznie

Sektor nieruchomości zanotował w okresie od stycznia do końca września br. spadek sprzedaży o 1.6% w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedzającego. Po raz pierwszy od 1992 roku

To już bardzo wyraźny sygnał, że chińscy deweloperzy przeżywają bardzo trudny okres. Zadłużenie w tym obszarze gospodarki rośnie. Rząd widząc coraz większe uzależnianie się deweloperów od kredytów wprowadził już na początku br. rygorystyczne zasady nazwane „Trzy Czerwone Linie” (“三道红线”). Oznaczają one, że firma deweloperska

 • nie może wziąć pojedynczego kredytu wyższego niż 15% jej długu w skali zasobów finansowych,
 • lub 15% jej aktywów w stosunku do długu,
 • lub 15% posiadanych kapitałów.

Dziś wiele wskazuje na to, że deweloperzy niejednokrotnie przekraczali te linie, zakazy nie poparte ostrym działaniem regulatorów nie zadziałały. Z jednej strony obserwatorzy winią ograny władzy, które zbyt długo przyglądały się rozwojowi wydarzeń biernie, z drugiej zaś przyznają, że najgorszym scenariuszem byłoby działanie gwałtowne i pochopne w sektorze, który stanowi ok. 25% PKB całego kraju.

Bank centralny o Evergrande

Yi Gang 易纲, prezes centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行) podczas międzynarodowego sympozjum bankowego G3 wygłosił przemówienie, w którym m.in. odniósł się do sytuacji firmy China Evergrande Real Estate Group Co., Ltd. (中国恒大地产集团有限公司). Yi Gang powiedział:

„Ostatnio sytuacja Evergrande wywołała sporo obaw. Evergrande jest spółką działającą na rynku nieruchomości, a główne ryzyka w chwili obecnej to niespłacenie długów w terminie, zawieszenie prac na niektórych budowach oraz niepewność co do terminowego przekazania nieruchomości, które zostały wstępnie sprzedane. Ogólnie rzecz biorąc, ryzyko Evergrande jest ryzykiem indywidualnym. Jeśli chodzi o środki zaradcze, musimy przede wszystkim unikać przenoszenia ryzyka Evergrande na inne firmy z branży nieruchomości. Po drugie, musimy unikać przenoszenia ryzyka na sektor finansowy. Zobowiązania Evergrande wynoszą około 300 mld USD, z czego jedna trzecia to zobowiązania finansowe – w ich przypadku mamy do czynienia ze zdywersyfikowanymi wierzycielami i zabezpieczeniami.

Ogólnie rzecz biorąc, skutki uboczne incydentu Evergrande dla sektora finansowego są możliwe do opanowania. Naszą zasadą w odpowiedzi na przypadek Evergrande jest ścisłe przestrzeganie kolejności płatności zgodnie z prawem oraz pełne poszanowanie i ochrona uzasadnionych praw i interesów wierzycieli i właścicieli nieruchomości. W ten sposób będziemy w szczególności chronić uzasadnione prawa i interesy konsumentów, którzy dokonali zakupu nieruchomości. Będziemy przestrzegać zasad praworządności i zapewnimy sprawiedliwe traktowanie uzasadnionych i zgodnych z prawem praw i interesów wszystkich wierzycieli i zainteresowanych stron. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy pewni, że uda nam się utrzymać ryzyko pod kontrolą i uniknąć ryzyka systemowego”.

Komisja Nadzoru Bankowego o Evergrande

W podobnym tonie wyraził się jeden z dyrektorów Komisji Nadzoru Bankowego i Ubezpieczeń Chin (中国银行业保险监督管理委员会). Jego zdaniem problemy Grupy Evergrande są zjawiskiem dotyczącym konkretnego podmiotu, problemem danego przedsiębiorstwa. Nie wpłyną one na postrzeganie całej branży ani gospodarki. Kluczem do wiarygodności pojedynczych chińskich firm jest stabilność całej chińskiej gospodarki w ujęciu makro, bo to ona stanowi faktyczną podstawę dla kredytowania, finasowania oraz jest fundamentem długoterminowego stabilnego rozwoju przedsiębiorstw, w tym tych związanych z rynkiem nieruchomości. Pojedyncze problemy pojedynczych firm, nawet bardzo dużych, nie będą miały z przyczyn systemowych dużego wpływu ani na branżę, ani na system finansowy.

Evergrande o swojej przyszłości

Zarząd China Evergrande Real Estate Group (中国恒大地产集团有限公司) poinformował, że sytuacja firmy nie poprawiła się jeszcze znacząco. Grupa będzie nadal otwarcie informowała o stanie swoich finansów dla złagodzenia problemów związanych z płynnością (plotki i niejasności utrudniają spółce rozwiązywanie problemów) i dołoży wszelkich starań, aby uzyskać możliwość odnowienia linii kredytowych, aby wydłużyć okresy spłat w porozumieniu z wierzycielami i uruchomić alternatywne plany prowadzące do zawarcia porozumień z wierzycielami.

Jednoczenie Evergrande w komunikacie stwierdza, że biorąc pod uwagę trudności, wyzwania i niepewność poprawy płynności, Grupa nie może zagwarantować, że będzie realizować swoje zobowiązania finansowe, jak i te innej natury, a wynikające z zawartych umów w określonych umowami terminach.

Jednocześnie Evergrande dokonała pierwszej spłaty odsetek od obligacji w wysokości 83,5 mln US$ (ok. 330,127 mln PLN). Firma podpisała porozumienie, na mocy którego odłożono spłatę innych odsetek i wykupienie obligacji na czas dłuższy niż 3 miesiące. Wartość tych zobowiązań to 260 mln US$ (ok. 1,028 mld PLN).

Energetyka (能量学)

Dane z rynku energetycznego

Kryzys energetyczny niepokoi wszystkich – zarówno w Chinach i jak i w całym rozwiniętym świecie. We wrześniu sytuacja na wybranych obszarach rynku energetycznego kształtowała się następująco:

Węgiel i energia elektryczna mają w tej chwili znaczenie kluczowe. Czy październik będzie miesiącem przełomowym, czy nastąpi stabilizacja na rynku energetycznym?

Skoki cen węgla

W chwili kiedy Państwowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) wraz z Państwową Administracją Energii (国家能源局) częściowo uwolniły ceny węgla energetycznego, natychmiast zaczęło się szaleństwo podwyżek cen, szczególnie na rynku transakcji terminowych. Obie instytucje zapowiedziały już interwencję na tym rynku, działanie zgodne z prawem o cenach. W prawie tym artykuł 30 stanowi, że gdy ceny istotnych i strategicznych towarów czy usług znacznie wzrosną, lub gdy zachodzi prawdopodobieństwo ich znacznego wzrostu, Rada Państwa, rządy prowincji, regionów autonomicznych miast bezpośrednio podlegających rządowi centralnemu mogą przyjąć ograniczony poziom ich wzrostu (widełki), ustalić limity cenowe, lub procentowe granice dopuszczalnej podwyżki na określone asortymenty.

Od 1 sierpnia do 19 października cena węgla energetycznego wzrosła ze średniego poziomu 800 RMB/t (ok. 495 PLN/t) do 1 835,60 RMB/t (ok. 1 136,60 PLN/t). Aktualne średnie dzienne wydobycie węgla wynosi ponad 11 mln ton. Większość elektrowni chińskich posiada zapasy węgla na 16 dni pracy na pełnych obrotach.

Największy zbiornik gazu oddany do eksploatacji

China Petrochemical Group Co., Ltd. (中国石油化工集团有限公司) oddała do użytku zbudowany na granicy prowincji HeNan 河南i ShanDong 山东największy w kraju podziemny magazyn gazu naturalnego. Jego pojemność to 1,009 mld m3.

Powiększone limity wydobycia węgla

153 kopalnie otrzymały zgodę Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) na zwiększenie wydobycia węgla o 220 mln ton każda. Kopalnie, które nie otrzymały takiego zezwolenia mogą w IV kwartale br. zwiększyć swoje wydobycie do 50 mln ton. Wśród kopalń, które uzyskały maksymalne kontyngenty na wydobycie znalazło się 38 zakładów, które w tej chwili są w budowie (na ukończeniu). Po zakończeniu prac konstrukcyjnych i po przejściu inspekcji weryfikujących, czy spełniają nowe, podwyższone standardy bezpieczeństwa pracy (jeden z czynników, który przyczynił się do znacznego ograniczenia wydobycia w tym roku), będą mogły uruchomić wydobycie w ramach podwyższonych limitów. W Chinach kopalnie mogą wydobywać tylko tyle węgla, na ile pozwalają indywidualne limity wyznaczane przez Państwową Komisję Rozwoju i Reform.

YunNan inwestuje w OZE

Władze prowincji YunNan 云南 przyjęły plan wybudowania w ciągu roku 10 elektrowni wiatrowych o mocy łącznej 748 000 kW oraz 46 elektrowni słonecznych o łącznej mocy 3,7 mln kW. W okresie styczeń – wrzesień br. produkcja energii elektrycznej przez elektrownie wodne spadla o 10.83% r/r. Największe spadki produkcji odnotowały największe elektrownie wodne Chin. Rezultat licznych w tym roku powodzi, które wciąż nękają różne prowincje Chin.

Motoryzacja (汽车)

Najpopularniejsze auta elektryczne w Chinach

W trzech kwartałach tego roku (I-III) najpopularniejszymi modelami samochodów elektrycznych w Chinach były:

 1. HongGuang Mini 宏光Mini (SAIC-GM-Wu Ling)
 2. Model 3 (Tesla)
 3. Model Y (Tesla)
 4. Han (BYD)
 5. Qin Plus DM-i (BYD)
 6. Li One (Li Auto)
 7. Ben Ben EV (Chang An)
 8. Aion S (GAC Motor)
 9. eQ (Chery)
 10. Ora Black Cat (Great Wall Motor)
 11. P7 (Xpeng)
 12. Song DM (BYD)
 13. Nezha V (Hozon Auto)
 14. Clever (SAIC Roewe)
 15. Qin Plus EV秦加 EV (BYD)

Liderem od miesięcy jest miejski samochodzik Hong Guang 宏光Mini produkowany przez joint venture ShangHai Motor Group (SAIC), General Motors i Wu Ling Automobile (上汽通用五菱汽车股份有限公司). To jedno z najtańszych aut elektrycznych na chińskim rynku, ale zarazem auto w ChRL już kultowe. Cztery modele na tej liście są produkowane przez BYD Auto (比亞迪股份有限公司). Wśród liderów sprzedaży „elektryków” w Chinach Tesla stanowi wyjątek, jest jedynym przedstawicielem marek zagranicznych. Przy czym wszystkie auta Tesla sprzedawane w Chinach pochodzą z fabryki Tesli w Szanghaju należącej do spółki Tesla ShangHai (特斯拉(上海)有限公司).

Auto XiaoMi: w 2024 roku

Lei Jun 雷军, założyciel, prezes i dyrektor zarządzający XiaoMi Group (小米集团公司) ogłosił, że pierwszy samochód elektryczny XiaoMi zjedzie z taśmy montażowej w 2024 roku. Produkcja samochodów tej marki odbywać się będzie w fabryce zlokalizowanej w Pekinie.

Transport (交通运输)

China Containerized Freight Index

(中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.

Technologie / IT (技术/IT)

Nowy procesor Alibaby

Alibaba Group Holding Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) zaprezentowała nowy chip serwerowy oparty na zaawansowanej technologii 5-nanometrowej, co oznacza kolejny krok firmy i Chin w dążeniu do samowystarczalności w zakresie produkcji półprzewodników i komponentów półprzewodnikowych takich jak procesory. Najnowszy chip Alibaby oparty jest na mikroarchitekturze dostarczonej przez SoftBank Group’s Arm Ltd. Chip ten, produkowany na bazie krzemu, będzie używany w centrach danych Alibaby już w najbliższej przyszłości. Nie będzie sprzedawany komercyjnie.

Zhang Jianfeng, prezes Alibaba Cloud Intelligence i dyrektor Dharma Institute, powiedział: “Rozwijanie naszych własnych chipów serwerowych jest zgodne z naszymi ciągłymi wysiłkami, aby poprawić naszą moc obliczeniową z lepszą wydajnością i zwiększoną efektywnością energetyczną. Planujemy wykorzystać te chipy do wspierania obecnego i przyszłego biznesu całego ekosystemu Alibaba Group.”

Wedle informacji przekazanych przez Zhang Jianfenga serwerowy układ Alibaby jest jednym z najbardziej zaawansowanych układów chińskiej firmy, która dołącza do globalnych rywali, takich jak Amazon i Google, stopniowo zastępując układy tradycyjnych producentów układów scalonych, takich jak Intel Corp i Super Micro Devices, produktami zaprojektowanymi przez siebie a produkowanymi na zamówienie dla własnych centrów danych w odniesieniu do własnych potrzeb i specyfiki obciążeń.

Oparty na ARM układ serwerowy, znany jako Yitian 710, jest trzecim półprzewodnikiem wprowadzonym przez Alibabę od 2019 roku. Ma być najpotężniejszym w branży układem serwerowym ARM, o wydajności przekraczającej o 20 procent benchmarki przemysłowe i o współczynniku efektywności energetycznej wyższym o ponad 50 procent. Alibaba będzie zlecać produkcję tych układów na zewnątrz ze względu na ograniczone możliwości technologiczne (zwłaszcza w obszarze litografii) krajowej produkcji półprzewodników. Wybór potencjalnego producenta może być ograniczony. Prawdopodobnie tylko tajwański TSMC i południowokoreański Samsung Electronics posiadają możliwości technologiczne, które umożliwiają masową produkcję chipów 5nm.

HuaWei zbuduje mega magazyn energii w Arabii Saudyjskiej

Koncern HuaWei Technologies Co., Ltd. (华为技术有限公司) podpisał umowę z rządem Arabii Saudyjskiej na budowę największego na świecie magazynu energii elektrycznej o wydajności 1 300 MWh.

Projekt zrealizowany będzie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka HuaWei Digital Energy Technology Co., Ltd. (华为数字能源技术有限公司) oraz ShanDong Electric Power Construction Third Engineering Co., Ltd.  (山东电力建设第三工程有限公司). I to jest doskonały przykład znaczenia dywersyfikacji obszarów działania organizacja dla jej zdolności do pokonywania nieprzewidywalnych przeszkód i zagrożeń.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Chińczycy w kosmosie

Troje tajkonautów (czyli chińskich astronautów) rozpoczęło pracę na pokładzie chińskiej stacji kosmicznej Tian Gong (天宫). 15 października o 18:23 z kosmodromu JiuQuan w prowincji GanSu wystartowała rakieta Długi Marsz 2F, wynosząc na orbitę statek ShenZhou 13. Na pokładzie tego statku znajdował się dowódca misji Zhai Zhigang i tajkonautka Wang Yaping. Oboje mają już doświadczenie w lotach kosmicznych. Trzecim członkiem załogi jest „kosmiczny debiutant” – Ye Guangfu. Statek w trybie w pełni autonomicznym zadokował do stacji kosmicznej Tian Gong 16 października o 0:56, po czym tajkonauci weszli na jej pokład.

Zespół spędzi na orbicie rekordowe 6 miesięcy. Będzie to najdłuższy jak dotąd pobyt chińskich astronautów w przestrzeni kosmicznej. Poprzednia zmiana, pierwsza na pokładzie stacji, przebywała na orbicie trzy miesiące, od czerwca do września. Po zakończeniu misji pierwszej zmiany tajkonautów stacja pozostawała przez kilka tygodni pusta.

W trakcie aktualnej misji załoga Zhai, Wang Ye wykona trzy „spacery kosmiczne”, których celem będą prace przygotowawcze do kolejnych etapów rozbudowy stacji, której konstrukcja zostanie ukończona w 2022 roku. W ramach prac przygotowawczych na korpusie stacji umieszczone zostaną wysięgniki robotyczne. Oprócz tych prac załoga stacji będzie prowadzić m.in. eksperymenty fizyczne, jak i z zakresu medycyny kosmicznej. Tajkonauci pokierują cumowaniem kolejnego statku transportowego. Za pół roku spotkają się na orbicie ze swoimi następcami – przez krótki czas na pokładzie Tian Gong przebywać będzie aż sześć osób.

Państwo Środka buduje własną stację kosmiczną bowiem na skutek sprzeciwu USA Chiny utraciły możliwość współpracy w ramach projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Tiang Gong jest jednym z kilku projektów prowadzonych przez Chiny w ramach chińskiego programu kosmicznego. Sama ona stanowi część projektu, którego celem jest budowa – wspólnie z Rosją i Francją – załogowej stacji badawczej na Księżycu. Chiny zamierzają uruchomić swój własny orbitalny teleskop, większy od teleskopu Hubble’a. Prowadzą działania związane z zamiarem pozyskiwania surowców z asteroid, Księżyca i innych obiektów w Układzie Słonecznym. Zamierzają też w najbliższych 20 latach zrealizować załogową misję na Marsa. Od lat prowadzone są w Chinach (pustynie północnych Chin) badania mające na celu stworzenie samowystarczalnej bazy umożliwiającej ludziom wieloletnie przebywanie w miejscach odległych od Ziemi, gdzie panują warunki nieprzyjazne, dramatycznie różne od tych na Ziemi.

Egzaminy dla urzędników państwowych

Dnia 20 października br. zakończył się 6-dniowy okres składania podań o pracę na ogłoszonych publicznie stanowiskach w administracji centralnej i jej agencjach. Ogółem złożono 778 000 podań, co dało 2000 aplikacji na jedno miejsce pracy. Największym zainteresowaniem cieszyły się na przykład oferty pracy w administracji poczty w Autonomicznym Regionie Administracyjnym Tybetu (2245 aplikacji na 1 miejsce). Najmniejszą ilość aplikacji złożono na stanowiska związane z nadzorem podatkowym, bezpieczeństwem publicznym i pracami dotyczącymi egzekwowania prawa. I tak na przykład 6 wakatów w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego kolei pekińskich nie przyciągnęło uwagi ani jednej osoby w całych Chinach.

Skuteczne i terminowe złożenie wniosków to dopiero wstęp do kariery w administracji państwowej. W drugim etapie wszystkie wnioski zostaną zweryfikowane pod względem prawidłowości i prawdziwości. Osoby zakwalifikowane będą musiały w ustalonym terminie przystąpić do egzaminów dla urzędników służby cywilnej. Praca w administracji państwowej jest wciąż atrakcyjną opcją dla młodych Chińczyków. I nie chodzi tu o wynagrodzenie, co o stabilizację i solidną gwarancję bezpiecznego życia.

Społeczeństwo (社会)

Spożycie mięsa w Chinach

W 2019 roku przeciętny Chińczyk konsumował 51,3 kg mięsa rocznie. Największymi mięsożercami w Chinach byli mieszkańcy południowej prowincji GuangDong 广东. Tu każdy statystyczny obywatel spożył rocznie 93,2 kg różnego rodzaju mięs. To o 82% powyżej średniej krajowej. Na drugim miejscu w tej konkurencji znaleźli się mieszkańcy południowej prowincji HaiNan 海南 (81.3 kg), na trzeciej ci z Szanghaju / ShangHaiu / 上海 (69.3 kg), potem prowincji GuangXi 广西 (67.5 kg) i ZhenJiang 浙江 (66.1 kg).

Interesujące: statystyki wskazują, iż najwięcej mięsa spożywa się w rejonach południowych i wschodnich, a nie północnych, gdzie baza kuchni jest mąka i mięso właśnie.

Najpopularniejszym mięsem spożywanym w Chinach jest niezmiennie wieprzowina, która w strukturze konsumpcji stanowi 39,57%. Ale na drugim miejscu znajdują się ryby i owoce morza (26.51%). Trzecie miejsce zajmuje drób (21.05%), czwarte – różne podroby mięsne (6.24%), a dopiero piąte – wołowina (4.29%). Na ostatnim miejscu znalazła się baranina (2.34%).

Królestwem wieprzowiny jest położone w środkowo – zachodnim i południowym regionie Chin miasto ChongQing 重庆, prowincja SiChuan 四川 i prowincja GuiZhou 贵州. Tu wieprzowina stanowi 80% spożywanego mięsa.

Najwięcej drobiu spożywa się w prowincji GuangDong 广东 i w prowincji GuangXi 广西. Owoce morza i ryby najczęściej trafiają na stoły mieszkańców miasta TianJin 天津 oraz prowincji LiaoNing 辽宁 oraz ShanDong 山东 położonych nad morzem. W całych Chinach nie ma regionu, gdzie dominuje spożywanie wołowiny. Ten rodzaj mięsa występuje we wszystkich kuchniach regionalnych Chin. Baranina i jagnięcina najchętniej spożywana jest – co dość oczywiste – w regionach północnych i północno-zachodnich: XinJinag 新疆, NeiMenGu (Mongolia Wewnetrzna) 内蒙古, QingHai青海, NingXia 宁夏, XiZang 西藏.

Sektor usług pomocy domowej

Obecnie ponad 30 mln osób pracuje w Chinach w sektorze usług pomocy domowej. 90% z tych osób pochodzi ze wsi. Opiekują się one matkami po porodzie, niemowlętami, dziećmi, osobami starszymi, gotują, sprzątają, prowadzą dom. Z ich usług, zwłaszcza tych dotyczących sprzątania mieszkań, korzysta blisko 73% chińskich rodzin mieszkających w dużych miastach. Popularność tych usług ciągle rośnie. Pięć lat temu rynek usług pomocy domowych wart był 277,6 mld RMB (ok. 171,89 mld PLN). Aktualnie jego wartość osiąga poziom 1,014 bln RMB (ok. 627,88 mld PLN). Średnie wynagrodzenie pomocy domowej w 2020 roku wynosiło 9 000 RMB (ok. 5 573 PLN) miesięcznie. To więcej o 28% (!!!) w stosunku do roku 2019. Trwają prace nad rządowym planem rozwoju sektora usług pomocy domowych i agencji oferujących tego rodzaju usługi.

 

Prawo (法律)

Prostytucja jako wykroczenie i jako przestępstwo kryminalne

Ciekawa wiadomość w kontekście niedawno zakończonego XVIII Konkursu im. Fryderyka Chopina. Otóż Li YunDi 李云迪 (39 lat), zwycięzca konkursu Chopinowskiego z roku 2000, został… aresztowany za korzystanie z usług prostytutki. Li został „przyłapany na gorącym uczynku”. W świetle tych okoliczności oboje uczestnicy zdarzenia przyznali się do winy.

Występ Li YunDi podczas Gali Noworocznej CCTV 2021…

Prostytucja jest w Chinach wykroczeniem, nie jest tu traktowana jako przestępstwo samo w sobie.

Korzystanie z tego typu usług jest w Chinach karalne, ale i ono nie stanowi przestępstwa, a postrzegane jest jako wykroczenie.

Zgodnie z przepisami administracyjnymi o karach za naruszenie bezpieczeństwa publicznego:

 • każdy oferujący prostytucję, lub korzystający z takich usług, podlega zatrzymaniu i karze aresztu na okres nie krótszy niż 10 dni, ale nie dłuższy niż 15 dni, a także karze grzywny w maksymalnej wysokości 5 000 RMB (ok. 3 096 PLN);
 • w przypadku okoliczności łagodzących kara aresztu może zostać zredukowana do okresu od 1 do 5 dni, zaś grzywna nie przekracza kwoty 500 RMB (ok. 309,61 PLN).
 • powyższe kary grożą również osobom, które w miejscach publicznych zachęcają do korzystania z usług prostytutek (stręczycielstwo);

Przestępstwem jest prostytucja, która wiąże się z następującymi okolicznościami:

 1. Sprawca wie, że prostytutką jest osoba w wieku poniżej czternastego roku życia. W tym przypadku, bez względu na to, czy stosunek seksualny miał miejsce za zgodą osoby prostytuującej się, czy wbrew jej woli, sprawca będzie sądzony i skazany w sprawie o gwałt zgodnie z przepisami prawa karnego.
 2. Osoby, które wiedzą, że są zakażone kiłą, rzeżączka, lub/i innymi chorobami wenerycznymi, a prostytuując się rozprzestrzeniają te choroby, zgodnie z przepisami chińskiego prawa karnego mogą zostać skazane na karę pozbawienia wolności do lat 5. Osobom tym zostaną wymierzone również dodatkowe kary przewidziane przepisami.

Zdrowie / Koronawirus Covid-19 (健康 / 冠状病毒Covid-19)

Mnożą się ogniska epidemiczne

Wciąż pojawiają się nowe ogniska zakażeń wirusem Covid-19. Zaledwie zlikwidowano ogniska, o których pisaliśmy kilka tygodni temu, a w ciągu 7 dni 41 tygodnia br. pojawiły się nowe przypadki zachorowań i to w 12 prowincjach: ShaanXi 陕西, XinJiang 新疆, NingXia 宁夏, NeiMenGu (Mongolia Wewnętrzna) 内蒙古, Pekin / BeiJing / 北京, GanSu 甘肃, HuNan 湖南, GuiZhou 贵州, HeBei 河北, HuBei 湖北, QingHai 青海 i SiChuan 四川. Wykryto tu w sumie 157 przypadków.

Może to mało w porównaniu z populacją 1,4 mld ludności, ale sprawy nikt nie bagatelizuje. Wszystkie nowe przypadki zakażeń to wariant Delta Covid-19. Szybkość transmisji tej mutacji koronawirusa sprawia, że dane, które przed chwilą podaliśmy są już z pewnością nieaktualne. Musimy nauczyć się żyć z wirusem. Nawet tutejsze metody nie sprawią, że on zniknie.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza  (中国人民解放)

Nowy pocisk hipersoniczny: mają, nie mają?

Wiele emocji w mediach zagranicznych wywołała informacja o przeprowadzeniu przez Chiny udanego testu „orbitalnego pocisku hipersonicznego”. Wedle niektórych pocisk ten miał osiągnąć szybkość nie mniejszą niż 5 Mach, czyli co najmniej pięciokrotność szybkości dźwięku. Z jednej strony pocisk ten nie byłby zatem rakietą balistyczną, poruszającą się wzdłuż ściśle wyznaczonej trajektorii, lecz „orbitalnym szybowcem” przemieszczającym się po niskiej orbicie okołoziemskiej, a umieszczanym tam przez „zwykłą” rakietę nośną, taką, jaka wynosi na orbitę satelity, tudzież astronautów, czy nowe elementy konstrukcyjne chińskiej stacji orbitalnej. Orbitujący „szybowiec” w niemal dowolnym momencie mógłby skierować się ku wyznaczonemu w danej chwili celowi i uderzyć weń z prędkością hipersoniczną. A taka prędkość to ogromny problem dla systemów obrony przeciwrakietowej – one nie są w stanie reagować tak szybko. Innymi słowy: gdyby faktem było, iż Chińczycy przełamują kolejne bariery, by posiąść tego typu technologię, oznaczałoby to, że wszelkie znane systemy obrony przeciwrakietowej oferowane przez amerykańskie firmy zbrojeniowe tracą na wartości. Są w stanie chronić przed systemami starszych generacji, ale wobec nowego wyzwania są aktualnie bezradne.

Doniesienia medialne zdementował rzecznik prasowy ministerstwa spraw zagranicznych (外交部发言人) Zhao LiJian 赵立坚, oświadczając, że źródła informacji Pentagonu doniosły Amerykanom o chińskiej próbie nowego typu rakiety wyposażonej w nowy rodzaj napędu, a będącej konstrukcją wielokrotnego użytku. Rakietą podobną do tych, które są efektem prac firm należących do Elona Muska, czy Jeffa Bezosa. Rakiety tego typu mają być wykorzystywane w ramach chińskich projektów takich jak budowa stacji orbitalnej, czy założenie załogowej bazy na Księżycu.

Zwykłe testy w ramach chińskiego programu kosmicznego.

I teraz dopiero Amerykanie mają nad czym myśleć. Przedstawiciel Pentagonu, który prosił redakcję „The Financial Times” o zachowanie anonimowości stwierdził, że „nie mamy pojęcia, jak oni to zrobili”.  I nie ma znaczenia, czy chodzi istotnie o potencjalny nowy środek przenoszenia broni jądrowej, czy – jak chce Zhao LiJian – o rakietę wielokrotnego użytku.

Wiadomości lokalne (当地新)

Szanghaj / ShangHai / 上海

Dwie szanghajskie linie autobusowe obsługiwane będą przez autobusy o napędzie wodorowym. Na tych samych liniach wprowadzona zostanie po raz pierwszy w Szanghaju możliwość płacenia za przejazd za pomocą aplikacji rozpoznawania twarzy. Płatność realizowana będzie przy użyciu cyfrowego RMB. Elektryczne autobusy są szanghajską normalnością. Na jednym ładowaniu pokonują w sumie trasy o długości do 250 km. Pełne ładowanie autobusowych baterii trwa od 2 do 4 godzin. Zasięg autobusów z napędem wodorowym wynosi 350 km, a czas napełniania zbiorników to od 18 do 20 minut.

JiangSu 江苏

Miasto ChangZhou 常州wybuduje w ciągu najbliższych 5 lat 100,000 mieszkań dla najbardziej utalentowanych młodych kadr. Już dziś osoby z licencjatem, magisterium czy tytułem doktora, jeśli opłacają przez 6 miesięcy ubezpieczenie socjalne i posiadają dyplom co najmniej 2 lata, mogą w ChangZhou otrzymać każdego miesiąca od 300 do 800 RMB (od ok. 185 do ok. 495 PLN) dodatku „na życie”. Dodatek taki wypłacany będzie z kasy miasta przez okres do 3 lat. Posiadacze dyplomów zamierzający kupić mieszkanie, a są zatrudnieni przez firmy z ChangZhou przez czas nie krótszy niż 3 lata otrzymują dofinansowanie w kwocie od 30,000 do 250,000 RMB (tytuł doktora) (od ok.18 577 do ok. 154 811 PLN). Dla osób szczególnie utalentowanych, z udokumentowanymi osiągnieciami naukowymi ChangZhou przygotowało nieoprocentowane kredyty na mieszkanie w kwocie 1 mln RMB (ok.619 246 PLN).

Specjalny Region Administracyjny HongKong 中国香港特别行政区

W ubiegłym roku wynagrodzenia w tym mieście wzrosły o od 1,3% do 2,1%. Wynagrodzenia absolwentów szkół wyższych wahają się w bieżącym roku pomiędzy 14 000 a 17 000 HK$ (od ok. 7 120 do ok. 8 646 PLN). Najwyższe zarobki „na start” oferowane inżynierom – 17 200 HK$ (ok. 8 727 PLN), informatykom – 16 200 HK$ (ok. 8 239 PLN), księgowym – 15 500 HK$ (ok. 7 883 PLN). W sąsiedniej prowincji GuangDong pensje w minionym roku wzrosły o 5.2% ~ 6%. Ale tu absolwent wyższej uczelni „na start” może otrzymać od 5 000 do 7 000 RMB (od ok. 3 096 do ok. 4 334 PLN). W Hong Kongu młody pracownik może liczyć na awans w okresie ok. nie krótszym niż 10 lat. W prowincji GuangDong to ok. 5 lat.

Na marginesie (顺便提一下): Opinie / Komentarze ( 想法/评论)

Jack Ma na wakacjach

Ma Yun 马云, znany w szerokim świecie jako Jack Ma, założyciel i były prezes Alibaba Group Holdings Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) zniknął z życia publicznego.

Od czasu niesławnego wystąpienia na forum finansowym w Szanghaju w październiku zeszłego roku był widziany publicznie bodaj dwa razy, przy czym co najmniej raz w wersji online. W przeciwieństwie do jego wcześniejszych publicznych wystąpień, tym ostatnim, nielicznym nie towarzyszył medialny szum. A przecież każdy ruch Jacka Ma, chińskiego i światowego celebryty śledzony jest przez media. Wszystkie media.

Medium społecznościowe Sina – Weibo 新浪微博, żyło niedawno wieścią, iż Jack Ma spędził dwa dni na polu golfowym i w swojej willi w Hong Kongu. Wieczorami, zrelaksowany, uczestniczył w spotkaniach przy kolacji z najbogatszymi Hongkończykami, tymi którzy zbili majątek na Internecie i nowych technologiach. Okazało się, że i najbogatsi nie stronią od karaoke.

Trzeciego dnia pobytu w Hong Kongu Jack Ma wsiadł z przyjaciółmi na pokład prywatnego samolotu i udali się do Europy. Jack Ma w ten sposób udał się w swoją pierwszą podróż zagraniczną od roku. Celem   tej podróży okazała się hiszpańska wyspa Ibiza. Tam na Jacka Ma i jego znajomych czekał super jacht “Zen” („禅”). W ten sposób Jack Ma rozpoczął swoje europejskie wakacje z przyjaciółmi, chińskimi miliarderami….

Czyżby czas, gdy Jack Ma stanowił przykład „czego w Chinach robić nie wolno” właśnie się zakończył? Jeśli tak, znów okaże się, że nasze niszowe, nikomu oprócz Państwa niepotrzebne informacje i wnioski okażą się słuszne. Wszak już w zeszłym roku twierdziliśmy, że „akcja z Jackiem Ma” to swoista „ustawka” służąca uregulowaniu żywiołu chińskich firm technologicznych. Czekamy na rozwój akcji.

 

Foto: Periodico de Ibiza

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 42/2021 www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button