WiadomościWiadomości

Kierunek przyszłość: raport premiera Li Qianga na otwarciu sesji parlamentu

Dziś kończy się najważniejsze wydarzenie w politycznym kalendarzu Chin, czyli tak zwane Dwie Sesje. To dorocznej równoległe posiedzenie dwóch ciał: Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, czyli chińskiego parlamentu oraz Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin, będącej ciałem doradczym parlamentu, czymś na kształt funkcjonującego w PRL Frontu Jedności Narodu.

To wydarzenie ważne również dla świata, ponieważ podczas Dwóch Sesji nakreśla się kierunki działania i rozwoju Chin, czyli drugiej gospodarki świata, a zarazem największej siły wytwórczej w skali globu. Podczas Dwóch Sesji omawia się nie tylko przeszłość i sprawy bieżące, ale także projektuje przyszłość Chin w perspektywie 5, 10 i więcej lat.

Otwierając tegoroczne obrady parlamentu, premier Li Qiang  (chin. 李强) przedstawił raport rządu z prac w 2023 roku i założenia na rok 2024.

O danych ubiegłorocznych wiemy już prawie wszystko. Plan w generaliach został wykonany. W zakresie PKB przekroczony (zakładano ok. 5% rok do roku (r/r) – wykonanie 5,2% r/r).

Jednak…

Limit deficytu budżetowego zwiększono o 0,8%, kiedy planowany był 3,0%. Inflacja miała nie przekroczyć 3%, tymczasem wyniosła 0,2%, a od ponad 4 miesięcy ekonomię „dusi” deflacja. Zapaść na rynku nieruchomości trwa. Bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych jest szczególnie wysokie (dwucyfrowe, są różne dane). Zadłużenie lokalnych samorządów wymaga pilnej reakcji centrum dla rozwiązania tego problemu.

Ogólny wzrost gospodarczy się poprawia, choć w wolniejszym niż oczekiwano tempie, wiele trudności i wyzwań przeplatało się i nakładało na siebie, a gospodarka kraju nie rozwijała się liniowo. Były wzloty i spadki.

Na 2024 rok zakładane są następujące cele:

Gospodarka i wzrost:

 • PKB na poziomie około 5% r/r., co ma pozwolić na dalszą transformację modelu rozwoju, ograniczenie nadwyżki mocy produkcyjnych w przemyśle, rozładowanie ryzyka w sektorze nieruchomości i ograniczenie marnotrawstwa wydatków przez samorządy lokalne;
 • inflacja 3%;
 • zwiększanie regulacji makroekonomicznych;
 • oparcie modernizacji przemysłu na innowacjach;
 • dalsze aktywne rozwijane wschodzących i przyszłych gałęzi przemysłu – skupienie się na wiodących branżach, jak inteligentne, połączone z siecią nowe pojazdy energetyczne, rozwój najnowocześniejszych, wschodzących technologii energii wodorowej, nowych materiałów, innowacyjnych leków;
 • nowymi motorami wzrostu, będą bio-produkcja, przemysł lotniczy, technologia kwantowa i nauki przyrodnicze, oraz szereg stref pilotażowych dla przyszłych branż;
 • połączenie realizacji strategii zwiększania popytu wewnętrznego z pogłębianiem reform strukturalnych po stronie podaży, lepsza koordynacja konsumpcji i inwestycji oraz wzmocnienie stymulującej roli wzrostu gospodarczego;
 • aktywnie rozwijanie efektywnych inwestycji – skoncentrowanie inwestycji rządowych na wspieraniu innowacji naukowych i technologicznych, nowej infrastruktury, oszczędzaniu energii, redukcji emisji dwutlenku węgla, wzmocnieniu źródeł dochodów ludzi oraz innych słabych ogniw gospodarczych i społecznych, odnowie i transformacji technologicznej oraz przyspieszeniu realizacji dużych projektów w ramach 14. planu pięcioletniego;
 • reforma kluczowych obszarów i ogniw, pełniejsze wykorzystanie decydującej roli rynku w alokacji zasobów, lepsze funkcjonowanie rządu w tej roli, stworzenie zorientowanego na rynek, opartego na prawie międzynarodowego środowiska biznesowego oraz budowa socjalistycznego systemu gospodarki rynkowej na wysokim poziomie;
 • przyspieszenie budowy jednolitego rynku krajowego – sformułowanie krajowych ujednoliconych norm, wytycznych, systemów i przepisów w takich dziedzinach, jak ochrona praw własności, dostęp do rynku, uczciwa konkurencja czy kredytowanie;

Nieruchomości

 • wprowadzenie bardziej optymalnej polityki w zakresie tego sektora w związku z nową sytuacją na tym rynku;
 • wspieranie rozsądnych potrzeb finansowych deweloperów państwowych i prywatnych, bez dyskryminacji;
 • wszystkie działania mają być dostosowane do trendu rozwojowego nowej urbanizacji (wynosi ona już 66,2%), zmian podaży i popytu na rynku oraz budowy nowego modelu rozwoju nieruchomości;
 • Wszystkim tym działaniom ma przyświecać zasada; ‘mieszkanie służy do życia, nie do spekulacji’.

Finanse:

 • deficyt budżetowy w wysokości 3 proc. PKB;
 • wyemitowanie obligacji skarbowych o wartości 1 bln RMB (ok. 546,475 mld PLN) oraz 3,9 bln RMB (ok. 2,131 bln PLN) specjalnych obligacji lokalnych rządów, które mają być przeznaczone tylko na projekty dochodowe;
 • dalsze koordynowanie rozwiązywania lokalnego ryzyka zadłużenia i prac na rzecz stabilnego rozwoju, wdrażanie pakietu restrukturyzacji zadłużenia, właściwe rozwiązywanie ryzyka związanego z nim i ścisłe zapobieganie nowym zagrożeniom;
 • wzmocnienie finansowania nauki i technologii, cyfryzacji, ekologii oraz emerytur;
 • polityka pieniężna powinna być elastyczna, umiarkowana, precyzyjna i skuteczna.

Zatrudnienie:

 • utworzenie ponad 12 mln nowych miejsc pracy;
 • planowane bezrobocie ma wynosić ok. 5,5%, tak jak w ubiegłym roku;
 • priorytetem jest zapewnienie zatrudnienia i dostosowanie do tego celu polityki fiskalnej, podatkowej, finansowej i innych polityk;

Nowy model rozwoju:

 • dalsze budowanie zmodernizowanego systemu przemysłowego i przyspieszenie rozwoju nowych sił produktywności – w tym celu wykorzystywana będzie wiodącą rola innowacji, nauki i technologii, przyspieszona będzie nowa industrializacja, aby osiągnąć nowy skok w rozwoju;

Obronność i Tajwan:

 • wydatki na obronę wyniosą 7,2%, podobnie jak w roku ubiegłym (7,1%), co zapewni dalszą modernizację armii.
 • zjednoczenie Tajwanu jest historyczną koniecznością, Chiny będą zdecydowanie dążyć do osiągniecia tego celu, rząd zobowiązał się do “zdecydowanego przeciwstawienia się separatystycznym działaniom mającym na celu niepodległość tej prowincji i ingerencji zewnętrznej w te sprawy”.

Otwarcie i handel zagraniczny:

 • pogłębianie reform i rozszerzanie otwarcia, dalsza poprawa otoczenia biznesowego – opracowany został ogólny plan prac na rzecz budowy jednolitego rynku krajowego, uporządkowano szereg polityk oraz przepisów, które utrudniają uczciwą konkurencję;
 • wprowadzenie nowej polityki wspierającej rozwój przedsiębiorstw państwowych, prywatnych i zagranicznych;
 • kontynuowanie tworzenia stabilnej i optymalnej struktury handlu zagranicznego, wspieranie eksportu pojazdów elektrycznych, baterii litowych i produktów fotowoltaicznych.
 • wzmocnienie polityki przyciągnięcia inwestycji zagranicznych – w bieżącym roku nastąpi
 • kompleksowe zniesienie środków ograniczających dostęp dla inwestycji zagranicznych w sektorze produkcyjnym oraz ułatwienie dostępu do rynku w branży telekomunikacyjnej, medycznej i innych usługowych;

Nauka i technologia:

 • zintensyfikowanie działań w dążeniu do samowystarczalności technologicznej między innymi w zakresie obliczeń kwantowych, biotechnologii, big data, sztucznej inteligencji, wysokich technologii, półprzewodników;
 • pogłębianie innowacyjnego rozwoju gospodarki cyfrowej, ułatwianie industrializacji oraz głębokiej integracji technologii cyfrowej z realną gospodarką;
 • rozszerzenie badań i rozwój zastosowań dużych zbiorów danych i sztucznej inteligencji oraz tworzenie konkurencyjnych na arenie międzynarodowej klastrów przemysłu cyfrowego; nastąpi cyfrowa transformacja przemysłu wytwórczego, przyspieszone zostanie zastosowanie Internetu przemysłowego (IoT) na dużą skalę, kontynuowana będzie cyfryzacja branży usługowej oraz budowanie inteligentnych miast i wsi; wzmocnienie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw;
 • nastąpi zwiększona modernizacja zarządzania poprzez szeroko zakrojoną i głęboką transformację cyfrową życia społecznego;
 • przyspieszenie promowania samodzielności naukowej i technologicznej na wysokim poziomie oraz kompleksowe zwiększenie zdolności do niezależnej innowacji – wdrożonych zostanie szereg dużych projektów naukowych i technologicznych;

Sprawy socjalne (osoby starsze):

 • szersze wspieranie rosnącej populacji osób starszych poprzez podniesienie świadczeń i podstawowych emerytur oraz forsowanie prywatnego systemu emerytalnego, system indywidualnego ubezpieczania emerytalnego będzie wdrożony w całym kraju;
 • zwiększenie dostępności usług opieki nad dziećmi.

Ochrona środowiska:

 • poprawienie polityki fiskalnej, podatkowej, finansowej, inwestycyjnej i cenowej, wprowadzenie usprawnionych mechanizmów rynkowych w celu wspierania ekologicznego rozwoju;
 • wzmocnienie zarządzania ochroną środowiskowa oraz przyspieszenie zielonej transformacji – przyspieszona zostanie realizacja dużych projektów mających na celu ochronę i odbudowę ważnych ekosystemów.

Premier przedstawiając raport z prac rządu, w części dotyczącej szeroko zakrojonych, ambitnych planów na rok bieżący, po raz pierwszy w historii tego typu wystąpień bardzo wyraźnie zwrócił uwagę na trudności, jakie stoją przed ich realizacją. Zaznaczył, że rząd jest świadom wyzwań, przed którymi stoi. Wskazał na słabą dynamikę światowego wzrostu gospodarczego, często występujące problemy związane z regionalnymi punktami zapalnymi oraz rosnącą złożoność, dotkliwość i niepewność otoczenia zewnętrznego.

Z niespotykaną szczerością stwierdził, iż fundamenty trwałego ożywienia gospodarczego w kraju nie są wystarczająco solidne, efektywny popyt jest niewystarczający, niektóre branże mają nadwyżkę mocy produkcyjnych, nastroje społeczne są słabe, nadal istnieje wiele widocznych i ukrytych zagrożeń, istnieją blokady w krajowym łańcuchu produkcyjnym oraz występują zakłócenia w międzynarodowych powiązaniach. Małe i średnie przedsiębiorstwa mają trudności z funkcjonowaniem.

Presja na zwiększenie zatrudnienia stoi w sprzeczności z problemami strukturalnymi, w usługach publicznych nadal występuje wiele niedociągnięć. W niektórych regionach zasoby finansowe na poziomie lokalnym są ograniczone. Zdolność do innowacji w nauce i technologii nie jest silna.

Jak podkreślił premier w raporcie: Jest jeszcze wiele twardych kości do ugryzienia w reformie kluczowych obszarów. Przed nami długa droga w zakresie ochrony środowiska ekologicznego. Nie można ignorować słabego ogniwa, jakim jest bezpieczna produkcja. Występują niedociągnięcia w pracy rządu, zjawiska formalizmu i biurokracji są nadal bardzo widoczne, a niektóre reformy i środki rozwojowe nie są stosowane. Niektórym kadrom brakuje ducha odpowiedzialności i wykonywania praktycznej pracy, uciekając w bierność unikają odpowiedzialności oraz wygłaszają powierzchowne oświadczenia. W niektórych obszarach nadal problemem jest korupcja. Musimy stawić czoła problemom i wyzwaniom, zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby wykonać dobrą pracę i nigdy nie zawieść oczekiwań i zaufania ludzi!

Czy uda się zrealizować cele zawarte w raporcie rządu przedstawionym przez premiera Li? Przekonamy się już za rok.

Źródła:

Twierdza Chiny Twierdza Chiny

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), prawnik, biznesmen, współpracownik think-tanku Instytut Badań Chin Współczesnych (当代中国研究中心), od 35 lat w Chinach.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button