WiadomościWiadomości

Chiny: Subiektywny przegląd wydarzeń za Wielkim Murem (23/22)

13 - 19 czerwca 2022

Polityka 政治

Rozmowa Xi – Putin

W środę 15 czerwca przewodniczący ChRL Xi JinPing 习近平 przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem Federacji Rosyjskiej Władimirem Putinem. Była to druga rozmowa tych przywódców od początku inwazji Rosji na Ukrainę. Zgodnie z komunikatem opublikowanym po rozmowie Xi JinPing miał stwierdzić w jej trakcie, że od początku tego roku, mimo globalnych wstrząsów zawirowań i zmian, relacje chińsko-rosyjskie utrzymują dobrą dynamikę.

Współpraca gospodarczo-handlowa między dwoma krajami stale się rozwija. Zaznaczył, że strona chińska jest gotowa do stałego i długoterminowego rozwoju pragmatycznej dwustronnej współpracy w ramach relacji określanych jako „bez granic”. Chiny są gotowe nadal by nawzajem się wspierać w kwestiach dotyczących podstawowych interesów i głównych problemów, takich jak suwerenność i bezpieczeństwo.

Obie strony mają zintensyfikować strategiczną koordynację oraz wzmacniać komunikację w ramach głównych organizacji międzynarodowych i regionalnych, takich jak ONZ, BRICS, czy Szanghajska Organizacja Współpracy. Będą działać w kierunku wspierania wschodzących rynków i krajów rozwijających się, by z nimi budować ład międzynarodowy – bardziej sprawiedliwy, bardziej rozsądny. Xi zapewnił Putina o gotowości Chin do wspierania Rosji w kwestiach suwerenności, bezpieczeństwa, a także w innych o podstawowym znaczeniu dla obu stron.

Władimir Putin pogratulował Chinom osiągniecia niezwykłych rezultatów w rozwoju pod silnym przywództwem Xi. Mimo trudności, od początku tego roku praktyczna współpraca rosyjsko-chińska systematycznie się rozwija. Putin zaznaczył, że strona rosyjska popiera proponowaną przez stronę chińską inicjatywę globalnego bezpieczeństwa, sprzeciwia się wszelkim ingerencjom sił zewnętrznych w wewnętrzne sprawy Chin, wykorzystującym jako preteksty sprawy Hong Kongu, Tajwanu, etc. Wyraził gotowość do wzmocnienia koordynacji działań z Chinami na wielu obszarach, podejmować konstruktywne wysiłki na rzecz wielobiegunowego świata, ustanowienia bardziej sprawiedliwego porządku międzynarodowego.

Obaj przywódcy zgodzili się na dalsze pogłębianie relacji politycznych, gospodarczych, handlowych i dotyczących bezpieczeństwa. Uzgodniono rozszerzenie współpracy w sferze energetycznej, finansowej, przemysłowej, transportowej i innych, biorąc pod uwagę globalną sytuację gospodarczą oraz opowiadając się przeciw bezprawnym sankcjom Zachodu, które tylko komplikują sytuację.

Nie mogło zabraknąć wymiany poglądów na temat Ukrainy. Xi Jinping podkreślił, że Chiny w swoich ocenach zawsze uwzględniały uwarunkowania historyczne, wyciągając niezależne wnioski i osądy, nie zapominając o aktywnym promowaniu pokoju oraz stabilności globalnego ładu gospodarczego. W kontekście kryzysu na Ukrainie wszystkie strony powinny w odpowiedzialny sposób dążyć do właściwego jego rozwiązania. Zapewnił, że Chiny nadal gotowe są odgrywać tu właściwą i należną rolę.

Nie zabrakło w czasie tej rozmowy telefonicznej serdeczności i gratulacji. Odbyła się ona bowiem w dniu 69 urodzin Xi.

Xi na forum w St. Petersburgu

Dwa dni po rozmowie telefonicznej Xi-Putin, 17 czerwca br. przewodniczący ChRL z inicjatywy prezydenta Federacji Rosyjskiej wystąpił dzięki połączeniu video na 25 międzynarodowym forum gospodarczym w St. Petresburgu.

Xi zwrócił w swoim przemówieniu uwagę na to, iż globalizacja ekonomiczna napotkała przeszkody, a wdrażanie Agendy Zrównoważonego Rozwoju Narodów Zjednoczonych 2030 stoi przed bezprecedensowymi wyzwaniami. Pewnym jest, że społeczność międzynarodowa pragnie sprawiedliwego, zrównoważonego i bezpiecznego rozwoju. Dlatego Xi w imieniu Chin zaproponował:

 • po pierwsze – stworzenie korzystnego środowiska dla rozwoju poprzez praktykowanie prawdziwego multilateralizmu, poprzez szacunek i wsparcie wszystkich krajów w podejmowaniu ścieżki rozwoju odpowiadającej ich warunkom wewnętrznym, budowanie otwartej gospodarki światowej, zwiększenie reprezentacji i głosu gospodarek wschodzących, państw rozwijających się w globalnym systemie gospodarczym;
 • po drugie – wspieranie partnerstw na rzecz rozwoju poprzez wzmocnienie współpracy północ-południe i południe-południe, zwiększenie pomocy, stworzenie synergii i wyeliminowanie luki rozwojowej.
 • po trzecie – promowanie procesu globalizacji gospodarczej, a w tym celu wzmacnianie polityki rozwoju, międzynarodowych przepisów i norm, porzucenie polityki podziałów, cięcia dostaw, jednostronnych sankcji, usunięcie barier handlowych, utrzymanie stabilności globalnych łańcuchów przemysłowych oraz współpraca na rzecz przeciwdziałania coraz poważniejszemu zagrożeniu kryzysem żywnościowym i energetycznym.
 • po czwarte – wzmacnianie i utrzymywanie innowacji poprzez zintensyfikowanie wykorzystania posiadanego potencjału innowacji i możliwości wzrostu gospodarczego, promowanie głębokiej integracji nauki i technologii z gospodarką oraz dzielenie się wynikami innowacji.

Xi JinPing zapewnił, że fundamenty chińskiej gospodarki są silne, odporne na zawirowania, sama gospodarka ma duży potencjał, a zachodzące w niej zmiany o charakterze długofalowym odbywają się w warunkach pełnego zaufania i pewności co do dalszego rozwoju gospodarczego kraju. Chiny będą nadal promować wysokiej jakości rozwój, rozszerzać otwarcie i rozwijać inicjatywę budowy “Pasa i Drogi” -Szlaku Jedwabnego. Są gotowe współpracować z każdym krajem na całym świecie, w tym z Rosją, aby razem tworzyć nowe perspektywy rozwoju, dzielić się możliwościami wzrostu i wnieść nowy wkład w pogłębienie globalnych relacji.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Dane ekonomiczne maj 2022

Opublikowano dane gospodarcze dotyczące maja, jak i pierwszych pięć miesięcy tego roku. Dane te okazują się być lepsze od oczekiwanych. Nie oznacza to, że sytuacja epidemiczna w kraju nie wycisnęła na gospodarce swojego piętna. Jednak produkcja przemysłowa w maju wykazała pewne ożywienie, jej wielkość wzrasta. Inwestycje rosną. Rośnie wolumen wymiany w handlu zagranicznym.

Problemem jest utrzymujące się bezrobocie. W maju w miastach osiągnęło ono poziom 5,9%, to wciąż powyżej zakładanych 5%. Bezrobocie wprawdzie relatywnie się zmniejszyło w stosunku do kwietnia (wynosiło wówczas 6,2%), co jednak nie zmienia faktu, iż wciąż jest rekordowe w grupie wiekowej od 16 do 24 roku życia, gdzie osiągnęło poziom aż 18,4% (w kwietniu 18,2%).

W perspektywie pierwszych pięciu miesięcy bieżącego roku obserwuje się całą listę poważnych problemów takich jak niska konsumpcja, niska sprzedaż detaliczna, spadek obrotów w usługach, turbulentny rynek nieruchomości (odnotowuje się w obu ostatnich zadziwiająco duży napływ kapitału zagranicznego).

W trudnym okresie silnymi filarami gospodarki i gwarantami wzrostu gospodarczego są takie dziedziny jak produkcja, handel zagraniczny, inwestycje przemysłowe i infrastrukturalne.

Obraz chińskiej gospodarki jest niejednoznaczny. Eksperci spodziewają się większego odbicia w czerwcu i kolejnych miesiącach.

 

 

 

 

Źródło: http://www.stats.gov.cn

To na co warto zwrócić uwagę to stopa inflacji CPI, która w maju utrzymuje się na takim samy poziomie jak w kwietniu, czyli 2,1% r/r. To wciąż poniżej zakładanego na ten rok maksimum 3%.

Ceny żywości wzrosły w Chinach w maju o 2,3% r/r. Najbardziej podrożały owoce (o 19,0%), a także ryż i ziemniaki (o 16,1%). Jednocześnie spadła cena wieprzowiny (o 21,1%).

Podrożały artykuły nieżywnościowe, szczególnie paliwa (27,6%) i gaz (26,9%).

Stabilizują się ceny dóbr produkcyjnych (ceny producentów) PPI. Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych PPI to jeden z głównych mierników poziomu inflacji. Obrazuje poziom cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. Odczyt wskaźnika w maju br. jest najniższy od 14 miesięcy.

Pomimo wzrostu cen węgla o 37,2%, surowców i produktów chemicznych o 13,6%, produktów petrochemicznych o 34,0%. Tempo wzrostu ich cen jest słabsze niż w kwietniu.

Źródło: http://www.stats.gov.cn

Nowe firmy biofarmaceutyczne

W 2021 roku zarejestrowano w Chinach 85 567 firm bioframaceutycznych zajmujących się badaniami i rozwojem oraz produkcją farmaceutyków. Firmy te w największej liczbie wybrały sobie jako miejsce prowadzenia działalności Kanton / GuangZhou / 广州 (13 223), ChengDu 成都 (8 098) oraz ShenZhen 深圳 (7 684).

Produkcja przemysłowa w górę

Ministerstwo Przemysłu i Technologii Informacyjnych (工业和信息化部) poinformowało, że w ciągu ostatnich 10 lat produkcja przemysłowa Chin rosła średnio rocznie o 6,3%. To ponad trzy razy więcej niż średnia światowa (2%) w tym okresie. W ciągu dekady udział globalny produkcji przemysłowej Chin wzrósł z 22,5% do 30%. Chiny odpowiadają dziś za 60% całkowitej światowej produkcji stali, cementu, elektrolitycznego aluminium, metanolu. Chiny są największym na świecie producentem telefonów komórkowych, komputerów, telewizorów i robotów przemysłowych.

Chiński eksport trafia do niemal wszystkich krajów świata, stanowi niemal 20% światowego eksportu. Na międzynarodowych rynkach Chiny z powodzeniem mogą konkurować jako producent sprzętu telekomunikacyjnego, dostawca komplementarnych rozwiązań dla kolei szybkich prędkości, ośrodek budowy statków (w tym wysoce specjalistycznych), producent inteligentnego sprzętu gospodarstwa domowego.

Inwestycje zagraniczne

Według danych Ministerstwa Handlu (商务部) w okresie od początku stycznia do końca maja br. do Chin napłynęły inwestycje zagraniczne o wartości 87,77 mld USD (ok. 588,133 mld RMB, ok. 393,542 mld PLN). W przeliczeniu dolarowym to wzrost o 22,6% r/r, a w RMB o 17,3%. W 42,7% fundusze te zainwestowano w sektorze produkcji i usług high-tech. Najwięcej inwestycji napłynęło z Południowej Korei, Stanów Zjednoczonych i Niemiec (52,8%, 27,1% i 21,4%), a trafiły one głównie do centralnych prowincji chińskich.

Konkurencyjność państw

International Institute for Management Development, World Competitiveness Center zaprezentował kolejny, 33 już coroczny raport IMD World Competitiveness Yearbook obrazujący konkurencyjność 63 państw. Ocena dokonywana jest w oparciu o 333 kryteria wyselekcjonowane w rezultacie kompleksowych badań z wykorzystaniem literatury ekonomicznej, źródeł międzynarodowych, krajowych i regionalnych oraz informacji zwrotnych od społeczności biznesowej, współpracujących agencji rządowych i środowisk akademickich z 56 krajów. Kryteria te są regularnie weryfikowane i aktualizowane w miarę pojawiania się nowych teorii, badań i danych oraz rozwoju gospodarki światowej. Koncentrują się na wynikach ekonomicznych, efektywności działań rządu, biznesu, infrastruktury również w kontekście socjalnym i kulturalnym oraz jaką wartość tworzą dla atrakcyjności oraz rozwoju społeczno-gospodarczego.

W pierwszej dziesiątce najbardziej konkurencyjnych globalnie państw i regionów znalazł się Hong Kong (miejsce 5) i Tajwan (miejsce 7). Chiny kontynentalne zostały skalsyfikowane na 17 miejscu, a Polska na 50.

International Institute for Management Development to instytucja badawcza z siedzibami w Lozannie i Singapurze, założona w 1990 roku po fuzji dwóch uczelni: IMI Genewa (1946) oraz IMEDE Lozanna (1957).

Clarks ma nowego właściciela

Akcjonariusze najstarszej brytyjskiej firm produkującej obuwie, Clarks Group (zał. 1825 r.), wyrazili zgodę na przejęcie kontroli nad tą spółką przez LiNing Sporting Goods Co., Ltd. (李宁体育用品有限公司) – jednego z największych w Chinach producentów obuwia, odzieży i sprzętu sportowego. Chińska spółka obejmie 51% akcji grupy Clarks za 100 mln GBP (ok. 822,5 mln RMB, czyli ok. 550,07 mln PLN). Firma Clarks ma w Chinach już ponad 400 sklepów.

To kolejne przejęcie znanej marki przez chińską firmę z branży odzieżowo-sportowej. Wcześniej spółka AnTa China Co., Ltd. (安踏中国有限公司) produkująca i dystrybuująca obuwie, odzież i sprzęt sportowy uzyskała prawa do używania znaku towarowego firmy FILA na swoich rynkach.

Nieruchomości (房地產)

Oprocentowanie kredytów

Aktualnie średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego w 33 miastach Chin na zakup pierwszego mieszkania wynosi 4,25%.

Kredyt elastyczny

WenZhou 温州, miasto w prowincji ZheJiang浙江 jako pierwsze w kraju wprowadza możliwość elastycznej spłaty kredytu mieszkaniowego. Zabieg tan ma ożywić lokalny rynek nieruchomości. Zasada jest prosta: przez pierwsze trzy lata kredytowania spłacane są tylko odsetki, a zasadnicza kwota kredytu dopiero po upływie tego okresu. Warunkiem uzyskania kredytu z taką opcją spłaty jest minimalny czas zawarcia umowy kredytowej – nie krótszy niż 10 lat. Taką ofertę ma w swoim kredytowym portfolio HuaXia Bank WenZhou Branch (华夏银行温州分行) działający w porozumieniu z Urząde Miasta Wenzhou ds. Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (温州市住房和城乡建设局).

Motoryzacja (汽车)

Wartość producentów “elektryków”

Analitycy z JieMian News (界面新闻) porównali największe w świecie spółki producentów samochodów elektrycznych pod względem ich wartości rynkowej na przestrzeni ostatnich 22 lat. Według tegorocznych danych trzecim globalnie koncernem w tej kategorii jest korporacja BYD (比亚迪 蔚来). W pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze SAIC Group (上汽集团), Dongfeng Motor Group (东风汽车集团), oraz NIO. Globalnie rośnie udział w rynku marek amerykańskich i chińskich a spada japońskich czy niemieckich.

Ceny paliw w górę po raz 10

Po raz 10 w tym roku w Chinach podniesiono ceny paliw. Nowa cena benzyny 92 oktanowej to średnio 9,10~9,30 RMB za litr (ok. 6,09~6,22 PLN za litr). Za 95-tkę trzeba zapłacić 9,39~9,83 RMB za litr (ok. 6,28~6,57 PLN za litr). Za olej napędowy 8,60~8,79 RMB za litr (ok. 5,75~5,88 PLN za litr). W Chinach ceny paliw regulowane są centralnie, ale ich ostateczne ceny wahają się w zależności od prowincji i regionu.

Obecna podwyżka oznacza, że właściciel samochodu tankując 50-litrowy zbiornik auta wyda o ok. 15 RMB więcej niż przy cenach obowiązujących wcześniej, przed tą 10 zmianą.

Transport (交通运输)

Połączenie kolejowe Chiny – Kirgistan – Uzbekistan

Po blisko pięciu latach rozmów, negocjacji i przygotowań rząd Kirgistanu wyraził zgodę na budowę linii kolejowej, która połączy Chiny, Kirgistan i Uzbekistan. Linia prowadzić będzie z miasta Kashgar 喀什 przy granicy zachodniej kraju, poprzez 50 tuneli i 90 mostów do Taszkientu w Uzbekistanie. Linia ta będzie mieć odnogi: linię północna i linie południową. Budowa ruszy w przyszłym roku.

Połączenie kolejowe Kashgar – Taszkient jest jednym z etapów znacznie szerszego zamierzenia, czyli stworzenia sieci połączeń Chin z całą Azją Centralną, a następnie aż do Europy. W ramach inicjatywy Pasa i Drogi.

Zgodnie z informacją strony chińskiej w dalszej kolejności mają być budowane linie kolejowe łączące Turkmenistan z Iranem, a stamtąd poprowadzą do Turcji i południowej Europy. To z kolei projekt, któremu nadano nazwę „Korytarz Kolejowy Pięciu Krajów”: Chin, Kirgistanu, Tadżykistanu, Afganistanu i Iranu. Zakładany czas realizacji projektu to perspektywa kilkunastu lat. W zależności od lokalnych uwarunkowań w danym państwie finansowanie będą zapewniać Chiny w skali od 60 do 90%. Połączenie to ma być alternatywą dla jedynego istniejącego połączenia kolejowego Chin z Europą, a prowadzącego przez Syberię.

 

Źródło: https://www.163.com

Pół miliona punktów ładowania

Pod koniec ubiegłego roku w Szanghaju zainstalowanych było ponad 500 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Daje to relację 1,36 stacji ładowania na jedno auto elektryczne. To największy wskaźnik w Chinach.

Technologie (技术)

50 tys. stacji bazowych 5G

Szanghaj może poszczycić się największą w Chinach liczbą stacji bazowych systemu 5G. Pod koniec kwietnia br. było już ich 51 716. 21,1% użytkowników telefonów komórkowych i 30% klientów usług internetowych w tej metropolii korzysta wyłącznie z systemu 5G. Tymczasem w całym kraju z systemu 5G korzysta już 413 mln użytkowników.

Geely wchodzi w telefony

Państwowa Administracja Regulacji Rynku (国家市场监督管理总局) wyraziła zgodę na przejęcie 79,09% akcji producenta smartfonów ZhuHai MeiZu Technology Co., Ltd. (珠海市魅族科技有限公司) przez HuBei XingJi Times Technology Co., Ltd. (湖北星纪时代科技有限公司). Ta druga spółka należy do Geely Automobile Group Co., Ltd. (吉利汽车集团有限公司) wiodącego producenta samochodów (właściciela marki Volvo i Lotus) będącego częścią korporacji ZheJiang Geely Holding Group (浙江吉利控股集团). Geely nie jest wyjątkiem wśród firm motoryzacyjnych, które rozszerzają spectrum swej działalności. Produkcją własnych smartfonów zainteresowane są takie firmy jak NIO czy Tesla.

Finanse – Banki – Kapitał (财政 – 银行 – 资本)

Chiny sprzedają obligacje USA

W kwietniu Chiny sprzedały amerykańskie obligacje skarbowe o wartości 36,2 mld USD (ok. 161,38 mld PLN). To największa miesięczna sprzedaż tych papierów od maja 2010 roku. Chiny wciąż są drugim największym na świecie wierzycielem USA – posiadają amerykańskie obligacje o wartości 1,003 bln USD (ok. 4,47 bln PLN).

Największe firmy Asset Management

2022 Global Asset Management opracowana przez magazyn “European Pensions and Investments” wśród 500 największych globalnie instytucji zajmujących się zarządzaniem aktywami w pierwszej pięćdziesiątce wymienia dwie chińskie:

 • China Life Asset Management (中国人寿养老保险股份有限公司) – pozycja 38 oraz
 • PingAn Asset Management (平安资产管理有限责任公司) pozycja 45.

W pierwszej setce firm tego typu znalazło się w sumie 8 chińskich funduszy.

Wartość kredytów

Ludowy Bank Chin (中国人民银行) poinformował, iż w maju br. banki chińskie udzieliły kredytów o łącznej wartości 1,89 bln RMB (ok. 1,254 bln PLN). To prawie trzy razy więcej niż w kwietniu br. i znacznie więcej niż oczekiwano. W okresie od początku stycznia do końca maja br. ogólna suma kredytów udzielonych przez chińskie banki wyniosła 10,87 bln RMB (ok. 7,215 bln PLN), o 10,7% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W maju br. wartość depozytów w bankach wzrosła o 3,04 bln RMB (ok. 2,017 bln PLN). W tej kocie depozyty gospodarstw domowych to 739,3 mld RMB (ok. 490,72 mld PLN) – wzrost o 10,3% r/r. W okresie pierwszych pięciu miesięcy roku odnotowano w tym zakresie również wzrost do 13,99 bln RMB (ok. 9,286 bln PLN) – o 10,5% więcej r/r.

Wstęp do Beijing Stock Exchange

W tym roku na China National Equities Exchange and Quotations (中国全国证券交易所) notowana jest rekordowa liczba 515 nowych spółek. China National Equities Exchange and Quotations to tzw. „trzecia giełda”, czyli rynek transakcji OTC (over-the-counter). Jest to pozagiełdowy obrót akcjami, który charakteryzuje się podwyższonym poziomem ryzyka. Funkcjonowanie na tym rynku traktowane jest jako etap przejściowy przed możliwym (warto podkreśli: możliwym, a nie pewnym) wejściem na nową giełdę dedykowaną innowacyjnym małym i średnim przedsiębiorstwom, czyli Beijing Stock Exchange (北京证券交易所).

Aktywa instytucji finansowych

Według danych Ludowego Banku Chin (中国人民银行) na koniec pierwszego kwartału bieżącego roku całkowite aktywa instytucji finansowych kraju osiągnęły wartość 396,39 bln RMB (ok. 263,11 bln PLN). To o 8,7% więcej niż w zeszłym roku. W tej sumie aktywa banków wynosiły 357,9 bln RMB (ok. 237,56 bln PLN). To wzrost o 18,8% r/r.

Społeczeństwo (社会)

Oficjalne profesje 2022

Ministerstwo Zasobów Osobowych i Ubezpieczenia Socjalnego (人力资源和社会保障) ogłosiło uaktualnioną listę zawodów oficjalnie uznanych. W porównaniu z poprzednim spisem profesji nowa lista wzbogacona została o 18 pozycji.

Wśród nich są takie, które wynikają ze zmian technologicznych, jak:

 • “technik inżynierii robotów”,
 • “technik bezpieczeństwa danych”,
 • “projektant rozwiązań cyfrowych”,
 • “administrator operacji bazy danych”,
 • “weryfikator adaptacji systemów informacyjnych”,
 • “analityk danych biznesowych”, czy
 • “technik danych rolniczych”.

Nowe zawody związane z ochroną środowiska to:

 • “specjalista ds. oceny pomiarów pochłaniania CO2”,
 • “konsultant ds. energooszczędności budynków i redukcji emisji” i
 • “specjalista ds. poprawy jakości węgla”.

Pojawiły się też profesje będące odbiciem przemian społecznych. A są to:

 • „gospodyni domowa zamieszkująca na stałe”,
 • “pracownik utrzymania transportu miejskiego”,
 • “emerytowany oficer ds. wojskowych”,
 • “instruktor edukacji rodzinnej” czy
 • “instruktor ds. analiz podróży turystycznych”.

Migracje zarobkowe w Chinach

Z najnowszych analiz dotyczących migracji zarobkowej wewnątrz kraju wynika, że największym magnesem dla pracowników migrujących są od wielu lat  najbardziej od wielu lat regiony położone na wybrzeżu, czyli:

 • GuangDong 广东、
 • ZheJiang 浙江、
 • Jiangsu 江苏、
 • Szanghaj / ShangHai / 上海oraz
 • Pekin / BeiJing / 北京.

Najwięcej pracowników migrujących wyrusza w poszukiwaniu pracy z prowincji

 • HeNan 河南、
 • AnHui 安徽、
 • SiChuan 四川、
 • GuiZhou 贵州、
 • HuBei 湖北、
 • HuNan 湖南.

W prowincji GuangDong 23,5% ludności (29,62 mln osób) to przybysze z innych części kraju. Głównie z prowincji HuNan 湖南 oraz GuangXi 广西.

Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (中国人民解放军)

3 chiński lotniskowiec

17 czerwca chińskie media doniosły o wodowaniu 3 chińskiego lotniskowca. Poinformowano, że to najbardziej zaawansowany lotniskowiec spośród posiadanych przez chińską marynarkę wojenną, a zarazem kolejny krok przybliżający do celu, jakim jest zbudowanie do 2035 roku marynarki wojennej z co najmniej sześcioma grupami bojowymi lotniskowców.

Lotniskowiec Fujian – nazwany tak na cześć południowo-wschodniej prowincji Chin – opuścił stocznię Jiangnan w Szanghaju po co najmniej dwóch opóźnieniach terminów wodowania tej jednostki. Wodowanie okrętu było transmitowane przez państwową telewizję centralną CCTV.

Okręt wojenny Typ 003 jest pierwszym lotniskowcem we flocie chińskiej, w którym zastosowano katapultę elektromagnetyczną do wystrzeliwania samolotów z pokładu.

Typ 003 jest drugą na świecie – po klasie Gerald R. Ford amerykańskiej marynarki wojennej – klasą lotniskowców, w której zastosowano zaawansowany system katapult, umożliwiający starty cięższych samolotów z większym ładunkiem paliwa i amunicji. Starty te mogą odbywać się z większą częstotliwością niż w przypadku rozwiązania zastosowanego na lotniskowcu Typ 003, gdzie samoloty stratują z pasa zakończonego specjalną rampą, ugiętą ku górze płaszczyzną pozwalającą rozpędzonej maszynie rozpocząć lot.

Zastosowanie katapult (ich działanie można obejrzeć w filmie Top Gun 2 na przykład) przekłada się na większą liczbę lotów oraz większy zasięg maszyn transportowanych przez lotniskowiec, zwiększa wartość bojową jednostki w porównaniu z chińskimi lotniskowcami Liaoning i Shandong.

Konstruktorzy lotniskowca Fujian wyposażyli ponoć okręt we własne rozwiązanie najbardziej zaawansowanych katapult elektromagnetycznych. Takie wyrzutnie stosują Amerykanie w miejsce wcześniej stosowanych mniej wydajnych wyrzutni z katapultą parową.

Chińczycy oszczędnie gospodarują konkretnymi informacjami na temat lotniskowca Typ 003. Wiadomo, że ma wyporność ponad 80 000 ton, około 320 metrów długości i 73 metry szerokości, czyli jest nieco mniejszy niż lotniskowce klasy Ford. Podczas ceremonii wodowania na pokładzie okrętu widać było namioty/hangary stelażach zakrywające katapulty. Na konstrukcjach tych umieszczono transparenty z napisami typu “Dostarczamy siłę bojową – walczymy, aby zbudować światowej klasy marynarkę wojenną”.

Chiny i Świat (中国和世界)

Minister Wei w Singapurze

Dużą uwagę mediów wywołało wystąpienie ministra obrony Wei FengHe 魏凤和, które miało miejsce 12 czerwca na XIX Forum ds. Bezpieczeństwa Shangri-La Dialogue w Singapurze. Minister Wei w swojej wypowiedzi poruszył kwestię Tajwanu, jak również relacji Chiny-USA.

W odniesieniu do tajwanu Wei zapewnił, że Chiny będą “walczyć do końca”, za każdą cenę, aby nie dopuścić do niepodległości „zbuntowanej prowincji”. I nie ma tu innej opcji. Podkreślił, że siły popierające ideę oderwania się Tajwanu od macierzy nie osiągną tego celu. Niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja sił zewnętrznych w relacje pomiędzy Pekinem a Tajpej. Wei zaznaczył, że błędem byłoby niedocenienie determinacji Chin i aktualnych możliwości chińskich sił zbrojnych jeśli chodzi o zachowanie integralności terytorialnej Państwa Środka.

Sposobnością do poruszenia kwestii relacji USA-Chiny było pierwsze w historii spotkanie ministra Wei z sekretarzem obrony Stanów Zjednoczonych Lloydem Austinem. Jak można było się spodziewać – przełomu nie odnotowano. Wei stwierdził, iż obecny stan relacji między dwoma mocarstwami znajduje się w krytycznej fazie. Poprawa ich zależy wyłącznie od dobrej woli Waszyngtonu. Strona chińska wymaga od strony amerykańskiej zaprzestania polityki oczerniania, powstrzymania się od ingerowania w sprawy wewnętrzne suwerennych Chin, prowokowania, tłumienia aspiracji Państwa Środka, szkodzenia jego interesom. Chiński minister oskarżył USA o próby mobilizowania krajów Azji i Pacyfiku przeciwko Chinom, czemu towarzyszy oczywiste działanie na rzecz własnych interesów “pod płaszczykiem multilateralizmu”.

Wei zaznaczył, że wody cieśniny między Chinami kontynentalnymi a Tajwanem nie są wodami międzynarodowymi. To wody należące do terytorium ChRL.

Minister Wei odnosząc się do sytuacji na Ukrainie zapewnił, że Chiny nie akceptują rozstrzygania sporów międzypaństwowych za pomocą środków militarnych, zarazem jednak nie popierają stosowania sankcji, jako środka nieskutecznego i szkodliwego dla państw trzecich. Chiny nie udzielają Rosji żadnej pomocy związanej z kryzysem na Ukrainie, wierząc zarazem, że USA i NATO nawiążą niezwłocznie dialog z Rosją i Ukrainą, aby doprowadzić do przerwania ognia, ustanowienia trwałego pokoju zabezpieczającego interesy obu storn.

Dyrektor Yang w Luksemburgu

Następnego dnia, czyli 13 czerwca odbyło się w Luksemburgu czwarte już spotkanie Yanga JieChi 杨洁篪, członka Biura Politycznego Komitetu Centralnego KPCh (中共中央政治局), a zarazem Dyrektora Biura Spraw Zagranicznych Komitetu Centralnego KPCh (中央外事工作委员会办公室主任) z doradcą ds. spraw bezpieczeństwa narodowego USA Jackiem Sullivanem.

Według komunikatów opublikowanych po spotkaniu pięciogodzinne rozmowy poświęcone były głównie kwestii tajwańskiej i stosunku do niej strony amerykańskiej. Chiny ostrzegły USA, że każde odstępstwo od koncepcji jednych Chin, którą Stany Zjednoczone formalnie usankcjonowały i uznały za obowiązującą w 1979 roku, przyniesie poważne konsekwencje i wywoła nieodwracalne skutki dla wzajemnych relacji. Wypowiedzi dyrektora Yanga w zasadzie nie różniły się niczym od tekstu wystąpienia ministra obrony ChRL w Singapurze.

Yang JieChi przypomniał, że Chiny w relacjach z USA niezmiennie kierują się zasadami wzajemnego szacunku, pokojowego współistnienia i współpracy win-win. Chiny utrzymują wszystkie kanały komunikacji oraz opcje działania, aby realizować te zasady. Stany Zjednoczone powinny skorygować swoje strategiczne podejście do Chin zgodnie z uzgodnieniami między obu prezydentami.

Yang i Sullivan omówili w Luksemburgu również kwestie dotyczące współpracy gospodarczej, sytuację w Hong Kongu, kwestie praw człowieka i wolności religijnej.

Pojawiły się spekulacje, że spotkanie w Luksemburgu było przygotowaniem do ewentualnej rozmowy telefonicznej miedzy prezydentem Bidenem i Xi JinPingiem, która ma mieć miejsce w lipcu.

A przy okazji… (顺便提一下)

Business zero-Covid

Jak wcześniej informowaliśmy polityka zero-Covid19, lockdowny, izolacja stały się bazą dla powstania rynku produkcji i obsługi budek/kiosków do pobierania próbek do testów.

Równolegle boom przeżywają producenci i dystrybutorzy sprzętu medycznego, twórcy aplikacji medycznych, dostawcy i budowniczy konstrukcji tymczasowych (np. hale szpitali tymczasowych).

Analitycy przewidują, że w tym roku na badania, testy, nowe placówki medyczne, sprzęt monitorujący i inne środki do walki z Omikronem rząd przeznaczył 350 mld RMB (ok. 232 mld PLN). Środki te trafią do m.in. ponad 3 tysięcy firm reprezentujących wcześniej wspomniane branże. Najwięcej zyskają firmy, które są związane z całym łańcuchem prowadzenia testów mieszkańców.

Ocenia się, że rynek testowania na obecność wirusa Covid-19 jest obecnie wart ponad 100 mld RMB (66,38 mld PLN). Warto zaznaczyć, że tylko sprzęt do przeprowadzania testów (w tym samodzielnych) daje możliwość zaangażowania setek przedsiębiorstw.

I tak na przykład ShangHai RunDa Medical Technology Co., Ltd. (海润达医疗科技股份有限公司) otrzymała w ciągu ostatnich dwóch lat rządowe subwencje w wysokości 2 mld RMB (ok. 1,34 mld PLN) na rozwój i produkcję zestawów do testowania. W kwietniu br. uzyskała zdolność produkcyjną 400 tysięcy testów dziennie. A przecież samymi testami wirusa się nie pokona. Są jeszcze kamery termowizyjne do mierzenia temperatury, systemy rozpoznawania twarzy, szpitale tymczasowe, środki do dezynfekcji i urządzenia do ich stosowania w pomieszczeniach i na otwartych przestrzeniach, itd., itp.

Tylko w okresie marca i kwietnia br. powstało ponad 300 szpitali tymczasowych, które pochłonęły ok. 26,87 mld RMB (17,83 mld PLN). Jedna trzecia z tych szpitali powstała w Szanghaju i okolicach.

Wiadomo już, że wzrosną wydatki na budowę nowych, stałych szpitali. W tym roku władze przeznaczą na ten cel ok. 100 mld RMB (66,38 mld PLN).

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 23/2022 www.chiny24.com

 

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Back to top button