Wiadomości

Chiny: Tydzień za Wielkim Murem (35/21), czyli subiektywny przegląd wydarzeń Andrzeja Lianga z Szanghaju

30 sierpnia - 5 września 2021

Z pierwszych stron (从新闻媒体的第一页)

Kontrola postępów (14 plan 5-letni)

Biuro Komitetu Centralnego KPCH (中国共产党中央党) i Rada Państwa (国务院), czyli stały komitet chińskiego rządu) postanowiły wysłać zespoły kontrolne do 16 prowincji (regionów autonomicznych i metropolii na prawach prowincji). Inspektorzy badać będą stopień realizacji celów i zadań wyznaczonych przez Centralną Konferencję Prac Gospodarczych (中央经济工作会) w grudniu 2020 roku, a także wprowadzenia w życie założeń 14-ego planu pięcioletniego (2021-2025).

Inspekcja prowadzona będzie przez 10 dni. Zespoły kontrolne mają odwiedzać nie tylko urzędy, ale również możliwie największa liczbę przedsiębiorstw, tudzież instytucji monitorujących i analizujących lokalną sytuację. Inspektorzy mają koncertować się na rozpoznaniu lokalnych problemów, poszukiwać w porozumieniu z lokalnymi urzędnikami, przedsiębiorcami i naukowcami metod ich rozwiązania. Do kontroli zostały wyznaczone:

 • Pekin / BeiJing / 北京
 • TianJin 天津,
 • HeBei 河北,
 • ShanXi 山西
 • Inner Mongolia 内蒙古,
 • LiaoNing 辽宁,
 • JiLin 吉林,
 • AnHui 安徽,
 • JiangXi 江西,
 • ShanDong 山东,
 • GuangXi 广西
 • HaiNan 海南,
 • ChongQing 重庆,
 • SiChuan 四川,
 • GuiZhou 贵州 oraz
 • NingXia 宁夏.

Na liście nie ma takich centrów i motorów gospodarki jak Szanghaj, czy ZheJiang, lub prowincja GuangDong, gdzie znajdują się takie ośrodki jak ShenZhen, albo GuangZhou. Być może na pierwszy ogień ida ośrodki, z których dociera najwięcej niepokojących sygnałów. A może wręcz odwrotnie. Dowiemy się niebawem.

Nowe regulacje prawne

Wakacje definitywnie się skończyły. Najlepszym dowodem końca okresu urlopowego jest duża (czyli normalna) aktywność instytucji zajmujących się publikowaniem przepisów wchodzących w życie z dniem 1 września br. Oto wybrane z nich:

Przepisy ogólnokrajowe

Wchodzi w życie pierwsza w historii ChRL Ustawa o Ochronie Danych (《中华人民共和国数据安全法》), (Ustawa o Ochronie Danych Osobowych wejdzie w życie w dniu 1 listopada br.) oraz „Rozporządzenia w sprawie ochrony bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury informatycznej” (《关键信息基础设施安全保护条例》 ). Obie regulacje prawne mają na uwadze zarówno bezpieczeństwo danych, ale również cyberprzestrzeni jako takiej – zarówno od strony sprzętowej, jak i informatycznej. Przepisy są obligatoryjne dla wszystkich branż i wszystkich użytkowników sieci: instytucjonalnych, biznesowych, osób fizycznych i prawnych.

Ustawa jasno klasyfikuje i jasno określa cały system ochrony danych, jak i kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Kto narusza krajowy system zarządzania podstawowymi danymi, zagraża suwerenności, bezpieczeństwu i interesom państwa. Na winnych naruszeń przepisów nakładane będą kary finansowe w wymiarze nie niższym niż 2 mln RMB (ok. 1.80 mln PLN), ale nie większym niż 10 mln RMB (ok. 5.90 mln PLN).

Poza nałożeniem kary finansowej firmom działającym w sieci grozi zawieszenie, lub odebranie licencji umożliwiającej działalność. Niewłaściwe działania muszą zostać skorygowane, a szkody wynikające z takiego działania naprawione lub/i pokryte. W przypadku ostrych, wysoce szkodliwych naruszeń przepisów, dokonywanych celowo, z premedytacją, winnym grozi odpowiedzialność karna.

Operatorzy platform internetowych, sieci, serwerów odpowiadają za bezpieczeństwo infrastruktury, na nich spoczywa wykrywanie luk i naruszeń tego bezpieczeństwa. Takie przypadki mają być niezwłocznie zgłaszane do odpowiednich organów. Państwo będące właścicielem infrastruktury odpowiada za budowę, wdrożenie i monitorowanie systemów chroniących przed atakami krajowymi czy zagranicznymi.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego wchodzą w życie liczne przepisy dotyczące edukacji.

Tutaj uwagę szczególną zwraca ustawa wprowadzająca „zero tolerancji” dla prześladowania, znęcania się, zastraszania, czy molestowania seksualnego uczniów.

Ministerstwo Edukacji (教育部) w swoim rozporządzeniu wykonawczym definiuje:

 • naruszenie nietykalności cielesnej,
 • upokorzenie,
 • celowe niszczenie własności ucznia,
 • złośliwe wykluczenie i
 • zniesławianie w Intrenecie.

Szkoły zostały zobligowane do ustanowienia systemów zapobiegania przemocy fizycznej i psychicznej, a także prowadzenia skrupulatnych dochodzeń w przypadku wystąpienia tego typu zjawisk wśród uczniów. Każda placówka oświatowa została zobowiązana do stworzenia kodeksu, który będzie określał niewłaściwe zachowania, by je zarówno uświadamiać dzieciom i młodzieży, ale jednocześnie by im zapobiegać. Ponadto przepisy wymagają od szkól wprowadzenia systemu zarzadzania zadaniami domowymi. Nauczyciele nie mogą obciążać uczniów większa ilością pracy, niż zostało to określone w regulaminie. Uczniowie mają być wolni od zajęć domowych i zajęć dodatkowych zarówno w dni wolne od pracy (soboty i niedziele), jak i w święta państwowe.

Nauczycielom oficjalnie zabrania się przyjmować od uczniów czy rodziców jakichkolwiek korzyści, nawet w postaci bukietu kwiatów.

Szkoły publiczne/państwowe, które realizują działania w ramach powszechnej, obowiązkowej edukacji (nauczanie podstawowe i na poziomie średnim niższym) od 1 września br. nie mogą pod żadnym pozorem pozostawać w jakimkolwiek związku z organizacjami świadczącymi odpłatne usługi edukacyjne (szkoły prywatne, kursy dokształcające, uzupełniające, szkoły języków obcych, etc.). Dotyczy to zarówno posiadania udziałów w takowym przedsięwzięciu, jak użyczania, wynajmowania pomieszczeń, czy delegowania członków kadry nauczycielskiej. Z kolei prywatne placówki świadczące odpłatnie usługi edukacyjne nie mogą mieć statusu spółek prawa handlowego, a wyłącznie organizacji non-profit. Szkoły prywatne mają być dostępne dla jak najszerszego grona uczniów. Szkoły te nie mają uprawnień do przeprowadzania egzaminów państwowych jak szkoły publiczne. Szkoły publiczne nie mogą promować szkół prywatnych. Szkoły prywatne mają w pełni realizować założenia edukacji publicznej, krajowego planu nauczania, posługiwać się takimi samymi podręcznikami czy pomocami naukowymi jak szkoły publiczne. Szkoły prywatne zostają zobligowane do przedstawiania swoich programów nauczania do zatwierdzenia przez właściwe organy administracji oświatowej przed rozpoczęciem danego okresu (roku szkolnego, semestru).

Wchodzi w życie zmienione prawo o bezpieczeństwie produkcji. Jest to trzecia nowelizacja prawa (poprzednie miały miejsce w 2009 i 2014 roku). Celem zmian jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy w zakładach produkcyjnych i innych przedsiębiorstwach, zwiększenie inwestycji w jego zapewnienie.

Dokonano 42 zmian (dotyczą ponad 1/3 wszystkich zapisów). Zwiększono kary finansowe za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy skutkujące wypadkami. Zakres od 20,000 RMB do 20 mln RMB (od ok. 11,800 PLN do 1,180,000 PLN), podniesiono do widełek od 30 mln do 100 mln RMB (od ok. 17.70 mln do 59 mln PLN). Podniesiono zarazem kary grzywny dla osób odpowiadających za bezpieczeństwo pracy w zarządzie firmy: z od 30 do 80% rocznych dochodów do od 40 do 100% rocznych dochodów.

Od września zwiększona zostaje ochrona gruntów, w tym w zakresie ich udostępniania dla celów pozarolniczych. Rozporządzenie przewiduje ścisłą kontrolę państwa nad gruntami rolnymi, przekształcaniem ich w grunty leśne, użytki zielone, ogrody, parki czy inne. Przepisy ustanawiają również jasny system rekompensat dla rolników. Zakazują przeznaczania gruntów ornych pod budownictwo, szczególnie, gdy w danym regionie dostępne są grunty niższych klas. Gruntów wartościowych dla rolnictwa (szczególnie dla upraw) nie można przeznaczać na cmentarze, kopalnie, żwirownie, sady, czy stawy rybne. Na ziemi uprawnej nie wolno budować domów.

Od 1 września weszły w życie długo „odkładane na później” przepisy o podatku od nieruchomości oraz innych tytułów własności. Podatek ten może wynieść maksymalnie 3% wartości nieruchomości (wysokość ustalana jest przez rządy lokalne). Podatkiem tym obciążone będą wszelkie transakcje i zmiany własności dotyczące kupna nieruchomości: zarówno mieszkań, jak i przestrzeni biurowych, czy innych nieruchomości o charakterze komercyjnym. Określono sześć przypadków, w których podatek nie będzie nakładany. Wolne od podatku są m.in. transakcje dotyczące nieruchomości, których własność przechodzi na jednego z małżonków w trakcie trwania związku, a także wtedy, gdy zmiana własności jest następstwem dziedziczenia. Brak tych przypadków w projekcie ustawy przedstawionym do konsultacji społecznej wywoływał gorące dyskusje. Przepisy wchodzące w życie, zgodnie z licznymi komentarzami i uwagami jasno określają takie sytuacje.

Wszelkie przedsiębiorstwa, hotele, zakłady gastronomiczne itd. korzystające w swej działalności z gazu mają obowiązek instalacji i cyklicznej kontroli prawidłowości działania urządzeń monitorujących, alarmowych, zabezpieczających bezpieczne działanie instalacji gazowych. Zabronione jest niszczenie danych o rzeczywistym funkcjonowaniu tych urządzeń. Osoby winne naruszeń przepisów podlegać będą właściwym przepisom karnym.

W świetle przepisów obowiązujących od 1 września umożliwiono ubieganie się o przywrócenie zdolności kredytowej jednostkom wcześniej określonym przez odpowiednie ograny jako nierzetelne, co spowodowało utratę tej zdolności. Nowe przepisy pozwalają m.in. na przedstawienie wcześniej brakujących dokumentów jak np. zaległe roczne sprawozdania finansowe, korekty, czy inne dokumenty, do składania których dane firmy zobligowane są obowiązującymi przepisami.

Od 1 września br. cyfrowe prawa jazdy mogą być wydawane na terenie całego kraju. Pojazdy używane mogą być rejestrowane w dowolnym miejscu w państwie, nie tylko na obszarze administracyjnym pierwotnej rejestracji. W sprawach związanych z kolizjami i innymi zdarzeniami drogowymi jako dowody dopuszczone zostają materiały jak np. nagrania z rejestratorów zainstalowanych w samochodach, filmy nagrane przez świadków zdarzenia, a nie tylko te pochodzące z monitoringu miejskiego, czy systemów administratorów dróg. Uruchomiana zostaje ogólnokrajowa aplikacja „Zarządzanie Ruchem 12123” (“交管12123”). Posiadacze właściwego kodu weryfikującego uzyskają dostęp do rejestrów pojazdów, a także do informacji o postępach w dochodzeniu dotyczącym konkretnego wypadku drogowego.

Przepisy prowincjonalne

Prowincja HuBei 湖北 podnosi płacę minimalną – ustalono 4 jej poziomy w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Nowe widełki płacy minimalnej to miesięcznie (od 1 września) od 1,520 RMB (ok. 893 PLN) do 2,010 RMB (ok. 1,181 PLN). Wzrasta stawka godzinowa: od 15 RMB (ok. 8.82 PLN) do 19,50 RMB (ok. 11.47 PLN).

Shen Zhen 深圳 znosi subwencje dla najbardziej utalentowanych pracowników, którym dopłacano do wynajmowanych mieszkań, jak również do innych kosztów utrzymania. W mieście jest już wystarczająco dużo wysokokwalifikowanej kadry.

NanJing 南京 wprowadza obowiązek dotyczący firm zajmujących się wynajmowaniem mieszkań należących do podmiotów i osób trzecich, a polegający na obligatoryjnym uruchomieniu/otwarciu celowego rachunku gwarancyjnego. Na rachunek ten firmy mają wpłacać depozyty (w maksymalnej wysokości równowartości 3 miesięcznych czynszów płaconych przez wynajmujących określone lokale), mają tu również wpływać kolejne czynsze płacone przez wynajmujących. Pieniądze na tych rachunkach nie mogą być przeznaczane na żadne inne cele, a wyłącznie na regulowanie zobowiązań wobec właścicieli lokali i rozliczanie depozytów. To ruch, którego celem jest zapobieżenie zjawisku defraudacji środków z czynszów i depozytów przez firmy zajmujące się zarządzaniem mieszkaniami do wynajęcia.

Pekin / BeiJing / 北京 : wszelkie nowe reklamy umieszczane na budynkach, czy innych konstrukcjach w przestrzeni miejskiej muszą – po zaakceptowaniu projektu i wskazaniu miejsca ich umieszczenia – zostać skontrolowane (dla późniejszego zatwierdzenia) przez stosowne organy inspekcji budowlanej pod względem prawidłowości wykonania i bezpieczeństwa (konstrukcja reklam, sposób montażu, instalacje elektryczne, zastosowane materiały, zabezpieczenia przed uszkodzeniem przez wiatr, deszcz, etc.).

Pekin / BeiJing / 北京 : z dniem 1 września wprowadza się bezwzględny obowiązek rejestracji ubezpieczenia pojazdów na rzeczywiste nazwisko i dane zgodne z dowodem tożsamości danej osoby. Dane te muszą być zarazem zgodne z danymi osoby/firmy, na której konto przekazywane są kwoty wynikające z wypłaty ubezpieczenia.

Szanghaj / ShangHai / 上海 wprowadza (po raz pierwszy w historii) przepisy kompleksowo regulujące sprawy wyburzenia, odbudowy, czy całkowitej renowacji budynków mieszkalnych.

Ekonomia (经济), Biznes (生意)

Gospodarka Chin zwalnia (PMI w dół)

Spowolnienie gospodarki jest już faktem. Indeks PMI, wskaźnik koniunktury (aktywności) przemysłu w sierpniu spadł do poziomu 50.1 m/m. To 5 miesiąc spadków z rzędu, a zarazem to najniższy odczyt w okresie ostatnich 18 miesięcy. Na spowolnienie w sierpniu wpływ miały zarówno powodzie, jak i lockdowny w miejscach pojawienia się ognisk epidemicznych wariantu Delta koronawirusa COVID-19. Nie zmienia to jednak ogólnego obrazu sytuacji.

PMI dla dużych przedsiębiorstw w sierpniu wyniósł 50.3, co oznacza słabą, ale wciąż koniunkturę. W przypadku firm małych i średnich PMI w sierpniu wyniósł z kolei 48.2. Wprawdzie to odczyt o 0.4 lepszy niż w lipcu, ale to wciąż przejaw stagnacji, dekoniunktury. Małe i średnie przedsiębiorstwa wciąż odczuwają skutki epidemii, nadal nie mogą odzyskać kondycji sprzed 2020 roku. Z pięciu subindeksów, które składają się na PMI dla przemysłu tylko wskaźnik produkcji jest powyżej poziomu krytycznego 50 (50.9). Wszystkie pozostałe, czyli nowych zamówień, zapasów surowców, zatrudnienia i dostaw kooperantów znalazły się poniżej granicy 50, co oznacza recesję w przemyśle.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w przemyśle Chin (China Manufacturing Purchasing Managers Index – 中国制造业采购经理指数)

Dane: Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca

Znacznie gorzej przestawiała się w zeszłym miesiącu sytuacja sektora usług. Wskaźnik PMI spadł tu o 5.8 do poziomu 47.5. To odczyt najniższy od marca 2020 roku. Jedyna branża usługowa, która wciąż ma się dobrze to usługi budowlane – PMI tych usług osiągnął w sierpniu 60.5. Pozostałe usługi (transportowe, hotelowe, katering, restauracje, kultura, sport, rozrywka itp.) średnio osiągnęły poziom 45.2. Znacznie poniżej poziomu granicznego 50 pomiędzy strefą koniunktury i dekoniunktury.

Wskaźnik koniunktury (aktywności) w sektorze nieprzemysłowym Chin (China Non-Manufacturing Purchasing Managers Index 中国非制造业采购经理指数)

Dane: Krajowe Biuro Statystyczne (国家统计局) m/m – miesiąc do miesiąca

Coraz więcej przedsiębiorców odnotowuje spadek zamówień z kraju i ze świata. Zmniejsza się popyt na dobra inwestycyjne i półprodukty, ale na stałym poziomie utrzymuje się popyt na dobra konsumpcyjne. Warto zaznaczyć, że wskaźnik PMI jest miarą porównującą gromadzenie zapasów, zwiększania mocy wytwórczych, etc. (w efekcie otrzymywanych zamówień) w relacji miesiąc do miesiąca. W dłuższej perspektywie obraz może różnić się od tego obserwowanego poprzez pryzmat kolejnych odczytów PMI. Jednak nie da się nie zauważyć tendencji i trendów w chińskim przemyśle i usługach.

Przy okazji nie da się nie zauważyć, że instytucje centralne przewidywały prawdopodobnie taki rozwój sytuacji ustanawiając z dużą rezerwą poziom wzrostu PKB Chin w bieżącym roku.

Nowe porządki na rynku nieruchomości

Według Ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (住房和城乡建设部) potrzeba jeszcze trzech lat, aby postęp w porządkowaniu rynku nieruchomości stał się wyczuwalny. Cała uwaga instytucji nadzoru tego rynku będzie w najbliższej pięciolatce skoncentrowana na budowie jak największej liczby mieszkań do wynajęcia oraz mieszkań dostępnych dla przeciętnego obywatela.

Zwalczane będą ostro wszelkie nadużycia na tym rynku. To być może najważniejsza informacja w tym roku.

Grupa Zadaniowa ds. Emisji CO2

Państwowa Komisja Rozwoju i Reform  (国家发展和改革委员会) ogłosiła utworzenie Biura Grupy Zadaniowej ds. Neutralności Pod Względem Emisji Dwutlenku Węgla (碳达峰碳中和工作领导小组办公)

Będzie ono odpowiedzialne za organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i publikowanie statystyk dotyczących emisji dwutlenku węgla w całym kraju, poszczególnych regionach i sektorach gospodarki.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele m.in.:

 • Departamentu Ochrony Zasobów i Środowiska, Krajowa Komisja Rozwoju i Reform (国家发展改革委资源节约和环境保护司),
 • Wydziału Statystyki Energii Krajowego Biura Statystycznego (国家统计局能源统计司 ),
 • Ministerstwa Nauki i Technologii (科技部),
 • Ministerstwa Przemysłu i Technologii Informacji (工业和信息化部),
 • Ministerstwa Finansów (财政部),
 • Ministerstwa Zasobów Naturalnych (自然资源部),
 • Ministerstwa Ekologii i Środowiska (生态环境部),
 • Ministerstwa Mieszkalnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (住房和城乡建设部),
 • Ministerstwa Transportu i Komunikacji (交通运输部),
 • Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Wiejskich (农业农村部),
 • Departamentu Zarządzania Kryzysowego (应急管理部),
 • Ludowego Banku Chin (人民银行),
 • Generalnej Administracji Regulacji Rynku (市场监管总局),
 • Rady Państwa (国管局),
 • Chińskiej Akademii Nauk (中国科学院),
 • Chińskiej Administracji Meteorologicznej (中国气象局),
 • Krajowej Agencji Energii (国家能源局),
 • Państwowej Administracji Lasów i Terenów Zielonych (国家林草局),
 • Państwowej Administracji Kolei (国家铁路局),
 • Państwowej Administracji Lotnictwa Cywilnego Chin (中国民航局),
 • Stowarzyszenia Chińskiego Przemysłu Węglowego (中国煤炭工业协会),
 • Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Żelaznego i Stalowego (中国钢铁工业协会),
 • Chińskiej Federacji Przemysłu Naftowego i Chemicznego (中国石油和化学工业联合会),
 • Chińskiej Federacji Producentów Materiałów Budowlanych (中国建筑材料联合会),
 • Chińskiego Stowarzyszenia Przemysłu Metali Nieżelaznych (中国有色金属工业协会),
 • Chińskiej Federacji Zakładów Energetycznych (中国电力企业联合会) i innych.

Pracami grupy będzie kierował Wydział Statystyki Energii, Krajowego Biura Statystycznego (国家统计局能源统计司).

Podajemy tak szczegółową informację na ten, aby pokazać jak poważnie w Chinach jest traktowany temat redukcji emisji CO2. Zaangażowanie w te działania tak dużej liczby instytucji i organizacji ma na celu ograniczenie możliwości manipulowania danymi. Zbyt wiele frakcji, zbyt wiele kręgów relacji i różnych sieci guanxi.

Rynek mieszkaniowy

Po podsumowaniu wyników 100 największych w kraju deweloperów odnotowało w sierpniu br. ogółem sprzedaż na poziomie 774.57 mld RMB (ok. 455.358 mld PLN). To spadek o 10.7% w porównaniu z lipcem i o 20.7% w porównaniu z sierpniem roku ubiegłego.

Jednocześnie w okresie od początku stycznia br. do końca sierpnia br. ta sama setka firm deweloperskich odnotowała wzrost wartości sprzedaży o 29.1% r/r. To co może te firmy niepokoić to tendencja spadkowa obserwowana od końca II kwartału. Badania prowadzone wśród agencji nieruchomości potwierdzają, iż 70% młodych ludzi mieszkających w miastach wynajmuje mieszkania. Koszt wynajmu ciągle rośnie. Dlatego też władze centralne wprowadziły przepis mówiący o tym, że stawka najmu lokalu mieszkalnego nie może wzrosnąć więcej niż o 5% rok do roku. Ale jest to rozwiązanie iluzoryczne i tymczasowe. Właściciele mieszkań znajdą z pewnością wiele sposobów, by ominąć tego rodzaju przepisy.

COSCO zamawia nowe statki

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. (中远海运控股股份有限公司), największa spółka żeglugowa Chin poinformowała o złożeniu w chińskich stoczniach zamówień na budowę 10 kontenerowców o ładowności 16,000 TEU każdy. (1 TEU to odpowiednik 1 kontenera 20 stopowego)

Wartość sumaryczna zamówień to 10.193 mld RMB (ok. 5.992 mld PLN). Dostawę pierwszego statku przewidziano na I kwartał 2025 roku, a ostatniego na IV kwartał tego samego roku. Statki budowane będą przez zależne od COSCO stocznie w DaLian 大连 oraz NanTong 南通.

W lipcu COSCO podpisało kontrakt na budowę 6 kontenerowców o ładowności 14,092 TEU każdy oraz 4 o ładowności 16,180 TEU każdy. Te jednostki zostaną również przekazane armatorowi do końca 2025 roku. W ubiegłym roku COSCO podpisało kontrakty na budowę 12 nowych kontenerowców. To w sumie 32 statki, które będą mogły przewozić w sumie 585,000 kontenerów 20 stopowych.

China Containerized Freight Index (中国出口集装箱运价指数)

Indeks ten pokazuje kierunki chińskiego exportu, jego nasilenie bądź spowolnienie na tych kierunkach w okresie tygodnia. Zmiany indeksu pozwalają ocenić wzrost, lub spadek kosztów przewozów kontenerów na określonych kierunkach.

Hajfa pod chińskim zarządem

Izraelski port w Hajfie przechodzi pod zarząd chińskiego operatora. Bez fanfar i ceremonii operatorem tego istotnego portu na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, w pobliżu Kanału Sueskiego i Cieśniny Bosfor zostaje ShangHai International Port Group Co., Ltd. (上海国际港口集团有限公司). Biorąc pod uwagę geograficzne położenie portu, jak i jego znaczenie dla Izraela można zauważyć, że Chiny coraz bardziej umacniają swoją pozycję w regionie. Jednocześnie warto przyjrzeć się temu jak Izrael potrafi wykorzystać swoją pozycję na Bliskim Wschodzie jako kartę przetargową w relacjach ze znacznie większymi i silniejszymi państwami.

Technologie (技术)

Nieletnim grać w sieci nie wolno (prawie)

W ramach walki z uzależnieniem dzieci i młodzieży od gier wideo/komputerowych Krajowa Agencja Prasy i Publikacji (国家新闻出版署) wydała nowe, restrykcyjne zarządzenie. Osoby poniżej 18 roku życia

mogą grać w sieci jedynie godzinę dziennie, wyłącznie w piątki, weekendy i święta, wyłącznie pomiędzy 20:00 a 21:00. Osoby, które chcą grać w gry sieciowe muszą podać swoje prawdzie dane i numer dowodu tożsamości. Tam, gdzie to możliwe zostanie wprowadzony system rejestracji za pomocą technologii rozpoznawania twarzy.

Do tej pory obowiązywało ograniczenie czasu grania dla osób niepełnoletnich do maksimum 90 minut w dni powszednie i do 3 godzin dziennie w weekendy i dni świąteczne.

Osoby niepełnoletnie mają również całkowity zakaz grania w sieci i w gry mobilne pomiędzy 22:00, a 8:00 rano.

Wszystkie największe firmy z branży, takie jak Tencent Holdings Ltd. (腾讯控股公司), NetEase Inc. (网易公司), XD China Xi Dian Corp. (中国西电集团公司), czy Bai Du Group Co., Ltd. (百度集团有限公司) natychmiast dostosowały się do tych regulacji. Krajowa Agencja Prasy i Publikacji zapowiedziała zwiększenie częstotliwości inspekcji firm zajmujących się dystrybucją i hostingiem gier online (odpowiedników znanego w Polsce serwisu Steam), aby zapewnić skuteczne wprowadzenie tych regulacji w życie.

XiaoMi staje w szranki z Teslą

XiaoMi Communication Technology Co., Ltd.  (小米通讯技术有限公司) utworzyła spółkę zależną o nazwie XiaoMi Motor Co., Ltd. (小米汽车有限公司) z kapitałem założycielskim 10 mld RMB (ok. 5.88 mld PLN). Szefem nowego podmiotu jest założyciel i prezes XiaoMi – Lei Jun 董事. Nowa spółka ma za zadanie podbić rynek motoryzacyjny. A cel ten chce osiągnąć dzięki zbudowaniu nowego elektrycznego auta, które będzie konkurować z najsilniejszym graczem na chińskim rynku, czyli z Teslą.

Samochód XiaoMi będzie wyposażony w system jazdy autonomicznej oraz wszelkie nowinki technologiczne typu smart dashboard, smart car, smart drive, rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, Internetu Rzeczy przy wykorzystaniu możliwości, które daje system 5G.

Samochód XiaoMi pojawić ma się na rynku w 2024 roku. Zakłada się, że kosztować będzie (w zależności od wersji) od 100,000 do 300,000 RMB (od ok. 58,784 PLN do ok. 176,363 PLN). Produkcją samochodu zajmie się któraś z obecnych w Chinach firm samochodowych. Nie zdecydowano jeszcze kto będzie partnerem XiaoMi w tym projekcie.

XiaoMi zatrudnia aktualnie ok. 16 tys. osób. W 2020 roku firma wydała na badania i rozwój ok. 10 mld RMB (o. 5,878 mld PLN).

W II kwartale br. przychody spółki wzrosły o 64 % w porównaniu z rokiem wcześniejszym do kwoty 87.8 mld RMB (ok. 51.618 mld PLN), a zysk netto wyniósł 6.3 mld RMB (ok. 3.71 mld PLN) – wzrost o ponad 87% r/r.

Rynek usług w „chmurze”

W I kwartale 2021 roku chiński rynek przechowywania danych w „chmurze” osiągnął wartość 50.849 mld RMB (ok. 29,893 mld PLN). 40% udziałów w tym rynku miała spółka Alibaba Cloud (阿里云), po 11%  TenCent Cloud (腾讯云) i HuaWei Cloud (华为云). Dalsze miejsca zajęły WoYun (沃云), TianYi Cloud (天翼云) oraz Mobile Cloud (移动云).

Z uwagi na nowe prawo o bezpieczeństwie danych (《中华人民共和国数据安全法》) oraz regulacje dotyczące ochrony bezpieczeństwa krytycznej infrastruktury informatycznej (《关键信息基础设施安全保护条例》) lokalne rządy rożnego szczebla tworzą własne podmioty, które świadczyć będą usługi w zakresie przechowywania danych w chmurze dla instytucji państwowych i państwowych przedsiębiorstw. Lokalne rządy publikują regulacje, które obligują instytucje i przedsiębiorstwa państwowe do korzystania z usług przechowywania danych świadczonych przez firmy zależne od rządów lokalnych, tudzież od rządu centralnego. Takie regulacje obowiązują już w TianJin 天津, ChongQing 重庆, w prowincjach ZhJiang 浙江 i SiChuan 四川, a także w SuZHou 苏州 i ShenZhen 深圳.

Alibaba i wspólny dobrobyt

Jako jedna z wielu firm technologiczno-internetowych Alibaba Group Holding Co., Ltd. (阿里巴巴集团控股有限公司) zainaugurowała „10 działań Alibaby na rzecz wspólnego dobrobytu” („ 阿里巴巴助力共同富裕十大行动”).

W okresie 2021 – 2025 na realizację tego programu firma przeznaczy 100 mld RMB (ok. 58.80 mld PLN). Alibaba powoła celową spółkę (lub fundację), która będzie kierowała pracami programu. A program koncentrować się będzie na implementacji innowacji technologicznych w regionach zacofanych, rozwoju gospodarczym na obszarach wiejskich, na wysokiej jakości edukacji, opiece nad niepełnosprawnymi, seniorami i chorymi w trudnej sytuacji życiowej. Nowa organizacja podejmie też wszelkie działania i wesprze wszelkie projekty w ramach rządowego funduszu wspólnego rozwoju dobrobytu.

Tak przeciera sobie drogę w Chinach zachodnia koncepcja społecznej odpowiedzialności korporacji – Corporate Social Responsibility. Wielki firmy mają mieć wiele wymiarów, nie tylko ten związany z zyskami.

Nauka – Edukacja (教育科学)

Mniej egzaminów, mniej podziałów!

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego zwiększyło swoją aktywność Ministerstwo Edukacji (教育部). Wprowadza ono w życie kolejne regulacje obowiązujące od 1 września, a dotyczące szkół podstawowych i średnich. Celem wprowadzania nowych przepisów jest zmniejszenie obciążenia uczniów pracami domowymi oraz zajęciami pozalekcyjnymi w zakresie obowiązkowej, powszechnej edukacji. I tak już w jesiennym semestrze (bieżącym) zredukowana zostanie ilość egzaminów i testów.

Dla uczniów klas pierwszych (6 latki) i drugich (7 latki) Ministerstwo literalnie zakazało/zabroniło organizowania egzaminów pisemnych (!!!). Zabronione jest też „segregowanie” klas według osiągnięć dzieci w nauce (uczniowie wzorowi, średni, słabi sadzani w osobnych rzędach ławek), a już szczególnie na bazie zakazanych egzaminów pisemnych.

Społeczeństwo (社会)

Wielkie miasta Chin

Z końcem 2020 roku w Chinach było już 91 miast, gdzie liczba ludności przekroczyła 5 mln. 70 z tych miast stało się 5-cio milionowymi aglomeracjami w ciągu ostatnich 10 lat. Najwięcej miast z ludnością powyżej 5 mln zlokalizowanych jest we wschodniej prowincji ShanDong 山东 (10). W prowincjach GuangDong 广东 i He Nan 河南 jest po 9 takich miast. W Chinach jest już 18 miast z populacją ponad 10 mln. A są to:

 • ChongQing 重庆,
 • Szanghaj / ShangHai / 上海,
 • Pekin / BeiJing / 北京,
 • ChengDu 成都,
 • Kanton / GuangZhou / 广州,
 • ShenZhen 深圳,
 • TianJin 天津,
 • Xi’An 西安,
 • SuZhou 苏州,
 • ZhengZhou 郑州,
 • WuHan 武汉,
 • HangZhou 杭州,
 • LinYi 临沂,
 • ShiJiaZhuang 石家庄,
 • DongGuan 东莞,
 • QingDao 青岛,
 • ChangSha 长沙 i
 • Harbin 哈尔滨。

The Safe Cities Index 2021

The Economist Intelligence Unit przedstawił opracowany przez siebie ranking 60 najbezpieczniejszych miast świata The Safe Cities Index 2021.

Ocena punktowa dokonana została w oparciu o 76 różne czynniki pogrupowane w cztery oddzielnie punktowane „filary”: bezpieczeństwo cyfrowe, bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo infrastruktury i bezpieczeństwo osobiste.

Miasta chińskie w tym rankingu nie wypadły najlepiej. Najwięcej punktów i najwyższe miejsce (8) zajął Hong Kong. To jednak zaskoczenie biorąc pod uwagę choćby zamieszki, demonstracje i niepokoje, które miały tu miejsce tak niedawno, jak i powszechną w mediach zachodnich opinie na temat opresyjnego działania władz chińskich w Hong Kongu w ostatnim czasie. The Economist Intelligence Unit ma widocznie inne spojrzenie na te kwestie. Na 24 miejscu tegorocznego rankingu uplasowało się Tajpej, na 30 Szanghaj, a na 36 Pekin. Innych chińskich miast nie badano.

Kultura (文化)

Universal Park w Pekinie

Pekin / BeiJing / 北京: 14 września br. oficjalnie otwarty zostanie tu Universal Park, piąty na świecie, trzeci w Azji (wcześniej uruchomiono takie parki w Tokio i Singapurze). Budowa tego parku rozrywki rozpoczęta została w 2016 roku, po 5 latach negocjacji i uzyskaniu wszelkich pozwoleń. Parkiem w stolicy Chin zarządza konsorcjum złożone z:

 • Beijing Shou Huan Cultural Tourism Investment Co., Ltd. (北京首寰文化旅游投资有限公司), spółka należąca do miasta, która ma też udziały w joint venture z amerykańskim inwestorem,
 • Beijing International Resort Co., Ltd. (北京国际度假区有限公) – do tych firm należy 70% udziałów przedsięwzięcia i
 • NBC Universal Group, która posiada 30% udziałów.

Znane są już ceny biletów: od 418 RMB (ok. 246 PLN) do 748 RMB (ok. 440 PLN). Wysokość ceny zależy od tego w jakim okresie kupowany jest bilet. Udziałowcy zainwestowali we wspólne przedsięwzięcie… 100 mld RMB (ok. 58.785 mld PLN), w tym w budowę specjalnej linii metra, drogę ekspresową i inne niezbędne elementy infrastruktury.

W Chinach będzie to trzeci po Disnelyland ShangHai i Disneyland Hong Kong park rozrywki zagranicznego inwestora. W Szanghaju powstaje aktualnie czwarty park. To Legoland duńskiej firmy Lego.

Koniec z oszustwami podatkowymi…

Reformy, porządki, regulacje, to zjawiska, które dotyczą nie tylko gospodarki, Internetu, finansów. Państwowa Administracja Radia i Telewizji (国家广播电视总局), Stowarzyszenie Artystów Estradowych Chin (中国演出行业协会), Departament Propagandy Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (中国共产党中央委员会宣传部) wspólnie wydały „Obwieszczenie w sprawie kompleksowego zarządzania sektorem rekreacji i kultury” (《关于开展文娱领域综合治理工作的通知》).

Ponieważ, jak uznały wymienione instytucje, w szybko rozwijającym się przemyśle rozrywkowym Chin pojawiło się zbyt dużo nadużyć, nieprawidłowości, a wręcz przekroczeń prawa, nadszedł czas zaprowadzenia porządku w tej branży. I tak na przykład: częstym zjawiskiem są obecnie zbyt wygórowane, niczym nieuzasadnione płace artystów, podwójne umowy tworzone dla uniknięcia podatków, tworzenie łańcuchów firm, do których wpływają honoraria, co pozwala ominąć obowiązujące przepisy, itp. To przejaw niskiego morale artystów, brak świadomości prawnej. Zalecenia wymienionych instytucji zwracają uwagę, że taki stan spraw ma zły wpływ na młodzież i społeczeństwo, promuje złe postawy. Dlatego też zarówno artyści, jak i wszyscy inni pracownicy przemysłu rozrywkowego powinni przestrzegać reguł prawa i zasad etycznych. Należy wykorzenić złe praktyki. Czas na uporządkowanie przemysłu rozrywkowego. Odpowiednie organy państwa będą surowo karać wszelkie nadużycia oraz przestępstwa podatkowe. Opracowane zostaną zasady „wejścia do rozrywki”. Osoby chcące pracować w tej branży muszą prezentować odpowiednie umiejętności warsztatowe, posiadać rzeczywiste walory jako artyści. A do tego cechować się uczciwością, przyzwoitością, zrozumieniem, że artystę, jak i każdego członka społeczeństwa obowiązują standardy moralne. Artyści i agencje artystyczne naruszające reguły utracą możliwość występowania, ich przedstawienia, recitale, etc. zostaną wstrzymane okresowo, lub bezterminowo.

Dokument zawiera wiele regulacji i wskazań. Jego wprowadzenie to efekt mnożących się przypadków skandali finansowych w świecie artystycznym (a kwoty niezapłaconych podatków to dziesiątki, a nawet setki milionów juanów), ale także wola władz, by stawić opór rosnącej liczbie celebrytów, osób znanych z tego, że są znane, zwycięzców różnego rodzaju talent show, którzy niekoniecznie posiadają talent, ale potrafią chwycić za serce widzów. Na celowniku chińskich władz znaleźli się zwłaszcza influencerzy, którzy mając wpływ na setki tysięcy, a nawet miliony „followersów”, rzadko kiedy zdają sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności. Trudno zresztą wymagać tejże od osób, których całym światem są kwestie właściwego doboru kolorów, czy sposoby ratowania złamanego paznokcia.

HongKong 香港 – Makau 澳门 – Tajwan 台湾                                         

Hong Kong Jockey Club

Specjalny Region Administracyjny Hong Kong (中国香港特别行政区) jest jedynym miejscem w Chinach, gdzie odbywają się wyścigi konne i gdzie można je obstawiać. Administratorem wyścigów konnych w Hong Kong jest słynny Hong Kong Jockey Club (香港赛马会) założony w 1884 roku. Klub jest organizacją non-profit. Ponad 90% swoich przychodów Hong Kong Jockey Club przeznacza na cele charytatywne. W roku finansowym 1 lipiec 2020 – 30 czerwiec 2021 Hong Kong Jockey Club wykazał rekordowe obroty: 279.7 mld HK$ (ok. 136.557 mld PLN). To wzrost o 27.9% r/r.

Hong Kong Jockey Club odprowadził do budżetu miasta 24.9 mld HK$ (ok. 12.156 mld PLN) z racji podatków, akcyz i innych danin, a na cele charytatywne przekazał 4.5 mld HK$ (ok. 2.2 mld PLN). Klub oprócz działalności związanej z wyścigami konnymi zajmuje się również zakładami piłkarskimi oraz loteriami Mark Six. Przychody z zakładów piłkarskich wyniosły w minionym roku finansowym 140.2 mld HK$ (ok. 68.443 mld PLN) – wzrost o 51.4% r/r. Loteria Mark Six, która w związku z epidemią została wstrzymana od lutego do połowy sierpnia 2020 roku osiągnęła przychody w wysokości 3.4 mld HK$ (ok. 1.66 mld PLN) – spadek o 34.3% r/r. Z Loterii do budżetu Hong Kongu wpłynęło ok. 1.3 mld HK$ (ok. 634.67 mln PLN).

Sprzedaż detaliczna w Hong Kongu

Powoli wraca do normy sprzedaż detaliczna w Hong Kongu, mieście uchodzącym za centrum zakupów Azji Południowowschodniej. W lipcu sprzedaż detaliczna osiągnęła wartość 27.2 mld HK$ (ok. 13.28 mld PLN), czyli o 2.9% więcej niż w minionym roku. Słabym roku. W czerwcu br. wzrost ten wynosił 5.8%. W okresie styczeń – czerwiec br. średnia wzrostu to 7.6%.

Kasyna w Makau pod kreską

W Specjalnym Regionie Administracyjnym Makau (中国澳门特别行政区) sytuacja wciąż trudna. Głównym źródłem dochodów miasta są tutejsze kasyna. One w zasadzie stanowią o całej ekonomii tej byłej portugalskiej kolonii. Wszystko wskazywało na to, że Makau odbije się mocno po turbulencjach zeszłego roku naznaczonego epidemią. Tymczasem w sierpniu dochody kasyn i sektora gier hazardowych spadły do poziomu najniższego w skali 8 miesięcy tego roku. Spadek ten wyniósł aż 47.4% w stosunku do lipca.

Przychody z hazardy wyniosły w sierpniu 4.442 mld MOP (patacas), czyli ok. 2.106 mld PLN. Przez pierwszych siedem miesięcy br. przychody z hazardu rosły z miesiąca na miesiąc. A w sierpniu takie niemiłe zaskoczenie. Jeśli porównać wyniki tegoroczne z wynikami z 2019 roku, to spadek przychodów jest jeszcze większy, bo sięga aż 80%. W okresie styczeń – lipiec br. dochód brutto tego sektora wyniósł 61.908 mld MOP (ok. 29.35 mld PLN), co oznacza wzrost o 70.1% rok do roku, ale w porównaniu do 2019 roku to spadek o 64%.

Miasto zależy w pełni od turystów przybywających tu z Azji i całego świata. Tych zatrzymała epidemia. A nie bez znaczenia był też cios wymierzony w jednych z najbardziej zapamiętałych graczy. Tym ciosem jest nabierająca tempa walka z korupcją wśród chińskich urzędników. Według ekspertów kasyna wyjdą na prostą dopiero w 2022 roku.

 

Autor: 梁安基 Andrzej Z. Liang, 上海 Shanghai, 中国 Chiny

e-mail: azliang@chinamail.com

Redakcja: Leszek B. Ślazyk

e-mail: kontakt@chiny24.com

© 35/2021 www.chiny24.com

Andrzej Zawadzki-Liang

Andrzej Zawadzki-Liang (梁安基), od 1988 roku Chiny są jego domem. Był zaangażowany w zakładanie oraz zarządzenie spółkami czy projektami inwestycyjnymi (zagranicznymi i chińskimi). Wciąż odkrywa chińskie życie społeczne, gospodarcze oraz sam doświadcza zmian zachodzących w tutejszej rzeczywistości.

Related Articles

Back to top button