ABC ImportuImport Z ChinWiadomości

Import z Chin: Odprawy fiskalne

            Importerzy najbardziej narzekają na potrzebę zapłacenia należności celno-podatkowych w momencie dokonywania odprawy celnej. O ile cło jest cłem i, oprócz umiejętnego doboru krajów pochodzenia towarów na te, które posiadają preferencje taryfowe w UE, nie można go uniknąć, o tyle istnieją dwa mechanizmy, aby VAT importowy był mniej „bolesny”.

Odprawa fiskalna

            Odprawa fiskalna polega na dostawie wewnątrzwspólnotowej wykonywanej bezpośrednio po procedurze importu ( np. polska firma zakupiła towar w Chinach, zleciła wykonanie odprawy celnej w Hamburgu i zaraz po dopuszczeniu do obrotu wywiozła towar do Polski). Jej podstawa prawna wywodzi się z dyrektyw rady dotyczących harmonizacji ustawodawstwa państw członkowski w zakresie podatków obrotowych. Polski importer dokonuje zgłoszenia towarów do procedury importu w dowolnym kraju Wspólnoty, innym niż jego kraj macierzysty. Warunkiem jest fakt, iż importer nie może mieć jakiegokolwiek numeru podatkowego w kraju odprawy. Dodatkowo towar objęty odprawą fiskalną musi być bezpośrednio po odprawie wywieziony z kraju odprawy, pod żadnym pozorem nie może zostać w kraju importu. Po przywozie do Polski podatek VAT jest rozliczany zgodnie z procedurami księgowymi i wykazywany w deklaracji VAT-7, zgodnie z terminami odnoszącymi się do danego okresu rozliczeniowego (w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano nabycia).

            Wykonywanie dużej ilości odpraw fiskalnych może nieść za sobą obowiązek składania dokumentów sprawozdawczych w zakresie Intrastat (obecnie progi statystyczne wynoszą 1.100.000 zł) oraz deklaracji VAT-UE. Jeżeli importer będzie sprowadzał na terytorium UE samochody osobowe, będzie również miał obowiązek opłacenia podatku akcyzowego na terenie Polski.

Z zastosowaniem procedury uproszczonej

             Drugą możliwością jest wykorzystanie zapisów art. 33a polskiej ustawy o VAT. Mówi on, że w przypadku gdy zgłoszenie celne importowe zostało wykonane w procedurze uproszczonej, importer może rozliczać podatek od towarów i usług w ramach comiesięcznej deklaracji podatkowej. Jednocześnie ustawa nakłada na importera dwa obowiązki. Po pierwsze musi on przedstawić zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami oraz innymi daninami stanowiącymi dochód skarbu państwa za okres 6 miesięcy poprzedzających import. Szczęśliwie zaświadczenia można zastąpić oświadczeniami podpisanymi ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Dodatkowo musi on pisemnie powiadomić o zamiarze rozliczania VATu, zgodnie z regulacjami art. 33a, naczelników urzędu celnego oraz skarbowego.

            Kluczową sprawą w tym przypadku jest fakt wykonania zgłoszenia celnego z wykorzystaniem uproszczeń. Można tego dokonać na dwa sposoby. Po pierwsze sam podatnik może uzyskać pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej, a następnie rozliczać VAT metodami księgowymi w swoim dziale księgowości. Drugą możliwością jest skorzystanie z pośrednictwa agencji celnej, która posiada pozwolenie na uproszczenia celne i w tym wypadku cała część związana z odprawą celną spoczywa na pozwoleniu udzielonemu agencji.

            Każde z powyższych rozwiązań ma swoje wady, które zazwyczaj odnoszą się do czasu jaki musi upłynąć od decyzji o rozliczaniu VAT zgodnie z art 33a, a uzyskaniem takowej możliwości. Samo wydanie pozwolenia na procedurę uproszczoną wraz z poprzedzającym je audytem AEO, trwać może kilka miesięcy. Dodatkowo należy mieć osobę, która zajmie się odprawami celnymi dla swojego pracodawcy.

            W przypadku usług agencji celnej odprawy z zastosowaniem uproszczeń są zazwyczaj droższe niż standardowe. Ponadto agencja celna może nie być przygotowana do obsługi danego klienta. W pozwoleniu na stosowanie uproszczeń zawiera się zarówno wykaz upoważnień udzielonych przez klientów jak również pozycje taryfowe, które mogą być obsługiwane z zastosowaniem procedury uproszczonej. Dopisanie kolejnego upoważnienia oraz towarów, które dany klient będzie importował wymaga zmiany pozwolenia na procedurę uproszczoną, co może trwać około 30 dni.

            Wskazane powyżej rozwiązania prawne dają możliwości lepszego gospodarowania środkami finansowymi firmy oraz wpływają pozytywnie na płynność finansową przedsiębiorstwa.  Kończąc nasuwa się jeszcze jedna refleksja: należy mieć nadzieję, iż dalsza liberalizacja przepisów podatkowych w naszym kraju będzie postępowała i w przyszłości to przedsiębiorcy z innych krajów UE będą dokonywali odpraw w Polsce kierując się korzystnymi regulacjami prawnymi.

Krzysztof Kmiecikowski

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button