Wiadomości

Import: Obowiązujące formy zgłoszenia importowego

Ważne: Komunikat Oddziału Celnego Towarowego I w Warszawie, który dotyczy dopuszczalnych form zgłoszenia importowego obowiązujących od dnia 1 maja 2013 roku na terenie całego kraju.

Kierownik OCT I w Warszawie uprzejmie przypomina, że stosownie do informacji przekazanych w komunikacie Min. Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r., z dniem 1 maja br. możliwe będą tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komunikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa (dokument SAD). Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie walidacji systemowej. Dokumentu podpisanego elektronicznie nie da się przekazywać do systemu CELINA na nośnikach danych, np. na dyskietce, pendrive, CD, itp.
Z wyjątkiem procedury awaryjnej, z dniem 1 maja br. nie będzie więc dopuszczalny tryb postępowania polegający na dostarczeniu wersji papierowej zgłoszenia (dokument SAD) wraz z niepodpisanym komunikatem tego zgłoszenia.
Jednocześnie informuje się, że wprowadzane od 1 maja br. nowe zasady składania importowych zgłoszeń celnych nie dotyczą następujących grup dokumentów składanych/rejestrowanych w systemie CELINA:
1) dokumentów, które nie są zgłoszeniami celnymi, tj:
powiadomień przesyłanych w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu (PWD),
deklaracji skróconych do czasowego składowania (DS),
deklaracji potwierdzających wspólnotowy status towarów (T2L),
2) dokumentów, które są pisemnymi zgłoszeniami celnymi, ale podlegającymi wyłącznie rejestracji przez organ celny w systemie CELINA, bez możliwości ich elektronicznej obsługi, tj:
zgłoszenia niekompletne;
dokumenty inne niż dokument SAD, np. karnet ATA, dokument odprawa czasowa – dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, formularz 302, dokument INNY
3)dokumentów, które stanowią potwierdzenie dokonania zgłoszenia celnego w formie ustnej(DPDZ).

W związku z powyższym Oddział Celny Towarowy I w Warszawie informuje o:

utworzeniu wydzielonego stanowiska ręcznej rejestracji przywozowego zgłoszenia papierowego, przypominając jednocześnie o czasochłonności i możliwej długotrwałości tego procesu.
utrzymaniu do odwołania obowiązującego trybu informowania o przedstawieniu towaru przy zgłoszeniach elektronicznych w przywozie tj. przedstawienie oryginału dokumentu POD wraz z informacją o numerze systemowym zgłoszenia oraz dokumentów papierowych wymaganych przez przepisy odrębne.

Tryb ten jest zachowany z przyczyn niezależnych od tut. oddziału, z powodu niedostosowania procedur wydawania towaru z magazynu czasowego składowania przez prowadzącego magazyn z zastosowaniem technik elektronicznej komunikacji z podmiotami. Prowadzący magazyn oficjalnie poinformował ,że gotowość odstąpienia od używania dokumentu POD i jego stemplowania przez funkcjonariuszy UC nastąpi prawdopodobnie z dniem 31 maja br.
Ze względu na możliwe problemy z odebraniem towaru przez zgłaszających po dokonanej elektronicznie odprawie celnej, Oddział Celny Towarowy I utrzymuje (okres przejściowy) w procesie odprawy konieczność przedstawienia do odprawy wewnętrznego dokumentu POD w celu zapewnienia płynności odpraw i odbiorów towaru z magazynu czasowego składowania.

W możliwie krótkim czasie po dostosowaniu elektronicznych procedur komunikacji i podpisaniu stosownych porozumień przez wszystkich uczestników obrotu towarowego w tut. Oddziale, nastąpi odstąpienie od poświadczania jakimikolwiek pieczątkami urzędowymi dokumentu POD, a jego zastosowania ograniczy się do informowania o przedstawieniu towaru do odprawy i ewentualnej kontroli w konkretnej lokalizacji magazynowej, wraz z wysłanym zgłoszeniem elektronicznym. Oddział Celny w tym momencie zaproponuje możliwie szeroki wachlarz sposobów komunikacji i przekazywania informacji o przedstawieniu towaru ( mail, skan dokumentu, ustna informacja o numerze zgłoszenia, karteczka z numerem systemowym, wydruk PWK1,LRN,MRN, w telefonie itp.). Wszelkie decyzje w tej sprawie będą tematem uzgodnień z możliwie najszerszą grupą zgłaszających w tut. OC.

Obsługa zgłoszeń w procedurze uproszczonej i odbioru towarów z magazynu czasowego składowania PL443000MC0001 nie ulega zmianie.

Jak wynika z informacji przekazanej w dniu wczorajszym przez Min. Finansów, ewentualne odstępstwa od reguły, a więc umożliwienie konkretnej firmie przesyłanie przez jakiś okres przejściowy niepodpisanego komunikatu (wraz z papierową wersją zgłoszenia) każdorazowo wymaga indywidualnej zgody Departamentu PC MF – na podstawie tej zgody Zespół w Krakowie założy odpowiedni algorytm w systemie, który umożliwi czasowo stosowanie hybrydy. Dlatego też ewentualne wnioski firm w tym zakresie uprzejmie proszę przekazywać bezpośrednio na maila Sekretariatu PC MF – sekretariat.pc@mofnet.gov.pl.

Show More

Leszek Ślazyk

(rocznik 1967), politolog, publicysta, przedsiębiorca, ekspert do spraw Chin; od 1994 roku związany zawodowo z Chinami, twórca portalu www.chiny24.com.

Related Articles

Back to top button