WiadomościWiadomości

Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie (16/2023/268)

Dwie Sesje – podsumowanie

Coroczna sesja Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (中华人民共和国全国人民代表大会), czyli chińskiego parlamentu oraz Ludowo Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (中国人民政治协商会议), organu doradczego parlamentu, która miała miejsce w dniach od 5 do 13 marca br., jest już historią.

W ostatnich dniach tak zwanych Dwóch Sesji uwagę zwracały zwłaszcza cztery wydarzenia:

 1. decyzja o reformie struktur rządu centralnego i jego instytucji;
 2. wybór nowych władz państwa i członków rządu;
 3. przemówienie Xi JinPinga zamykające Dwie Sesje;
 4. pierwsza konferencja prasowa nowo wybranego premiera Li Qianga (chin. 李强).

1.

Obrady parlamentu tym razem dostarczały wielu istotnych informacji, za którymi czasem trudno było nadążyć, a nadążać warto, a nawet trzeba, bo będą one miały wpływ na to, w jakim kierunku podąży druga gospodarka świata, a także na to, kto będzie odpowiedzialny za zarządzanie tym mechanizmem na różnych poziomach i w różnych obszarach.

Istotnym dokumentem przyjętym w czasie posiedzenia Dwóch Sesji jest plan reform i zmian strukturalnych w rządzie.1 Jest to największa zmiana od dekady. Oto jej główne cechy:

 • głęboką reorganizację przejdzie Ministerstwo Nauki i Technologii (科学技术部).2 Wiele jego funkcji nie związanych bezpośrednio, ściśle z zakresem podstawowych zadań traktowanych priorytetowo przejdzie w kompetencje innych ministerstw. Przy ministerstwie powstanie Centralna Komisja Nauki i Technologii (中央科学技术委员会). Zadaniem tego ciała będzie uczynienie z innowacyjności głównego elementu modernizacji Chin, sama reforma zaś ma być narzędziem pozwalającym sprawić, aby innowacyjność była ” siłą napędową numer jeden” Państwa Środka.
 • Komisja Regulacji Banków i Ubezpieczeń Chin (中国银行保险监督管理委员会) zastąpiona zostanie przez
 • Państwową Administrację Nadzoru Finansowego (国家金融监督管理总局).3 Jej szef uzyska rangę ministra. Pogłębiona zostanie reforma lokalnego systemu nadzoru finansowego. Wzmocnieniu ulegnie nadzór nad systemem zarządzania kapitałem finansowym będącym własnością państwa, a zarazem stworzone zostaną warunki dla efektywniejszego wykorzystywania kapitału przez przedsiębiorstwa państwowe.
 • z Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wsi (农业和农村事务部) zostanie wyłączone i poddane bezpośredniemu nadzorowi Rady Państwa (国务院), czyli Stałego Komitetu Rady Ministrów, Państwowe Biuro Rewitalizacji Obszarów Wiejskich (国家乡村振兴局).
 • Państwowa Administracja Własności Intelektualnej (中国国家知识产权局) przejdzie pod bezpośredni nadzór Rady Państwa.
 • powstanie Państwowa Administracja Danych (国家数据局). Będzie ona odpowiedzialna za koordynację i wspieranie budowy podstawowych systemów danych, koordynację, integrację, udostępnianie, rozwój i wykorzystanie zasobów danych oraz promowanie opracowania planu i budowy cyfrowych Chin, cyfrowej gospodarki i cyfrowego społeczeństwa. Podlegać będzie Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) centralnemu organowi planistycznemu.
 • przyjęte przez parlament zmiany przewidują podjęcie szeregu działań zmierzających do poprawy instytucjonalnych warunków opieki nad starszymi osobami oraz poprawę systemu zarządzania własnością intelektualną, w tym jej ochroną.4
 • wiele organów administracji przejdzie pod bezpośredni nadzór centralny w tym Państwowe Biuro ds. HongKongu i Makau (国务院港澳事务办公室).
 • zatrudnienie w instytucjach centralnych zostanie zmniejszone o 5%.

Najważniejszą reformą systemową zaproponowaną w tym roku jest wzmocnienie przywództwa partii w organach rządu centralnego i na szczeblach regionalnych. Organizacje partyjne w strukturach administracji uzyskały umocowanie do nadzorowania, by w ministerstwach i podległych im instytucjach i agendach przestrzegano prawa, działano na rzecz przyjętych kierunków rozwoju, przy zachowaniu wierności określonej wcześniej linii partii. Zadaniem organizacji lokalnych jest nieustanne informowanie jednostek nadrzędnych o sytuacji w danej jednostce wraz z rekomendacjami.

Źródło: 

2.

Kwestią przyciągająca uwagę był oczywiście wybór nowych władz Chin na 5-letnią kadencję. Wśród kandydatów znaleźli się wszyscy zaaprobowani przez XX Zjazd Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中国共产党第二十次代表大会中央委员会), bez żadnych zmian.

(Od lewej do prawej) Nowo wybrany premier Qin Gang, radca stanu i sekretarz generalny Rady Państwa Wu Zhenglong, radca stanu Li Shangfu, wicepremierzy Chin Zhang Guoqing, Ding Xuexiang, He Lifeng, Liu Guozhong, radcy stanu Wang Xiaohong i Shen Yiqin składają przysięgę po wyborze podczas piątej sesji plenarnej Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie 12 marca 2023 r.

Wszyscy członkowie 7-mio osobowego Stałego Komitetu Biura Politycznego KC KPCh (政治局常务委员会) objęli najwyższe stanowiska w państwie. I tak:

 • Xi JinPing (70 lat) został wybrany na kolejną, trzecią kadencję jako prezydent/przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej (中华人民共和国主席) oraz przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej (中央军事委员会) ciała zwierzchniego nad siłami zbrojnymi ChRL całym wojskiem, któremu podległe jest ministerstwo obrony. Xi w trakcie październikowego XX Zjazdu KC KPCh został wybrany na trzecią kadencję sekretarzem generalnym KC KPCh (中共中央总书记).1
 • Han Zheng (l. 69) został wybrany na stanowisko wiceprezydenta ChRL.2
 • Zhao LeJi (l. 66) wybrano przewodniczącym Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych.
 • Wang HuNing (l. 68) został przewodniczącym Ludowo Politycznej Konferencji Konsultacyjnej Chin.
 • Li Qiang (l. 64) objął urząd premiera ChRL.
 • Liu JinGuo (l. 68) został przewodniczącym Państwowej Komisji Nadzoru (国家监察委员会) – odpowiednik NIK.
 • Zhang Jun (l. 67) wybrano prezesem Ludowego Sądu Najwyższego (最高人民法院).
 • Ying Yong (l. 66) został przewodniczącym Najwyższej Prokuratury Ludowej (最高人民检察院).
 • Yi Gang (l. 65) po raz kolejny wybrany został prezesem Ludowego Banku Chin (中国人民银行).
 • Wicepremierami chińskiego gabinetu zostali Ding XueXiang (l. 61), He LiFeng (l. 68), Zhang GuoQing (l. 59) i Liu GuoZhong (l. 61).3
 • Li ShangFu (l. 65) został nowym ministrem obrony.
 • Wang XiaoHong (l. 66) pełni funkcję sekretarza Sekretariatu Komunistycznej Partii Chin, radcy stanu Chin oraz ministra bezpieczeństwa publicznego.
 • Wu ZhengLong (l. 59), radca stanu i sekretarz generalny Rady Państwa.,
 • Chen YiQin (l. 64, jedyna kobieta w tym gronie) radca stanu.
 • Qin Gang (l. 57), najmłodszy w rządzie, nowy szef MSZ.

Wszyscy wyżej wymienieni są zaufanymi Xi JinPinga.

Źródło: 

3.

Na zakończenie tegorocznej sesji parlamentu krótkie przemówienie wygłosił Xi JinPing.

Podczas 35 minutowego wystąpienia Xi jak sekretarz generalny KC KPCh, prezydent Chin i przewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej przedstawił m.in. takie tezy:

 • zaufanie obywateli jest największą siłą napędową jego działań, zatem Xi zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności jaka spoczywa na jego brakach. Będzie wiernie wypełniał powierzone mu obowiązki, a potrzeby państwa oraz interesy narodu są jego misją i zadaniem, któremu musi sprostać;
 • budowanie silnego kraju i odrodzenie narodu chińskiego to zadanie należące do obecnych pokoleń;
 • Komunistyczna Partia Chin od swoich początków jednoczyła i prowadziła społeczeństwo tak, aby Chińczycy stali się panami własnego losu. Wielkie odrodzenie narodu chińskiego weszło w fazę, z któej nie ma odwrotu;
 • w tej „Nowej Podróży” Chińczycy muszą dokonać osiągnięć godnych epoki, a zarazem być gotowi zrezygnować z siebie, aby służyć ludziom. Niezachwianie należy przestrzegać zasady “ludzie przede wszystkim”. Należy koordynować rozwój i bezpieczeństwo, solidnie realizować zasadę “jeden kraj, dwa systemy” i promować wielką sprawę zjednoczenia ojczyzny, dążyć do budowy społeczeństwa ze wspólną przyszłością;
 • Chiny powinny dążyć do poprawy jakości i wzrostu gospodarki, nieustannie wzmacniać siłę gospodarczą, wykorzystywać potencjał naukowy i technologiczny oraz kompleksową siłę narodu, sprawić, by osiągnięcia modernizacji przynosiły coraz większe i bardziej sprawiedliwie rozdzielane korzyści wszystkim Chińczykom, aby nieustannie dokonywał się oczywisty, realny wzrost dobrobytu;
 • Xi wezwał do samowystarczalności naukowo-technicznej, rozwoju wysokiej jakości, który jest innowacyjny, skoordynowany, przyjazny dla środowiska, otwarty i obejmuje wszystkich. Za niezbędne uznał podjęcie wysiłku, aby skutecznie ożywiać i w odpowiedni sposób poszerzać chińską gospodarkę, zwiększać jej siłę, możliwości naukowe i technologiczne, mając na uwadze ogólną kondycję państwa.
 • największym wyzwaniem stojącym na drodze do budowy nowoczesnego we wszystkich dziedzinach państwa socjalistycznego jest kondycja obszarów wiejskich. Starania związane z kompleksową rewitalizacją wsi stają się priorytetem państwowym….
 • w perspektywie do połowy XXI wieku, głównym zadaniem całej Komunistycznej Partii Chin i wszystkich Chińczyków będzie budowa wspaniałego i nowoczesnego państwa socjalistycznego w każdym aspekcie oraz wspomaganie odnowy chińskiego narodu na wszystkich frontach.
 • konieczna jest kompleksowa modernizacja obrony narodowej i sił zbrojnych oraz zbudowanie armii ludowej tak silnej, jak “wielki mur ze stali”, który będzie mógł skutecznie chronić suwerenność narodową, bezpieczeństwo i interesy rozwojowe. Bezpieczeństwo jest podstawą rozwoju, a stabilność jest warunkiem koniecznym dobrobytu.
 • rozwój Chin jest korzystny dla świata i nie może być oddzielony od świata. Nie ma rozwoju Chin bez rozwoju świata i nie ma rozwoju świata bez rozwoju Chin.
 • Chiny muszą trzymać wysoko sztandary pokoju, rozwoju, współpracy i obopólnych korzyści, zawsze stać po właściwej stronie historii, praktykować prawdziwy multilateralizm, wspólne wartości całej ludzkości, aktywnie uczestniczyć w reformie, budowie globalnego systemu zarządzania, otwartej gospodarki oraz realizować globalne inicjatywy rozwoju i bezpieczeństwa.
 • aby budować silne państwo, to Chiny muszą wzmocnić Komunistyczną Partię Chin, nieustannie i wszechstronnie zarządzać partią oraz niezachwianie sprzeciwiać się korupcji. Partia powinna zachowywać rozwagę i stanowczość w rozwiązywaniu problemów, odważnie się przekształcać, zachowywać jedność, zobowiązując się, że partia nigdy nie zmieni swojego “charakteru, koloru i smaku”, będzie gwarantem budowy silnego kraju oraz odrodzenia narodu chińskiego.

Źródło: 

1 http://lianghui.people.com.cn

4.

Na zakończenie sesji parlamentu odbyła się konferencja prasowa nowego premiera Li Qianga.1

Oto ciekawsze odpowiedzi na pytania dziennikarzy:2

 • zadaniach nowej administracji – będzie realizować zadania wytyczone przez XX Zjazd KPCh oraz parlament i pracować z mieszkańcami całego kraju, aby krok po kroku przekształcić te wielkie plany w rzeczywistość. Głównym zadaniem będzie skierowanie całego wysiłku partii i rządu na przynoszenie korzyści dla ludzi. Obiektywnie rzecz biorąc, zdecydowana większość zwykłych ludzi nie patrzy na to, jak bardzo każdego roku rośnie PKB, a raczej dba o konkretne rzeczy wokół siebie, takie jak mieszkanie, zatrudnienie, dochody, edukacja, leczenie i środowisko naturalne. Praca rządu polegać ma na tym, aby urzeczywistniać to czego pragną zwykli ludzie, by spełniać ich oczekiwania.
 • założonym PKB na 2023 – osiągnięcie planowanego 5% wzrostu PKB wymagać będzie podwojenia wysiłków, ponieważ kraj mierzy się w tym roku z wieloma trudnościami. Wysiłki te skoncentrowane będą w obszarze polityki makroekonomicznej, rozszerzania popytu, reform, innowacji oraz zapobiegania i zmniejszania ryzyka.
 • nowej filozofii administracji – kadry na wszystkich szczeblach będą intensywnie zachęcane, aby wychodziły do ludzi, dowiadywały się od samych ludzi, czego potrzebują, jakie mają plany. Członkowie kadr muszą słuchać ludzi i uczyć się od ludzi, realnie pomagać najniższym szczeblom administracji rozwiązywać realne problemy. „Siedząc w biurze obserwujesz wyłącznie rosnącą liczbę problemów, wychodząc do ludzi możesz zobaczyć wszystkie rozwiązania”.
 • modelu rozwoju – jego najważniejszymi cechami będzie promocja wzrostu wysokiej jakości, rozwój nauki i techniki, tworzenie miejsc pracy oraz wsparcie dla produkcji rolno-spożywczej.
 • prywatnych firmach – stanowisko partii i rzędu w tym zakresie jest jasne. Środowisko dla rozwoju prywatnego biznesu musi być coraz lepsze, a przestrzeń dla jego działania będzie coraz większa. Firmy będą traktowane jednakowo bez względu na formę własności.
 • firmach zagranicznych – Chiny w dalszym ciągu są atrakcyjne dla zagranicznych inwestorów i będą otwierały swoją gospodarkę na świat, niezależnie od zmian w sytuacji międzynarodowej. Chiny będą niezachwianie iść naprzód. Drzwi Chin będą otwierać się coraz szerzej, środowisko biznesowe będzie coraz lepsze, a usługi będą coraz wyższej jakości. Otwarte Chiny zapraszają wszystkich do inwestowania i prowadzenia biznesu.
 • warunkach osiągnięcia wyznaczonych celów – kolejnym krokiem promowania modernizacji w stylu chińskim, w historycznym procesie osiągania celu „drugiego stulecia”, musi być wdrożenie reform i szerokiego otwarcia na świat.
 • sytuacji demograficznej – dywidenda demograficzna zależy nie tylko od całkowitej ilości siły roboczej, ale także od jakości, populacji i talentów. Chińska dywidenda demograficzna nie zniknęła, bowiem liczba dobrze wykształconych Chińczyków stopniowo rośnie. Oczywiście nadal musimy prowadzić dogłębną analizę problemów, które powodują wzrost lub spadek liczby ludności, i aktywnie podejmować rozwiązania tych problemów.
 • produkcji żywności – ogólne bezpieczeństwo żywnościowe jest zagwarantowane. Premier zapewnił „swoich przyjaciół rolników”, że wszystkie rządowe działania wspierania produkcji żywności będą wzmacniane i rozszerzane, przy czym rząd zachęcać będzie do dywersyfikacji upraw i hodowli. Rząd musi gwarantować (wspierając rolników), że ponad 1,45 miliarda chińskich misek ryżu będzie zawsze pełna.
 • relacjach z Tajwanem – rodacy po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej są jedną rodziną. Będziemy nadal promować wymianę oraz współpracę gospodarczą i kulturalną między obu stornami w oparciu o zasadę jednych Chin oraz dążyć do pokojowego zjednoczenia w ramach modelu jeden kraj, dwa systemy.
 • roli Hong Kongu i Makau – rząd centralny zawsze przywiązywał wielką wagę do wykorzystywania unikalnych zalet i cech Hong Kongu i Makau. Od chwili powrotu do ojczyzny, przy silnym wsparciu państwa, pozycja Hong Kongu jako międzynarodowego centrum finansowego, międzynarodowego centrum handlu i transportu morskiego była nieustannie wzmacniana. Makau nieustannie cieszy się światową renomą, jako międzynarodowe centrum turystyki i wypoczynku. Rola i pozycja Hong Kongu i Makau będzie konsekwentnie wzmacniana, ich przyszłość musi być i będzie jeszcze lepsza.
 • stosunkach Chiny – Stany Zjednoczone – współpraca chińsko-amerykańska ma ogromny potencjał i szerokie perspektywy rozwoju. Gospodarki Chin i Stanów Zjednoczonych korzystają wzajemnie ze swojego rozwoju. Chiny i Stany Zjednoczone mogą i powinny współpracować. Powstrzymywanie i tłumienie Chin nie jest korzystne dla nikogo.

Konferencja prasowa nie wywołała specjalnego zainteresowania dziennikarzy zagranicznych. Zadali oni tylko dwa pytania. Ton wypowiedzi premiera był oczywiście ogólnikowy, Qiang często powtarzał tezy Xi JinPinga zawarte w jego przemówieniu zamykającym sesje parlamentu.

Źródło: 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© Chiny: Fakty, Wydarzenia, Opinie – www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button