Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (28/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Najważniejsze wydarzenia/informacje (主要事件/信息)

Wzmocnienie rządów oddolnych

W 28 tygodniu br. (12.07.-18.07.2021) opublikowano kolejne dokumenty opracowane przez organy centralne Chin, a wskazujące kierunek kolejnych reform.

Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (中央委员会中国共产党) i Rada Państwa (stały komitet rządu – 国务院) opublikowały „Opinie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin oraz Rady Państwa w sprawie wzmocnienia modernizacji systemu rządów oddolnych i zdolności zarządzania”. Treść dokumentu o zwyczajowo zawiłym tytule koncentruje się na kwestii utworzenia i uproszczenia wzajemnych powiązań między podstawowymi organizacjami partyjnymi (osiedlowymi, rejonowymi, gminnymi, wiejskimi itp.) z odpowiednimi podstawowymi szczeblami administracyjnymi. W dokumencie oczywiście wskazana jest dominująca i przewodnia rola organizacji partyjnych w zarządzaniu na danym terenie. To na tych organizacjach spoczywa ciężar usprawniania działania terenowej administracji rządowej we wszystkich aspektach, a zwłaszcza takich jak planowanie rozwoju, sprawy socjalne, szybkie reagowanie tak na potrzeby, jak i zagrożenia społeczne.

W odniesieniu do tej ostatniej kwestii organizacje podstawowe zostają zobowiązane do organizowania wraz z podstawowymi szczeblami administracyjnymi corocznych ćwiczeń wraz ze służbami ratowniczymi i pomocniczymi.

Władze centralne oczekują, iż sukcesywnie rosnąć będzie użyteczność społeczna poszczególnych jednostek administracyjnych różnych szczebli. Administracja ta ma być do dyspozycji lokalnych społeczności. W tym celu należy usprawnić systemy demokratycznych konsultacji na szczeblu podstawowym. Na szczeblu podstawowym, który jest najbliżej ludzi i ich spraw ma postępować większa decentralizacja uprawnień i działań. Wzmocniona ma być rola komitetów wiejskich, osiedlowych/rejonowych w podejmowaniu decyzji administracyjnych, dotyczących życia ludności. Mieszkańcy mają być włączani w działania organizacji partyjnych, jak również działania administracji, by zrealizować cel: mniej działań administracyjnych (odgórnych), więcej udziału społeczności w tym co się dzieje na danym terenie, w rozwiazywaniu wszelkich jej problemów. Siłą wiodącą umożliwiającą przeprowadzenie tych zmian mają być organizacje partyjne.

Dokument KC i Rady Państwa podkreśla znaczenie podstawowych struktur (partyjnych i administracyjnych w bliskiej współpracy ze społecznościami), które tak dobrze zdały egzamin w okresie epidemii (lockdownu) oraz podczas prowadzenia akcji powszechnego testowania i szczepień. Sukces w tych obszarach Chiny zawdzięczają głównie tym strukturom podstawowym. Nie można zaprzepaścić tego doświadczenia.

Reforma handlu zagranicznego

Biuro Informacyjne Rady Państwa (国务院新闻办公) poinformowało także o przyjęciu wspólnego dokumentu Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中央委员会中国共产党) i Rady Państwa (国务院) pod tytułem „Opinie w sprawie przyspieszenia rozwoju nowych form i sposobów handlu zagranicznego”.

KC i Rada Państwa doszły do wniosku, iż zmieniająca się sytuacja w handlu międzynarodowym, zmiany obserwowane w globalnej gospodarce skłaniają do zweryfikowania dotychczasowego modelu chińskiego handlu zagranicznego i reformy jego funkcjonowania. Założone w dokumencie zmiany i cele mają zostać osiągnięte do 2025 roku. To ostateczny termin transformacji dzisiejszego modelu handlu zagranicznego, optymalizacji jego struktur, utworzenia nowych powiazań z parkami przemysłowymi, reorganizacji łańcuchów dostaw. Do 2035 roku handel zagraniczny Chin ma odgrywać w całej narodowej gospodarce państwa zdecydowaną rolę lidera innowacji, ale zarazem liberalizacji w obszarze zasad. O alokacji źródeł dla handlu zagranicznego decydować będzie rynek. Organizacje rządowe mają zachęcać uczestników tego rynku do większego wykorzystywania w swej działalności nowych technologii i narzędzi bazujących na nowych technologiach. Tradycyjne formy handlu zagranicznego zostana przekształcone w bardziej wyspecjalizowane i wyrafinowane.

Promowana będzie integracja działań w danym sektorze. Zoptymalizowany zostanie system informacji, gromadzenia danych, ochrony praw autorskich i własności. Zapewnione zostaną warunki dla uczciwej konkurencji między firmami działającymi w tym samym sektorze handlu zagranicznego. Współpraca pomiędzy krajowymi firmami handlu zagranicznego a podmiotami zagranicznymi nabierze bardziej otwartego charakteru, również w zakresie wzajemnych inwestycji. Do 2025 roku chińskie firmy handlu zagranicznego mają w swojej działalności opierać się głównie na cyfryzacji, technologii sztucznej inteligencji (AI), m.in. celem łączenia rozproszonych zamówień od wielu odbiorców na rzecz ich zwiększenia i poszerzenia kanałów zamówień. Rozwinięte zostaną nowe formy wystaw i promocji on line, zakupów/transakcji internetowych, crowdfundingu dla wszelakich produktów, marketingu bazującego na technologiach Big Data, itp. Zostanie stworzony zintegrowany system online/offline pozwalający łączyć potrzeby firm handlowych krajowych i zagranicznych. Firmy handlowe zostana zintegrowane z łańcuchami dostaw producentów.

Nastąpi dalsze usprawnienie handlu internetowego w obszarze eksportu B2B. Będą tworzone specjalne, kompleksowe, pilotażowe strefy rozwoju nowych form tego rodzaju handlu.

Firmy handlu zagranicznego zachęcane będą do współpracy z krajowymi i zagranicznymi firmami logistycznymi, operatorami centrów logistycznych za granicą. Będą one zachęcane jednocześnie do praktykowania systemu współpracy w modelu BOT (Concessions Build-Operate-Transfer), przy zróżnicowanej formie finansowania takich projektów. Do 2025 roku powstanie ok. 100 firm, które będą łączyć wszystkie wyżej wymienione funkcje prowadząc handel zagraniczny z uwzględnieniem logistyki i gospodarki magazynowej poza granicami Chin.

Usprawniona zostanie sieć powiązań chińskich spółek handlu zagranicznego ze światowym rynkiem, transportem, logistyką.

Będą tworzone nowe kanały transportu i sprzedaży promujące chińskie marki.

Duży nacisk położony zostanie na tworzenie magazynów poza terytorium Chin, w państwach trzecich. Magazyny te skrócą łańcuchy dostaw, a narzędziem pomocniczym będzie tu cyfryzacja i technologie Big Data.

Równolegle zwiększana będzie zgodność krajowych i międzynarodowych standardów produkcji oraz jakości towarów.

Celem reformowania tradycyjnych firm handlu zagranicznego, które w szerszym zakresie zaangażowane zostaną w proces cyfryzacji, korzystać będą z technologii Big Data, AI, przechowywania i analizy zbieranych danych, czy technologii VR, jest m.in. możliwość personalizacji i indywidualizacji realizowanych zamówień.

Do roku 2025 utworzonych zostanie co najmniej 10 zintegrowanych rynków krajowych i zagranicznych, których obroty będą wynosić ponad 100 mld RMB (~59.994 mld PLN). Znaczący udział w tych obrotach maja brać towary sygnowane rozpoznawalnymi chińskimi markami.

Usprawnione zostaną systemy pozyskiwania towarów przez firmy handlowe. Zwiększona zostanie swoboda funkcjonowania stref wolnego handlu, w tym bankowości offshore.

Dla zapewnienia powodzenia projektu stworzony zostanie celowy, dogodny system podatkowy dla firm handlu zagranicznego, powstaną fundusze kredytów dla eksporterów, tak bankowe jak i poza bankowe, w których udział brać będą firmy państwowe i prywatne.

Chiński eksport ma stać się konkurencyjny nie cenowo, a systemowo.

Koronawirus – SARS-CoV-2 (冠状病毒疾病)

Chiny No.1 w eksporcie szczepionek

Według oficjalnych statystyk, w pierwszej połowie br. Chiny stały się największym eksporterem szczepionek przeciw Covid-19 na świecie. Dostarczyły one ponad 500 mln dawek do 112 krajów. To 1/6 całej światowej produkcji tych szczepionek.

Chiński eksport szczepionkowy przewyższył dostawy wszystkich innych krajów produkujących te szczepionki razem wziętych.

Aktualne moce produkcyjne chińskich fabryk farmaceutycznych to 5 mld szczepionek rocznie.

1.402 mld zaszczepionych

Na dzień 13 lipca br. co najmniej 1 dawką szczepionki zaszczepionych 1.402 mld osób. To liczba niemal równa całej populacji Chin. Szczepienia przeprowadzono w rekordowym czasie trzech i pól miesiąca (od 27 marca do 13 lipca).

Ekonomia /Biznes (经济/生意)

PKB w II kw. 2021

Według danych Krajowego Biura Statystycznego (国家统计局) wzrost PKB Chin w II kwartale br. wyniósł 7.9% r/r, (w I kw. osiągnął poziom 18.3% przez wzgląd na słabą bazę 2020 roku).

Średnia dla obu kwartałów to 12.7% r/r.

W pierwszym półroczu br.:

 • produkcja przemysłowa wzrosła o 15.9% r/r. Średnia z dwóch lat to 7.0%. W czerwcu wzrost wyniósł 8.3% r/r. W maju było to 8.8%, a w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku aż 35.1%;

 • produkcja rolnicza zwiększyła się o 3.6%. Zbiory zbóż z letnich żniw wyniosły 145.82 mln ton – wzrost o 2.1% r/r. Na rynek trafiło więcej wieprzowiny, wołowiny, baraniny i drobiu (42.91 mln ton – wzrost o 23% r/r). Samej wieprzowiny było więcej o 35.9% niż w zeszłym roku;
 • sektor usług urósł o 11.96%, pamiętać trzeba jednak, że w I kw. wzrost wynosił 15.6%, a w II kw. 8.3% r/r;
 • sprzedaż detaliczna za pierwszych 6 miesięcy br. wzrosła o 23.0% r/r, w czerwcu wzrosła o 12.1% r/r, w marcu było to 34.2% r/r;

 • inwestycje w środki trwałe miały w minionym półroczu tendencję malejącą, w okresie pierwszych 6 m-cy br. wzrosły o 12.6% r/r, gdy w I kw. wzrost wynosił 25.6% r/r;
 • handel zagraniczny w I półroczu 2021 wzrósł o 27.1% w porównaniu z zeszłym rokiem. Export wzrósł o 28.1%, a import o 25.9% r/r.;
 • ceny konsumenckie (CPI) nieznacznie wzrosły w omawianym okresie – o 0.5%, natomiast wzrost cen producentów (PPI) utrzymuje się na wysokim poziomie 5.1%;

 

 • poziom bezrobocia liczony w miastach generalnie utrzymuje się na niezmienionym poziomie od 5.0% do 5.2%. Niebezpiecznie rośnie liczba bezrobotnych w wieku 16-24 lata. Tu bez pracy pozostaje 15.4% osób. Jednocześnie w grupie wiekowej 25-59 bezrobotnych jest 4.2% osób. Średnio w tygodniu I półrocza br. zatrudnieni przepracowali 47.6 godzin. W tym okresie zarejestrowano 182.33 mln robotników migrujących;
 • średni dochód rozporządzalny na jednego mieszkańca Chin wyniósł 17,642 RMB (~10,582 PLN). Wzrost o 12.6% r/r. Ale powiększyła się różnica w dochodach mieszkańców wsi (9,248 RMB; ~5,547 PLN) i miast (24,125 RMB; ~14,471 PLN).

Dane pozwalają dostrzec wiele czynników mówiących o stabilności, ale też i takie, które mówią o trwającej niepewności. Gospodarka chińska odbudowuje się nierównomiernie. Nadal potrzebne są wysiłki na rzecz konsolidacji tych czynników, które doprowadzają do stabilnego ożywienia gospodarczego.

Handel zagraniczny

W czerwcu br. eksport liczony w RMB wzrósł o 20.2% w porównaniu z rokiem poprzednim (w maju o 18.1%), a import o 24.2% r/r (w maju o 18.1%). Eksport liczony w dolarach amerykańskich wzrósł o 32.2% r/r (w maju o 27.9%), import zaś o 36.7% r/r (w maju było to 51.1% w górę). Obserwowane ostatnio spowolnienie w handlu zagranicznym ma swoje źródło w rosnących mocno cenach surowców.

Chiny w handlu zagranicznym sa nieustannie na plusie. Dodatni bilans handlowy w czerwcu wyniósł 51.53 mld US$ (~ 200.173 mld PLN) i zwiększył się w stosunku do maja (było to wówczas 45.54 mld US$, czyli ok. 176.906 mld PLN). Dodatni bilans handlowy utrzymuje się w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. W czerwcu wyniósł on 32.58 mld US$ (~ 126.563 mld PLN), gdy w maju było to 31.78 mld US$ (~123.454 mld PLN).

Znakomicie przedstawiają się dane handlu zagranicznego Chin za I półrocze br. Liczony w chińskiej walucie (RMB) wzrósł o 27.1% r/r. Obroty w chińskim handlu zagranicznym rosną od 13 miesięcy z rzędu. W pierwszych 6 miesiącach br. chiński eksport wzrósł o 28.1% r/r, a import o 25.9% r/r.

Według informacji Generalnej Administracji Ceł (国海关总署) handel zagraniczny Chin w pierwszym półroczu br. charakteryzował się m.in. tym, że:

 • rosła wielkość obrotów z trzema najważniejszymi partnerami handlowymi (kraje Azji Południowo – Wschodniej ASEAN, Unia Europejska, Stany Zjednoczone), odpowiednio o 27.8%, 26.7% oraz 34.6% r/r.
 • wzrastał udział przedsiębiorstw prywatnych w handlu zagranicznym. W minionym półroczu o 35.1% r/r, co stanowiło 47.8% całego eksportu i importu ChRL. Rósł udział w handlu zagranicznym Chin firm zagranicznych działających na terenie Chin – o 19%.
 • rósł udział w eksporcie towarów mechanicznych i elektrycznych. Wzrost ten w I półroczu osiągnął poziom 29.5% r/r, stanowiąc 59.2% całego krajowego eksportu.
 • eksport sprzętu medycznego i materiałów farmaceutycznych w pierwszym półroczu br. wzrósł o 93.6%.
 • wzrósł import towarów masowych: rudy żelaza o 2.6%, gazu naturalnego o 23.8%, soi o 8.7%, kukurydzy o 318.5%, zboża o 60.1%. W tym samym okresie import ropy naftowej spadł o 3%.

Koleje w I półroczu

W pierwszej połowie bieżącego roku koleje chińskie przewiozły 365 mld pasażerów, o 67% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wówczas większość kraju objęta była powszechnymi kwarantannami i blokadami miast, powiatów, a nawet całych prowiuncji.

Rozbudowa metra w Guangzhou

GuangZhou (Kanton) 广州, stolica prowincji GuangDong  广东 zamieszkała przez 18.677 mln ludności, w przyjętym planie rozbudowy metropolitarnej sieci metra „GuangZhou Rail Transit Network Planning (2018-2035)” 《广州市轨道交通线网规划(2018-2035)》zakłada wybudownia 5 nowych linii „szybkiego metra”. Linie te mają osiągnąć całkowita długość 452 km i łączyć Kanton z głównymi satelitarnymi miastami metropolii. Planuje się jednocześnie wybudowanie 11 linii metra „pospiesznego” (607 km), które połączą nowe przedmieścia z centrum aglomeracji oraz 37 linii zwykłych (970 km) łączących coraz liczniejsze obszary i dzielnice w granicach właściwego miasta. W 2035 r. całkowita długość nowych linii metra w Kantonie wyniesie 2,029 km. Rozpoczęto już realizacje powyższego planu.

Sprzedaż aut w I połowie 2021

W pierwszej połowie 2021 roku sprzedaż samochodów w Chinach wzrosła o 28.9% r/r. Jest to najlepszy wynik za 2 kwartały w ciągu ostatnich 10 lat. Sprzedaż pojazdów z napędem elektrycznym i hybrydowych po raz pierwszy w historii przekroczyła 1 mln aut (1.001 mln), co daje wzrost o 218.9% r/r. W czerwcu pojazdy te kupiło 223,000 nabywców. Wzrost o 169.9% r/r i o 19.2% m/m. Auta z napędem elektrycznym i hybrydowym stanowią już 14% całego chińskiego rynku samochodowego. W 2025 roku stanowic będą 20% tego rynku. W czerwcu znacznie wzrósł eksport samochodów elektrycznych wyprodukowanych w Chinach. Było ich ponad 8,000 z czego 5,017 stanowiły samochody Tesla produkowane w Szanghaju.

Jak zwykle bardzo dobrze sprzedawały się w Chinach samochody luksusowe. Liderem wśród nich wciąż jest BMW. Aut tej marki w I półroczu br. sprzedano w Państwie Środka 467,064 szt. (wzrost o 41.9%). To nowy rekord BMW. Na drugim miejscu uplasował się Mercedes-Benz –  441,579 szt. (więcej o 27.6%), a na trzecim Audi z wynikiem 418,188 sprzedanych aut (wzrost o 38.6%).

W tym samym okresie Cadillac sprzedał ok. 122,000 szt., a Volvo 95,079 aut (wzrost o 44.9% i rekordowa sprzedaż półrocza).

Z modeli luksusowych aut najlepiej sprzedawały się w I półroczu:

 • Audi A6,
 • BMW serii 5
 • Mercedes-Benz C-Class.
 • Audi Q5,
 • BMW X3 oraz
 • Mercedes-Benz GLC.

HuaWei poluje na talenty

HuaWei 华为 nie ustaje w “łowieniu” młodych talentów spośród wybitnie uzdolnionych studentów i absolwentów uczelni naukowo-technologicznych. W mediach chińskich pojawiła się historia absolwenta HuaZhong University of Science and Technology (华中科技大学), któremu koncern zaoferował „na początek” wynagrodzenie w widełkach od 1.82 mln do 2.01 mln RMB (od ~1.09 mln do ~1.26 mln PLN) rocznie.

W 2020 roku HuaWei ogłosił, iż zamierza zatrudnić 200-300 najbardziej utalentowanych młodych ludzi z całego świata. Koncern poszukuje studentów i absolwentów, którzy mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w obszarach takich jak matematyka, nauki komputerowe, fizyka, nowe materiały, procesory i materiały półprzewodnikowe, inteligentna produkcja, chemia i dziedzinach łączących te wcześniej wymienione, którzy mają aspiracje, by ze świata nauki przeniknąć do realiów technologii stosowanych, przekształcanych w realne produkty i usługi. Dlatego też szczególną uwagę HuaWei zwracają ci studenci i absolwenci, którzy są właścicielami opatentowanych rozwiązań własnego autorstwa.

HuaWei zawiesił poprzeczkę dla talentów niezwykle wysoko. Proces rekrutacji składa się z 7~8 etapów/rund. Na tych, którym uda się przejść z powodzeniem je wszystkie, poza niezwykle komfortowymi warunkami pracy i możliwościami rozwoju czeka wysokie wynagrodzenie. W zależności od posiadanych kwalifikacji HuaWei proponuje młodym talentom roczne wynagrodzenia na trzech poziomach:

 • 896,000 -1.008 mln RMB (~537 tys. do 605 tyś. PLN),
 • 405-1,565 mln RMB (~843,275 do 939,313 PLN) oraz
 • 82-2.01 mln RMB (~1.09 mln do 1.26 mln PLN).

Według raportu finansowego za rok 2020 HuaWei zatrudnia 197,000 pracowników. Koszty wynagrodzeń w tym okresie wyniosły 139.1 mld RMB (~83.49 mld PLN).

Szanghaj 3 portem świata

Zgodnie z danymi zawartymi w „2021 Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index” (2021新华·波罗的海国际航运中心发展指数) Szanghaj / ShangHai / 上海 został po raz drugi z rzędu sklasyfikowany jako trzecie najważniejsze międzynarodowe centrum żeglugi i transportu morskiego. Na pierwszym miejscu znalazł się Singapur, a na drugim Londyn. Szangah wyprzedził w tym roku Hong Kong i Dubaj. Na 10 miejscu uplasował się port NingBo ZhouShan 宁波舟山.

Kapitał zagraniczny I połowa 2021

W pierwszej połowie 2021 roku do Chin napłynęło 607.84 mld RMB (~362.62 mld PLN; ~93.96 mld US$) kapitału zagranicznego. To o 28.7% więcej niż w analogicznym okresie roku 2020, a o 27.1% niż w roku 2019. Najwięcej kapitału napłynęło z krajów Azji Południowo – Wschodniej (wzrost o 50.7%), krajów inicjatywy „Pasa i Drogi” (o 49.6%) oraz z Unii Europejskiej (o 10.3%).

Handel uprawnieniami do emisji CO2

Z miesięcznym opóźnieniem w stosunku do pierwotnych założeń wprowadzono kolejny etap wdrożenia ogólnochińskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. Pierwszy etap tego działania, który uruchomiono w październiku 2011 roku, obejmował 7 pilotażowych lokalizacji (Pekin / BeiJing / 北京, TianJin 天津, Szanghaj / ShangHai / 上海, ChongQing 重庆, prowincja GuangDong 广东, ShenZhen 深圳i prowincja HuBei 湖北), gdzie ustalono zasady handlu lokalnymi prawami do emisji CO2. Transakcje kupna/sprzedaży ruszyły w 2013 roku. W ten sposób, w stosunkowo małej skali przetestowano działania mechanizmów rynkowych pozwalających kontrolować poziom emisji gazów cieplarnianych. Na bazie tych doświadczeń określono reguły i przepisy, które zostaną wprowadzone w całym kraju. Pilotaż obejmował ponad 2000 operatorów z różnych branż, jak energetyka, produkcja stali i cementu. Na podstawie danych zebranych w 7 pilotażowych regionach określono średnią cenę za prawo do emisji CO2, która w czerwcu br. wynosiła od 40 do 50 RMB (~23.86 do 29.82 PLN) za tonę. Przedmiotem obrotu w ubiegłym miesiącu było 480 mln ton CO2, a transakcje miały wartość 11.4 mld RMB (~6.8 mld PLN).

W piątek 16 lipca ruszył pierwszy ogólnokrajowy rynek handlu prawami do emisji dwutlenku węgla (全国碳排放权交易市场). Zawiaduje nim Shanghai Environment and Energy Exchange (上海环境能源交易所). W dniu uruchomienia rynku ogólnokrajowego zakończone zostają pilotaże w 7 wymienionych wcześniej lokalizacjach.

W początkowym okresie funkcjonowania rynku ogólnokrajowego transakcje dotyczące praw do emisji związane będą wciąż z energetyką, produkcją stali i cementu, po czym ich zasię będzie sukcesywnie powiększany o producentów materiałów budowlanych, spółki petrochemiczne, producentów metali nieżelaznych, przemysł papierniczy, chemiczny, czy lotniczy.

Chiński rynek handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla będzie największym tego typu rynkiem na świecie. Jak zapewnia Ministerstwo Ekologii i Środowiska (生态环境部) opracowywany system opierać się będzie wyłącznie o mechanizmy rynkowe, a ma na celu wspieranie czystych form energii.

Chiny zamierzają osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do 2060 roku. Szczyt emisji gazów cieplarnianych w Chinach przewidywany jest na rok 2030.

 

Technologie (技术)

Rozwój „przemysłu cyberbezpieczeństwa”

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) ogłosiło „Trzyletni Plan Działania na Rzecz Rozwoju Wysokiej Jakości Przemysłu Cyberbezpieczeństwa, 2021-2023” (网络安全产业高质量发展三年行动计划, 2021-2023年). Celem planu jest, aby do roku 2023 przyspieszyć wszelkie technologiczne innowacje w zakresie zabezpieczania sieci internetowej, komunikacyjnej, jak również z zakresie transferu i przechowywania danych. Najważniejsze elementy technologii bezpieczeństwa sieci powinny osiągnąć charakter rozwiązań przełomowych, a co za tym idzie osiągnąć możliwie najbardziej zaawansowany poziom. Chiński sektor cyberbezpieczeństwa jest wart ponad 250 mld RMB (~149.98 mld PLN), a wartość jego rośnie średnio o 15% każdego roku.

Rozwój 5G 2021-2023

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部) przedstawiło także plan rozwoju systemu komunikacji 5G w okresie 2021-2023 (5G应用 “扬帆” 行动计划(2021-2023年). Chiny dysponują największą globalnie siecią kabli optycznych gotowych do wykorzystania narzecz systemów 4G i 5G. W całym kraju zainstalowanych jest aktualnie ponad 916,000 stacji bazowych systemu 5G, co stanowi 70% wszystkich stacji na świecie. Z systemu 5G korzysta w Chinach 365 mln użytkowników, a to 80% użytkowników w skali globu.

Do 2023 roku z dostępu do sieci 5G korzystać będzie w Chinach 560 mln osób. Państwo będzie intensywnie wspierać i inwestować w technologie telekomunikacyjne, rozwój systemu 5G, zbieranie/przechowywanie danych, oprogramowanie – w tym przemysłowe, sztuczną inteligencję, będzie promować zaawansowane systemy organizacji produkcji i modernizację łańcuchów przemysłowych. Te zaś będą rozwijąc się w oparciu o system 5G i rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji (AI).

XiaoMi No.2 na świecie

Spółka XiaoMi 小米, po raz pierwszy w historii własnej (11 lat), jak i całej branży telekomunikacyjnej, w II kw. br. stała się drugim co do wielkości dostawcą smartfonów na świecie.

Według oceny firmy consultingowej Canalys, specjalizującej się w tym rynku, XiaoMi wyprzedziło właśnie amerykańską firmę Apple. Branża smartfonów jest coraz wyraźniej dominowana przez firmy z Chin. W pierwszej piątce najnowszego rankingu Canalys znalazły się jeszcze Oppo i Vivo.

 

Nauka/Edukacja (教育/科学)

KunShan wabi talenty

KunShan 昆山, to miasto w prowincji JiangSu 江苏, położone pomiędzy Szanghajem, a Suzhou. Mieszka tu 2.092 mln osób. Od 17 lat to najludniejsze w Chinach miasto o statusie powiatu. Władze tego miasta opracowały pakiet regulacji, których celem jest przyciągnięcie zarówno talentów z obszaru technologii, jak również najzdolniejszych młodych przedsiębiorców z całego świata. W pakiecie znalazły się m.in. dokumenty takie jak:

 • “Talent Science Innovation Policy 4.0″ (人才科创新政0版),
 • “Leading Geese Talents” (头雁人才),
 • Double Innovation Talents (双创人才),
 • Industrial Talents (产业人才), czy
 • Highly Skilled Talents (高技能人)

Wśród zachęt przygotowanych przez władze KunShan znalazły się subwencje dla innowacyjnych projektów o wartości od 10 mln do 50 mln RMB (~5.997 mln do 29.986 mln PLN).

Firmy o wysokim tempie rozwoju, których dochód będzie rósł w tempie wyższym niż 20% rok do roku przez kolejne trzy lata od chwili wprowadzania swojego projektu w życie, otrzymają dodatkową dotację w wysokości do 10 mln RMB (~5.997 mln PLN).

Wybitnie uzdolnione osoby, które mają znaczące osiągnięcia w zakresie innowacji i/lub przedsiębiorczości, za które zdobyły nagrody krajowe i/lub zagraniczne otrzymają 1 mln RMB (~599.899 PLN) na pokrycie kosztów przeprowadzki z dotychczasowego miejsca zamieszkania do KunShan. Wybitnym specjalistom (senior experts) KunShan oferuje jednorazowy dodatek 50,000-80,000 RMB (~29,990 do 47.984 PLN) na zagospodarowanie. Taki dodatek mogą też otrzymać licencjaci, magistrzy, doktorowie słynnych uniwersytetów zagranicznych i krajowych, którzy zechca przybyć na stałe do KunShan. W ich przypadku wysokość dodatku na zagospodarowanie wahac się będzie w kwotach od 10,000 do 50,000 RMB (~5,997 do 29.989 PLN).

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Giełdy

Tydzień 28 br. był dla inwestorów giełdowych pomyślny, choć w piątek (16.07.) indeksy mocno spadły. Tydzień chcarakteryzowały bardzo wysokie obroty. Na giełdach w Szanghaju i ShenZhen dzienne obroty przekraczające 1 bln RMB (~599.257 PLN) rejestrowane są od niemal dwóch tygodni bez przerwy.

Wielkość obrotów przekłada się na wzrosty większości indeksów. Coraz więcej chińskich i zagranicznych inwestorów szuka możliwości inwestowania na tutejszych giełdach.

W minionym tygodniu najlepiej radziły sobie spółki z branży chemicznej (produkcja fosforu), przemysłu zbrojeniowego, lotniczego i producenci baterii eklektycznych. Spadała wartość akcji spółek szeroko pojmowanego sektora rolnictwa (tu determinanta jest utrzymujący się spadek cen produktów rolnych w Chinach) i usług konsumenckich. Bez większych zmian pozostawały ceny akcji spółek związanych z rynkiem nieruchomości, firm deweloperskich, technologicznych i finansowych. Trwają kontrole spółek technologicznych i internetowych. Różne resorty i organizacje nadzoru rynku wciąż zaprowadzają porządek w tym sektorze.

 

 

 

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RenMinBi/RMB/Yuan (16.07.2021 godz.18:00)

 

 

 

 

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang (Hong Kongu). Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 16.07.2021}

Średnie oprocentowanie kredytów

Opracowane przez National Interbank Lending Center (国银行间同业拆借中心) należące do centralnego Banku Ludowego Chin (中国人民银行) na podstawie informacji z 18 banków. Jest odniesieniem dla wszystkich banków w określaniu wysokości kredytów.

 • 1 rok       3.85%
 • 5 lat +     4.65%

Obligacje skarbowe

Zmiany w stosunku do danych sprzed tygodnia (09.07.)

Kolosy giełdowe

Cztery spółki o największej wartości rynkowej na giełdzie w Szangahju i ShenZhen w 28 tygodniu br. to:

 • China Kweichow Moutai Destillery (Group) Co., Ltd. (中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司) – producent alkoholu, wartość ok. 2.5 bln RMB (~1.499 bln PLN);
 • Industrial and Commercial Bank of China (中国工商银行) – 1.7 bln RMB (~1,019 bln PLN);
 • China Construction Bank (中国建设银行股份) – 1.6 bln RMB (~959.34 mld PLN);
 • Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL宁德时代新能源科技股份有限公司) – ok. 1.3 bln RMB (~779.448 mld PLN) – producent baterii elektrycznych, m.in. dostawca Tesli.

Każda ze spółek z pierwszej trójki osiągnęła wartość przewyższającą wycenę Coca-Coli.

Społeczeństwo (社会)

„Samoróbkom” stanowcze nie!

Od 1 stycznia 2024 roku w Pekinie obowiązywać będzie bezwzględny zakaz poruszania się, a nawet parkowania „samoróbek” – pojazdów trójkołowych i czterokołowych napędzanych elektrycznie, a skonstruowanych, lub usprawnionych we własnym zakresie przez właściciela danego pojazdu. Pojazdy te nie spełniają norm technicznych dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi i/lub elektrycznymi przeznaczonych do przewozu ludzi i ładunków. Pojazdy tego typu stanowią podstawe transportu na stołecznych osiedlach i na wąskich uliczkach starszych dzielnic.

Disneyland drożeje

Z dniem 9 stycznia 2022 roku wzrośnie cana biletów wstępu do ShangHai Disneyland (上海迪士尼度假区). Cena biletu standard wzrośnie z 399 RMB (  ~238 PLN) do 435 RMB (~260 PLN) od osoby. Bilet taki nie będzie upoważniał do wejścia do parku rozrywki w weekendy. Biler typu regular (upoważniający do wejścia w weekendy) podrożeje z 499 RMB (~ 298 PLN) do 545 RMB (~326 PLN). Bilet typu „Peak”, który umożliwia korzystanie z atrakcji parku w „szczycie” sezonu, czyli latem, jak i w święta państwowe, dni wolne od pracy, podrożeje z 500 RMB (~ 298.6 PLN) do 659 RMB (~394 PLN), zaś bilet “Peak Plus”, który daje możliwość wejścia do parku w dowolny dzień roku, bez ograniczeń podrożeje z dzisiejszych 699 RMB (~417 PLN) do 769 RMB (460 PLN).

Biorąc pod uwagę typową chińską rodzinę 2+1, to wydatek robi się niemały. Na szczęście szanghajski Disneyland oferuje zniżki dla dzieci: 25% dla tych w wieku od 3 do 11 lat lub o wzroście od 1.0 do 1.4 metra. Seniorzy mogą spodziewać się takiej samej zniżki po ukończeniu 65 lat (wiek emerytalny dla mężczyzn w Chinach to… 60 lat). Dzieci poniżej 3 roku życia, lub o wzroście mniejszym niż 100 centymetrów wchodzą za darmo.

Każdy z wymienionych biletów upoważnia do korzystania z wszystkich atrakcji parku, podzielonego aktualnie na 7 parków tematycznych.

Zarząd nie podał przyczyny podwyżki cen biletów. ShangHai Disneyland otworzony został dla publiczności w czerwcu 2016 roku i zajmuje powierzchnię 116 hektarów. Działa w ramach joint venture Walt Disney Company (43%) i miejskiej spółki Shanghai ShenDi Group Co.,Ltd. (57%) (上海申迪(集团)有限公司)

Stan opieki zdrowotnej w Chinach

Państwowa Komisja Zdrowia (国家卫生健康委员会) opublikowała “Biuletyn statystyczny na temat rozwoju opieki zdrowotnej w Chinach w 2020 r.” 《2020年我国卫生健康事业发展统计公报》.

Czego możemy się z niego dowiedzieć?

 • na koniec 2020 roku w Chinach było 1,022,922 szpitali i placówek służby zdrowia;
 • w sumie było w nich 9.101 mln łóżek; z czego w szpitalach 7.131 mln;
 • 4% wszystkich łóżek szpitalnych znajdowało się w placówkach państwowych, 28.6% w szpitalach prywatnych;
 • ilość łóżek na 1,000 mieszkańców w 2020 roku wynosiła 6.46 (2019 – 6.30);
 • na koniec ub.r. w całym kraju było 13.475 mln pracowników służby zdrowia wszystkich (techników, pielegniarek, salowych, etc.). Techników było 10.678 mln (42.0% z tytułem magistra plus), dyplomowanych pielęgniarek 4.709 mln, licencjonowanych fizykoterapeutów 4.086 mln;
 • w 2020 roku przeciętny Chińczyk odwiedzał lekarza (placówkę zdrowia) 5.5 razy; Liczba pacjentów potrzebujących pomocy medycznej wyniosła w sumie 7.74 mld (spadek o 980 mln w porównaniu z 2019 rokiem);
 • średni koszt leczenia pacjenta w przychodni chińskiej wyniósł 324.4 RMB (~194 PLN). Wzrost o 11.6% r/r;
 • średni koszt leczenia w szpitalu to 10,619.2 RMB (~6,357 PLN). Wzrost o 7.8% r/r. Średni dzienny koszt pobytu w szpitalu chińskim to 1,122.6 RMB (~672 PLN);
 • średni koszt leków pacjenta z przychodni to 126.9 RMB (~76 PLN). Spadek 1.5% r/r, natomiast średni koszt leków otrzymywanych przez pacjenta w szpitalu to 2,786.9 RMB (~1,669 PLN). Spadek o 1.3% r/r;
 • 2% chorób, na które umierali mieszkańcy w 2020 roku to:
   • wirusowe zapalenie wątroby,
   • gruźlica,
   • kiła,
   • rzeżączka i
   • koronawirusowe zapalenie płuc. 

Jackie Chan chce do KPCh

Każdy miłośnik kina zna Jackie Chana (własciwie Chang Long 成龙), dziś już liczącego 67 lat aktora, reżysera, scenarzystę, producenta, kaskadera, muzyka, piosenkarza, przedsiębiorcę, komika i ambasadora dobrej woli UNICEF. Jackie Chan ma na swoim koncie 141 filmów, takich jak „Pijany mistrz”, „Wejście Smoka” (z Brucem Lee),

„Draka w Bronksie”, „Zakazane królestwo”, „Karate Kid”, „Godzina Szczytu” 1,2 i 3, „Smoking”, „Nasza Niania jest Agentem”, „Rycerze z Szanghaju”, „Kowboj z Szanghaju”, „W 80 dni dookoła świata”, „Szaolin”, czy „Mit”. Jackie Chan przez lata wypracował specyficzny, własny styl, w którym łączy elementy sztuk walki z popisami kaskaderskimi (wciąż je wykonuje sam, w trakcie realizacji filmów odniósł niezliczona liczbe kontuzji, jak sam twierdzi, najbardziej ucierpiał jego nos) i lekką, pełną humoru formułą, którą polubili widzowie na wszystkich kontynentach.

Ale mało kto wie, że Jackie Chan jest członkiem Ludowo Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin (中国人民政治协商会议), organu doradczego parlamentu oraz rządu. Jackie Chan bierze często udział w akademiach, galach patriotycznych i partyjnych. Nie mogło go zabraknąć wśród gwiazd największej gali zorganizowanej 28.06. br. na pekińskim Stadionie Olimpijskim z okazji 100 rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin (中国共产党).

Tuż po tej gali Jackie Chan wywołał sporo zamieszania w chińskich mediach społecznościowych. W czasie sympozjum filmowców w Pekinie oświadczył, że chciałby wstąpić do Komunistycznej Partii Chin. Co więcej, zdaje się, że złożył już odpowiednie dokumenty, ponieważ zaznaczył, że ma nadzieję, że jego aplikacja zostanie wkrótce rozpatrzona pozytywnie, a on sam zostanie członkiem partii.

Jackie Chan indagowany przez dziennikarzy stwierdził, że wielkość KPCh polega m.in. na tym, iż jest organizacją, która dotrzymuje tego, co obiecuje. Cele, które zamierzała osiągnąć w 100 lat, osiągnęła w kilka dekad. Oświadczył, że jest dumny z tego, że jest Chińczykiem, a zaszczyt stania się członkiem KPCh jest jego marzeniem.

 

Co po GaoKao: prawo, czy marksizm?

Wang Yi Jin 王艺瑾, uczennica z ChengDu 成都 (stolica południowo-zachodniej prowincji SiChuan 四川), na niedawnych ogólnokrajowych egzaminach do szkól wyższych (GaoKao高考) zdobyła 643 punkty: 130 z chińskiego, 137 z matematyki, 145 z angielskiego i 231 z literatury. Taki wynik GaoKao pozwala Wang Yi Jin myśleć o składaniu aplikacji do najlepszych uczelni w kraju. W czasie przygotowań do egzaminu Wang przeszła pomyślnie rozmowy kwalifikacyjne na Uniwersytecie Hongkońskim. Po zapoznaniu się z wynikami uzyskanymi przez Wang uczelnia hongkońska zaoferowała jej przyjęcie na studia prawnicze i pełne stypendium w wysokości 680,000 HK$ (~341 tys. PLN) w całości pokrywające koszty 4 letnich studiów. Jednak po rozmowie z rodzicami i nauczycielami ze szkoły średniej Wang postanowiła pójść, jak to określiła, za głosem serca. Odrzuciła propozycje uniwersytetu z Hong Kongu, a postanowiła złożyć aplikację do Szkoły Marksizmu na Uniwersytecie Pekińskim (北京大学马克思主义学院).

To elitarny kierunek, uruchomiony zaledwie w tym roku, Uniwersytet Pekiński po raz pierwszy dokonuje nań naboru. Zgodnie z założeniami na kierunek ten przyjętych zostanie 20 studentów. Wang Yi Jin zamiast poznawać meandry chińskiego prawa, będzie zgłębiać m.in. sino-marksizm, rozwój marksizmu, politykę ekonomiczną marksizmu, naukowy socjalizm, filozofię marksistowską, etc. Wang te perspektywę uważa za bardziej intersującą od nużącego prawa. Twierdzi, że dzięki wiedzy pozyskanej na studiach będzie mogła znacznie lepiej służyć strategicznym planom rozwoju kraju.

Komarowy indeks

Władze stolicy Chin wprowadziły nowy indeks ostrzegawczy dla mieszkańców Pekinu. To wskaźnik… ukąszeń komarów  “蚊虫叮咬指数” (Mosquito Biting Index – MBI).  Indeks jest ogłaszany każdego wieczora o godzinie 23:00 w okresie od 1 czerwca do 30 wrzesnia. Indeks ten ma pięć poziomów zagrożenia ukąszeniami tych owadów. W początkowej fazie implementacji tego progamu zbierane są dane z 16 dzielnic Pekinu. Dzięki monitorowaniu aktywności moskitów w różnych obszarach miasta, mieszkańcy otrzymują istotne informacje pozwalające unikać, jak i przygotować się z wyprzedzeniem do „nalotu” owadów-krwiopijców.

Sport (运动)

Chińska ekipa do Tokio

Jak poinformował Chiński Komitet Olimpijski (中国奥林匹克委员会) na Olimpiadę do Tokio pojedzie 777 sportowców i osób towarzyszących. To największa ekipa olimpijska w historii Chin. W ekipie tej znalazło się 470 to sportowców (w tym 298 kobiet i 172 mężczyzn), a 307 to osoby towarzyszące (trenerzy, masażyści i cała ekipa pomocnicza). Wśród trenerów jest 30 cudzoziemców (głownie z USA, Niemiec, Anglii i Francji). 99.6% członków chińskiej ekipy olimpijskiej jest zaszczepionych obiema dawkami szczepioni antykowidowej.

Średni wiek chińskich sportowców, którzy wezmą udział w Olimpiadzie w Tokio wynosi 25.4 lat. Najmłodsza członkini ekipy ma 14 lat (skoki do wody), najstarszy ma 52 lata (jazda konna). Dla 138 sportowców to kolejne igrzyska olimpijskie, w których wezma udział.

 

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza PLA (中国人民解放军)

Największe firmy zbrojeniowe Chin

Na liście 100 największych na świecie przedsiębiorstw zbrojeniowych, przygotowanej przez redakcję amerykańskiego pisma branżowego Defense News, w pierwszej dwudziestce znalazło się 7 firm z Chin:

 • China Aviation Industry Corporation (中国航空工业集团有限公司);
 • China North Industries Group Corporation (中国兵器工业集团有限公司);
 • China State Shipbuilding Corporation (中国船舶集团有限公司);
 • China Aerospace Science and Industry Corporation (中国航天科工集团有限公司);
 • China South Industries Group Corporation (中国兵器装备集团公司);
 • China Electronics Technology Group Co., Ltd. (中国电子科技集团有限公司);
 • China Aerospace Science and Technology Group Co., Ltd. (中国航天科技集团有限公司);

W pierwszej dwudziestce największych firm zbrojeniowych świata dominują przedsiębiorstwa amerykańskie i chińskie. Znamienne.

Chiny – Świat (中国世界)

Szanghajska Organizacja Współpracy

Wciąż rośnie liczba państw zainteresowanych udziałem w Szanghajskiej Organizacji Współpracy (Shanghai Cooperation Organization SOC – 上海合作组织). Swój akces do niej zgłosiły właśnie: Egipt oraz Arabia Saudyjska. Oba państwa uzyskały status „państwa – partnera w dialogu”.

Taki sam status uzyskały do tej pory: Azerbejdżan, Armenia, Kambodża, Nepal, Turcja i Sri Lanka.

Status obserwatora posiadają: Afganistan, Białoruś, Iran i Mongolia.

Członkami organizacji są: Chiny, Rosja, Indie, Kazachstan, Kirgistan, Pakistan, Tadżykistan i Uzbekistan.

Na rozpatrzenie akcesji czekają aplikacje Israela, Bangladeszu, Bahrajnu. Zostaną one rozpatrzone podczas szczytu szefów państw organizacji w dniach 16-17 września w Duszanbe, stolicy Tadżykistanu.

Szanghajska Organizacja Współpracy założona została 15 czerwca 2001 roku przez Chiny, Rosję, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Uzbekistan. Jest regionalną organizacją międzynarodową mającą na celu:

 1. wzmacnianie wzajemnego zaufania, stosunków dobrosąsiedzkich i przyjaźni między państwami członkowskimi;
 2. współdziałanie w celu utrzymania w regionie pokoju, bezpieczeństwa i stabilności;
 3. rozwój efektywnej współpracy w obszarach handlu, polityki, gospodarki, kultury, nauki, edukacji, ochrony środowiska, transportu, itd.;
 4. budowanie i promocję nowego demokratycznego, sprawiedliwego i racjonalnego politycznie porządku gospodarczego.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 28/2021 www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button