ABC ImportuWiadomości

Co to jest: INCOTERMS ?

            Reguły określania warunków dostawy trzyliterowymi skrótami pojawiły się w międzynarodowym handlu w roku 1936 i obecnie odnoszą się do konwencji ONZ w sprawach Kontraktów dla Międzynarodowej sprzedaży Dóbr. Dzisiaj obowiązującą wersją przepisów jest Incoterms 2010. Określenie Incoterms to skrótowiec od angielskiej nazwy International Commercial Terms- Międzynarodowe Reguły Handlu.

            Reguły określają i zapewniają skróty kodowe warunków transakcji odnoszących się kosztów i odpowiedzialności jaką ponoszą poszczególne strony transakcji. W odniesieniu do Incoterms należy pamiętać o następujących kwestiach: ich stosowanie jest nieobowiązkowe (aczkolwiek  nie znajdziemy w Polsce Urzędu Celnego, który uzna fakturę importową bez zapisu o Incoterms), ich zapisy obowiązują tylko importera i exportera (a już nie np. spedytora) oraz nie są one normami prawnymi. Stosowanie oznaczeń Incoterms jest zalecane  przez Międzynarodową Izbę Handlu. Wykaz kodów i ich objaśnienia podaję poniżej:

 

Skrót

Nazwa angielska

Opis

Grupa E- sprzedający wystawia towar kupującemu we wskazanym punkcie. Sprzedający nie jest zobowiązany do zapewnienia odprawy celnej eksportowej, jak również nie ponosi kosztów ani ryzyka załadunku towaru.

EXW

Ex Works

Termin ten przedstawia najmniejszą odpowiedzialność oraz zaangażowanie ze strony sprzedającego. Dostawa jest zakończona w momencie pozostawienie towarów kupującemu w oznaczonym miejscu (często określa się to jako wystawienie na rampę)

Grupa F– sprzedający ma obowiązek wykonać odprawę celną exportową po swojej stronie. Natomiast nie ponosi kosztów transportu i ubezpieczenia.

FCA

Free Carrier

Sprzedający ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi, wskazanemu przez kupującego. Dostawa jest dokonana gdy tenże przewoźnik załaduje towar na swój środek transportu.

FAS

Free Alongside Ship

Koszty oraz ryzyko ponoszone przez sprzedającego kończą się na  dostawie towarów do burty statku (bez załadunku) w oznaczonym porcie nadania- stosowane tylko w transporcie wodnym.

FOB

Free On Board

Identycznie jak w FCA, lecz momentem wykonania dostawy jest przekroczenie burty statku. Stosowane tylko w transporcie wodnym.

Grupa C– Sprzedający zawiera umowę przewozu i ponosi jego koszty. Sprzedający jest również zobowiązany do dokonania odprawy celnej eksportowej. Ryzyko zostaje przeniesione na kupującego w momencie nadania towaru. Wszelkie dodatkowe, wynikłe po załadunku, koszty związane z transportem oraz innymi zdarzeniami obciążają kupującego.

CFR

Cost and Freight

Sprzedający nie ponosi kosztów ubezpieczenia towarów. Dostawa jest wykonana w momencie załadunku towaru na statek przewoźnika wskazanego przez sprzedającego. Stosowane tylko w transporcie wodnym.

CIF

Cost, Insurance and Freight

Jest to CFR z opłaconym przez sprzedającego ubezpieczeniem. Stosowane tylko w transporcie wodnym.

CPT

Carriage Paid To

Jest to synonim CFR w transporcie innym niż wodny.

CIP

Carriage and Insurance Paid

Synonim CIF w transporcie innym niż wodny.

Grupa D– Sprzedający dostarcza na własny koszt i odpowiedzialność towar do wskazanego miejsca przeznaczenia

DAT

Delivered At Terminal

Za spełnienie dostawy uważa się moment rozładunku towaru na nabrzeżu. Do tego momentu koszta i ryzyko ponosi sprzedający.

DAP

Delivered At Place

Dostawa uważana jest za dokonaną w momencie dostarczenia przez sprzedającego towarów we wskazane miejsce, również w kraju odbiorcy, wraz z poniesieniem wszelkich kosztów i ryzyk z tym związanych, z wyjątkiem kosztów celnych oraz ryzykiem dokonania odprawy celnej importowej. Dodatkowo nie jest wymagane od sprzedającego aby rozładował ostatni środek transportu.

DDP

Delivered Duty Paid

Jest to DAP rozszerzone o koszta i ryzyko wykonania odprawy celnej importowej.

            Kody Incoterms są zawsze zapisywane w połączeniu z lokalizacją geograficzną. Jest to miejsce gdzie „zmienia się” odpowiedzialność stron transakcji. Czyli np. DDU Chorzów znaczy, że koszty i ryzyko określone w warunkach DDP ponosi sprzedający, a umowa obliguje go do dostarczenia towaru do Chorzowa, a dalej odpowiedzialność i koszta przechodzą na kupującego. Wspomniana lokalizacja geograficzna, co ważne, nie jest miejscem przekazania praw własności do towaru, a jedynie miejscem, w którym odpowiedzialność i koszta sprzedającego stają się odpowiedzialnością i kosztami kupującego.

            W kontekście odpraw celnych ważna jest jeszcze jedna kwestia. Wartość celna towaru to kwota jaka jest objęta cłem i innymi narzędziami polityki handlowej i jest to wartość towaru włącznie z kosztami pakowania, transportu i ubezpieczenia do miejsca dokonania odprawy celnej. Wynika z tego wprost, że jeżeli przywozimy towary kupione na warunkach z grupy E lub F sprzedający nie ponosił zasadniczych kosztów transportu towarów. Więc do odprawy będziemy musieli przedstawić fakturę na transport zarówno ten poniesiony do granicy UE jak i ten po terenie UE (może to przyjąć formę zarówno dwóch faktur jak i dwóch pozycji na jednej fakturze). Pierwszy koszt zostanie dodany do wartości towarów i od tej sumy zostanie naliczone cło, a drugi powiększy podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Natomiast w przypadku warunków z grupy C i D przyjmuje się, że koszty transportu i ubezpieczenia zostały przez sprzedającego doliczone do fakturowanej wartości towarów i nic nie będzie doliczane do podstaw cła i podatków.

            Dodatkowo należy wyjaśnić jeszcze jedną kwestię. Warunki DDP oznaczają, że przewoźne, ubezpieczenie i cło jest zapłacone przez sprzedającego. Nie należy się jednak spodziewać, że jakaś firma z drugiego krańca globu, której adresu nie jesteśmy w stanie wymówić zorganizuje odprawę celną importową i zapłaci za nas należności. Praktycznie zawsze czynności te spoczywają na kupującym. Chociażby z powodu, że każdej agencji celnej trudno byłoby reprezentować przed Służbą Celną podmiot, który nie ma siedziby w UE. Ponadto stroną w czynnościach celnych importowych jest zawsze podmiot, który przywozi towary do UE. Natomiast zgodnie z przepisami kodeksu celnego dług celny może być zapłacony przez osobę trzecią i to może jest sposób na wypełnienie przez sprzedającego warunków DDP.

            I pamiętajmy, że brak zapisu Incoterms na fakturze oznacza EXW!

 

Krzysztof Kmiecikowski

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button