WiadomościWiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (26/22)

4 - 24 lipca 2022

Chiny, albo słowem wstępu

Czas letniej kanikuły, zwłaszcza w roku 2022 sprawia, że maleje zapał do odnotowywania wszystkich wydarzeń, których nieustannie mnóstwo, a z których najważniejszymi okazują się te dotykające bezpośrednio. Jak na przykład zadziwiający obowiązek poddawania się obowiązkowym testom co drugi dzień. Choć testy mają ważność 72 godzinną.

Dlatego też w najbliższym czasie przeglądy będą miały charakter tygodniowy, lub dwutygodniowy. Jesienią – jest taka szansa – kolejne przeglądy wybranych wydarzeń z Wielkim Murem odzyskają normalny rytm. Jest taka szansa.

Redakcja

Z prac rządu (来自政府工作)

Wśród wielu decyzji administracyjnych przez władze różnego szczebla szczególną uwagę zwracają dwie opublikowane przez Państwową Komisję Rozwoju i Reform (国家发展和改革委员会).

 1. Zmiany hukou

Kolejny krok na drodze do liberalizacji systemu hukou (户口), czyli systemu meldunkowego, swoistego “przywiązania do ziemi” stosowanego pierwotnie w różnych formach w czasach cesarstwa, potem przejętego przez okupanta japońskiego, a po krótkiej przerwie po 1949 roku wprowadzonego w ChRL ponownie w 1958 roku.

W 1958 roku nadano hukou w Chinach charakter systemu dziedzicznego zezwolenia na pobyt stały, który określał, gdzie ludzie mogli pracować. Mieszkańcy zostali skategoryzowani jako pracownicy „miejscy” lub „wiejscy”. Pracownik chcący przenieść się ze wsi do miasta, by podjąć pracę w sektorze innym niż rolniczy, musiał ubiegać się o pozwolenie w odpowiednich organach administracji. Liczba pracowników, którym pozwalano na takie przeniesienie była ściśle kontrolowana. Migrujący pracownicy potrzebowali sześciu pozwoleń, by starać się o pracę w prowincji innej niż ich pierwotna. Osobom, które pracowały poza obszarem, do którego zostały oficjalnie przypisane, nie przysługiwały racje zboża, zakwaterowanie z miejsca pracy lub opieka zdrowotna. Edukacja, zatrudnienie, małżeństwo i inne aspekty życia znalazły się pod nadzorem administracyjnym. Należy pamiętać, że w owym czasie analogiczne systemy „przypisania do ziemi” obowiązywały na przykład na Tajwanie i w Korei Południowej. Systemy rejestracji gospodarstw domowych, determinujących miejsce zamieszkania obowiązywały i w różnych formach obowiązują we wszystkich państwach Azji Południowowschodniej.

Komisja Rozwoju i Reform zaleca zniesienie wszelkich obostrzeń w uzyskaniu rejestracji pobytu stałego (meldunku) w miastach do 3 mln mieszkańców, a w tych od 3 do 5 mln nakazuje wprowadzenie wszelkich ułatwień w procesie rejestracji. Znowelizowane w ostatnich latach regulacje dotyczące hukou pozostają w mocy w przypadku miast o populacji powyżej 5 mln, w tym oczywiście chińskich metropolii. Zarejestrowanie na pobyt stały, czyli posiadania miejscowego hukou wiąże się z wieloma przywilejami, takimi jak choćby dostęp do usług socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, czy mieszkaniowych. Posiadanie miejscowego hukou daje możliwość otrzymania rożnego rodzaju subwencji lokalnych, przyjęcia dziecka do przedszkola, czy bezpłatnej szkoły, ubiegania się o mieszkanie komunalne, dopłat o charakterze socjalnym, bezpłatnej opieki zdrowotnej, preferencyjnych kredytów. Zakres ten zależy od zasobności budżetu danego miasta. Do tej pory osoby nie urodzone w danym mieście, z rodziców z hukou miejscowym, pozbawieni byli tych wszystkich praw i korzyści.

Powyższa decyzja ma na celu wzmocnienie urbanizacji w Chinach (skłaniać ludzi ze wsi do przenoszenia się do miast), ale ograniczyć migracje do największych (najatrakcyjniejszych) ośrodków, które cierpia na przeludnienie.

 1. Tama w wyścigu wieżowców

Wprowadzono przepis nazwany „tamą w wyścigu wieżowców”. Jest to zakaz wznoszenia budynków, których wysokość przekroczyć miałaby 500 metrów. Jednocześnie podniesiono wymagania w zakresie zezwoleń na budowę dla budynków wyższych niż 250 metrów.

W przypadku budynków mieszkalnych wznoszonych w ramach osiedli mieszkaniowych ich wysokość nie może przekraczać 100 metrów. Dyrektywa zwiększa też normy w zakresie terenów zielonych i energooszczędności budynków.

Źródło:

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Wzrost PKB: 0,4% (?!)

Bardzo mieszane reakcje wywołały opublikowane wyniki ekonomiczne Chin dotyczące I półrocza br. Największe zaskoczenie wywołała informacja o wzroście PKB w II kw., który wyniósł zaledwie 0,4% r/r. W I kw. tego roku było to 4,8% r/r. Tak niski wzrost gospodarki Chin w okresie od kwietnia do czerwca łatwo powiązać z działaniami władz prowadzonymi w ramach polityki „Zero Covid”. To ślady, które odcisnęła na Chinach nowa fala epidemii Covid-19, lockdowny miast i przemysłu (po ok. 2 miesiące) oraz wszelkie inne działania związane z restrykcyjnym reżimem sanitarnym. Gospodarka Chin wzrosła zatem w całym I półroczu o 2,5% r/r, co nie tylko mija się z przewidywaniami, ale i osłabia możliwość osiągniecia całorocznego celu, czyli wzrostu na poziomie 5,5%. Patrząc na gospodarkę Chin przez pryzmat wzrostu PKB można uznać, że nie był to udany okres gospodarczy dla Chin.

Dane ekonomiczne I połowa 2022

Oto wybrane dane dla I półrocza:

  • produkcja przemysłowa wzrosła o 3.4% r/r; największe wzrosty odnotowano w dziedzinie wysokich technologii (o 9,6% r/r) i w górnictwie (o 9,5% r/r);
  • usługi powiększyły się w niewielkim stopniu: o 1,8% r/r;
  • sprzedaży detalicznej daleko do poziomu nie tylko sprzed epidemii (2020) ale nawet ubiegłorocznego; jej wielkość spadła o 0,7% r/r;
  • inwestycje poszły w górę o 6,1% r/r; pakiety stymulacyjne zrobiły swoje – szczególnie wzrosły w zakresie infrastruktury (o 7,1% r/r) i produkcji (o 10,4%), ale (czego można było się spodziewać) spadły o 5,7% r/r w nieruchomościach, przy czym wielkość sprzedanej powierzchni mieszkaniowej spadła o 22,2% r/r, wartościowo o 28,9% r/r;
  • dobre dane dotyczą (tradycyjnie) handlu zagranicznego, którego wolumen wzrósł o 9,4% r/r, w tym eksport powrócił do dwucyfrowego tempa wzrostu (o 13,2% r/r), natomiast import pozostał daleko w tyle (wzrost o 4,8% r/r). Firmy prywatne zrealizowały 49,6% operacji w handlu zagranicznym. W strukturze towarowej 49,1% stanowią towary high-tech i elektryczne.
  • wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) utrzymywała się na niskim poziomie 1,7% r/r, natomiast ceny producentów (PPI) poszły w górę o 7,7% r/r.
  • bezrobocie w miastach wciąż jest problemem – średnio wynosiło ono 5,7%, w tym w grupie wiekowej 16-24 lat wzrosło aż do 19,3%, kiedy w grupie 25-59 lat nie przekroczyło średnio 4,5%.
  • rośnie wielkość osobistego dochodu rozporządzalnego: w pierwszym półroczu wynosił on średnio w Chinach 18 463 RMB (ok. 12 699 PLN – wzrost o 4,7% r/r), przy czym w miastach było to 25 003 RMB (ok. 17 196 PLN), a na wsi 9 787 RMB (ok. 6 730 PLN).

Podsumowując – w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku gospodarka chińska znacznie spowolniła. Założony plan wzrostu PKB (5,5%) będzie trudny do osiągnięcia, jeśli nie niemożliwy. Rynek nieruchomości, bezrobocie, niska konsumpcja – to główne problemy. Ale produkcja przemysłowa, inwestycje, handel zagraniczny, niska inflacja dają podstawy do założenia, iż w drugim półroczu z pewnością nastąpi odbicie gospodarki. Pytanie: jak silne? Najgorsze (w tym roku) wydaje się już za nami.

Źródła:

Nieskuteczność wojny handlowej

Przy okazji informacji gospodarczych warto poruszyć kwestię małej skuteczności karnych ceł nałożonych przez administrację amerykańską na towary importowane z Chin do USA.

W pierwszym półroczu tego roku obroty pomiędzy oboma państwami wyniosły 383,93 mld USD (ok. 1,784 bln PLN). Wzrost o 12.7% r/r. Chiński eksport do USA osiągnął wartość 292,65 mld USD (ok. 1,36 bln PLN), wzrost o 15,8% r/r, w tym samym czasie z USA do Chin zaimportowano towary o wartości 91,28 mld USD (ok. 424,35 mld PLN), co oznacza wzrost o 3,6% r/r. W tej sytuacji nie dziwi fakt, iż prezydent Biden rozważa zniesie tych cel (lub tylko ich części).

Rosną obroty z Rosją

W pierwszym półroczu wymiana handlowa między Chinami i Rosją osiągnęła wartość 80,68 mld USD (ok. 374,95 mld PLN), a to oznacza wzrost o 27,2% w relacji r/r. Przy czym chiński eksport do Rosji to 29,55 mld USD (ok. 137,37 mld PLN), wzrost o 2,1% r/r, zaś import z Rosji to 51,12 mld USD (ok. 237,69 mld PLN), skokowy wzrost o 48,2%. Chiny importowały z Rosji głównie ropę, gaz, węgiel i inne surowce.

Źródło:

Singapurczycy niezadowolenie z Zero Covid, ale…

Według ankiety Singapore Chamber of Commerce in China (中国新加坡商会) przeprowadzonej wśród inwestorów z tego kraju wynika, że ponad 50% z nich wyraziła swoje niezadowolenie z zastosowanych w Chinach surowych i restrykcyjnych środków zapobiegania oraz kontroli epidemii. 70% singapurskich inwestorów obawia się o wpływ polityki „Zero Covid” na ich firmę i biznes. 60% zdecydowanych jest zostać w Chinach, choć zakładają, że restrykcje zostaną zniesione dopiero w 2023 roku. Jednocześnie 72% respondentów patrzy optymistycznie w przyszłość i pozytywnie ocenia trendy rozwojowe chińskiego środowiska biznesowego w perspektywie najbliższych trzech lat. 41% ankietowanych jest “bardzo pewnych” dobrej przyszłości swego biznesu w Chinach, a 13% jest “absolutnie pewnych”.

Źródło:

Chińskie Top 500 “Fortune”

Amerykański magazyn biznesowy „Fortune” w swojej chińskiej edycji zaprezentował listę „2022 Fortune China Top 500” – listę największych firm działających w Chinach ocenianych poprzez pryzmat osiągniętych wyników finansowych w minionym roku.

Całkowity dochód operacyjnych firm z pierwszej 500 wyniósł w sumie 62 bln RMB (ok. 42,71 bln PLN) i wzrósł o 17,4% w porównaniu z rokiem poprzedzającym. Stanowił on ponad połowę całkowitego PKB kraju w 2021 roku. Aby znaleźć się w nowym rankingu „Fortune” przedsiębiorstwa musiały przekroczyć w ciągu roku barierę 22,8 mld RMB (ok. 15,711 mld PLN) dochodu. To oznacza wzrost o 31% w porównaniu z poprzednim Top 500. Pierwsza piątka chińskiego Top 500 nie zmienia się od kilku lat. A znajdują się tu:

  1. China PetroChemical Corporation – Sinopec (中国石油化工股份有限公司 ) z dochodem 2,741 bln RMB (ok. 1,855 bln PLN);
  2. China National Petroleum Corporation – PetroChina ( 中国石油天然气股份有限公司)
  3. China State Construction Engineering Corporation  (中国建筑股份有限公司)
  4. China Ping An Insurance (Group) Co., Ltd. (中国平安保险(集团)股份有限公司)
  5. China Railway Corporation Ltd. (中国中铁股份有限公司)

Zaskoczeniem jest to, że cyfrowy gigant Alibaba (阿里巴巴) znalazła się poza pierwszą dziesiątką, a Tencent (腾讯) poza pierwszą dwudziestką. Na ostatnim, 500 miejscu, uplasowała się spółka China Feihe Co., Ltd. (中国飞鹤有限公司) z dochodem 22,78 mld RMB (ok. 15,67 mld PLN)

PKN Orlen znalazłby się w tym roku na 68 miejscu.

Źródło:

Klimat (气候)

Rok rynku emisji CO2

16 lipca minął dokładnie rok od chwili, gdy w Chinach rozpoczął działalność ogólnokrajowy rynek handlu uprawnieniami do emisji CO2. Transakcje te odbywają się na Shanghai Environmental Energy Exchange (上海环境能源交易所). Z końcem czerwca br. za uprawnienia do emisji 1 tony CO2 płacono tu 58,76 RMB (ok. 39,04 PLN). W tym samym momencie Unii Europejskiej stawka osiągnęła wartość 90 EUR (ok. 607 RMB, lub 418 PLN).

Chiny i CO2

Źródło:

Motoryzacja (汽车)

Produkcja aut w I połowie 2022

W pierwszym półroczu br. wyprodukowano w Chinach 12,117 mln aut, sprzedano zaś 12,057 mln. To oznacza spadek w porównaniu z zeszłym rokiem, odpowiednio: o 3,7% i 6,6% r/r. Ale za to już tylko w czerwcu wyprodukowano 2,499 mln aut, a sprzedano 2.502 mln, co daje wzrost odpowiednio o 29,7% i 34,4% m/m, oraz 28,2% i 23,8% r/r.

W ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. odnotowano także rekordowy eksport samochodów: 1,218 mln aut. To z kolei oznacza wzrost eksportu o 47,1% r/r. W tej liczbie 16,6% stanowiły samochody elektryczne.

Źródło:

Transport (交通运输)

Straty lotnictwa cywilnego

Jak poinformowała Administracja Lotnictwa Cywilnego Chin (中国民用航空总局) krajowe linie lotnicze, jak i lotniska w Chinach w pierwszej połowie roku odnotowały rekordowe straty w wysokości 108,9 mld RMB (ok. 74,69 mld PLN). To więcej niż straty poniesione sumarycznie w latach 2020 – 2021, kiedy wystąpiła pierwsza fala epidemii Covid-19.

Licząc od początku 2020 roku chińska branża lotnicza straciła już blisko 300 mld RMB (ok. 205,67 mld PLN). Ten sektor najbardziej odczul skutki różnych form walki z epidemią. Do 2019 roku była to branża, która przez 11 kolejnych lat przynosiła zyski. Tylko w 2019 roku wyniosły one 54,9 mld RMB (ok. 37,64 mld PLN).

Źródło:

Szanghaj No.3 na świecie

Trzeci rok z rzędu Szanghaj zajmuje trzecie miejsce wśród największych portów świata. Według danych opublikowanych w „2022 XinHua Baltic International Shipping Center Development Index” (“2022新华·波罗的海国际航运中心发展指数”) port w Szanghaju wyprzedza Singapur i Londyn.

W pierwszej dziesiątce rankingu znalazł się Hong Kong (pozycja 4) oraz NingBo/ZhouShan (pozycja 10).

Źródło:

Technologie (技术)

Kary za praktyki monopolistyczne

Państwowa Administracja Regulacji Rynku (国家市场监督管理总局) poinformowała, że podjęła decyzję o nałożeniu kar administracyjnych na 28 spółek informatycznych w związku z naruszeniem przez nie ustawy antymonopolowej poprzez „nielegalną koncentrację operatorów internetowych” bez złożenia właściwych deklaracji prawnych zgodnie z ustawą antymonopolową Chińskiej Republiki Ludowej. Wśród spółek, którym wymierzono kary znalazły się:

  • Tencent (腾讯),
  • Ali (阿里),
  • Didi (滴滴),
  • Bilibili (哔哩哔哩),
  • Ping An Health (平安健康),
  • Lenovo (联想), czy
  • Sina Weibo (新浪微博).

Kontrole ujawniły, iż na przykład Tencent Holdings naruszył regulacje w 12 przypadkach przejmując takie podmioty jak Hao Buy Le, Qi Qin Technology i Xiao Gang Planning. Z kolei Alibaba Investment Limited nabyła udziały kontrolne w Best Group i Youku, a spółka Ali Ventures przejęła First Finance.

Każda ze spółek musi zapłacić po 500 tys. RMB (ok. 350 tys. PLN) kary. Dla tych firm nie są to kary dotkliwe.

Źródła:

Lenovo No.1 w komputerach

Według analiz amerykańskiej doradczej firmy Gartner w II kwartale br. liderem sprzedaży komputerów osobistych pozostaje Lenovo (联想). Firma sprzedała w ciągu 6 miesięcy tego roku 17,86 tys. sztuk komputerów., co daje jej 24,8% udziału w rynku. Jednak w okresie od II kw. 2021 do II kw. 2022 chiński producent odnotował spadek wolumenu sprzedaży o 12,5%. Podobnie jak i inni producenci komputerów osobistych. Wyjątkiem jest Apple. Koncern ten odnotował wzrost sprzedaży o 9,3%.

Źródło:

Nauka (科学), Edukacja (教育)

Radarowe centrum monitoringu kosmosu

W pobliżu mega-miasta ChongQing 重庆, a dokładnie w gminie YunYang 云阳 rozpoczyna się budowa centrum radarowego. Będzie składało się ono z 20 anten o rozpiętości od 25 do 30 metrów, które będą zdolne wykrywać obiekty w przestrzeni kosmicznej znajdujące się w odległości do 150 mln km od Ziemi. System ma ostrzegać przed niebezpiecznymi meteorami czy asteroidami, które zbliżają się niebezpiecznie blisko do Ziemi.

Zakłada się, że będzie to najdalej sięgający w głąb kosmosu system radarowy na świecie.

Źródło:

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Kredyty w Chinach

Na koniec czerwca br. wartość kredytów udzielonych przez banki w Chinach wynosiła 206,35 bln RMB (ok. 142,03 bln PLN). To wzrost o 11,2% r/r. W okresie od stycznia do czerwca wartość depozytów z kolei wzrosła o 18,82 bln RMB (ok. 12,95 bln PLN), w czym 10,33 bln RMB (ok. 7,11 bln PLN) to depozyty osób fizycznych. Inaczej rzecz ujmując można stwierdzić, że w ciągu sześciu miesięcy 2022 r. każdego dnia osoby fizyczne wpłacały do banków depozyty o średniej wartości 57,1 mld RMB (ok. 39,32 mld PLN). Według ankiety centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行) wśród klientów tego sektora 58,3% jest gotowych więcej oszczędzać (o 3,6% więcej niż w I kw.), a tylko 23,8% deklaruje chęć zwiększenia konsumpcji, zaś 17,9% chce inwestować (tutaj jest spadek o 3,7% w porównaniu z I kw.). Generalnie więc liczba osób skłonnych oszczędzać rośnie, a liczba skłonnych zainwestować spada.

Źródło:

Chiny wyprzedają obligacje USA

Maj był szóstym miesiącem z rzędu, kiedy Chiny wyprzedawały amerykańskie obligacje skarbowe. Co więcej, po raz pierwszy od 12 lat wartość posiadanych przez Chiny obligacji USA spadła poniżej poziomu 1 bln USD (ok. 4,68 bln PLN). Aktualny stan posiadania tych papierów to 980,8 mld USD (ok. 4,59 bln PLN). Chiny nadal są drugim co do wielkości dłużnikiem USA. Na pierwszym miejscu od lat znajduje się Japonia, która również w ostatnich miesiącach pozbywa się amerykańskich obligacji.

Źródło:

Społeczeństwo (社会)

Pomoc dla rodzin w trudnym położeniu

Ministerstwo Finansów (财政部) wraz z Państwową Komisją Zdrowia (国家卫生健康委员会) wprowadzają w całym kraju jednolitą, podwyższoną stawkę pomocy rodzinom znajdującym się w trudnym położeniu. Jeśli w rodzinie zmarło jedyne dziecko, to rodzicom przysługuje zasiłek w wysokości 590 RMB (ok. 407 PLN miesięcznie). W przypadku, kiedy rodzice opiekują się dzieckiem niepełnosprawnym, przysługuje im dodatek opiekuńczy w wysokości 460 RMB (ok. 318 PLN) miesięcznie. Obie formy pomocy kierowane są przede wszystkim do rodzin z najuboższych regionów Chin.

Zasiłki dla bezrobotnych w górę

W ramach pomocy bezrobotnym poszczególne władze lokalne zmieniają wysokość zasiłków dla osób pozostających bez pracy nie ze swojej winy. W Szanghaju od początku lipca br. w pierwszym roku bez pracy osoba bezrobotna otrzymuje 2 055 RMB miesięcznie (ok. 1 420 PLN). W drugim roku zaś 1 644 RMB miesięcznie (ok. 1 136 PLN). W kolejnych latach wysokość zasiłku spada do poziomu 1 420 RMB (ok. 981 PLN).

W Polsce w 2022 roku wysokość zasiłku dla bezrobotnych wynosi 1 240,80 zł przez pierwsze 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 974,40 zł po 3 miesiącach pobierania świadczenia. Nowa kwota zasiłku dla bezrobotnych obowiązuje od 1 września 2020 roku.

Źródło:

Zdrowie (健康)

Wirus nie daje za wygraną

Epidemia Covid-19 wciąż trwa, wirus w mnogich wariantach nie daje za wygraną. Ledwo uporano się z większymi jej ogniskami w części wschodniej (m.in. prowincje Jiangsu 江苏、AnHui 安徽, Sznaghaj/ShangHai/上海) i północno-wschodniej (prowincja Jilin 吉林), epidemia wybuchła w południowej prowincji GuangXi 广西 oraz zachodniej GanSu 甘肃.

Tam właśnie notuje się po kilkaset zakażeń dziennie. Na dzień 20.07. w całym kraju było 826 przypadków w 31 prowincjach, przy czym 90% tych zakażeń zarejestrowano we wspominanych dwóch prowincjach.

W Szanghaju 17 zakażeń. I kolejne przedłużenie (o miesiąc sierpień) prowadzenia powszechnych, acz bezpłatnych testów. Nie rezygnując ze ścisłego stosowania zasad „dynamicznego oczyszczania” i „Zero Covid”, władze obecnie nie stosują zamykania miasta, jeśli nie notuje się co najmniej 500 zakażeń. Ale w przypadku wykrycia jakiegokolwiek nowego zakażenia osiedle, gdzie je wykryto, zostaje zamknięte na co najmniej tydzień. Wszędzie prowadzi się testy (co dwa-trzy dni), ponieważ nieustanne testowanie uznano za najefektywniejszą metodę wykrywania nosicieli wirusów. A skuteczne wykrywanie pozwala skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa. Obecna strategia:

Działanie punktowe, z jak najmniejszym negatywnym skutkiem dla ekonomii.

Źródło:

Prawo o eutanazji

Miasto ShenZhen jako pierwsze w kraju przyjęło prawo o eutanazji. Zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Pacjenci z przewlekłymi, nieuleczalnymi chorobami będą mogli wyrazić swoją wolę, aby odłączyć ich od aparatur podtrzymujących życie.

Temat wywołał gorącą dyskusję w mediach społecznościowych. W Chinach kwestia możliwości podjęcia samodzielnej decyzji przez nieuleczalnie chorego o zakończeniu swojego życia nie jest akceptowalna społecznie. Budzi wiele negatywnych emocji. Zwłaszcza wśród krewnych osób nieuleczalnie, śmiertelnie chorych. Nie jest zatem pewne, czy prawo to zacznie obowiązywać.

Źródło:

Przeciętna długość życia ponad 78 lat

Państwowa Komisji Zdrowia (国家卫生健康委员会) poinformowała, że w 2021 roku średnia długość życia mieszkańca Chin wynosiła 78,2 lata. Urodziło się 10,62 mln dzieci. Wśród nich 41,4% to dzieci drugie, a 14,5% to dzieci trzecie, co nie jest dobrym wynikiem jak na tak szeroką akcję propagowania wielodzietności w Chinach.

Ochrona zdrowia – dane

Na koniec 2021 roku w ChRL funkcjonowało 1 030 935 rożnego rodzaju placówek medycznych. Na 1000 mieszkańców statystycznie przypada obecnie 6,7 łóżka szpitalnego. W systemie opieki zdrowotnej zatrudnionych było 13,983 mln osób personelu medycznego. Wydatki na służbę zdrowia stanowią 6,5% PKB Chin. Średni koszt leczenia pacjenta w przychodni to 329,2 RMB (ok. 227,70 PLN), natomiast koszt dzienny hospitalizacji to 1 191,70 RMB (ok. 824,50 PLN). Szpitale prywatne stanowią 15,8% wszystkich szpitali chińskich. Na dzień 31 grudnia 2021 roku podwójną dawkę szczepionki antykoronawirusowej przyjęło 85,75% całej ludności kraju. Laboratoria w Chinach mają możliwość przebadania 41,68 mln próbek pobranych do testów dziennie.

Źródło:

Chiny i Świat (中国和世界)

Organizacje międzynarodowe i Chiny

W ostatnich miesiącach rośnie popularność organizacji międzynarodowych, których założycielem i głównym motorem są Chiny.

Przez ponad dziesięć lat BRICS stanowiła piątka krajów – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz Republika Południowej Afryki. Ale ostatnio zgłosiły akces do niej Iran, Argentyna, Arabia Saudyjska, Egipt i Turcja. Decyzja o ewentualnym przyjęciu nowych członków ma zapaść w przyszłym roku.

Natomiast jeszcze w tym roku, jesienią, Szanghajska Organizacja Współpracy (Shanghai Cooperation Organization – SOC), gdzie kluczową rolę odgrywają Chiny, stanie przed nie mniej ważną decyzją. Białoruś, dotychczasowy jej obserwator, złożyła wniosek o pełne członkostwo. Aktualnie SOC tworzą Chiny, Kazachstan, Kirgistan, Rosja, Tadżykistan, Uzbekistan, Indie i Pakistan. Cztery państwa mają status obserwatorów (Afganistan, Białoruś, Iran i Mongolia), a kolejne sześć to państwa dialogu (Azerbejdżan, Armenia, Kambodża, Nepal, Turcja, Sri Lanka). Na rozpatrzenie czekają wnioski o członkostwo Egiptu, Arabii Saudyjskiej, Izraela, Bangladeszu, Bahrajnu.

Źródła:

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 25/2022 www.chiny24.com

Andrzej Liang

Andrzej Z. Liang 梁安基 - Od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chinskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button