Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (43/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

25 - 31 października 2021

Sprawy Rządowe (政府事)

Przyjęto pakiet dokumentów dotyczących działań zmierzających do redukcji emisji CO2 i zanieczyszczeń powietrza. Wszystkie zostały opublikowane przed rozpoczęciem międzynarodowej konferencji klimatycznej COP26 w Glasgow w Wielkiej Brytanii.

Neutralny postęp: ku zeroemisyjności

Komitet Centralny KPCh (中央委员会中国共产党) oraz Rada Państwa (国务院) wydały wspólny dokument zatytułowany „Opinie Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) i Rady Państwowej w sprawie pełnego i dokładnego wdrożenia nowej koncepcji rozwoju oraz prac związanych z postępem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla” (中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见).

Celem opinii jest wskazanie drogi do celu przy zachowaniu równowagi między rozwojem państwa, a redukcją emisji gazów cieplarnianych i kompleksową transformacją ekologiczną. W gospodarce Chin stopniowo ma wzrastać udział paliw niekopalnych, ma też ulegać poprawie efektywność wykorzystania energii. Dlatego też w opiniach wskazano na konieczność:

(1) promowania kompleksowej zielonej transformacji rozwoju gospodarczego i społecznego,

(2) dostosowania struktury przemysłowej,

(3) przyspieszenia budowy czystego, niskoemisyjnego, bezpiecznego i wydajnego systemu energetycznego,

(4) zwiększenia promocji budowy niskoemisyjnego systemu transportowego,

(5) poprawy jakości zielonego i niskoemisyjnego rozwoju w budownictwie miejskim i wiejskim,

(6) wzmocnienia badań, promocji i stosowania głównych technologii ekologicznych oraz niskoemisyjnych,

(7) dalszej konsolidacji i poprawy zdolności pochłaniania dwutlenku węgla,

(8) poprawy przepisów ustawowych, wykonawczych, norm i systemów monitorowania w tych zakresach oraz ulepszenia mechanizmów polityki proekologicznej (w obszarze redukcji emisji gazów cieplarnianych).

Plan redukcji zanieczyszczeń

Równolegle Rada Państwa (国务院) przyjęła plan redukcji emisji zanieczyszczeń, zainicjowany w roku bieżącym, a zakładający perspektywę do 2030 roku. Wprawdzie prezydent Xi JinPing 习近平 i rząd ChRL deklarowali osiągniecie szczytu emisji dwutlenku węgla przez Chiny do 2030 roku (co nie wykluczało działań zmierzających do transformacji gospodarki, by stała się zeroemisyjna w 2050-2060 roku), jednak opublikowany dokument zakłada osiągnięcie celu we wcześniejszym terminie. A wymagać to będzie zrealizowania wielu innych założeń. Przed rokiem 2030 we wszystkich miastach chińskich zostanie wprowadzona efektywna i komplementarna segregacja odpadów z gospodarstw domowych. 65% tych odpadów ma podlegać utylizacji (nie będzie składowana na wysypiskach). Paliwa niekopalne mają zapewnić zabezpieczenie ok. 25 % całkowitego zapotrzebowania na energię elektryczną Państwa Środka. Poziom emisji CO2 na jednostkę PKB powinien zostać zredukowany o ponad 65% w stosunku do tych wskaźników z 2005 r. Do 2025 roku moc elektrowni wodnych zostanie zwiększona o 40 mln kilowatów, a do 2030 roku o kolejne 40 mln. Moc wytwarzana przez elektrownie wiatrowe i słoneczne powinna przekroczyć 1,2 mld kW. Do tego samego  czasu 40% wszystkich pojazdów poruszających się w Chinach napędzane będzie energią elektryczną, wodorową czy hybrydową. Również 70% całego transportu publicznego w miastach powyżej 1 mln ludności ma być napędzana energią elektryczną, wodorową, lub połączeniem tychże. Co najmniej na połowie wszystkich nowych budynków mieszkalnych i komercyjnych (biura, fabryki, etc.) do 2030 roku zostaną zainstalowane panele słoneczne.

Władze będą ściśle nadzorowały realizację nowych projektów dotyczących elektrowni węglowych, by stopniowo zmniejszać zużycie przez nie węgla. Chiny osiągną neutralność węglową najpóźniej do 2060 roku, nie podejmą się także budowy elektrowni węglowych poza granicami kraju.

Chiny jako kraj rozwijający się z postępującą urbanizacją i uprzemysłowieniem zastrzega, że konsumpcja energii w Państwie Środka będzie wciąż rosła. Nie przeszkodzi to wszakże w realizacji zobowiązań podjętych przez Chiny, a postawionych zarówno przez paryskie porozumienie klimatyczne, jak i przez chińskie społeczeństwo.

Przeciw zmianom klimatycznym

Biuro Informacyjne Rady Państwa (国务院新闻办公室) opublikowało z kolei dokument pod tytułem: „Polityka i działania Chin w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym” („中国应对气候变化的政策与行动”). Publikacja ta przedstawia strategie, środki i działania podjęte przez Chiny w odpowiedzi na wyzwania jakie przed państwem i społeczeństwem stawiają zmiany klimatyczne. Istotną kwestią jest tu oczywiście redukcja emisji CO2.

Podatki zawieszone dla MiŚP

Rząd zdecydował o zawieszeniu płacenia podatku dochodowego, od wartości dodanej (VAT), konsumpcyjnego oraz innych danin na okres 3 miesięcy licząc od 1 listopada br. Decyzja ta dotyczy firm średnich, małych i mikro-przedsiębiorstw zarejestrowanych jako indywidualne działalności gospodarcze (nie będące osobowościami prawnymi). Obowiązek podatkowy dla tych firm zostanie przywrócony z dniem 1 lutego 2022 roku. Decyzja rządu ma na celu pomoc działalnościom gospodarczym w wyjściu ze stagnacji, w którą popadły w związku z pandemią. To jedyny sektor chińskiej gospodarki, który nie odzyskał przedpandemicznego wigoru. Ale politycznie i społecznie niezwykle istotny. Wiekszość chińskich firm prywatnych działa na zasadzie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podobnie jak ma to miejsce w Polsce.

Maksymalne ceny węgla

W dniu 27.10. przedstawiciele Państwowej Komisji Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会) odbyli nadzwyczajne spotkanie z reprezentantami Stowarzyszenia Przemysłu Węglowego Chin (中国煤炭工业协会) oraz delegatami z wybranych kopalń. Tematem spotkania były środki zaradcze umożliwiające zahamowanie gwałtownego wzrostu cen węgla. Tendencja ta widoczna jest szczególnie na rynku transakcji terminowych na giełdzie towarowej w ZhengZhou 郑州 w prowincji HeNan 河南, jednego z najważniejszych centrów obrotu węglem w Chinach. Według przedstawicieli Komisji niektóre firmy uczestniczące w obrocie węglem sztucznie zawyżały jego cenę, rozpowszechniając fałszywe informacje, lub blokując sprzedaż poprzez gromadzenie zapasów.

Dla zapobieżenia tego typu praktykom Komisja określiła, zgodnie ze stosowną ustawą, cenę maksymalną nowo wydobywanego węgla. Ta cena to 440 RMB/t (ok. 272,83 PLN/t), która w określonych przypadkach może wzrosnąć nie więcej niż 20% do 528 RMB/t (ok. 327,35 PLN/t). W ciągu kolejnych pięciu dni od spotkania przedstawicieli branży węglowej z Komisją Rozwoju i Reform cena węgla spadła średnio o 7,5%, do 1 144 RMB/t (ok. 895,5 PLN) choć przekraczała już momentami poziom 1 900 RMB/t (ok. 1 178 PLN/t). W porównaniu do cen z 19.10.2021 średnia cena spadła o ok. 38%.

Cyfrowe prawa jazdy

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (公安部) zakłada, że do końca 2021 roku uzyska możliwość wydawania elektronicznej (cyfrowej) wersji prawa jazdy na terenie całego kraju. Aktualnie posiadaczami praw jazdy w wersji cyfrowej jest w Chinach 38 mln kierowców pochodzących w sumie ze 138 miast z całego obszaru ChRl. Wprowadzenie cyfrowych praw jazdy nie unieważnia tych dokumentów w wersji papierowej. Są one wciąż dostępne i mają tę sama ważność co dokumenty wirtualne.

Opieka medyczna dla rodzin żołnierzy

Biuro Generalne Centralnej Komisji Wojskowej (中央军委办公厅) ogłosiło, iż z początkiem nowego roku 2022 roku bezpłatną opieką medyczną objęte zostaną żony wojskowych, ich rodzice oraz niepełnoletnie dzieci oficerów i żołnierzy.

Niegospodarność na cenzurowanym

Kancelaria Rady Państwa w wyniku kontroli najbardziej zadłużonych prowincji chińskich (QingHai 青海, NingXia 宁夏, GuiZhou 贵州, YunNan 云南) stwierdziła, że kontrolowane lokalne rządy wybudowały nielegalnie, bez właściwych zezwoleń m.in. wielkogabarytowe budynki publiczne, w tym hale kongresowe i sportowe.

Przedstawicielom kontrolowanych rządów zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania dyscypliny budżetowej oraz właściwego gospodarowania finansami. Brak zrozumienia sugestii zawartych w sprawozdaniach pokontrolnych spowoduje, iż wobec przedstawicieli niesubordynowanych rządów lokalnych wyciągane będą surowe konsekwencje.

Powszechne ubezpieczenia

Ministerstwo Zasobów Osobowych i Ubezpieczeń Socjalnych (人力资源和社会保障部) poinformowało, że z końcem września br. ubezpieczeniem socjalnym i zdrowotnym objętych w ChRL było 1,347 mld osób (na ponad 1,44 mld ludności). W tej liczbie1,021 mld posiada również ubezpieczenie emerytalne, od bezrobocia i wypadków przy pracy. Fundusz ubezpieczeń w trzech pierwszych kwartałach br. osiągnął dochód 4,78 bln RMB (ok. 2,96 bln PLN), a jego wydatki w tym okresie to 4,57 bln RMB (ok. 2,84 bln PLN).

Obowiązkowe badania uczniów

Ministerstwo Edukacji (教育部) w porozumieniu z Państwową Komisją Zdrowia (国家卫生委员会) wprowadza rozszerzony zakres badań lekarskich, jakie szkoły podstawowe i średnie mają obowiązek przeprowadzać raz do roku wśród wszystkich uczniów. Znowelizowane przepisy z 2008 roku przewidują, iż każdy uczeń chińskiej szkoły podstawowej, gimnazjum i średniej raz w roku powinien zostać poddany badaniu ogólnolekarskiemu, chirurgicznemu (jama brzuszna), laryngologicznemu, okulistycznemu, stomatologicznemu, a także przejść laboratoryjne badania krwi i moczu. Ten podstawowy zakres badań może zostać rozszerzony w przypadku takich możliwości finansowych danej placówki.

Reguły dla porad online

Państwowa Komisja Zdrowia (国家卫生委员会) uściśliła reguły dotyczące realizowania usług lekarskich i diagnozowania za pośrednictwem sieci internetowej. Osoba udzielająca porad lekarskich online musi być:

człowiekiem, nie cyfrowym botem,

– osobą posiadającą dyplom uczelni medycznej,

– absolwentem uczelni posiadającym prawo wykonywania zawodu w danej specjalizacji lekarskiej,

– osobą weryfikowalną, posługującą się prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Nie wolno udzielać w sieci porad medycznych i stawiać diagnoz za pośrednictwem awatarów wspieranych sztuczną inteligencją.

Wszystkie wyniki badań, zalecenia, materiały video i audio muszą być chronione zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, materiały te nie mogą być również niszczone. Firmy świadczące usługi medyczne w sieci mają obowiązek przechowywania wszystkich danych dotyczących pacjentów i ich leczenia przez okres 15 lat. W tym czasie dane te muszą być dostępne na żądanie wszelkich uprawnionych do kontroli organów nadzoru służby zdrowia.

Szczepionka przeciw rakowi

Państwowa Administracja Żywności i Leków (中国食品药品监督管理局) uzyskała wstępne zatwierdzenie Światowej Organizacji Zdrowia na dopuszczenie do stosowania pierwszej krajowej szczepionki przeciwko rakowi szyjki macicy.

Byli sportowcy do szkół

Krajowa Generalna Administracja Sportu (国家体育总局) wprowadza zalecenie, aby emerytowani sportowcy podejmowali na pół etatu zatrudnienie w szkołach podstawowych i średnich jako nauczyciele zajęć fizycznych dla zwiększenia aktywności fizycznej młodzieży. Zalecenie to kierowane jest również do szkół, jak i odpowiedników naszych kuratoriów.

Pomoc Chin w czasach Covid

Według informacji Krajowej Agencji Współpracy Międzynarodowej na rzecz Rozwoju (国家国际发展合作机构) Chiny łącznie udzieliły pomocy 150 krajom i 13 organizacjom międzynarodowym w walce z epidemią COVID-19. Pomocy tej udzielono w postaci odzieży ochronnej, maseczek, respiratorów i sprzętu medycznego. Ponadto przekazano do 106 państw trzecich i 4 organizacji międzynarodowych 1,5 mld dawek szczepionek antywirusowych.

Nagrody dla whistleblowerów

Ministerstwo Zasobów Wodnych (水利部 ) w ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku nagrodziło 22 osoby, które zgłosiły przypadki zanieczyszczeń wód rzek i jezior. Wysokość nagród wahała się od 200 RMB (ok. 124 PLN) do 2 000 RMB (ok. 1 240 PLN). Zaobserwowane przypadki zanieczyszczania wód można zgłaszać przez „gorącą”, czynną 24 godziny na dobę linie telefoniczną 12314.

Dni wolne w roku 2022

Kancelaria Rady Państwa (国务院办公厅) ogłosiła terminarz oficjalnych świąt państwowych i dni wolnych od pracy w 2022 roku. Są to:

  1. Nowy Rok (kalendarzowy) 元旦 Yuan Dan – 3 dni – od 1 do 3 stycznia;
  2. Chiński Nowy Rok 春节 Chun Jie – 7 dni – od 31 stycznia do 6 lutego;
  3. Święto Zmarłych (Uprzątania Grobów) 劳动节 Qing Ming Jie – 3 dni – od 3 do 5 kwietnia;
  4. Święto Pracy 1 Maja 劳动节 Lao Dong Jie – 5 dni – od 30 kwietnia do 4 maja;
  5. Święto Dwóch Piątek (Smoczych Łodzi) 端午节 Duan Wu Jie – 3 dni – od 3 do 5 czerwca;
  6. Święto Księżyca (Środka Jesieni) 中秋节 Zhong Qiu Jie – 3 dni – od 10 do 12 września;
  7. Święto Narodowe (Proklamowania ChRL) 中秋节 Guo Qing Jie – 7 dni – od 1 do 7 października;

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Zyski przedsiębiorstw przemysłowych

Państwowy Urząd Statystyczny (国家统计局) przedstawił dane na temat zysków przedsiębiorstw przemysłowych uzyskanych w okresie od stycznia do września br. Zyski te wzrosły w zeszłym roku o 44,7% w porównaniu z rokiem 2020, średnio w okresie ostatnich 2 lat daje to wzrost roczny o 18,8%. W III kw. br. wzrost te wyniósł 14,3% w relacji r/r. W styczniu było to aż 178,9% i od tego czasu wskaźnik nieustannie spada.

70,7% chińskich przedsiębiorstw przemysłowych osiągnęło poziom zysków sprzed epidemii COVID-19. Najszybciej zyski rosły w sektorze wysokich technologii: o 33,6%. Szybkim przyrostem zysków cieszyły się firmy farmaceutyczne i producenci maszyn. Wysoki poziom zysków osiągały przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem surowców. A to za sprawą nadzwyczajnego wzrostu cen. To co było korzystane dla firm wydobywających surowce nie służyło przedsiębiorstwom wykorzystującym te surowce w produkcji.

Na dobre wyniki przedsiębiorstw przemysłowych pozytywny wpływ miała polityka fiskalna państwa: obniżki podatków, opłat i inna pomoc w ramach rządowych pakietów wspierania przedsiębiorstw. Z końcem września stosunek aktywów do zobowiązań przedsiębiorstw przemysłowych wynosił 56,3%. Generalnie zyski przedsiębiorstw utrzymują tendencję wzrostową, ale czynniki takie jak wysokie ceny surowców i zakłócenia w łańcuchach dostaw mogą wpłynąć negatywnie na dynamikę wzrostów. Pogłębia się problem nierównowagi zysków między sektorami najbardziej technologicznie rozwiniętymi, a tymi podstawowymi. Problemów nastręcza utrzymanie tempa produkcji. Rytm produkcyjny zakłócają lockdowny, którymi obejmowane są obszary występowania nowych ognisk epidemii. Niezbędne jest ustabilizowanie cen surowców, zwiększenie konsumpcji i zintensyfikowanie stymulacji rynku.

Przyspieszenie cyfryzacji

Komisja Nadzoru i Administracji Aktywami Państwowymi (国务院国有资产监督管理委员会) oraz Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (工业和信息化部) przyjęły wspólny dokument w sprawie przyspieszenia transformacji cyfrowej centralnie zarządzanych przedsiębiorstw państwowych.

Nowe instrukcje mają sprzyjać większej efektywności procesu łączenia w tych przedsiębiorstwach gospodarki cyfrowej z realną ekonomią .

Najbogatsi Chińczycy

HunRun Reaserch (胡润百富), brytyjska firma doradcza z Szanghaju opublikowała – jak co roku – aktualną listę najbogatszych obywateli ChRL, ranking chińskich miliarderów. W tym roku jest ich o 22% więcej niż w poprzedniej edycji. W sumie na liście znalazło się 2 918 przedsiębiorców (rok temu 2 398), z których każdy musiał posiadać majątek nie mniejszy niż 2 mld RMB (1,245 mld PLN). Po raz pierwszy liderem rankingu został Zhong Sui Sui 钟睒睒, producent najpopularniejszej chińskiej wody mineralnej „NongFu Sprongs”.

Jego majątek oszacowano na 390 mld RMB (ok. 242,80 mld PLN). Na drugim miejscu uplasował się Zhang Yi Ming 张一鸣, szef ByteDance/TikTok, z majątkiem wartym 340 mld RMB (ok. 211,69 mld PLN). Na trzecim miejscu znalazł się debiutujący w czołówce Zeng Yu Qun 曾毓群, prezes największego na świecie koncernu produkującego baterie samochodowe, czyli NingDe ShiDai CATL (宁德时代). Wartość majątku: 320 mld RMB (ok. 199,24 mld PLN). Miejsce czwarte: Ma Hua Teng马化腾, Tencent/TengXun (腾讯) z 317 mld RMB (ok. 197,37 mld PLN), a piąte Ma Yun 马云 z rodziną, właściciele Alibaba Group (阿里巴巴集团), których majątek wyceniono na 255 mld RMB (ok. 158,77 mld PLN).

W sumie wedle najnowszego rankingu chińskich miliarderów HunRun Research:

– grono powiększyło się w tym roku o 838 nowych nazwisk;

– po raz pierwszy ranking uwzględnia miliarderów z Hong Kongu, Makau i Tajwanu. Najbogatszy Hongkończyk znalazł się w tym roku na 8 miejscu;

– z roku na rok najbogatsi są coraz bogatsi. Ich łączny majątek powiększył się o 24% w porównaniu z rokiem minionym i wynosi 34 bln RMB (ok. 21,173 bln PLN);

– po raz pierwszy w pierwszej dziesiątce najbogatszych Chińczyków nie ma przedstawiciela sektora nieruchomości;

– wciąż najwięcej miliarderów wywodzi się z branży produkcyjnej, szczególnie tej zaawansowanej, następnie z sektora ogólnie pojętej opieki zdrowotnej, na trzecią pozycję spadły nieruchomości, na czwartym miejscu są przedstawiciele przemysłu chemicznego;

– średnia wieku najbogatszych Chińczyków to 56 lat. Najmłodszy spośród uwzględnionych w rankingu to Zhang Yi Ming 张一鸣 (ByDance/TikTok), lat 38. Najstarszym na liście jest Li Jia Cheng 李嘉诚 (Cheung Kong) lat 93 z Hong Kongu.

– miliarderzy mieszkają w 178 miastach w kraju, w tym w Pekinie 341, w ShenZhen 301, w Szanghaju 294, w HangZhou 170, w Hong Kongu 151, w Makau 2, zaś na Tajwanie 106;

– tylko 4% (122) z listy najbogatszych odziedziczyło majątek;

– kobiety stanowią 26% osób ujętych w rankingu (w ub.r. 24,6%);

– 5,8% (159) najbogatszych Chińczyków zasiada w chińskim parlamencie, lub ciele doradczym parlamentu;

Dla porównaniu: najbogatszy Polak na liście „Forbesa” (2021) posiada majątek wyceniany na 15,5 mld PLN (ok. 24 mld RMB). Na chińskiej liście znalazłby się w tym roku na 272 miejscu. Dziesiąty na polskiej liście „Forbesa” z majątkiem 4,11 mld PLN (ok. 6,60 mld RMB) zająłby pozycję 1 115.

Tak kształtują się różnice między socjalistyczną gospodarką rynkową z chińską charakterystyką, a liberalnym kapitalizmem wolnorynkowym.

Motoryzacja (汽车)

Ośrodek R&D i przechowywania danych Tesli

Tesla zakończyła budowę centrum badawczo rozwojowego oraz ośrodka gromadzenia danych przy giga fabryce w Szanghaju. Budowa ośrodka przechowywania danych była wymogiem władz chińskich – zgodnie chińskim prawem dane chińskich użytkowników rozwiązań informatycznych (w tym przypadku pokładowego komputera samochodu i systemów z nim powiązanych) mogą być przechowywane na serwerach pracujących w granicach ChRL. Szanghaj w ciągu dwóch ostatnich lat stał się najważniejszą lokalizacją tej korporacji poza granicami USA. Tu znajduje się pierwsza wielka zagraniczna fabryka, pierwsze zagraniczne centrum R&D, pierwszy zagraniczny ośrodek zbierania i przetwarzania danych, pierwszy zagraniczny ośrodek eksportu samochodów Tesla.

Auta elektryczne przyciągają inwestorów

Wszystkie największe chińskie firmy internetowo technologiczne, takie jak HuaWei (华为), XiaoMi (小米), Tencent (腾讯), Baidu (百度), czy Alibaba (阿里巴巴) zaangażowały się w produkcję samochodów elektrycznych pod własną marką. Projekty te cieszą się nieustannie zainteresowaniem inwestorów. W 2020 roku zainwestowali oni w tego typu przedsięwzięcia sumę ponad 73 mld RMB (ok. 45,46 mld PLN). Z kolei tylko w ciągu 9 miesięcy br. nowe projekty aut elektrycznych realizowane przez wielkie chińskie firmy technologiczne pozyskały finansowanie na ogólną kwotę ponad 95 mld RMB (ok. 59,17 mld PLN). Na rynku pojawiło się w tym roku 103 nowych producentów „elektryków”. Jest ich obecnie w Chinach blisko 500.

Eksport aut używanych

Ministerstwo Handlu (商务部) wprowadza jednolite zasady eksportu samochodów używanych. Pozwoli to na rozwinięcie tego rodzaju eksportu.

Transport (交通运输)

China Containerized Freight Index

(中国出口集装箱运价指数)

Wskaźnik frachtu skonteneryzowanego w Chinach pokazuje kierunki chińskiego exportu i nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Uczelnie chińskie w górę

The Times Higher Education, brytyjska firma doradcza specjalizująca się w opracowywaniu danych dotyczących szkolnictwa wyższego na całym świecie, przedstawiła najnowszy ranking najlepszych uniwersytetów świata.

Badaniu porównawczemu poddano ponad 1 500 uczelni z 93 krajów. Oceny dokonano na podstawie 13 kryteriów uporządkowanych w czterech grupach: nauczanie, badania, transfer wiedzy i perspektywy współpracy międzynarodowej.

W pierwszej setce najlepszych uczelni świata znalazło się dziesięć chińskich uniwersytetów:

 • TsingHua University 清华大学 (20),
 • Peking University 北京大学 (23),
 • University of HongKong 香港大学 (39),
 • Chinese University of HongKong 中国香港大学 (56),
 • HongKong University of Science and Technology 香港科技大学 (56),
 • FuDan University 复旦大学 (70),
 • University of Science and Technology of China 中国科技大学 (87),
 • ZheJiang University 浙江大学 (94),
 • National TaiWan University 国家跆拳道大学 (97),
 • ShangHai JiaoTong University 上海交通大学 (100).

Pod koniec września br. w Chinach działało 3 012 szkól wyższych i uniwersytetów.

Najlepszy polski uniwersytet, Uniwersytet Jagielloński sklasyfikowany został w powyższym rankingu na pozycji 500~600.

Ilustracje w chińskich podręcznikach

Według analizy Ministerstwa Edukacji (教育部) w 347 podręcznikach i książkach do szkół podstawowych i średnich 78% ilustracji stanowią te oryginalnie chińskie, pozostałe, z różnych względów bazują na zagranicznych wzorcach i źródłach.

Problem krótkowzroczności wśród uczniów

Z danych zebranych przez Ministerstwa Edukacji (教育部) wynika, że w 2020 roku aż 52,7% dzieci chińskich w wieku szkolnym cierpiało na krótkowzroczność. To o 2,5% więcej niż w 2019 roku, ale zarazem o 0,9% mniej niż w roku 2018. Nie zmienia to faktu, że kwestia krótkowzroczności uczniów szkół podstawowych i średnich jest w Chinach bardzo poważnym problemem, dlatego też ministerstwo postanowiło przyjąć i implementować program, którego celem jest działanie na rzecz zapobiegania krótkowzroczności wśród dzieci i młodzieży.

40 rakiet w kosmosie

Od 1 stycznia do 27 października br. Chiny przeprowadziły z powodzeniem 40 startów rakiet kosmicznych różnego rodzaju i przeznaczenia. W tym samym okresie Stany Zjednoczone przeprowadziły 39 udanych startów rakiet kosmicznych, a Rosja 17. To pierwszy przypadek w historii, gdy Chiny wyprzedziły w tej swoistej konkurencji wieloletniego lidera, czyli USA.

Społeczeństwo (社会)

Global City Index

Amerykańska firma doradcza AT Kearney  przedstawiła Global City Index Report 2021. Ocenie poddano 156 miast świata m.in. pod względem atrakcyjności dla talentów, rozwoju i potencjału gospodarki cyfrowej, zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności, adaptacji do zmieniającego się klimatu, inwestycji w komfort życia mieszkańców, poziomu edukacji, jakości instytucji kultury, rozwoju infrastruktury. W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się trzy chińskie miasta:

 • Pekin / BeiJing 北京 na 6 miejscu,
 • Hong Kong / Xiang Gang / 香港 na 7 miejscu i
 • Szanghaj / ShangHai / 上海 na miejscu 10.

Turystyka-Sport (旅游运动)

Igrzyska, medale, stroje reprezentacji

Do inauguracji zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie pozostało niecałe 100 dni. W ramach działań promujących to wydarzenie, podczas uroczystej gali zaprezentowano wzory medali, o które będą konkurować sportowcy. Przedstawiono też po raz pierwszy oficjalne stroje reprezentacji Chin.

Medale, na których widoczne są koncentryczne kręgi z jadeitową inkrustacją nawiązują do symboliki neolitycznych znalezisk archeologicznych dokonanych na terenie Chin. Pięć kręgów na każdym medalu symbolizuje jedność nieba, ziemi, ognia, wiatru i ludzkich serc.

 

Pekin zapisze się w historii jako pierwsze miasto na świecie, które było gospodarzem zarówno letnich igrzysk olimpijskich (2008), jak i igrzysk zimowych (2022).

Zdrowie / Koronawirus Covid-19 (健康 / 冠状病毒Covid-19)

Covid-19 nie ustępuje

Państwowa Komisja Zdrowia (国家卫生委员会) poinformowała, że pomiędzy 17, a 28 października br. w 27 miastach i 14 prowincjach Chin wykryto nowe ogniska zakażeń. Stwierdzono 270 przypadków zachorowań. To wprawdzie niewiele porównując te liczby do ogólnej populacji Państwa Środka, ale w kraju obowiązuje strategia „zero tolerancji dla koronawirusa”. Strategii tej podporządkowane są wszystkie działania władz sanitarnych i administracyjnych. A oznacza to kolejne, wprawdzie krótkie, ale utrudniające normalne funkcjonowanie lockdowny wprowadzane na terenach, gdzie wykrywa się nowe przypadki zakażeń.

 

Wiadomości lokalne (当地新)

HeNan 河南

Biuro Geologii i Kopalń Prowincji Henan (河南省地矿局) ogłosiło, iż na terenie prowincji odkryto bardzo duże pokłady złota. Oceniane są one na 31,55 ton. Te nowe pokłady cennego kruszcu zlokalizowano w okolicach znanego złoża WeiShanCheng 围山城, w pobliżu miasteczka ​​ZhuZhuang 朱庄, w górskiej gminie 桐柏TongBai. Oceny wielkości kolejnego w tej okolicy pokładu cennego metalu dokonano na podstawie 16 odwiertów. Dalsze prace trwają i geolodzy spodziewają się, że nowo odkryte depozyty mogą w rzeczywistości pozwolić uzyskać ponad 50 ton złota. Chiny są miejscem, gdzie wydobywa się najwięcej złota na świecie. W 2019 roku wydobyto tu w sumie ponad 420 ton tego kruszcu. W tym samym roku w Australii wydobyto 330 ton, a w Rosji 310 ton złota. Według dzisiejszego stanu wiedzy złoża złota pozostałe pod ziemią oceniane są na 54 tys. ton. Przy aktualnym poziomie wydobycia złoża te wystarczą na ok. 15–20 lat.

Specjalny Region Administracyjny Xiang Gang 中国香港特别行政区 (Hong Kong)

Lokalny rząd Hong Kongu przyjął prawo zakazujące produkcji i/lub dystrybucji (wyświetlania) filmów naruszających przyjętą w zeszłym roku ustawę o bezpieczeństwie narodowym, filmów, których przekaz jest niezgodny z interesem kraju. Regulacje dają uprawnienia szefowi Specjalnego Regionu Administracyjnego do wycofania licencji/pozwolenia na wyświetlanie filmów nowych, jak i tych zrealizowanych przed wprowadzeniem regulacji. Nowe przepisy przewidują dla łamiących prawo surowe kary: do trzech lat więzienia oraz grzywnę w wysokości do 1 mln HK$ (ok. 512,445 PLN).

W praktyce oznacza to wprowadzenie cenzury obejmującej wszelkie produkcje filmowe: nowe i te sprzed lat. Według deklaracji przedstawicieli władz Hong Kongu nowe przepisy nie mają na celu ograniczenia produkcji filmów (Hong Kong jest jednym z najsilniejszych centrów produkcji filmowej w całej Azji), swobody wypowiedzi artystycznej, czy wolności słowa, a jedynie wyznaczają wyraźną „czerwoną linię”, której twórcom filmowym przekraczać nie wolno…. Bo bezpieczeństwo państwa jest najważniejsze.

Chiny i Świat (中国和世界)

Chiny Ludowe w ONZ

25 października 1971 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła rezolucję nr 2758 „O przywróceniu legalnych praw Chińskiej Republiki Ludowej w Organizacji Narodów Zjednoczonych”. Rezolucje tę swoimi głosami poparli przedstawiciele 76 państw, 36 było przeciw, 17 wstrzymało się od głosu. Rezolucja ONZ nr 2758 stanowi, iż Chińska Republika Ludowa jest jedynym, prawowitym reprezentantem Chin w ONZ. Na mocy tej rezolucji przedstawiciele Tajwanu (Republiki Chińskiej) zostali usunięci z ONZ.

 

Przedstawiciele Chin – Qiao Guan Hua 乔冠华 oraz Huang Hua 黄华 po ogłoszeniu rezolucji 2758, 25 października 1971 roku, Nowy Jork

W przemówieniu wygłoszonym z okazji 50 rocznicy uchwalenia tej rezolucji przewodniczący Xi JinPing 习近平 podkreślił, że Chiny zawsze będą popierać utrzymanie światowego pokoju, że będą bronić wypracowanych reguł koegzystencji i współpracy państw świata. Chiny Bottom of Form

sprzeciwiają się wszelkim formom hegemonii, polityki siły, unilateralizmu i protekcjonizmu. Prezydent Xi wezwał do zacieśnienia międzynarodowej współpracy w takich kwestiach jak konflikty regionalne, terroryzm, zmiany klimatu i bezpieczeństwo biologiczne.

Sprawa Meng WanZhou zamknięta

Sąd Najwyższy kanadyjskiej Brytyjskiej Kolumbii nakazał zniszczenie części kluczowych dowodów w wycofanej przez prokuraturę kanadyjską sprawie o ekstradycję Meng WanZhou 孟晚舟, dyrektor finansową korporacji HuaWei Technologies Co., Ltd. (华为技术有限公司), a zarazem córki założyciela i aktualnego prezesa tej korporacji, Ren ZhengFeia 任正非.

Wśród dowodów, które na polecenie sądu zostały zniszczone znalazły się między innymi zdjęcia, odręczne notatki, elektroniczne zapiski pobrane z telefonu Meng WanZhou, hasła i inne tego typu analogiczne materiały, których kopie wykonano na polecenie prokuratury celem przedstawienia przed sądem. Sąd zadecydował także o zwróceniu Meng WanZhou zarekwirowanych przez prokuraturę urządzeń takich jak laptop, tablet, pamięci USB, smartfon iPhone, smartfon HuaWei, karty SIM.

Meng WanZhou zwrócono również paszport, który został jej odebrany na polecenie sądu w 2018 roku.

Skoro sąd zalecił zniszczenie dowodów i zwrot urządzeń, oznacza to, że nie będzie ich można wykorzystać w sprawie przeciwko Meng WanZhou. Wbrew wcześniejszym deklaracjom sprawa nie będzie pozostawała otwarta do grudnia 2022 roku. Sad Najwyższy Brytyjskiej Kolumbii uznał ja za zamkniętą.

 

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 43/2021 www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button