WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (14/2023/266)

Dwie Sesje

Rozpoczęło się najważniejsze wydarzenie polityczno-ekonomiczne w Chinach, czyli połączone doroczne sesje

  • Ludowej Politycznej Konferencja Konsultatywnej Chin (chin. 中国人民政治协商会议), organu doradczego parlamentu, skupiającego przedstawicieli wszystkich partii politycznych i organizacji społecznych kraju, przedstawicieli wszystkich mniejszości etnicznych, jak również ludzi nauki, czy przedsiębiorców

oraz

  • Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (chin. 中华人民共和国全国人民代表大会) parlamentu ChRL.

W tym roku Dwie Sesje odbywają się w dniach od 5 do 13 marca.1

Pogram obrad jest jak zwykle napięty, a w ich trakcie zostaną podjęte liczne decyzje, które będą miały dalekosiężne skutki.2 Nie tylko dla Chin. Najważniejszymi punktami obrad parlamentu w tym roku są:

  1. Sprawozdanie rządu z realizacji krajowego planu rozwoju gospodarczo – społecznego w roku 2022 oraz założenia planu rozwoju na 2023 rok. Raport z realizacji budżetów centralnych oraz lokalnych w 2022 roku oraz ich założenia na rok bieżący.3
  2. Sprawozdanie z pracy Najwyższego Sądu Ludowego (chin. 最高人民法院) oraz Najwyższej Prokuratury Ludowej (chin. 最高人民检察院)w roku 2022.
  3. Przyjęcie zmian w prawie legislacyjnym Chińskiej Republiki Ludowej (chin. 中华人民共和国立法法) – złożono 37 poprawek, w ustawie o zasadach wyboru członków parlamentu i jego organów oraz przyjęcie planu reform organizacji i instytucji rzadowych.4
  4. Duży pakiet uchwał kadrowych – wybór prezydenta kraju, wiceprezydenta, przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej (nadrzędnego nad ministrem obrony i armią, tradycyjnie tą funkcję pełni prezydent), przewodniczącego Sądu Najwyższego, Prokuratury Najwyższej, Państwowej Komisji Nadzoru (odpowiednik NIK), wybór przewodniczącego parlamentu, jego zastępców, członków stałego komitetu zarządzającego pracami parlamentu (pracującego przez cały rok poza coroczną sesją i przyjmującego projekty ustaw), przewodniczących i zastępców wszystkich komisji parlamentu. Oczywiście dokonany zostanie wybór premiera (poprzedni zakończył kadencję), wicepremierów, ministrów i dyrektorów organów centralnych, w tym nowego szefa Ludowego Banku Chin (chin. 中国人民银行).5

Wydarzeniem inaugurującym obrady parlamentu, a przyciągającym uwagę wszystkich obserwatorów krajowych i zagranicznych było wystąpienie ustępującego premiera Li KeQiang (chin. 李克强).

Li przedstawił raport z prac rządu i wykonania budżetu za ubiegły rok oraz główne założenia na rok bieżący. Powszechnie komentowane są zamierzania i zadania na ten rok, a zwłaszcza:6

  • planowany wzrost PKB to ok. 5%;
  • inflacja na poziomie nie większym niż 3%;
  • stworzenie 12 mln nowych miejsc pracy (11 mln utworzono w 2022 roku);
  • bezrobocie w miastach ok. 5,5%;
  • zużycie energii na jednostkę PKB i emisje głównych zanieczyszczeń ma utrzymać tendencję spadkową;
  • wzrost dochodów mieszkańców będzie w zasadzie zsynchronizowany ze wzrostem gospodarczym;
  • import i eksport mają stabilnie i jakościowo się rozwijać, a bilans płatności międzynarodowych będzie zasadniczo zrównoważony;
  • konieczne jest dalsze wdrażanie proaktywnej polityki fiskalnej, zwiększenie intensywności regulacji i kontroli polityki makro, wzmocnienie koordynacji i współpracy różnych polityk oraz utworzenie wspólnych sił w celu wspólnego promowania rozwoju wysokiej jakości, deficyt budżetowy ma utrzymać się na poziomie 3% PKB;
  • budżet obronny wzrośnie w 2023 roku o 7,2% rok do roku (1,55 bln RMB, ok. 995 mld PLN).7 Wzrost o 0,1% w stosunku do 2022 roku.
  • koncentracja wysiłków na zwiększaniu popytu wewnętrznego i konsumpcji;
  • przyspieszenie budowy nowoczesnego systemu przemysłowego, wzmocnienie samodzielności naukowej i technologicznej na wysokim poziomie oraz samodzielnego doskonalenia, zwiększanie potencjałów w dziedzinie nauki i technologii;
  • pogłębianie reformy w kluczowych obszarach, powiązaniach dla budowania socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej na wysokim poziomie jakościowym;
  • utrzymywanie priorytetu rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz kompleksowe promowanie rewitalizacji wsi;
  • promowanie skoordynowanego rozwoju regionalnego oraz budowanie regionalnych układów gospodarczych, systemów przestrzeni terytorialnej o uzupełniających się zaletach i rozwoju wysokiej jakości, w tym: Regional Economic Integration in Beijing-Tianjin-Hebei (chin. 京津冀区域经济), ChangJiang (Jangcy) River Economic Belt (chin. 长江经济带), Greater Bay Area (chon. 大湾区), ChengDu-ChongQing Economic Zone (chin. 成渝经济区).
  • większe otwarcie na świat zewnętrzny oraz zwiększenie efektywności powiązań zasobów zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych;
  • priorytetem jest ekologiczny, zielony i niskoemisyjny rozwój.
  • polityka naukowa i technologiczna powinna być nastawiona na budowę samowystarczalności kraju w tej dziedzinie – znacznie lepiej będzie wykorzystywana rola rządu w rozdzielaniu środków, by osiągać kluczowe przełomy technologiczne, a firmy powinny być głównymi podmiotami dokonującymi innowacji;
  • skoncentrowanie się na promowaniu dochodów mieszkańców, usprawnianie mechanizmu rozsądnego wzrostu płac, podejmowanie działań w celu poprawy dochodów rolników.

W przemówieniu ustępującego z urzędu premiera Li, aż 33 razy pojawiło się słowo “stabilność”. I to jest chiński priorytet na rok 2023 rok: unikanie dodatkowych turbulencji w bardzo niestabilnej sytuacji ogólnoświatowej.

Co zaskoczyło w założeniach na rok 2023 przedstawionych przez premiera Li?

  • bardzo zachowawcze założenie co do wzrostu PKB (5%) – oczekiwano min. 5,5 do 6%;
  • mało miejsca poświęcono problemom sektora nieruchomości, co zawsze były mocno zaznaczane;
  • duży nacisk położony na kontynuowanie rozwoju technologicznego, innowacji i uniezależnienie się od zachodnich komponentów;
  • porzucenie retoryki użycia siły w kontekście Tajwanu, a zamiast tego zaznaczenie, że Tajwan jest niezbywalną częścią Chin, że zostaną poczynione wszelkie starania dla zapewnienia rozwoju pokojowych relacji w Cieśninie Tajwańskiej oraz do doprowadzenia do pokojowego zjednoczenia Chin (duży kontrast wobec niedawnych wypowiedzi liderów, którzy otwarcie deklarowali możliwość użycia siły, aby osiągnąć to zjednoczenie);
  • brak pośród uczestników obrad przedstawicieli sektora internetowego, choćby założycieli i prezesów Tencent, Baidu, JD, NetEase, czy XiaoMi – zwiększono reprezentację producentów mikroprocesorów, twórców rozwiązań bazujących na sztucznej inteligencji i kluczowych, najbardziej przełomowych technologii, przedstawicieli przemysłu (np. lotniczego, samochodowego, automatyzacji, energetycznego, środowiska, biotechnologii, zaawansowanych materiałów czy technologii kwantowych).

*******************************************

1   W sesji parlamentu bierze udział 2977 delegatów z całego kraju, wraz z deputowanymi Ludowej Politycznej Konferencja Konsultatywnej Chin w obradach Dwóch Sesji uczestniczy ponad 5 tysięcy osób. Wśród parlamentarzystów chińskich w tym roku 26,54% to kobiety, a 16,69 % robotnicy i rolnicy.

2 http://lianghui.people.com.cn/2023/n1/2023/0304/c452482-32636594.html

3 http://cn.chinadaily.com.cn/a/202303/05/WS6404075ca3102ada8b231ec9.html

  http://www.gov.cn/premier/2023-03/05/content_5744736.htm

4  To jak do tej pory mało zauważany punkt obrad, a o zasadniczym znaczeniu dla zmian strukturalnych w kraju. W wyniku zapowiedzianych zmian administracja państwowa zostanie całkowicie podporządkowana strukturom partii, co oznaczać będzie ich nadrzędność nad tymi pierwszymi. Xi JinPing w czasie obrad jest tytułowany najpierw Sekretarz Generalny Komitetu Centralnego KPCh (chin. 中共中央总书记), potem  prezydentem/przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej (华人民共和国主席), a wreszcie przewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej (chin. 中央军委主席). Kolejność nie jest przypadkowa.

https://www.guancha.cn/politics/2023_03_06_682704.shtml

5  Szykuje się całkowita wymiana kadr zarządzających krajem na szczeblu centralnym i nie tylko. Oczywiście oprócz lidera Xi JinPinga. W ten sposób zakończony zostanie proces porządkowania kadr partyjnych i administracyjnych, zapoczątkowany na XX Zjedzie KPCh (chin. 中国共产党), który miał miejsce w październiku 2022 roku. Z pewnością będą to kadry po linii i na bazie zgodnej z myślami lidera.

6 http://www.gov.cn/premier/2023-03/05/content_5744736.htm

  http://lianghui.people.com.cn/2023/n1/2023/0306/c452482-32637396.html

  http://lianghui.people.com.cn/2023/n1/2023/0306/c452482-32637397.html

7 https://3w.huanqiu.com/a/5e93e2/4Bx2doDPPog

  http://m.jrj.com.cn/madapter/stock/2023/03/06075837379383.shtml    

Jest to ósmy z rzędu jednocyfrowy wzrost budżetu obronnego. W 2022 roku wzrósł on o 7,1 % r/r. Średnio na armię przeznacza się w Chinach 1,3-1,4% PKB. Przy średniej światowej 2,3%.  

Budżet wojskowy kraju jest ponad trzy razy mniejszy niż wydatki militarne Stanów Zjednoczonych. Amerykanie w tym roku chcą wydać na ten cel 858 mld USD (ok. 3,8 bln PLN).

Marcowe nowości prawne

Z dniem 1 marca wchodzą w życie między innymi takie nowe regulacje prawne:1

  • Krajowa Administracja Ubezpieczeń Zdrowotnych (chin. 国家健康保险管理局)oraz Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Ubezpieczenia Społecznego (chin. 人力资源和社会保障部)wprowadzają nową listę leków refundowanych. Znalazło się na niej 2967 leków zachodnich, 1586 leków chińskiej medycyny tradycyjnej oraz 1381 leków chińskiego przemysłu farmaceutycznego. Leki trafiają na listę specyfików refundowanych, po określeniu ich ceny i procentu refundacji z budżetu, w drodze konsultacji, negocjacji oraz przetargów.
  • Państwowa Administracja Podatkowa (chin. 国家税务总局)wprowadza jednolite w całym kraju formularze dowodów (dokumentów) podatkowych składanych przy obliczaniu ich wysokości. Są to między innymi: kompleksowy certyfikat pożarniczego pojazdu ratowniczego, publiczny formularz identyfikacji samochodów (w tym elektrycznych), specjalne prawo jazdy, certyfikat indywidulany członka rodziny, indywidualny certyfikat tożsamości podmiotów przemysłowych i handlowych.
  • Państwowa Komisja Rozwoju i Reform  (chin. 国家发展和改革委员会)wprowadza jednolite zasady płacenia gotówką za pracę w przypadku projektów realizowanych przez centralne, prowincjonalne, miejskie, powiatowe czy gminne władze. Określiła szczegółowe wymagania jakie muszą spełnić projekty inwestycyjne, aby w ich ramach płacić gotówką za wykonana prace, szczególnie w zakresie prac budowlanych na obszarach gminnych czy wiejskich.
  • Komisja Regulacyjna ds. Bankowości i Ubezpieczeń Chin (chin. 中国银行保险监督管理委员会)ogłosiła listę środków administracyjnych na rzecz ochrony praw konsumentów oraz interesów instytucji bankowych czy ubezpieczeniowych. Instytucje te ponoszą główną odpowiedzialność za ochronę uzasadnionych praw i interesów konsumentów, a konsumenci mają obowiązek być uczciwi i godni zaufania wobec tych instytucji, zwłaszcza jeśli chodzi o udzielane informacje i dokumenty prezentowane instytucjom. Instytucje zaś powinny chronić interesy klienta, zwłaszcza odnośnie szczegółów („to co pisane drobnym drukiem”), przedstawiania pełnych informacji o warunkach sprzedaży. Zakazane jest używanie wprowadzających w błąd klienta reklam, sprzedaży wiązanej produktów, nieuzasadnionych opłat, itp. Klient ma prawo do pełnej wiedzy oraz ochrony swoich praw dotyczących tej wiedzy, niezależnego wyboru i uczciwej transakcji. Zasady te mają na celu m.in. zwalczanie zachowań naruszających prawa konsumentów oraz ich interesy określone prawem, jak również zwalczanie działań burzących ustalony porządek.
  • Ministerstwo Edukacji (chin. 教育部) wprowadza jednolite standardy używania chińskich nazw w dziedzinie informatyki i technologii. Dotyczą one tak języka mówionego, jak i pisowni (znaków czy pinyi – zapisu chińskiego w alfabecie łacińskim). Język ma nadążać za tempem rozwoju technologii.

*******************************************

Źródło: 

1 https://news.xinmin.cn/2023/02/27/32326608.html

Rośnie optymizm…

… inwestorów krajowych i zagranicznych. A to za sprawą wyższego niż oczekiwano odczytu lutowego chińskiego PMI (China Purchasing Manufactures Index / chin. 中国制造业采购经理指数) – wskaźnika koniunktury (aktywności) przemysłowej Chin.

W minionym miesiącu wyniósł on 52,6 punktu, co oznacza najwyższy wzrost odczytu tego indeksu w Chinach od 10 lat.1

Może to oznaczać początek tendencji znacznej poprawy sytuacji gospodarczej kraju. Ale na oceny zdecydowanie jeszcze za wcześnie. A to dlatego, że wzrost PMI w lutym spowodowanym był głównie przyspieszeniem produkcji i wzrostem zamówień po okresie Chińskiego Nowego Roku.

Niemniej jednak ta sytuacja wpłynęła na znacznie wyższe prognozy tegorocznego PKB (szacunki zagranicznych instytucji finansowych) – nawet powyżej 5,5% r/r, kiedy w grudniu 2022 zakładano, że może to być około 3% r/r.

Wydaje się, że chińska gospodarka szybko odzyskuje wigor i zmierza ku normlanej dla siebie tendencji rozwojowej.

Dane: Państwowy Urząd Statystyki (chin. 国家统计局)

*******************************************

Źródło:

1 http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202303/t20230301_1919035.html

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button