CiekawostkiPolitykaSpołeczeństwoTechnologieWiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (17/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Chińsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe

W środę 28 kwietnia br. odbyła się szósta runda chińsko – niemieckich konsultacji międzyrządowych pod przewodnictwem premiera Li KeQianga 李克强i kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Szefowie rządów obu państw w trakcie sesji online wysłuchali kolejnych raportów z postępów w pracach 25 ministerstw, w tym:

 • spraw zagranicznych,
 • gospodarki i handlu,
 • sprawiedliwości,
 • finansów,
 • przemysłu,
 • transportu,
 • edukacji,
 • nauki i technologii,
 • zdrowia, rolnictwa,
 • ochrony środowiska i
 • spraw socjalnych.

Podsumowując konsultacje szefowie rządów m.in. stwierdzili:

premier Li KeQiang:

 • Chiny są zdecydowane realizować wszelkie możliwe kierunki dialogu i współpracy z Niemcami. W stosunkach chińsko-niemieckich pojawiają się różnice. Nie we wszystkich kwestiach obie strony są zgodne. Ale tak długo, jak szanują wzajemnie swoje podstawowe interesy i pomimo różnych obaw komunikują się w poszanowaniu zasady równego traktowania i nieingerencji w swoje wewnętrzne sprawy, tak tworzone są korzystne warunki dla dialogu, długoterminowej współpracy oraz stabilnego rozwoju. Budują jednocześnie zaufanie, rozwiewają wątpliwości, zmniejszają owe różnice.
 • Aktualna globalna sytuacja pandemiczna sprawia, iż oba kraje powinny wzmocnić współpracę w zakresie walki z Covid-19. Priorytetem winna być sprawiedliwa dystrybucja szczepionek, sprzeciw wobec prób ich nacjonalizacji.
 • Chińskie otwarcie na świat i niemiecki udział w procesie europejskiej integracji stwarzają wielkie możliwości dla obu stron. Ale otwarcie musi być dwukierunkowe, a wolny handel ma wspomagać ożywienie światowej gospodarki. Chiny są gotowe do tego, są również gotowe, by swoje deklaracje udowodnić czynem, czyli wypełnieniem zobowiązań zawartych w umowie inwestycyjnej, a podpisanej pomiędzy Unią Europejską a Chinami w grudniu minionego roku.

kanclerz Angela Merkel:

 • Konsultacje międzyrządowe Niemiec i Chin mają już swoją tradycję i dobrze służą rozwojowi wzajemnej współpracy obu państw. W przyszłym roku przypadnie 50 rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy nimi. Niemcy są gotowe dalej pogłębiać wzajemne zaufanie, rozszerzać współpracę z Chinami. Opowiadają się za otwartą współpracą, rozwiazywaniem problemów poprzez dialog i konsultacje, sprzeciwiają się zaś protekcjonizmowi. Zdają sobie sprawę, że w partnerstwie niemiecko-chińskim mogą pojawiać się różnice, które są nieuniknione. Ale nie znaczy to, że obie strony nie mogą wspólnie, otwarcie, szczerze omawiać trudnych kwestii. Mogą wymieniać poglądy na drodze negocjacji, w atmosferze zaufania i szacunku dla niekiedy różnych opinii. Tylko dialog jest drogą prowadzącą do rozwiązywania problemów, niwelowania różnic.
 • Epidemia koronawirusa jest niewątpliwie wyzwaniem dla świata i dla relacji obu państw. Epidemię można opanować tylko i wyłącznie wspólnie, razem. Chiny i Niemcy mają tu do odegrania ważną rolę. Niezależnie od akcji szczepień prowadzonych w swoich krajach oba państwa powinny rozwijać współpracę w zakresie wzajemnego certyfikowania szczepionek, rozwijania ich produkcji u siebie, w państwach Unii Europejskiej, a dystrybuować je pod auspicjami Światowej Organizacji Zdrowia.
 • Niemcy wyrażają nadzieję, że obie strony będą dokładać wszelkich starań, aby jak najszybciej weszła w życie umowa inwestycyjna między Unią Europejską a Chinami. Konsultacje rządowe niemiecko – chińskie są motorem dynamicznego rozwoju współpracy między oba krajami i dobrze się tej współpracy przysługują.

Premier Li i kanclerz Merkel poinformowali o tym, iż za ich zgodą i na mocy wzajemnego porozumienia odbędzie się nowa runda chińsko-niemieckiego dialogu finansowego na wysokim szczeblu, a także seminarium na temat rządów prawa w obu państwach. Na zakończenie konferencji szefowie obu rządów byli świadkami podpisania pakietu bilateralnych umów o współpracy w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu, spraw socjalnych, zdrowia, bezpieczeństwa żywności, międzynarodowego handlu, transportu i zrównoważonego rozwoju.

Czujność przede wszystkim

26 kwietnia br. weszły w życie przepisy wydane przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Państwowego (国家安全部) pod tytułem „Rozporządzenia w sprawie środków ostrożności w zakresie kontrwywiadu” (反间谍安全防范工作规定). Regulacje te zobowiązują wszystkie jednostki administracyjne, szkoły wyższe, uniwersytety, ośrodki naukowo-badawcze i podmioty gospodarcze (państwowe oraz prywatne) do określenia we współpracy z właściwymi służbami celów, przedmiotów, dokumentów jakie są w ich posiadaniu, a jakie ich zdaniem należy zabezpieczyć przed dzielnością szpiegowską, jakie mogą być ich zdaniem obiektem zainteresowania zagranicznych wywiadów. Na podstawie tych informacji zostaną opracowane antyszpiegowskie systemy odpowiedzialności za bezpieczeństwo. Regulacje określają organy administracyjne, agencje, przedsiębiorstwa itp., gdzie mają powstać specjalne komórki, tudzież zostać wyznaczone osoby odpowiedzialne za kierowanie wszelkimi działaniami antyszpiegowskimi. Przepisy precyzują ich zadania i zakres uprawnień. Wyjaśniają w jaki sposób wykrywać zagranicznych agentów, jakie stosować środki bezpieczeństwa, aby uniemożliwić im działanie. Określają system zgłaszania się i nagradzania informatorów, którzy przekazują informacje na temat podejrzanej aktywności, potencjalnie, lub faktycznie szpiegowskiej. Zasady wprowadzone przez powołane komórki, czy wyznaczone osoby muszą być zgodne z przepisami organów bezpieczeństwa narodowego odpowiedniego szczebla. Organy te będą prowadziły szkolenia, udzielały wskazówek, będą opracowywały i dystrybuowały materiały szkoleniowe, instruktażowe, które pozwolą uniknąć zakłócania pracy organu administracyjnego, czy przedsiębiorstwa wskutek nadaktywności nowych komórek antyszpiegowskich. Rozporządzenia ministerstwa zobowiązują objęte nimi organizacje do prowadzenia szeroko zakrojone kampanii edukacyjnej, której celem ma być przybliżenie działalności antyszpiegowskiej jako takiej.

Wszystkie jednostki i organy podlegle Ministerstwu Bezpieczeństwa Państwowego zobligowano do wprowadzenia nowych przepisów w życie, przy czym uprawniono je do użycia wszelkich dostępnych środków przewidzianych prawem, aby zmobilizować całe społeczeństwo do walki ze szpiegostwem.

W specjalnej broszurze wydanej równolegle z wprowadzeniem w życie rozporządzeń resort bezpieczeństwa informuje:

 1. Kto może być szpiegiem?

M.in. ukochany, ukochana, bliscy przyjaciele, którzy oferują ci szybki, łatwy zarobek,

znajomi poznani w Intrenecie o takich samych jak Ty zainteresowaniach.

 1. Jakie osoby szpieg najbardziej chce pozyskać?

M.in. weteranów wojska i policji, studentów uniwersytetów i wykładowców, nauczycieli, osoby studiujące za granicą, entuzjastów wojskowości, hobbystów wojska, pracowników administracji wojskowej, przedsiębiorstw wojskowych, instytutów wojskowych, pracowników administracji państwowej i jej agencji, młodych użytkowników Internetu.

 1. Jak szpiedzy chcą pozyskać współpracowników?

M.in. za pomocą pieniędzy, urody, wykorzystując uczucia i emocje, przyjaźń, jak też Internet.

 1. W jaki sposób szpiedzy kradną tajne materiały, pozyskują tajne informacje?

M.in. przyjeżdżając nielegalnie do obcego sobie kraju, używając Internetu, najnowszych technologii, kradnąc interesujące ich obiekty, obserwując, śledząc, fotografując tajne obiekty.

Niebezpieczna trójca: Internet, nowe technologie i przyjaźnie. Stanisław Jerzy Lec mawiał: „Mów mądrze – wróg podsłuchuje”.

1 Maja święto ludzi pracy

 

 

 

 

Ekonomia (经济学)

Dane ekonomiczne I kwartał

Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) poinformowało, że w pierwszym kwartale br. zyski przedsiębiorstw wzrosły o 50.2% w stosunku do 2019 roku (I kw. 2020 r. był czasem epidemii, porównanie fałszowałoby obraz sytuacji aktualnej). W marcu br. zyski te w porównaniu z rokiem 2020 wzrosły na przykład aż o 92.3%. Dane te potwierdzają skuteczność przyjętej polityki makroekonomicznej państwa, która umożliwiła:

 • niemal pełne pokonanie skutków ekonomicznych czasu epidemii,
 • powrót firm do normalnego funkcjonowania
 • prowadzenie produkcji w stabilnych warunkach.

Gospodarka nabiera tempa. Ale towarzyszy temu szybki wzrost kosztów produkcji i cen surowców. Potrzeba czujności, a nie hurraoptymizmu.

Produkcja stali w górę

Chińskie Stowarzyszenie Przemysłu Żelaznego i Stalowego (中国钢铁工业协会) potwierdziło, że zgodnie z danymi Krajowego Biura Statystycznego (国家统计局) w pierwszym kwartale br. wyprodukowano w kraju 221 mln ton surówki, co oznacza wzrost o 8 % r/r. i o 13.38% w stosunku do I kw. 2019 roku. W tym samym okresie (I kw. br.) wyprodukowano 271 mln ton stali. Wzrost o 15.6% r/r i o 17.3% w porównaniu z I kw. 2019 roku.

Zielone hutnictwo

Hasło „zielonej produkcji” dotyczy również chińskiego hutnictwa. To branża, która ma stać się proekologiczna. Trzy największe państwowe holdingi hutniczo-stalowe:

 • China BaoWu Iron and Steel Group Co., Ltd. (中国宝武钢铁集团有限公司),
 • JiuQuan Iron and Steel (Group) Co., Ltd (酒泉钢铁(集团)有限责任公司) i
 • HeGang Group Co., Ltd. (河钢集团有限公司)

rozwijają zainicjowany już w 2019 roku projekt produkcji stali przy wykorzystaniu wodoru. Zastosowanie wodoru w procesie produkcji stali pozwala pominąć proces spiekania i wyeliminować z procesu koks (co oznacza też zahamowanie, a nawet zamknięcie produkcji koksu). Poniżej film przedstawiający jedną z faz produkcji koksu – dla uświadomienia jak szkodliwa dla środowiska (zanieczyszczenie, zużycie wody) jest to produkcja.

Zastosowanie wodoru w produkcji stali prowadzi do redukcji emisji dwutlenku siarki i tlenku azotu o 38%, emisji pyłów o 98%, umożliwia całkowite wyeliminowanie emisji dioksyn oraz cyjanku fenolu. Wodór sprawia, że w procesie wielkopiecowym nie powstaje CO2 (spalanie kopalin), ale para wodna.

Do wspomnianej „wielkiej trójki” w minionym tygodniu dołączyła piąta pod względem wielkości stalowania Chin, będąca prywatną własnością BeijJing JianLong Heavy Industry Group Co., Ltd. (北京建龙重工集团有限公司). W jednej ze zmodernizowanych hut tej stalowni uruchomiono produkcję surówki metodą redukcji bezpośredniej za pomocą wodoru. Rocznie huta ma wytwarzać tą metodą 300,000 ton stali. W przyjętych planach do 2025 r. Chiny mają osiągnąć szczyt emisji CO2. Do 2030 ma być ona ograniczona do 30% a do 2060 cala gospodarka ma stać się neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla. Przemysł stalowy odpowiada za 15% emisji całego CO2 w kraju. Nic dziwnego, że rząd mocno naciska na dekarbonizację przemysłu stalowego. To wyzwanie o ogromnej skali. W tej chwili w całych Chinach działa ok 12.000 (dwunasty TYSIĘCY) stalowni.

“Blachy” w Szanghaju po 54 tysiące PLN

Odbyła się comiesięczna aukcja tablic rejestracyjnych w Szanghaju 上海. Wystawiono do sprzedaży w sumie 11,303 tablic. Zainteresowanie nabyciem „blach” wyraziło (płacąc vadium) 238,896 chętnych. Średnia cena uzyskana podczas licytacji osiągnęła poziom 92,887 RMB (~54,154 PLN). To tylko o 0.32% więcej niż w marcu. Licytacja dotyczy wyłącznie tablic rejestracyjnych dla samochodów napędzanych silnikami spalinowymi. Auta elektryczne są rejestrowane na osobnych, preferencyjnych zasadach. Co ciekawe – autem w Szanghaju można jeździć bez rejestracji w okresie dwóch tygodni od chwili zakupu pojazdu.

Internet w szkołach

Pod koniec 2020 roku 98.35% wszystkich szkół podstawowych i średnich w Chinach miało dostęp do Internetu. Urząd Informacji Internetowej Chińskiej Republiki Ludowej (中华人民共和国互联网信息办公室) poinformował, że jeszcze w 2016 dostęp do Internetu miało w Chinach 79.37% szkół. Rozwój sieci, zwiększanie dostępu do Internetu sprzyja rozwojowi edukacji online oraz powiększa zasięg aktywnej działalności e-commerce. Handel internetowy na chińskiej wsi w 2020 roku wygenerował przychów na poziomie 1.8 bln RMB (~1.05 bln PLN). W Chinach pod koniec minionego roku zarejestrowanych było 989 mln użytkowników Internetu (na 1.4 mld ludności ogółem).

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Ministerstwo Handlu (商务部) poinformowało, że w okresie od początku stycznia do końca marca br. zainwestowano w Chinach 46.38 mld USD (~174.98 mld PLN). To wzrost o 39.9% w porównaniu z rokiem 2020, a o 24.8% w porównaniu z I kw. 2019 roku. Chiny są najważniejszym kierunkiem bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. W I kw. br. zarejestrowano 10,263 nowych firm z kapitałem zagranicznym. To wzrost o 47.8% r/r i o 6.7%  w porównaniu z I kw. 2019 roku. Najwięcej rejestracji miało miejsce we wschodnich i centralnych Chinach (odpowiednio 38.2% i 36.8% wszystkich rejestracji). Kapitał zagraniczny zainteresowany jest działalnością w sektorze produkcyjnym w obszarze wysokich technologii i usług. Tradycyjna produkcja wciąż przyciąga inwestorów, ale tu obserwuje się trend spadkowy. Wśród inwestorów w I kw. tego roku dominowały firmy z krajów Azji Południowo- Wschodniej, a także z państw-uczestników inicjatywy „Pasa i Drogi”.

W następnej kolejności znalazły się przedsiębiorstwa z Unii Europejskiej. Nie bez znaczenia dla wzrostu atrakcyjności Chin jako celu inwestycji jest fakt zawarcia przez Chiny umów o ochronie inwestycji (w sumie ze 145 państwami), o wolnym handlu (z 26 państwami i organizacjami) i o unikaniu podwójnego opodatkowania (ze 110 państwami – z Polską od 1988 roku). Zmniejszeniu uległa tez liczba sektorów niedostępnych dla inwestorów zagranicznych, znowelizowano prawo o inwestycjach zagranicznych, utworzono liczne nowe strefy wolnego handlu (aktualnie jest ich 21), przyjęto w połowie 2020 roku strategię ekonomicznego rozwoju opartego o tzw. podwójny cykl (Dual Circulation), czyli koncepcję rozwoju rynku wewnętrznego przy jednoczesnym poszerzaniu możliwości inwestowania w Chinach i eksportu do Chin dla podmiotów zagranicznych. Przewiduje się, że poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Chinach będzie rósł, a będą one głównie kierowane do sektora finansowego, będą wspierać produkcję wysokich technologii oraz usługi powiązane z wysokimi technologiami.

Koszt przesyłek w Chinach

Według informacji opublikowanej przez Państwowe Biuro Poczty (国家邮政局发) średni koszt dostarczenia przesyłki ekspresowej w I kw. br. na terenie Chin wynosił:

 • w miastach 10.2 RMB (~5.95 PLN);
 • pomiędzy miastami 4 RMB (~3.73 PLN).

To oznacza spadek cen o 9.2% r/r. Jednocześnie rośnie liczba obsługiwanych przesyłek. Wzrosty dla poszczególnych kwartałów liczone są w miliardach sztuk. Szczegóły wkrótce.

Technologie (技术)

MeiTuan pod lupą

Trwa porządkowanie rynku, na którym działają największe firmy technologiczne Chin. Nie skończyło się ono na skontrolowaniu i nałożeniu kar na Alibaba Group Holding Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) czy zależną od niej Ant Group ( 蚂蚁集团). Państwowa Administracja Nadzoru i Administracji Rynku (国家市场监督管理总局) nadal prowadzi działania mające na celu sprawdzenie, czy największe w swojej kategorii firmy chińskie nie stosowały praktyk monopolistycznych. Spośród 13 firm, co do których Administracja wyraziła takie podejrzenie, przedmiotem kontroli jest obecnie należąca do Tencent Holding (腾讯控股) spółka MeiTuan (美团) gigant usług kurierskich specjalizujący się w dostawach jedzenia na wynos. Administracja zainteresowana jest sprawdzeniem, czy pozycja firmy na rynku wynika z wyjątkowo efektywnego modelu biznesowego, czy też może ze stosowania różnych form przymusu w stosunkach ze zleceniodawcami i zleceniobiorcami. Tym razem, jeśli nawet firmie zostanie udowodnione wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku dla nieuczciwej walki z konkurencją, kary zapewne nie będą wysokie. Kurczakowi już obcięto głowę, małpy zrozumiały przesłanie. Aktywność Państwowej Administracji Nadzoru i Administracji Rynku to raczej demonstracja czujności organów państwowych gotowych w każdej chwili ponownie przypomnieć uczestnikom rynku kto tu jest psem, a kto ogonek i kto tu kim macha.

Powstaje cyfrowa mapa Chin

Platformy wiertnicze cyfrowej ery

Nauka – Edukacja (教育科学)

Ruszyła budowa stacji orbitalnej

28 kwietnia o godz. 11:23 Chiny wykonały kolejny duży krok w ramach swojego programu kosmicznego. Otóż tego dnia rakieta nośna Long March-5B Y2 (长征五号B遥二), największa spośród tych, którymi dysponują obecnie Chińczycy, wystartowała z Kosmodromu WenChang  (文昌航天发射场), by wynieść na orbitę okołoziemską podstawowy moduł TianHe (天和核心舱) przyszłej stacji orbitalnej TianGong (天宫空间站). Niebawem podstawowy moduł zostanie uzupełniony o dwa moduły laboratoryjne: WenTian (问天实验舱) oraz MengTian (梦天实验舱). Dzięki temu chińska stacja kosmiczna będzie gotowa do realizacji swoich zadań przed końcem 2022 roku. Wyniesiony na orbitę podstawowy moduł TianHe waży 22.5 tony, mierzy 16.6 m długości, ma średnicę 4.2 m. Moduły laboratoryjne będą mieć podobne parametry.

Ale oczywiście same moduły to nie cała stacja. W sumie cała konstrukcja osiągnie masę ponad 90 ton. Założono, ze służyć będzie astronautom przez co najmniej 10 lat. Na stacji przebywać (mieszkać) będzie mogło jednocześnie 3 astronautów. Wyposażona będzie w 3 doki, do których będą mogły zakotwiczyć 3 statki kosmiczne jednocześnie. Stacja poruszać się będzie po niskiej orbicie Ziemi (340~450 km od powierzchni).

TianGong  to pierwsza, ale nie ostatnia konstrukcja, którą Chińczycy zamierzają umieścić w przestrzeni kosmicznej. Chiny wspólnie z Rosją chcą zbudować niebawem stała stacje kosmiczna na powierzchni Księżyca. W tym celu w ciągu najbliższej dekady w kierunku Srebrnego Globu wyruszy wiele bezzałogowych misji. Chiny deklarują, że zarówno stacja orbitalna, przyszła stała baza na Księżycu, jak i inne podobne projekty maja być sposobnością do współpracy międzynarodowej. Chiny będą udostępniać te obiekty przedstawicielom wszystkich państw, które chcą z Chinami współpracować. Ta postawa może być odczytywana jako naturalna reakcja na działania amerykańskie, które spowodowały, że Chiny zostały wykluczone z prac i badań prowadzonych w ramach projektu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Program ten, jak i „żywot” ISS prawdopodobnie zakończy się w 2024 roku. Jeśli Rosja, czy USA nie zrealizują swoich aktualnych deklaracji o zamiarze zbudowania własnych stacji orbitalnych, TianGong może być od 2025 roku jedynym tego typu obiektem na orbicie okołoziemskiej.

Mniej zadań domowych!

Chińskie Ministerstwo Edukacji (教育部) kontynuuje reformę, której celem jest uwolnienie uczniów od nadmiaru obowiązków szkolnych i zadań domowych. W najnowszym zarządzeniu ministerstwo określa zasady zadawania prac domowych. I tak:

 • dzieciom klas pierwszych i drugich szkoły podstawowej nie wolno zadawać pisemnych prac domowych;
 • w klasach wyższych szkoły podstawowej przygotowanie pisemnej pracy domowej nie powinno wymagać od ucznia więcej czasu niż 60 minut;
 • uczniowie gimnazjów powinni poświęcać pracy pisemnej nie więcej niż 90 minut.
 • szkoły (nauczyciele) zostały zobligowane do zredukowania ilości pisemnych zadań domowych zadawanych do wykonania w czasie przerw semestralnych, świąt urzędowych i wakacji.

Zadawanie uczniom prac domowych do wykonania podczas dni wolnych od nauki jest w Chinach standardem. Prace te wykonywane są przez uczniów w specjalnych zeszytach do ćwiczeń, zawierających zadania na każdy dzień tygodnia.

Giełdy (证券交易所)

Po krótkim okresie wzrostów, zgodnie z lokalna tradycją, nadszedł czas wahań i spadków. O różnym wymiarze. Na giełdzie w Szanghaju był to tydzień słaby, z kolei w ShenZhen indeksy miały się bardzo dobrze. Mocne spadki odnotowała giełda w Hong Kongu. Zaznacza się tu tendencja (obserwowana od miesiąca) odpływu kapitału, szczególnie zagranicznego. Oczywiste są obawy wywoływane nieustającą kontrolą organów regulacji rynku finansowego wymierzoną przeciwko praktykom monopolistycznym firm internetowych. Ich akcje traciły na wartości. Tydzień przez „majówką” nie tchnął optymizmem. Nie pomogły „zaklęcia” tutejszych analityków i ekspertów, którzy – zgodnie już z pewna tradycją –  zawsze zapowiadają, że kolejny tydzień będzie lepszy, a to, co się właśnie wydarzyło (spadki, straty), to korekty. Zaklinanie rzeczywistości. O ich słabości świadczyć może fakt, że większość indeksów w minionym tygodniu wylądowała w strefie „zielonej”, spadkowej (pamiętamy, że w Chinach czerwony, to kolor szczęścia, a zatem wzrosty na chińskich giełdach świecą na czerwono?). Najwięcej straciły akcje spółek deweloperskich (deweloperami i rynkiem nieruchomości zajęło się ostatnio Biuro Polityczne, co nie wróży nic dobrego), a także banków i spółek węglowych. W tym samym czasie znacząco zyskały na wartości akcje spółek medycznych, farmaceutycznych (pandemia/szczepionki), technologicznych (np.: baterie do samochodów elektrycznych), producentów sprzętu elektrycznego.

Finanse – Banki – Kapitał (财政银行资本)

Kondycja chińskich banków

Z końcem I kw. 2021 roku aktywa banków chińskich wynosiły 329.6 bln RMB (~192.823 bln PLN) i wzrosły o 9.2 % w relacji rok do roku. Zobowiązania banków wynosiły w tym czasie 302 bln RMB (~175.811 bln PLN), co oznacza z kolei wzrost o 9% r/r.

Według danych Chińskiej Komisji Regulacyjnej ds. Bankowości i Ubezpieczeń (中国银行保险监督管理委员会) tutejsze banki pod koniec I kw. br. deklarowały 3,6 bln RMB (~2.096 bln PLN) niespłacalnych kredytów (tzw. „złych długów”), co stanowiło 1.89% wszystkich kredytów (spadek o 0.02% w stosunku do początku roku). W I kw. br. chińskie banki udzieliły kredytów na sumę 7.7 bln (~4.848 bln PLN), zainwestowały w nowe obligacje 1.7 bln RMB (~990.124 mld PLN). Wskaźnik pokrycia zobowiązań wpływami (wskaźnik wypłacalności) w bankach wynosił 141.8%. Aktywa sektora ubezpieczeń w  Chinach na koniec I kw. osiągnęły wartość 24.3 bln RMB (~ 14.15 bln PLN) – wzrost o 11.7% w relacji rok do roku. Chińska bankowość i ubezpieczenia przeszły przez czas epidemii w dobrej kondycji i są obecnie w stabilnej formie.

Karta płatnicza dla cyfrowego juana

Pojawiają się nowe rozwiązania ułatwiające stosowanie cyfrowego RMB. Podczas czwartej już dorocznej konferencji Digital China Construction Summit w FuZhou zaprezentowano tzw. „twardy portfel”, czyli kartę płatniczą dla cyfrowego juana (DCEP). Urządzenie ma wymiary karty kredytowej, a wyposażone jest w wyświetlacz, który przedstawia wielkość (wartość) dokonywanych transakcji i aktualny stan posiadanych środków. Kartę stworzono między innymi dla osób starszych, dla których korzystanie ze smartfonów może być barierą w swobodnym korzystaniu z cyfrowego pieniądza. Karta taka ma tez szansę stać się podstawowym sposobem regulowania zobowiązań przez zagranicznych turystów przyjeżdżających do Chin. Oni też mogą mieć problem z korzystaniem z chińskich aplikacji i najnowszych rozwiązań technologicznych.

Wypłaty w e-juanie

JD.com (京东集团), druga po Alibabie (阿里巴巴) największa chińska firma e-commerce wypłaciła część marcowych wynagrodzeń (wypłacanych w kwietniu) swoich pracowników w oddziałach w Szanghaju, ShenZhen, ChengDu, ChangSha i Xi’An w cyfrowym RMB. Coraz większe rzesze Chińczyków zapoznają się z nową formą pieniądza w coraz szybszym tempie.

Ant Group partnerem Instytutu Badania Waluty Cyfrowej BoC

Ant Group (蚂蚁集团), spółka należąca do holdingu Alibaba (阿里巴巴), o której ostatnio było tak głośno, współpracuje z organami kontroli rynku nie tylko w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych, o czym pisaliśmy w poprzednim przeglądzie. Ant Group podpisała w zeszłym tygodniu umowę o strategicznej współpracy technicznej z Instytutem Badania Waluty Cyfrowej Centralnego Ludowego Banku Chin (中国人民银行数字货币研究所). Strony umowy będą promować i budować technologiczną platformę cyfrowego RMB w oparciu o doświadczenia i badania jakie Ant Group uzyskuje i prowadzi w wyniku zawiadywania jedną z dominujących w kraju platform płatności mobilnej AliPay (支付宝).

Aktualnie programy pilotażowe płatności cyfrowym RMB prowadzone są w 10 miastach Chin (ShenZhen 深圳, SuZhou 苏州, Xiong’An 雄安, ChengDu 成都, Szanghaj 上海, HaiNan 海南, ChangSha 长沙, Xi’An 西安, QingDao 青岛 i DaLian 大连).

Cyfrowy juan w Szanghaju

Kurs średni

wybranych walut zagranicznych do RMB (30.04.2021 godz.12:00)

SHIBOR/HIBOR 

上海银行间同业拆放利率 SHIBOR / 香港银行间同业拆借利率 HIBOR. Oba indeksy określają stopy procentowe pożyczek oferowanych na rynku międzybankowym w Szanghaju i w XiangGang/Hong Kongu. Informują nas nie tylko o sytuacji na danym rynku pieniężnym, ale też o dostępności kredytów. A te napędzają i gospodarkę, i konsumpcję. {Dane na dzień 30.04.2021}

Obligacje

Społeczeństwo (社会)

Czy Chińczycy są szczęśliwi?

Od 15 już lat Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局), Państwowe Biuro Poczty (中国邮政集团), Narodowy Instytut Rozwoju Uniwersytetu Pekińskiego (北京大学国家发展研究院) oraz Chińskie Centralne Radio i Telewizja (中央广播电视总台) prowadzą coroczne badanie wśród ponad 1.5 mln gospodarstw domowych w Chinach dotyczące poziomu szczęścia i satysfakcji z życia wśród Chińczyków. Według najnowszych badań z 2020 roku 45.29% mieszkańców Chin uważa, iż są szczęśliwi w życiu. Szczęście ich jest wprost proporcjonalne do poziomu dochodów – czym większe dochody, tym większe zadowolenia z życia. Tak uważało 54.24% ankietowanych. Badanie wykazało, że wraz ze wzrostem poziomu dochodów ankietowanych, maleje ich troska o kwestie opieki zdrowotnej, czy bezpieczeństwa socjalnego. Osoby z najmniejszymi dochodami najbardziej obawiają się o swoje zdrowie. Dla pomyślności w życiu relacje rodzinne stanowią ważny czynnik u ponad 35% badanych.

Najbardziej rodzinnymi okazali się mieszkańcy TianJin 天津 (51.62%), prowincji ShanDong 山东 (47.65%) i prowincji JiLin 吉林 (47.23%), które nie są miejscami relatywnie najlepiej rozwiniętymi ekonomicznie w Chinach. Badania te wykazały, że współczesne Chinki są znacznie lepszymi inwestorami od mężczyzn. Ich inwestycje w akcje, transakcje terminowe, obligacje dają zdecydowanie lepsze zwroty niż w przypadku inwestycji czynionych przez Chińczyków. Co ciekawe – wśród Chinek najlepiej inwestują mieszkanki południa (prowincja GuangDong).

Zhejiang – prowincja przedsiębiorczości

Od dawna prowincja ZheJiang 浙江 słynie z przedsiębiorczości. Na koniec marca br., zgodnie z prowincjonalnymi rejestrami, działało tu 8.159 mln podmiotów gospodarczych – od firm mikro, aż po wielkie korporacje, jak choćby Alibaba. Porównując te dane z wielkością populacji prowincji można wyciągnąć prosty wniosek, że co 8 mieszkaniec ZheJiang jest właścicielem prywatnej firmy. A chętnych by stać się szefami własnych firm wciąż przybywa. W I kw. br. w ZheJiang zarejestrowano 359,500 nowych podmiotów gospodarczych.

Bezrobocie

Ministerstwo Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Socjalnego (人力资源和社会保障) poinformowało, że pod koniec marca br. bezrobocie w miastach chińskich wynosiło średnio 5.3%, czyli o 0.6% mniej niż rok wcześniej. Ubezpieczeniem emerytalnym było objętych w tym czasie 1.007 mld osób, ubezpieczeniem dobrowolnym od bezrobocia 218 mln ludzi, ubezpieczeniem dobrowolnym od skutków wypadków przy pracy 267 mln osób.

Wspieranie konsumpcji

Jako, że początek maja to i Święto Pracy, i początek tzw. „Golden Week” (w tym roku było to aż 5 dni wolnych od pracy), Ministerstwo Handlu (商务部) uruchomiło ogólnokrajową promocję konsumpcji i sprzedaży. To nie jest nowa inicjatywa. Ministerstwo promuje konsumpcję i wspiera sprzedaż podczas „majówki” już po raz dziesiąty. Promocja ta sięga daleko poza sam „Złoty Weekend”, trwać bowiem będzie przez cały miesiąc. W jej ramach zaplanowano wiele imprez, promocji, targów. Konsumpcja jest zbyt ważnym czynnikiem napędzającym rozwój gospodarki, aby zostawiać ją tak samą sobie.

Thriller z partią w tle

Najsłynniejszy tutejszy reżyser Zhang YiMou 张艺谋 (trzykrotnie nominowany do Oscara, laureat wielu nagród festiwalowych na całym świecie, twórca takich filmów jak: „Czerwone sorgo”, „Zawieście czerwone latarnie”, „Dom latających sztyletów”, czy „Shadow”) włącza się ze swoją twórczością w tegoroczne obchody 100-lecia Komunistycznej Partii Chin. Na ekrany kin wchodzi jego najnowsza produkcja „Ponad klifami” (悬崖之上). To sensacyjny dramat rozgrywający się w latach trzydziestych XX w. Czwórka agentów partii komunistycznej po przeszkoleniu w Związku Radzieckim wraca do Chin z tajną misją. Ale zostają zdradzeni i muszą walczyć, unikać zasadzek, wymykać się pościgowi, aby wypełnić postawione przed nimi zadanie. Są strzelaniny, efektowne pościgi, okrutne tortury. Wszystko czym cechuje się kino akcji, które w tym konkretnym przypadku przedstawia bohaterstwo komunistycznych agentów, którzy nikogo i niczego się nie lękają, a pełni są niezłomnej wiary w idee. Być może to brzmi dziwnie, ale – jak się okazuje – można zrobić dobry film sensacyjny, którego scenariusz odwołuje się do historii partii.

Chiny – Świat (中国世界)

Rok 2021 rokiem eko

W ramach formatu współpracy Chiny – Państwa Europy Środkowo Wschodniej (中国-中东欧国家合作) rok 2021 uroczyście nazwano rokiem “Zielonego Rozwoju i Ochrony Środowiska”. W uroczystości inauguracyjnej wzięli udział przedstawiciele Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czech, Montenegro, Austrii, Białorusi i Szwajcarii. Fizyczna obecność przedstawicieli tych państw z pewnością została odnotowana. Jak i nieobecność przedstawicieli państw, które deklarują się, że chcą z Chinami współpracować, ale wszystko wskazuje na to, że wolą pozostawać wyłącznie na polu deklaracji.

Hub AirCargo w Budapeszcie

Przedstawiciele ZhengZhou XinZheng International Airport (郑州新郑国际机场), Henan Airport Group (河南省机场集团) oraz węgierski minister innowacji i technologii podpisali w ramach inicjatywy Pasa i Drogi (一带一路) oraz formatu 17+1 umowę dotyczącą realizacji projektu pod nazwą China-Hungary Air Cargo Hub. Projekt ten zostanie zrealizowany na terenie lotniska w Budapeszcie. Jego celem jest stworzenie centrum logistycznego dla lotniczych przesyłek towarowych (cargo) z Chin do krajów Europy Środkowej i z tych państw do Chin. Umowa jest rozwinięciem dotychczasowej współpracy pomiędzy lotniskami w ZhengZhou i Budapeszcie. Do tej pory każdego dnia z Chin do stolicy Węgier drogą powietrzną dostarczano ok. 20 ton ładunków. Realizacja projektu sprawi, że wolumen ten zwiększy się znacznie. China-Hungary Air Cargo Hub zostanie uruchomiony w ciągu dwóch lat. Inwestycja na Węgrzech jest pierwszym tego typu projektem w historii chińskiego lotnictwa cywilnego.

Dla przypomnienia: głównym lotniskiem cargo dla dostaw z południa Chin jest w Europie Środkowej port lotniczy w Pradze.

Centralny Port Lotniczy, jeśli powstanie, może mieć spory problem, żeby przebić sprawdzone rozwiązania, koalicje przewoźników, przekierować ruch do siebie.

ZhengZhou 郑州 (10.4 mln mieszkańców – Węgry 9,773 miliona) to stolica prowincji HeNan 河南, jednej z najludniejszych prowincji Chin (96.5 mln) położonej w środkowo-wschodnich Chinach. Lotnisko w ZhengZhou w 2020 roku obsłużyło 640,000 ton ładunków.

Uznawanie świadectw szczepień

Węgry przygotowują porozumienie z Państwem Środka o wzajemnym uznawaniu świadectw szczepień przeciw Covid-19. Dzięki takiemu rozwiązaniu ruch pasażerski pomiędzy oboma państwami miałby szanse wrócić do poziomu sprzed pandemii.

Refleksja Andrzeja Lianga z Szanghaju

Patrząc choćby tylko na te ostatnie wydarzenia znów odczuwam dyskomfort. Nie, nie chodzi mi o krytykę władz polskich (po co kopać leżącego), ale o tą bezradność, z której nic nie wynika, w chwili kiedy czas ruszyć do energiczniejszego działania i wysforować się na czoło tej współpracy, w dowolnej formule. Dlatego będę uparcie powtarzał, że najwyższa już pora na powołanie pełnomocnika rządu ds. inicjatywy Pasa i Drogi oraz 17+1. Osoby odpowiedzialnej za realizację programów w ramach tych formatów. Za realizacje polskich interesów, tam, gdzie wyraźnie oddajemy innym pola. Polska jest ponoć liderem grypy Wyszehradzkiej, największym pośród państw Trójmorza, winna zatem grać rolę lidera naszej części Europy w relacjach z Państwem Środka. Wiem, wiem wciąż żyję nadzieją. Wiem też kim są jej dzieci. Wolę jednak być głupim z nadzieją niż beznadziejnie mądrym.

Autor: 梁安基 Liang Z. Andrzej, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 17/2021 www.chiny24.com

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button