Wiadomości

15 umów rosyjsko-chińskich, czyli sojusz zawarty w cieniu Igrzysk

Świat odnotował 4 lutego 2022 roku inaugurację Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. I świat głównie żył tym wydarzeniem, aby w konsekwencji emocjonować się mniej lub bardziej zmaganiami sportowców na stokach, torach, lodowiskach.

Poniekąd w cieniu uroczystości otwarcia Igrzysk odbyło się spotkanie Władimira Putina z Xi JinPingiem. Prezydent Rosji był od dłuższego czasu zapowiadany przez stronę chińską jako najważniejszy gość tej imprezy sportowej. Dziś już wiadomo co Chińczycy mieli na myśli.

W ramach spotkania obu przywódców podpisano 15 umów o współpracy na wielu polach, wydano także wspólne oświadczenie, czteroczęściowy dokument definiujący wspólne stanowisko Pekinu i Moskwy w wielu kwestiach dotyczących porządku międzynarodowego. Wśród nich znalazły się takie zagadnienia jak współpraca międzynarodowa, rola ONZ, charakter Internetu, relacje wewnątrz WTO, broń jądrowa, chemiczna, biologiczna, czy przyszłość NATO.

Wiadomo, że wszystkie dokumenty, które podpisano 4 lutego nie powstały w ciągu jednego dnia. To efekt pracy szefów MSZ Chin i Rosji, Wang Yi i Siergieja Ławrowa. Oni dwaj są prawdziwymi zwycięzcami pekińskich Igrzysk Zimowych. Przegranych lepiej przemilczeć.

Sformalizowany w Pekinie sojusz ma charakter wielowymiarowy, wielopoziomowy. Jego generalny kształt był zapewne znany Putinowi przed spotkaniem z Bidenem w Genewie. I przed rozmowami o sytuacji na granicy z Ukrainą.

A książki Suworowa traktowane są wciąż jako fikcja literacka o charakterze rozrywkowym.

Oto lista 15 umów rosyjsko-chińskich podpisanych 4 lutego 2022 roku, a następnie treść oświadczenia Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w sprawie stosunków międzynarodowych i globalnego zrównoważonego rozwoju w nowej erze…

 1. „Porozumienie o współpracy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Federacji Rosyjskiej w zakresie antymonopolowego egzekwowania prawa i polityki konkurencji”
 2. „Plan konsultacji na rok 2022 między Ministerstwem Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej a Ministerstwem Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej”
 3. „Wspólne oświadczenie Ministerstwa Handlu Chińskiej Republiki Ludowej i Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w sprawie zakończenia opracowywania mapy drogowej na rzecz wysokiej jakości rozwoju chińsko-rosyjskiego handlu towarami i usługami”
 4. „Memorandum of Understanding” między Ministerstwem Handlu Chińskiej Republiki Ludowej a Ministerstwem Rozwoju Gospodarczego Federacji Rosyjskiej w sprawie promowania współpracy inwestycyjnej w dziedzinie zrównoważonego (zielonego) rozwoju”
 5. „Porozumienie Generalnej Administracji Ceł Chińskiej Republiki Ludowej i Rosyjskiej Federalnej Służby Celnej w sprawie wzajemnego uznawania „podmiotów certyfikowanych””
 6. „Generalna Administracja Celna Chińskiej Republiki Ludowej i Biuro ds. Ochrony Praw Konsumentów i Opieki Społecznej Federacji Rosyjskiej – Porozumienie o współpracy w zakresie zdrowia i kwarantanny na granicy”
 7. „Zastrzeżenia uzupełniające do Protokołu Generalnej Administracji Ceł Chińskiej Republiki Ludowej i Ministerstwa Rolnictwa Federacji Rosyjskiej w sprawie wymagań fitosanitarnych dla pszenicy eksportowanej do Chin z Rosji”
 8. „Postanowienia uzupełniające do Protokołu Generalnej Administracji Celnej Chińskiej Republiki Ludowej i Rosyjskiej Federalnej Służby Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego w sprawie wymagań fitosanitarnych dla jęczmienia eksportowanego do Chin z Rosji”
 9. „Protokół Generalnej Administracji Ceł Chińskiej Republiki Ludowej i Rosyjskiego Federalnego Biura Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego w sprawie wymagań dotyczących kontroli i kwarantanny rosyjskiej lucerny eksportowanej do Chin”
 10. „Wspólne oświadczenie Generalnej Administracji Sportu Chińskiej Republiki Ludowej i Ministerstwa Sportu Federacji Rosyjskiej w sprawie organizacji Roku Wymiany Sportu Chiny-Rosja 2022-2023”
 11. „Umowa o współpracy między Komitetem Chińskiego Systemu Nawigacji Satelitarnej (Chińska Republika Ludowa) a Roskosmosem (Federacja Rosyjska) w sprawie interoperacyjności systemu BeiDou i Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej GLONASS”
 12. „Umowa zakupu i sprzedaży gazu ziemnego CNPC i Gazprom Daleki Wschód”
 13. „Umowa uzupełniająca nr 3 do „Umowy zakupu i sprzedaży ropy naftowej w celu zagwarantowania dostaw ropy naftowej do rafinerii w zachodnich Chinach”
 14. „Protokół ustaleń w sprawie współpracy w dziedzinie rozwoju niskoemisyjnego między China National Petroleum Corporation a Rosneftem”
 15. „Umowa o współpracy w dziedzinie informatyzacji i cyfryzacji.”

Wspólne oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w sprawie stosunków międzynarodowych i globalnego zrównoważonego rozwoju w nowej erze

Wspólne oświadczenie Chińskiej Republiki Ludowej i Federacji Rosyjskiej w sprawie stosunków międzynarodowych i globalnego zrównoważonego rozwoju w nowej erze

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin odwiedził Chiny 4 lutego 2022 r. na zaproszenie prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Obaj szefowie państw prowadzili rozmowy w Pekinie i uczestniczyli w ceremonii otwarcia 24. Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

Chińska Republika Ludowa i Federacja Rosyjska (zwane dalej „Stronami”) oświadczają, co następuje:

Świat przechodzi obecnie wielkie zmiany, a ludzkość wkroczyła w nową erę wielkiego rozwoju i wielkich zmian. Światowa wielopolaryzacja, globalizacja gospodarcza, informatyzacja społeczna i zróżnicowanie kulturowe nadal się rozwija, globalny system zarządzania i porządek międzynarodowy nadal się zmienia, wzajemne połączenia i współzależności krajów ulegały i ulegają pogłębieniu, restrukturyzacji ulega światowy podział władzy, rosną obawy społeczności międzynarodowej dotyczące zachowania pokoju, wzrasta niepewność co do utrzymania kursu ku zrównoważonemu rozwojowi. Jednocześnie epidemia COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na całym świecie, kwestia bezpieczeństwa międzynarodowego i regionalnego staje się coraz bardziej złożona, a globalne zagrożenia i wyzwania rosną. Kilka międzynarodowych ośrodków nadal uparcie dąży do unilateralizmu, ucieka się do polityki siły, ingeruje w sprawy wewnętrzne innych krajów, szkodzi prawom i interesom innych krajów, tworzy sprzeczności, różnice, konfrontuje utrudniając rozwój i postęp ludzkości. Społeczność międzynarodowa nigdy tego nie zaakceptuje.

Obie strony wzywają wszystkie kraje do wzmocnienia dialogu, wzajemnego zaufania, budowania konsensusu, ochrony wspólnych wartości pokoju, rozwoju, sprawiedliwości, demokracji i wolności dla całej ludzkości oraz do poszanowania praw obywateli wszystkich krajów do samodzielnego wyboru swojej ścieżki rozwoju, suwerenności i bezpieczeństwa wszystkich krajów. Obie strony bronią systemu międzynarodowego i ładu międzynarodowego opartego na prawie międzynarodowym, praktykują prawdziwy multilateralizm, w którym Organizacja Narodów Zjednoczonych odgrywa centralną rolę koordynującą, promują demokratyzację stosunków międzynarodowych oraz osiąganie pokoju, stabilności i zrównoważonego rozwoju na świecie.

I

Obie strony zgodziły się, że demokracja jest wspólną wartością całej ludzkości, a nie patentem wyłącznym kilku krajów. Promowanie i ochrona demokracji jest wspólną sprawą społeczności międzynarodowej.

Obie strony uważają, że demokracja jest sposobem na uczestnictwo obywateli w zarządzaniu własnymi sprawami, ma na celu poprawę dobrobytu i uświadomienie sobie władztwa nad krajem. Demokracja powinna być zorientowana na wszystkich ludzi, odzwierciedlać interesy i wolę wszystkich ludzi, zaspokajać potrzeby i chronić interesy ludzi. Praktyka instytucji demokratycznych nie jest sztywna i powinna uwzględniać systemy społeczno-polityczne oraz historyczne, tradycyjne i kulturowe cechy różnych krajów. Obywatele wszystkich krajów mają prawo do wyboru form i metod praktyk demokratycznych, które odpowiadają ich warunkom narodowym. To, czy dany kraj jest demokratyczny, czy nie, może ocenić tylko jego lud.

Obie strony wskazały, że Chiny i Rosja, jako światowe mocarstwa o długich tradycjach historycznych i kulturowych, mają głębokie tradycje demokratyczne zakorzenione w wiekach doświadczeń rozwojowych. Tradycje te są szeroko wspierane przez własnych obywateli, odzwierciedlając potrzeby i ich interesy. Chiny i Rosja zapewniły swoim obywatelom prawo do uczestniczenia w zarządzaniu sprawami państwowymi i społecznymi różnymi kanałami i w różnych formach, zgodnie z prawem. Mieszkańcy obu krajów szanują demokratyczne systemy i tradycje innych krajów.

Obie strony wskazały, że zasady demokratyczne powinny znaleźć odzwierciedlenie nie tylko w zarządzaniu wewnętrznym, ale także w zarządzaniu globalnym. Niektóre kraje próbują wytyczać linie ideologiczne, zmuszać inne kraje do zaakceptowania „demokratycznych standardów” tych krajów i monopolizować prawo do definiowania demokracji poprzez łączenie różnych małych grup i „sytuacyjnych” sojuszy. W rzeczywistości jest to deptanie demokracji i ducha demokracji i zdrada prawdziwych wartości demokratycznych. Takie dążenie do hegemonii stanowi poważne zagrożenie dla regionalnego i globalnego pokoju oraz szkodzi stabilności ładu międzynarodowego.

Obie strony są głęboko przekonane, że obrona demokracji i praw człowieka nie powinna być wykorzystywana jako narzędzie wywierania nacisku na inne kraje. Obie strony sprzeciwiają się nadużywaniu wartości demokratycznych przez jakikolwiek kraj, ingerowaniu w wewnętrzne sprawy suwerennych krajów pod pretekstem ochrony demokracji i praw człowieka oraz prowokowaniu światowych podziałów i konfrontacji. Obie strony wezwały społeczność międzynarodową do poszanowania różnorodności kultur i cywilizacji oraz praw do samostanowienia narodów różnych krajów. Obie strony są gotowe połączyć wysiłki ze wszystkimi chętnymi krajami, aby promować prawdziwą demokrację.

Obie strony wskazały, że Karta Narodów Zjednoczonych i Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ustanowiły wzniosłe cele i podstawowe zasady dla globalnej sprawy praw człowieka, które powinny być przestrzegane i praktykowane przez wszystkie kraje. Jednocześnie każdy kraj ma inne uwarunkowania narodowe, istnieją różnice w historii, kulturze, systemie społecznym, poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego. Należy przestrzegać połączenia uniwersalności praw człowieka i rzeczywistych warunków w różnych krajach i chronić prawa człowieka zgodnie z ich warunkami narodowymi i potrzebami ludzi. Promocja i ochrona praw człowieka jest wspólną sprawą społeczności międzynarodowej, na co wszystkie kraje powinny zwracać jednakową uwagę i systematycznie wspierać tę ideę. Międzynarodowa współpraca w zakresie praw człowieka powinna być omawiana przez wszystkie kraje na zasadzie zrównoważonego dialogu Wszystkie kraje powinny mieć równe prawo do rozwoju. Wszystkie kraje powinny prowadzić współpracę w zakresie praw człowieka na zasadach równości i wzajemnego szacunku oraz wzmacniać konstrukcję międzynarodowego systemu praw człowieka.

II

Obie strony uważają, że pokój, rozwój i współpraca są głównym zadaniem dzisiejszego systemu międzynarodowego. Rozwój jest kluczem do dobrego samopoczucia ludzi. Ciągłe rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19 spowodowało poważne wyzwania w globalnej realizacji „Agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Kluczowe znaczenie ma poprawa globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju i przeniesienie globalnego rozwoju na nowy etap równowagi, koordynacji i integracji .

Obie strony będą aktywnie promować współpracę między inicjatywą „Pasa i Szlaku”, a Euroazjatycką Unią Gospodarczą oraz pogłębiać praktyczną współpracę Chin i Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w różnych dziedzinach. Obie strony są gotowe nadal promować równoległy i skoordynowany rozwój wspólnej budowy „Pasa i Szlaku” oraz „Wielkiego Partnerstwa Eurazjatyckiego”, promować rozwój organizacji regionalnych oraz proces dwustronnej i wielostronnej integracji gospodarczej, z korzyścią dla mieszkańców wszystkich krajów Eurazji.

Obie strony zgodziły się na dalsze pogłębianie pragmatycznej współpracy w zakresie zrównoważonego rozwoju Arktyki.

Obie strony wzmocnią współpracę w ramach mechanizmów wielostronnych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, będą promować umieszczenie pojęcia rozwoju na ważnej pozycji w globalnej koordynacji polityki makro, wezwą kraje rozwinięte do rzetelnego wypełniania ich zobowiązań, by zapewnić krajom rozwijającym się większe zasoby, wesprzeć rozwiązywanie problemów rozwojowych między krajami i wewnątrz krajów, likwidować nierównowagę, celem promowania globalnego rozwoju i międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju. Strona rosyjska potwierdziła wolę dalszego prowadzenia prac nad realizacją globalnej inicjatywy rozwojowej zaproponowanej przez stronę chińską, w tym udziału w działaniach „Grupy Przyjaciół Globalnej Inicjatywy Rozwoju” na platformie ONZ. Obie strony wzywają społeczność międzynarodową do skupienia się na ograniczaniu ubóstwa, bezpieczeństwie żywnościowym, zwalczaniu epidemii, finansowaniu rozwoju, zmianie klimatu, zielonym i zrównoważonym rozwoju, uprzemysłowieniu, gospodarce cyfrowej, łączności itp. oraz do podjęcia praktycznych działań w celu przyspieszenia realizacja agendy ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030.

Obie strony wzywają społeczność międzynarodową do stworzenia otwartego, sprawiedliwego i niedyskryminującego środowiska dla rozwoju naukowego i technologicznego, przyspieszenia przekształcenia osiągnięć naukowych i technologicznych w rzeczywiste siły produkcyjne oraz nadania nowego impulsu wzrostowi gospodarczemu.

Obie strony wzywają kraje do wzmocnienia współpracy w dziedzinie zrównoważonego transportu, aktywnego budowania zdolności transportowych i wymiany wiedzy, w tym inteligentnego transportu, zrównoważonego transportu, rozwoju i eksploatacji arktycznych dróg wodnych itp., aby wspomóc globalną odbudowę po epidemii .

Obie strony podjęły zdecydowane działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i wniosły istotny wkład w tę ideę. Obie strony wspólnie uczciły 30. rocznicę podpisania Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, potwierdziły przestrzeganie celów, zasad i postanowień Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu i porozumienia paryskiego, w szczególności zasady wspólnej, ale zróżnicowanej odpowiedzialności oraz zobowiązały się do wspólnego promowania „Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu” i porozumienia paryskiego. Porozumienie paryskie jest w pełni i skutecznie wdrażane. Obie strony wywiążą się ze swoich zobowiązań i oczekują, że kraje rozwinięte poważnie wdrożą wsparcie finansowe na rzecz klimatu dla krajów rozwijających się w wysokości 100 miliardów dolarów rocznie. Obie strony sprzeciwiają się ustanowieniu nowych międzynarodowych barier handlowych ze względu na przeciwdziałanie zmianie klimatu.

Obie strony zdecydowanie promują międzynarodową współpracę i wymianę dotyczącą różnorodności biologicznej, aktywnie uczestniczą w procesie globalnego zarządzania różnorodnością biologiczną oraz wspólnie promują skoordynowany rozwój człowieka i przyrody oraz zieloną transformację, a także przyczyniają się do globalnego zrównoważonego rozwoju.

Szefowie państw Chin i Rosji potwierdzili owocną dwustronną i wielostronną współpracę między obiema stronami w odpowiedzi na globalną pandemię COVID-19 oraz ochronę życia i zdrowia ludności obu krajów i świata. Obie strony będą nadal zacieśniać współpracę w zakresie opracowywania i produkcji szczepionek i nowych leków na koronawirusa oraz pogłębiać współpracę w dziedzinie zdrowia publicznego i nowoczesnej medycyny. Obie strony wzmocnią koordynację i dostosowanie środków zapobiegania epidemii, aby zapewnić silne gwarancje zdrowia, bezpieczeństwa i uporządkowanej wymiany personelu między obydwoma krajami. Obie strony pozytywnie odniosły się do pracy wykonanej przez odpowiednie regiony i miejscowości obu krajów w celu zapewnienia zapobiegania epidemii na obszarach przygranicznych i stabilnego funkcjonowania portów. Strony ustanowią wspólny mechanizm zapobiegania i kontroli w obszarach przygranicznych, koordynują promocję zapobiegania i kontroli epidemii, wymiany informacji i budowy infrastruktury w portach granicznych oraz ciągłej poprawy spedycji portowej, efektywności odpraw celnych.

Obie strony podkreśliły, że śledzenie pochodzenia nowego koronawirusa jest kwestią naukową, którą należy prowadzić we współpracy z naukowcami z całego świata w oparciu o globalną perspektywę i sprzeciwić się upolitycznieniu kwestii śledzenia pochodzenia. Rosja z zadowoleniem przyjmuje wspólne badania identyfikowalności prowadzone przez Chiny i WHO oraz popiera wspólny raport z badań identyfikowalności Chiny-WHO. Obie strony wzywają społeczność międzynarodową do wspólnego utrzymania naukowego charakteru i wagi badań nad identyfikowalnością.

Rosja wspiera Chiny w pomyślnej organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Pekinie 2022.

Obie strony wysoko oceniły poziom współpracy między obydwoma krajami w dziedzinie sportu i igrzysk olimpijskich i są chętne do dalszego promowania rozwoju współpracy w tym zakresie.

III

Obie strony wyrażają głębokie zaniepokojenie poważnymi zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego i podzielają wiarę, że żaden kraj nie może i nie powinien osiągać własnego bezpieczeństwa poprzez naruszenie bezpieczeństwa światowego i kosztem bezpieczeństwa innych krajów. Społeczność międzynarodowa powinna aktywnie uczestniczyć w globalnym zarządzaniu bezpieczeństwem, aby osiągnąć wspólne, wszechstronne, oparte na współpracy, trwałe bezpieczeństwo.

Obie strony powtórzyły, że zdecydowanie popierają nawzajem swoje podstawowe interesy, suwerenność narodową i integralność terytorialną oraz sprzeciwiają się zewnętrznej ingerencji w sprawy wewnętrzne obu krajów.

Strona rosyjska powtórzyła, że ​​przestrzega zasady jednych Chin, uznaje Tajwan za niezbywalną część terytorium Chin i sprzeciwia się wszelkim formom „niepodległości Tajwanu”.

Chiny i Rosja przeciwstawiają się siłom zewnętrznym podważającym bezpieczeństwo i stabilność wspólnego otoczenia obu krajów, przeciwstawiają się siłom zewnętrznym ingerującym w sprawy wewnętrzne suwerennych państw pod jakimkolwiek pretekstem oraz przeciwstawiają się „kolorowym rewolucjom” oraz zacieśnią współpracę w tym zakresie.

Obie strony potępiły terroryzm we wszystkich jego formach, wezwały społeczność międzynarodową do ustanowienia skoncentrowanego na ONZ globalnego jednolitego frontu antyterrorystycznego by wzmocniły wielostronną koordynację polityki i konstruktywną współpracę w dziedzinie zwalczania terroryzmu. Sprzeciwiają się upolitycznieniu i instrumentalizacji kwestii zwalczania terroryzmu oraz wdrażaniu „podwójnych standardów”, potępiają wykorzystywanie organizacji terrorystycznych i ekstremistycznych dla celów politycznych oraz ingerencję w wewnętrzne sprawy innych krajów w imię zwalczania międzynarodowego terroryzmu i ekstremizmu w celu osiągnięcia celów geopolitycznych .

Obie strony uważają, że poszczególne kraje, sojusze wojskowo-polityczne lub sojusze, które dążą do bezpośredniej lub pośredniej jednostronnej przewagi militarnej, szkodzą bezpieczeństwu innych krajów poprzez nieuczciwą konkurencję i inne środki, intensyfikują konkurencję geopolityczną, wspierają rywalizację i konfrontację, poważnie podważają międzynarodowy porządek bezpieczeństwa i podważają globalną stabilność strategiczną. Obie strony sprzeciwiają się dalszej ekspansji NATO i wzywają NATO do porzucenia ideologii zimnej wojny, poszanowania suwerenności, bezpieczeństwa, interesów i różnorodności cywilizacji, historii i kultury innych krajów oraz spojrzenia na pokojowy rozwój innych krajów w obiektywny i uczciwy sposób. Obie strony sprzeciwiają się ustanowieniu zamkniętego systemu sojuszniczego w regionie Azji i Pacyfiku oraz tworzeniu konfrontacji obozowej i są bardzo czujne na negatywny wpływ „strategii indopacyficznej” promowanej przez Stany Zjednoczone na pokój i stabilność regionu. Chiny i Rosja zawsze były zaangażowane w budowanie systemu bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, który jest równy, otwarty, inkluzywny, nie jest skierowany przeciw państwom trzecim, a utrzymuje pokój, stabilność i dobrobyt.

Obie strony z zadowoleniem przyjęły publikację wspólnego oświadczenia przywódców pięciu państw dysponujących bronią jądrową w sprawie zapobiegania wojnie nuklearnej i unikania wyścigu zbrojeń oraz stwierdziły, że wszystkie państwa dysponujące bronią jądrową powinny porzucić mentalność z okresu zimnej wojny i grę o sumie zerowej, zmniejszyć rolę broni jądrowej w polityce bezpieczeństwa narodowego i wycofać broń jądrowa rozmieszczoną za swoimi granicami, ponieważ jej obecność ogranicza rozwój globalnego systemu antyrakietowego, skutecznie zmniejszającego ryzyko wojny nuklearnej i ewentualnego konfliktu zbrojnego pomiędzy państwami dysponującymi bronią jądrową.

Obie strony powtórzyły, że traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej jest kamieniem węgielnym międzynarodowego systemu rozbrojenia jądrowego i nieproliferacji broni jądrowej, ważną częścią powojennego systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, jest istotnym narzędziem w promowaniu pokoju i jako taki jest niezastąpiony. Społeczność międzynarodowa powinna w zrównoważony sposób promować trzy filary traktatu i wspólnie utrzymywać autorytet, skuteczność i uniwersalność traktatu.

Obie strony wyraziły poważne zaniepokojenie ustanowieniem „Trójstronnego Partnerstwa na rzecz Bezpieczeństwa” (AUKUS) między Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią i Australią, zwłaszcza współpracy w dziedzinach naruszających stabilność strategiczną, takich jak okręty podwodne o napędzie atomowym, które są czynnikiem nasilającym regionalny wyścig zbrojeń, stwarzając poważne ryzyko rozprzestrzeniania się broni jądrowej. Obie strony zdecydowanie potępiają podobne akty i wzywają państwa członkowskie AUKUS do ścisłego wypełniania ich zobowiązań w zakresie zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej i rakietowej oraz utrzymania pokoju, stabilności i rozwoju w regionie.

Obie strony wyraziły poważne zaniepokojenie planowanym przez Japonię zrzutem do oceanu radioaktywnie zanieczyszczonej wody z elektrowni jądrowej Fukushima i jej potencjalnym wpływem na środowisko, podkreślając, że Japonia musi w pełni konsultować się z krajami sąsiadującymi i innymi zainteresowanymi stronami oraz odpowiednimi instytucjami międzynarodowymi i postępować otwarcie, przejrzyście, na bazie naukowych osiągnięć dotyczących utylizacji skażonej radioaktywnie wody i zlikwidować problem w sposób odpowiedzialny, zgodnie z prawem międzynarodowym.

Obie strony uważają, że Stany Zjednoczone po wycofaniu się z traktatu INF przyspieszyły rozwój lądowych pocisków rakietowych średniego i krótkiego zasięgu oraz dążą do ​​ich rozmieszczenia i dostarczenia sojusznikom w regionie Azji, Pacyfiku oraz w Europie. Nasilające się napięcie i nieufność, zwiększające międzynarodowe i regionalne zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz osłabiające międzynarodowy system kontroli zbrojeń podważają globalną stabilność strategiczną. Obie strony wzywają Stany Zjednoczone do aktywnej odpowiedzi na inicjatywę Rosji i rezygnacji z planów rozmieszczenia lądowych rakiet średniego i krótkiego zasięgu w regionie Azji i Pacyfiku oraz w Europie. Obie strony utrzymają komunikację i wzmocnią koordynację w tym zakresie.

Chiny rozumieją i popierają wysunięte przez Rosję propozycje zbudowania prawnie wiążącej długoterminowej gwarancji bezpieczeństwa dla Europy.

Obie strony zwróciły uwagę, że wycofanie się Stanów Zjednoczonych z szeregu ważnych umów międzynarodowych w dziedzinie kontroli zbrojeń, co ma ogromny negatywny wpływ na bezpieczeństwo i stabilność międzynarodową i regionalną. Obie strony wyraziły zaniepokojenie postępami Stanów Zjednoczonych w zakresie globalnego programu antyrakietowego i rozmieszczeniem systemów antyrakietowych na całym świecie, przy jednoczesnym wzmocnieniu precyzyjnej broni niejądrowej zdolnej do przeprowadzania strategicznych misji, takich jak uderzenia wyprzedzające. Obie strony podkreśliły znaczenie pokojowego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, zdecydowanie poparły centralną rolę Komitetu Narodów Zjednoczonych ds. Pokojowego Wykorzystania Przestrzeni Kosmicznej w promowaniu współpracy międzynarodowej w przestrzeni kosmicznej, utrzymywaniu i rozwijaniu prawa międzynarodowego w dziedzinie przestrzeni kosmicznej oraz kontrolowania działań w przestrzeni kosmicznej, a także jako forum dyskusji na temat przestrzeni kosmicznej. Strony wyraziły wolę zacieśnienia współpracy w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, takich jak długoterminowe działania w przestrzeni kosmicznej oraz rozwój i wykorzystanie zasobów kosmicznych. Obie strony sprzeciwiają się próbom niektórych krajów przekształcania przestrzeni kosmicznej w terytorium konfrontacji militarnej, powtarzają, że dołożą wszelkich starań, aby zapobiec uzbrojeniu i wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, sprzeciwiają się działaniom zmierzającym do uzyskania przewagi wojskowej w przestrzeni kosmicznej oraz prowadzenia operacji wojskowych w przestrzeni kosmicznej i przypominają, że na podstawie projektu traktatu o zapobieganiu umieszczaniu broni w przestrzeni kosmicznej, użyciu lub groźbie użycia siły na obiektach kosmicznych Chiny i Rosja jak najszybciej rozpoczną negocjacje zawarcia prawnie wiążącego dokumentu wielostronnego w celu zapewnienia fundamentalnej i niezawodnej gwarancji zapobiegania wyścigowi zbrojeń i uzbrojenia w przestrzeni kosmicznej.

Chiny i Rosja podkreślają, że międzynarodowe inicjatywy/zobowiązania polityczne dotyczące przejrzystości i środków budowy zaufania, w tym „zakaz rozmieszczania broni w przestrzeni kosmicznej po raz pierwszy”, przyczyniają się do zapobiegania wyścigowi zbrojeń w przestrzeni kosmicznej, ale takie środki są jedynie uzupełnieniem regulacji działania w przestrzeni kosmicznej i nie powinny zastępować skutecznego prawnie wiążącego mechanizmu.

Obie strony potwierdziły, że konwencja o broni biologicznej jest istotnym filarem międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa i są zdeterminowane, aby utrzymać autorytet i skuteczność konwencji.

Obie strony potwierdzają, że konwencja powinna być w pełni przestrzegana i dalej wzmacniana, w tym poprzez instytucjonalizację konwencji, wzmocnienie mechanizmu konwencji, zawarcie prawnie wiążącego protokołu zawierającego skuteczny mechanizm weryfikacji oraz rozstrzygnięcia kwestii związanych z realizacją konwencji poprzez regularne konsultacje i współpracę.

Obie strony podkreśliły, że biologiczne działania militarne prowadzone przez Stany Zjednoczone i ich sojuszników w kraju i za granicą wzbudziły poważne obawy i pytania społeczności międzynarodowej dotyczące przestrzegania konwencji. Działania te stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Chin i Rosji, a także szkodzą bezpieczeństwu regionów. Obie strony wzywają Stany Zjednoczone i ich sojuszników do wyjaśnienia swoich działań w tym zakresie w kraju i za granicą w sposób otwarty, przejrzysty i odpowiedzialny oraz popierają wznowienie negocjacji w sprawie prawnie wiążącego protokołu weryfikacji do konwencji o broni biologicznej.

Obie strony potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz celu, jakim jest świat wolny od broni chemicznej i wezwały wszystkie strony konwencji o broni chemicznej do wspólnego utrzymania autorytetu i skuteczności konwencji. Chiny i Rosja są głęboko zaniepokojone upolitycznieniem Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej i wzywają państwa-strony do solidarności i współpracy oraz utrzymania tradycji konsensusu. Chiny i Rosja wzywają Stany Zjednoczone do przyspieszenia niszczenia zapasów broni chemicznej jako jedynego państwa-strony, które nie zakończyło niszczenia broni chemicznej.

Obie strony podkreśliły, że realizacja zobowiązań do nieproliferacji powinna być zrównoważona ochroną uzasadnionych praw i interesów krajów we współpracy międzynarodowej w pokojowym wykorzystaniu zaawansowanych technologii, materiałów i sprzętu. Obie strony zwróciły uwagę, że rezolucja w sprawie „Promowania pokojowego wykorzystania współpracy międzynarodowej w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego” zaproponowana przez stronę chińską i wspólnie zaproponowana przez stronę rosyjską została przyjęta przez 76. Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Obie strony przywiązują dużą wagę do kwestii zarządzania AI. Obie strony chcą wzmocnić wymianę i dialog w kwestiach sztucznej inteligencji.

Obie strony powtórzyły, że pogłębią współpracę w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa informacji i będą promować tworzenie otwartego, bezpiecznego, zrównoważonego i dostępnego środowiska technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obie strony podkreśliły, że ustanowione w Karcie Narodów Zjednoczonych zasady niestosowania siły, poszanowania suwerenności narodowej oraz podstawowych praw i wolności człowieka oraz nieingerencji w sprawy wewnętrzne mają zastosowanie do przestrzeni informacyjnej, potwierdziły kluczową rolę ONZ w reagowaniu na zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa informacji oraz wspierają ONZ w formułowaniu nowych polityk w tym zakresie.

Obie strony z zadowoleniem przyjmują prowadzenie globalnych negocjacji w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa informacji w ramach ujednoliconego mechanizmu, wspierają prace Otwartej Grupy Roboczej ONZ ds. Bezpieczeństwa Informacji na lata 2021-2025 oraz wyrażają wspólne stanowiska w ramach grup roboczych. Obie strony uważają, że społeczność międzynarodowa powinna współpracować w celu sformułowania nowego i odpowiedzialnego kodeksu postępowania w cyberprzestrzeni informacyjnej, w tym uniwersalnego międzynarodowego dokumentu prawnego posiadającego moc prawną, regulującego działania różnych krajów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obie strony uważają, że Globalna Inicjatywa na rzecz Bezpieczeństwa Danych zaproponowana przez Chiny i zasadniczo wspierana przez Rosję stanowi podstawę dla grupy roboczej do omówienia i sformułowania środków zaradczych dla bezpieczeństwa danych i innych międzynarodowych zagrożeń bezpieczeństwa informacji.

Obie strony potwierdziły swoje poparcie dla rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 74/247 i 75/282, prac Międzyrządowego Komitetu Ekspertów Ad Hoc, promocji negocjacji międzynarodowej konwencji przeciwko wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych do celów przestępczych w ramach ONZ i wezwały wszystkie strony do konstruktywnego udziału w negocjacjach, aby zapewnić jak najszybsze osiągnięcie autorytatywnej i uniwersalnej kompleksowej konwencji zgodnie z rezolucją 75/282 Zgromadzenia Ogólnego ONZ i przedłożenie jej na 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Chiny i Rosja wspólnie przedłożyły projekt konwencji jako podstawę odpowiednich negocjacji.

Obie strony popierają ustanowienie międzynarodowego systemu zarządzania Internetem. Wierzą, że wszystkie kraje mają równe prawa do zarządzania Internetem, a suwerenne kraje mają prawo do kontrolowania i ochrony własnego bezpieczeństwa sieci. Wszelkie próby ograniczenia suwerenności sieci krajowych są niedopuszczalne, a Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny powinien być zachęcany do rozwiązywania odpowiednich problemów i odgrywania bardziej aktywnej roli.

Obie strony będą pogłębiać współpracę dwustronną w dziedzinie międzynarodowego bezpieczeństwa informacji na podstawie Umowy między Rządem Chińskiej Republiki Ludowej a Rządem Federacji Rosyjskiej o współpracy w dziedzinie gwarantowania międzynarodowego bezpieczeństwa informacji (podpisanej w maju, 2015).

IV

Obie strony podkreśliły, że Chiny i Rosja, jako główne mocarstwa na świecie i stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, będą stać na straży odpowiedzialności i moralności, chronić system międzynarodowy, w którym ONZ odgrywa centralną rolę koordynacyjną w sprawach międzynarodowych, oraz zdecydowanie przestrzegać zasad prawa międzynarodowego, w tym celów i zasad Karty Narodów Zjednoczonych. Będą wspólnie pracować nad budowaniem bardziej zamożnego, stabilnego, sprawiedliwego świata oraz budowaniem nowego typu stosunków międzynarodowych.

Strona rosyjska pozytywnie odniosła się do chińskiej koncepcji budowy wspólnoty ze wspólną przyszłością dla ludzkości, co pomoże wzmocnić solidarność społeczności międzynarodowej i wspólnie stawić czoła wspólnym wyzwaniom. Chiny pozytywnie oceniają wysiłki Rosji na rzecz budowy sprawiedliwego i wielobiegunowego systemu stosunków międzynarodowych.

Obie strony stanowczo bronią rozstrzygnięć II wojny światowej i powojennego porządku międzynarodowego, zdecydowanie bronią autorytetu Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz międzynarodowej sprawiedliwości, a także sprzeciwiają się próbom zniekształcania i manipulowania historią II wojny światowej.

Aby zapobiec powtórce tragedii wojny światowej, obie strony stanowczo potępiły faszystowskich, militarystycznych agresorów i ich wspólników – nie mają prawa uchylać się od winy historycznej i oczerniać zwycięskich krajów.

Obie strony opowiadają się za budowaniem nowego typu relacji między dużymi krajami, opartego na wzajemnym szacunku, pokojowym współistnieniu i współpracy korzystnej dla wszystkich oraz wskazały, że nowy rodzaj relacji między Chinami a Rosją wykracza poza model sojuszu wojskowo-politycznego podczas zimnej wojny. Przyjaźń między dwoma krajami nie ma granic, nie ma ograniczonego pola współpracy, wzmacnianie współpracy strategicznej nie ma na celu państwa trzeciego, nie maja na nią wpływu zmiany w państwie trzecim i sytuacja międzynarodowa.

Obie strony powtórzyły, że społeczność międzynarodowa powinna być raczej zjednoczona, niż podzielona i powinna współpracować, a nie konfrontować się. Obie strony sprzeciwiają się powrotowi stosunków międzynarodowych do epoki konfrontacji między głównymi mocarstwami i prawa dżungli. Sprzeciwiają się próbom zastąpienia ogólnie przyjętych rozwiązań i mechanizmów zgodnych z prawem międzynarodowym regułami „małego kręgu” formułowanymi przez poszczególne kraje i grupy krajów, sprzeciwiają się stosowaniu wymijających rozwiązań, które nie uzyskały powszechnej aprobaty na bazie konsensusu w celu rozwiązania problemów międzynarodowych, sprzeciwiają się polityce siły, zastraszaniu, jednostronnym sankcjom, wspierają handel zgodny z zasadami WTO.

Obie strony powtórzyły, że będą wzmacniać koordynację polityki zagranicznej, praktykować prawdziwy multilateralizm, wzmacniać współpracę w ramach mechanizmów wielostronnych, chronić wspólne interesy, utrzymywać równowagę sił na szczeblu międzynarodowym i regionalnym oraz współpracować na rzecz poprawy globalnego zarządzania.

Obie strony popierają i utrzymują wielostronny system handlowy, którego trzon stanowi WTO, aktywnie uczestniczą w reformie WTO oraz sprzeciwiają się jednostronności i protekcjonizmowi. Obie strony wzmocnią dialog, współpracę i koordynację stanowisk w kwestiach gospodarczych i handlowych będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przyczynią się do zapewnienia długoterminowego i stabilnego funkcjonowania światowych i regionalnych łańcuchów przemysłowych i łańcuchów dostaw oraz będą promować tworzenie bardziej otwartego, integracyjnego, przejrzystego i niedyskryminującego systemu międzynarodowych zasad gospodarczych i handlowych.

Obie strony wspierają G20 w odgrywaniu roli głównego forum międzynarodowej współpracy gospodarczej i ważnej platformy reagowania kryzysowego, a także wspólnie promują G20, ducha solidarności i współpracy w międzynarodowej walce z epidemią, ożywienie światowej gospodarki, wspieranie zrównoważonego rozwoju oraz sprawiedliwego i rozsądnego środowiska globalnego. Będą odgrywać wiodącą rolę w systemie zarządzania gospodarczego i innych aspektach, aby sprostać globalnym wyzwaniom.

Obie strony wspierają kraje BRICS w pogłębianiu partnerstwa strategicznego, rozszerzaniu współpracy w kierunkach bezpieczeństwa politycznego, gospodarki, handlu i finansów oraz wymiany międzyludzkiej i kulturalnej, promują współpracę w zakresie innowacji naukowych i technologicznych, takich jak publiczne zdrowie, gospodarka cyfrowa i sztuczna inteligencja oraz pragną poprawić poziom międzynarodowej współpracy BRICS. Obie strony są zaangażowane w model „BRICS+” i dialog BRICS jako skuteczny mechanizm dialogu z krajami rozwijającymi się i krajami rynków wschodzących, mechanizmy integracji regionalnej i organizacje.

Strona rosyjska będzie w pełni wspierać stronę chińską w jej pracach w okresie prezydencji ChRL w BRICS w 2022 roku i wspólnie promować 14. spotkanie przywódców BRICS w celu osiągnięcia owocnych wyników.

Obie strony będą wszechstronnie wzmacniać rolę Szanghajskiej Organizacji Współpracy oraz promować budowę wielobiegunowego wzorca świata opartego na uznanych normach prawa międzynarodowego, wielostronności, równości, wspólnym, niepodzielnym, wszechstronnym, opartym na współpracy i zrównoważonym bezpieczeństwie.

Obie strony uważają, że kluczowe jest wdrożenie konsensusu w sprawie poprawy reakcji państw członkowskich SzOW na wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa i w tym celu obie strony popierają rozszerzenie funkcji regionalnej agencji antyterrorystycznej SzOW.

Obie strony będą promować poprawę i unowocześnianie współpracy gospodarczej między państwami członkowskimi SzOW, kontynuować zacieśnianie współpracy między państwami członkowskimi w obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak handel, przemysł, transport, energetyka, finanse, inwestycje, rolnictwo, cła, telekomunikacja, innowacje, oszczędność energii, zastosowanie zielonych technologii, etc.

Obie strony wskazały, że „Umowa Państw Członkowskich Szanghajskiej Organizacji Współpracy o współpracy międzyrządowej w sprawie ochrony międzynarodowego bezpieczeństwa informacji” (podpisana 16 czerwca 2009 r.) oraz współpraca w ramach Międzynarodowej Grupy Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Informacji Państw Członkowskich SzOW przyniosły owocne rezultaty, czyli „Plan współpracy na lata 2022–2023 dla państw członkowskich SzOW w celu ochrony międzynarodowego bezpieczeństwa informacji” przyjęty przez Radę Szefów Państw państw członkowskich SzOW w Duszanbe w dniu 17 grudnia.

Obie strony uważają, że znaczenie kontaktów międzyludzkich i współpracy kulturalnej dla rozwoju SzOW stale wzrasta. Obie strony będą dalej pogłębiać współpracę w dziedzinie kultury, edukacji, nauki i technologii, zdrowia, ochrony środowiska, turystyki, wymiany personelu i sportu między państwami członkowskimi SzOW oraz wzmacniać wzajemne zrozumienie między obywatelami państw członkowskich.

Obie strony będą nadal umacniać rolę APEC jako głównej wielostronnej platformy dialogu gospodarczego w regionie, zacieśniać współpracę we wdrażaniu APEC Putrajaya Vision 2040 oraz budować wolne, otwarte, sprawiedliwe, niedyskryminacyjne, przejrzyste i przewidywalne regionalne otoczenie inwestycyjne, koncentrujące się na wzmocnieniu reakcji na nową epidemię koronalnego zapalenia płuc, promowaniu naprawy gospodarczej, promowaniu transformacji cyfrowej w różnych dziedzinach, rewitalizacji gospodarki obszarów oddalonych oraz wspieraniu APEC i innych regionalnych organizacji wielostronnych w prowadzeniu współpracy w powyższych obszarach .

Obie strony będą kontynuować współpracę w ramach mechanizmu Chiny-Rosja-Indie oraz zacieśniać współpracę na platformach takich jak Szczyt Azji Wschodniej, Forum Regionalne ASEAN czy Spotkanie Ministrów Obrony ASEAN Plus. Chiny i Rosja wspierają centralne miejsce ASEAN we współpracy wschodnioazjatyckiej, nadal wzmacniają koordynację w zakresie pogłębiania współpracy z ASEAN, wspólnie promują współpracę w zakresie zdrowia publicznego, zrównoważonego rozwoju, zwalczania terroryzmu i zwalczania przestępczości międzynarodowej oraz wzmacniają rolę ASEAN jako kluczowego elementu architektury regionu.

4 lutego 2022 w Pekinie

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button