PlanowanieWiadomości

Centralna Ekonomiczna Konferencja Robocza – najważniejsze zagadnienia

Często w prasie zachodniej pojawiają się artykuły, raporty, białe księgi, itp. pod tytułami typu „Czego chcą Chiny?”, „Nagły rozwój XXX (tu wstawiamy dowolną technologię – 5G, samochody elektryczne, biotechnologię, itp.)’, „Co planują Chiny?” i tym podobne. Autorzy zachodzą w głowę i próbują „przeniknąć” tajne zamysły Xi Jinpinga i KPCh i prezentują mniej lub bardziej wyssane z palca prognozy.

Tymczasem warto po prostu zwracać nieco więcej uwagi na to, co dzieje się w Chinach, co sami Chińczycy mówią, piszą, oznajmiają na konferencjach prasowych, itp. To prosty sposób, by uniknąć tak wielu zdziwień i zaskoczeń. 

Dlatego też poniżej przedstawiam Państwu opis najważniejszych tematów poruszanych na tegorocznej Centralnej Ekonomicznej Konferencji Roboczej. Jest to najważniejsze tego typu spotkanie w Chinach, na którym określa się strategię na następny rok dla przemysłu, ekonomii, finansów i sektora bankowego. Definiuje się zagrożenia i wyzwania, i proponuje środki zaradcze. Zobaczmy zatem, co na ten temat myślą sami Chińczycy. [Moje komentarze w nawiasach kwadratowych i kursywą]:

Pomimo niewątpliwych osiągnięć takich jak zwiększone nakłady na badania i rozwój, wzmocnienie łańcuchów logistycznych i dalsze otwieranie gospodarki, rozwój ekonomiczny w Chinach narażony jest na presję trzech rodzajów:

  • kurczący się popyt,
  • zawirowania w dostawach i
  • słabnące oczekiwania.

Największa w stuleciu epidemia, gwałtowne przemiany oraz otoczenie zewnętrzne [polityka USA] powodują, że nasza ekonomia działa w warunkach bardziej złożonych i bardziej niepewnych. Musimy tym przeciwnościom stawić czoła. Niezależnie od zmian w otoczeniu zewnętrznym będziemy zwiększać siłę naszej gospodarki, intensywnie pracować nad rozwojem nauki i technologii, wspierać multilateralizm, zwiększać otwarcie gospodarki i promować głębokie reformy oraz wysokiej jakości rozwój. Należy położyć szczególny nacisk na utrzymanie poziomu zatrudnienia, poziomu jakości życia [zwalczanie inflacji], wspieranie podmiotów rynkowych. W tym roku ujawniły się efekty stopniowego wycofywania się z polityki fiskalnej i monetarnej wprowadzonej w 2020 roku na czas epidemii – skutkowało to zmniejszeniem popytu i zmniejszonymi inwestycjami. Ciągły wzrost cen towarów na rynkach zagranicznych spowodował presję cenową na wiele sektorów produkcyjnych. To wszystko doprowadziło do zaburzeń w dostawach. Odczyty indeksów PMI wskazują na mniej optymistyczne oczekiwania względem przyszłości, co przełoży się na mniejsze inwestycje wpływające na kurczący się popyt. [Z tej perspektywy warto uważnie obserwować rozwój handlu w obrębie RCEP, które startuje od 1 stycznia 2022]

Musimy skoncentrować się na rozwoju o wysokiej jakości. Przy wdrażaniu reform musimy odpowiednio dobierać czas i mierzyć środki na zamiary; najpierw ustanawiać nowe, a dopiero potem wycofywać stare [dla mnie to aluzja to ostatniego kryzysu energetycznego i zapowiedź niewycofywania się z produkcji energii elektrycznej z węgla, dopóki nie będą w to miejsce najpierw zapewnione odpowiednie zasoby OZE wraz z magazynami energii]; musimy zwiększyć koordynację i promować kompleksowe podejście.

W przyszłym roku będzie miał miejsce jubileuszowy 20 kongres partii. Musimy zapewnić stabilną i zdrową sytuację ekonomiczną, pokojowe i zdrowe środowisko społeczne. Wszystkie wydziały i departamenty powinny zadbać o stabilność makroekonomiczną, wydawać rozporządzenia i przepisy mające na celu stabilność ekonomiczną i zapowiadać z wyprzedzeniem wprowadzanie nowych przepisów [Należy zatem spodziewać się działań mających na celu przede wszystkim stabilizację wzrostu ekonomicznego, z mniejszym naciskiem na jego dynamikę, poziom wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym].

Polityka makroekonomiczna musi być stabilna i efektywna. Polityka fiskalna powinna być bardziej efektywna i zwracać większą uwagę na efektywność i zrównoważony rozwój. Powinniśmy zintensyfikować wydatki fiskalne i wprowadzić nowe przepisy zmniejszające podatki i opłaty, wzmocnić wsparcie dla małych i średnich firm [Chiny chcą mieć do 2025 roku 1 milion innowacyjnych SME] oraz indywidualnej działalności gospodarczej oraz z wyprzedzeniem myśleć o niezbędnych inwestycjach w infrastrukturę [przede wszystkim 5G obejmujące zasięgiem tereny wiejskie i trudno dostępne ale i np. sieci szkieletowej 100 wielkich chłodni narodowych]. Administracja rządowa i lokalna musi zacisnąć pasa i wprowadzić ścisłą dyscyplinę wydatkową. Należy zmniejszyć rozmiar ukrytego zadłużenia administracji na poziomie lokalnym. Polityka monetarna powinna zapewnić należyty poziom płynności. Ponadto wraz z polityką fiskalną powinny wspierać przede wszystkim rzeczywistą ekonomię (szczególnie dla małych i średnich firm), postęp naukowy i zielony rozwój. [Należy się spodziewać działań zniechęcających do nadmiernego inwestowania w ekonomię wirtualną – tworzenie metaverse, handel NFT, handel kryptowalutami, itp.] Należy wdrażać politykę zwiększająca popyt krajowy.

Polityka mikroekonomiczna powinna wspierać żywotność podmiotów rynkowych. Należy dać im bezpieczne środowisko rozwoju, zadbać o równe reguły gry [czytaj – dalsze postępowania regulacyjne zapobiegające nieuczciwym praktykom, monopolom, trustom, wykorzystywaniem osób nie mających statusu formalnie zatrudnionego (np.kurierzy), itp.] Konieczne jest zwiększenie ochrony praw intelektualnych i stworzeni warunków dla rozwoju firm we wszystkich formach własności [takie same dla firm prywatnych i SOE].

Polityka strukturalna powinna koncentrować się na zapewnieniu niezakłóconego przebiegu krajowego cyklu ekonomicznego. Reformy i przepisy powinny wspierać cyrkulację krajową [pierwsza część systemu podwójnego obiegu], przeciwdziałać zatorom w dostawach, zapewniać ciągłość produkcji, dystrybucji, cyrkulacji i konsumpcji. Przemysł powinien być coraz bardziej konkurencyjny [na rynkach międzynarodowych], należy rozpocząć inwestycje w projekty infrastruktury przemysłowej [wszystko co wspiera rozwój rewolucji przemysłowej 4.0 – automatyzacja, sieci 5G, usługi blokchchain (dedykowane platformy branżowe), sieci danych, Internet rzeczy, itp.] oraz stymulować powstawianie i rozwój dużej ilość specjalizowanych, wyrafinowanych, nowatorskich firm [Chiny chcą mieć 100.000 tego typu małych i średnich firm]. Przyspieszyć rozwój wewnętrznych i międzynarodowych platform i sieci gwarantujących bezpieczne i efektywne sieci logistyczne [platformy typu mBridge wspierające handel z wykorzystaniem walut cyfrowych różnych krajów, łączenie usług finansowych, celnych, podatkowych i logistycznych na jednej wspólnej platformie dla handlu transgranicznego, itp.]. Przyspieszyć proces transformacji cyfrowej i zapewnić wsparcie do przechodzenia na procesy cyfrowe w tradycyjnym przemyśle. Stosować się do zasady, że mieszkanie to miejsce do życia a nie przedmiot spekulacji , poprzez przyspieszenie tworzenia rynku mieszkań pod długotrwały najem,  [spodziewane dalsze działania promujące budownictwo pod wynajem – pisałem o tym tutaj], wspieranie obu modeli zamieszkiwania (na własność i wynajmowanych) [chodzi tu pewnie bardziej o promowanie w społeczeństwie poglądu, że mieszkanie na wynajem jest równie dobre i bezpieczne jak to na własność. Chińczycy, podobnie jak Polacy, zdecydowanie obecnie wolą mieszkania na własność], częściowe wspieranie finansowe przez państwo mieszkań budowanych pod wynajem, wspieranie rynku mieszkań na sprzedaż, zróżnicowanie regulacji dotyczących rynku nieruchomości – powinny one lepiej przystawać do specyfiki poszczególnych miast.

Wsparcie dla rozwoju technologicznego i naukowego. Opracowanie trzyletniego planu reform sektora naukowego oraz planu na najbliższe dziesięć lat, jeśli chodzi o badania podstawowe. [Na przykład zbudowanie kolejnych pięciu instalacji wokół FAST, i tak już największego i jedynego na świecie radioteleskopu tego typu po zawaleniu się instalacji w Arecibo] Wzmocnić krajowe ośrodki badań i rozwoju, zreorganizować system laboratoriów krajowych oraz zreformować instytuty badawcze. Działać na rzecz tego, żeby to przedsiębiorstwa były głównymi centrami innowacji oraz wzmacniać współprace między uczelniami, instytutami badawczymi i przemysłem [być może jakieś kroki i reformy mające na celu wdrożenie modelu niemieckiego – pisałem o tym tutaj] Kontynuowanie i rozwijanie współpracy międzynarodowej.

Wspieranie procesu reform i dalszego otwierania gospodarki. Doprowadzenie do pełnej implementacji mechanizmu pozwalającego nowym spółkom wchodzić na giełdę poprzez proces rejestracji [registration – based IPO – dotąd obowiązywał tylko na rynku STAR w Szanghaju, teraz obejmie również rynki główne zarówno w Szanghaju jak i Shenzhen], kontynuacja trzyletniego planu reformy przedsiębiorstw państwowych, reforma sieci przesyłowych, sieci kolejowych i innych naturalnych monopoli. Wspieranie lokalnych reform, zachęcanie do zgłaszania lokalnych projektów reform wynikających z lokalnych uwarunkowań. Zwiększenie otwarcia na świat zewnętrzny, zapewnić równe prawa działania dla firm z kapitałem zagranicznym, zachęcanie kolejnych firm zagranicznych do inwestowania w Chinach. Wspierania rozwoju inicjatywy Pasa i Szlaku.

Wprowadzenie przepisów i regulacji wspierających bardziej zrównoważony rozwój regionalny regionów wschodniego, centralnego, zachodniego i północno-wschodniego [czyli więcej projektów typu bliźniacze miasta Chongqing i Chengdu] . Promowanie rewitalizacji terenów wiejskich.

Polityka społeczna powinna zagwarantować godne podstawy życia ludności. Powinniśmy równoważyć rozwój ekonomiczny z ochroną warunków bytowych i zagwarantować opiekę socjalną dla osób ze stałym miejscem zamieszkania. [Do tej pory różnorodne programy społeczne (szczególnie w miastach) takie jak edukacja dla dzieci, ubezpieczenie zdrowotne, itp. – dotyczyły wyłącznie osób posiadających tak zwane hukou (meldunek klanowy) w danym mieście. Obecnie po raz pierwszy zdefiniowano kategorię stałego miejsca zamieszkania. Osoby na stałe mieszkające w danym mieście i mające stałe miejsce pracy, nawet jeśli nie mają miejskiego hukou mają mieć zagwarantowane podstawowe prawa socjalne tak jak mieszkańcy miasta z lokalnym hukou. Zmiana hukou w Chinach była (i jest) niezmiernie trudna] Należy rozwiązać problemy z brakiem miejsc pracy dla absolwentów uczelni i osób młodych i polepszyć warunki pracy dla osób na elastycznych formach zatrudnienia. [Niedawno wprowadzono przepisy zmuszające właścicieli platform on-line oferujących dostawę różnorodnych towarów w Chinach do zapewnienia kurierom podstawowej opieki socjalnej i ubezpieczenia bez względu na stosunek pracy. Platformy już nie mogą argumentować, że formalnie kurierzy nie są ich pracownikami. Kurier ma prawo do przerwy w pracy, ma mieć zapewnione miejsce odpoczynku, zjedzenia posiłku, toalety, ma również prawo do zobaczenia na swojej aplikacji po przyjęciu zamówienia ile za dostawę płaci klient i ile z tego dostaje platforma – żeby miał lepszą podstawę do negocjacji swojego wynagrodzenia]. Musimy pracować na rzecz ogólnokrajowej koordynacji programów podstawowego ubezpieczenia emerytalnego. Wspierać programy dzietności.

W związku ze zmieniającymi się warunkami wewnętrznymi, zewnętrznymi i nowym etapem rozwoju Chin [zakończono etap wychodzenia z ubóstwa, rozpoczęto etap podnoszenia do statusu klasy średniej 800 milionów obywateli Chin] rząd i partia stanęła w obliczu 5 nowych wyzwań teoretycznych i praktycznych, którym musi stawić czoła. Są to:

  • powszechny dobrobyt,
  • regulacje kapitału,
  • podstawowe produkty (produkcja rolnicza, energetyka, itp.),
  • minimalizowanie ryzyk oraz
  • neutralność klimatyczna.

Powszechny dobrobyt wymaga świadomego rozwijania sił produkcyjnych, tworzenia i kumulacji bogactwa w społeczeństwie i zapobiegania polaryzacji. W celu zapewnienia powszechnego dobrobytu musimy najpierw doprowadzić do tego, żeby „tort” był większy i lepszy, a potem go dzielić dzięki przemyślanym i racjonalnym przepisom stanowionym przez państwo.  Będzie to proces długofalowy i wymaga cierpliwości i konsekwencji. Należy wspierać rozwój promujący powstawianie nowych miejsc pracy i lepsze warunki zatrudnienia. Głównym kryterium przy tworzeniu przepisów dotyczących redystrybucji powinna być praca a narzędziami podatki, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, transfery finansowe, itp. Należy aktywnie wspierać firmy i organizacje społeczne, które chcą i mogą działać na polu aktywności charytatywnej. Rząd ze swojej strony powinien wzmóc wysiłki mające na celu zwiększenia nakładów, szczególnie w obszarach edukacji, opieki zdrowotnej, ubezpieczeń i gospodarki mieszkaniowej.

[Jak widać nikt tu nie zamierza wprowadzać urawniłowki lub zabijać kury, która znosi złote jajka (czytaj biznesu). Nikt też nie zamierza wprowadzać gwałtownych i nieprzemyślanych zmian. Warto też zwrócić uwagę, że wspomniane transfery finansowe nie oznaczają transferów od bogatych do biednych, ale między bogatszymi (np. wschodnie prowincje), a biedniejszymi (np. zachodnie prowincje) obszarami kraju. Warto też zwrócić uwagę na obszary, w których rząd będzie intensyfikował wysiłki – edukacja, opieka zdrowotna, itp. – ludzie mają namacalnie odczuwać skutki powszechnego dobrobytu].

Rząd musi dobrze zrozumieć zasady i reguły wpływające na przepływy kapitałowe. W gospodarce socjalistycznej z chińską charakterystyką kapitał może przybierać różne formy. Rząd powinien wspierać rolę kapitału we wspieraniu produkcji i przeciwdziałać jego negatywnym wpływom. [Po raz kolejny rząd chiński podkreśla, że istotną, wręcz żywotną sprawą dla rozwoju państwa jest produkcja fizyczna (przemysł), i że będzie przeciwdziałał nadmiernym przepływom kapitału w strefy takie jak finanse czy np. kupowanie wirtualnych działek i nieruchomości w metaverse. Inne negatywne efekty kumulacji kapitału to monopole i nieuczciwa konkurencja (np. dumpingowe ceny)] Należy stworzyć system sygnalizacji świetlnej dla przepływów kapitałowych by zapewnić by odbywały się one zgodnie z prawem i zapobiegały jego niekontrolowanym napływom i odpływom. [Jak widać władze chińskie absolutnie nie podzielają wiary w zachodni dogmat zbawczej dla gospodarki swobody przepływu kapitału i uważają, że należy go kontrolować i kierować w obszary dobre dla rozwoju państwa i społeczeństwa.]

Należy być świadomym jak bardzo ważne są dla gospodarki surowce i podstawowe produkty. Rząd będzie traktował priorytetowo działania mające na celu ich oszczędzanie. W sektorze produkcyjnym promowane będą działania zmierzające do integracji, oszczędzania i recyclingu zasobów. W obszarze konsumpcji rząd będzie promował nowy styl życia i produkty wspierające dekarbonizację i zielony rozwój. Zintensyfikowane zostaną wysiłki mające na celu produkcję jak największej ilości podstawowych produktów na terenie kraju i ograniczanie ich importu. Zwiększone zostaną nakłady na badania i rozwój nowych technologii wspierających wydobycie ropy naftowej i gazu. Kontynuowane będą prace nad ulepszaniem systemów recyclingu i zarządzania odpadami. Rząd będzie promował powstawanie nowoczesnych farm, rozwoju przemysłu związanego z nasiennictwem oraz produkującego sprzęt rolniczy oraz zapewni wzrost przychodów rolników – wszystko to w celu zwiększenia krajowej produkcji rolniczej.

Istotne jest stałe zwracanie uwagi i podejmowanie wysiłków na rzecz zapobiegania ryzykom w ekonomii i gospodarce. Należy je odpowiednio wcześnie wykrywać, prowadzić skoordynowaną i rozsądną politykę i „rozbrajać” bańki spekulacyjne na różnych rynkach. Przedsiębiorstwa powinny być pierwszą linią obrony i to na nich powinien spoczywać obowiązek właściwego szacowania ryzyka związanego z ich działalnością. [Można tu się doszukiwać aluzji to firm typu Evergrande i wskazówki, że to one są przede wszystkim odpowiedzialne za ponoszenie skutków swoich działań i muszą wykorzystać wszystkie swoje zasoby (np. sprzedać inne typy działalności) zanim zwrócą się o pomoc do państwa.] Trzeba zwiększyć poziom wykształcenia i kompetencje kadr w organach regulujących sektor finansowy.

Odnośnie do polityki klimatycznej trzeba sobie dobrze zdawać sprawę ze wszystkich jej implikacji. Nie da się zrealizować wszystkich jej postulatów natychmiast. Wyłączanie tradycyjnych źródeł energii wykorzystujących paliwa kopalne powinno odbywać się tylko wtedy, gdy są już dostępne alternatywne źródła OZE. Zdając sobie sprawę z wciąż istotnej roli węgla w naszym miksie energetycznym musimy dbać o to, by jego używanie było coraz mniej uciążliwe dla środowiska, jednocześnie rozbudowując sieć energetyczną, tworząc magazyny energii i wprowadzając mieszany system energetyczny [OZE z elektrowniami węglowymi jako backup] wszędzie tam, gdzie to możliwe. Trzeba zwiększać wydatki na badania i rozwój w zakresie OZE. Jeśli zaś chodzi o obowiązujące limity zużycia energii elektrycznej [ustanowione przez rząd la poszczególnych sektorów gospodarki oraz jednostek administracyjnych (prowincje, miasta, itp.)] to nie należy w nich uwzględniać zużycia energii z OZE ani tej niezbędnej do produkcji surowców [innymi słowy prąd zużywany np. w rafineriach i zakładach chemicznych produkujących określone surowce nie będzie liczony do limitów. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której narzucone limit zagrożą w okresie przejściowym produkcji surowców żywotnie istotnych dla państwa.]. Należy w dalszym ciągu usprawniać zarówno systemy monitorujące całkowite zużycie energii jak i całkowitą emisję CO2.

Redakcja: Leszek Ślazyk 

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 2010 – 2022 www.chiny24.com

Yue Bilin

Pasjonat Chin od ponad 35 lat, uczeń Zhuang Zhou, miłośnik chińskiej literatury klasycznej, uważny obserwator Chin współczesnych.

Related Articles

Back to top button